Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

Servis računara online zakazivanje

Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

Sl.glasnik RS br. 51/2015

 1. Ovom odlukom propisuju se bliži uslovi i način obavljanja poslova kupovine od fizičkih lica – rezidenata i nerezidenata i prodaje tim licima efektivnog stranog novca i čekova koji glase na stranu valutu (u daljem tekstu: menjački poslovi).
 2. Pojedini pojmovi, u smislu ove odluke, imaju sledeće značenje:

banka je rezident – akcionarsko društvo sa sedištem u Republici Srbiji, koje ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije i obavlja depozitne i kreditne poslove, poslove platnog prometa i druge poslove u skladu sa zakonom;

privredni subjekt je rezident – pravno lice i preduzetnik koji su kao privredni subjekti registrovani kod nadležnog organa;

javni poštanski operator je rezident koji se bavi pružanjem poštanskih usluga i koji menjačke poslove obavlja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost;

menjač je banka, javni poštanski operator i ovlašćeni menjač;

ovlašćeni menjač je privredni subjekt koji ima ovlašćenje Poreske uprave za obavljanje menjačkih poslova i zaključen ugovor o obavljanju tih poslova s bankom, odnosno s više banaka;

ovlašćenje je pismeno ovlašćenje Poreske uprave koje ona izdaje privrednom subjektu za obavljanje menjačkih poslova u formi rešenja;

menjačko mesto je prostorna i organizaciona jedinica u kojoj se obavljaju menjački poslovi, a može da sadrži jedno ili više blagajničkih mesta;

blagajničko mesto je deo menjačkog mesta na kome se obavljaju menjački poslovi;

bankomat (automatska menjačnica) je automatska mašina koja je sastavni deo blagajničkog mesta u smislu vođenja dnevnika blagajne i izveštavanja o obavljenim menjačkim poslovima;

privremeno menjačko mesto je prostorna i organizaciona jedinica u kojoj se menjački poslovi privremeno obavljaju i koja može da sadrži jedno ili više blagajničkih mesta;

putujući menjač je radnik banke, javnog poštanskog operatora ili ovlašćenog menjača, koji je uključen u blagajničko mesto menjača i koji menjačke poslove obavlja na teritoriji Republike Srbije u prevoznom sredstvu u putničkom saobraćaju ili na privrednim, turističkim ili sličnim manifestacijama;

softver je tehnološko-aplikativno rešenje Narodne banke Srbije, banke, odnosno javnog poštanskog operatora koje koristi menjač i koje omogućava obavljanje menjačkih poslova na propisan način;

radni dan je svaki dan, osim nedelje i dana državnog praznika koji je proglašen neradnim danom;

radni dan menjača je svaki dan u nedelji tokom kog menjač obavlja menjačke poslove, odnosno koji je unutrašnjim aktom menjača određen kao radni dan;

nedelja je period od ponedeljka u 0.00 časova do nedelje u 24.00 časa.

 1. Privredni subjekt podnosi Poreskoj upravi zahtev za dobijanje ovlašćenja.

Uz zahtev iz stava 1. ove tačke, privredni subjekt prilaže sledeću dokumentaciju, na osnovu koje Poreska uprava ceni da li on ispunjava uslove za obavljanje menjačkih poslova:

– rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa;

– s bankom u pismenoj formi zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova (u daljem tekstu: ugovor), koji obavezno sadrži spisak i važeće adrese menjačkih mesta, kao i odredbu da ugovor ne proizvodi pravno dejstvo ako privredni subjekt nema ovlašćenje;

– dokaz, ne stariji od šest meseci, da vlasnik, odnosno osnivač privrednog subjekta, odnosno direktor privrednog subjekta, odnosno direktor osnivača privrednog subjekta i radnik koji će neposredno obavljati menjačke poslove nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, života i tela, protiv javnog reda i mira i pravnog saobraćaja;

– podatke o radnicima koji će neposredno obavljati menjačke poslove, uz kopije njihovih ličnih karata;

– dokaz o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi za radnike koji će neposredno obavljati menjačke poslove;

– za radnike koji će menjačke poslove neposredno obavljati u privrednom subjektu – certifikat Poreske uprave o završenoj obuci za obavljanje menjačkih poslova;

– potpise lica ovlašćenih za zastupanje ovlašćenog menjača koje je overio nadležni organ;

– dokaz o osnovu korišćenja poslovnog prostora za obavljanje menjačkog posla (dokaz o svojini nad poslovnim prostorom, odnosno ugovor o zakupu na najmanje godinu dana ili drugi dokaz da privredni subjekt osnovano koristi poslovni prostor za obavljanje menjačkih poslova);

– izjavu da poseduje sledeću opremu: metalnu kasu, brojačku mašinu, UV lampu i savremene uređaje za otkrivanje falsifikata (uređaje sa senzorima za markere i magnetnu detekciju koji otkrivaju većinu falsifikata SAD dolara i uređaje koji otkrivaju falsifikate evra), kao i telefonsku liniju;

– izjavu da poseduje opremu prema specifikaciji Narodne banke Srbije, odnosno banke za korišćenje softvera Narodne banke Srbije, odnosno banke;

– izjavu da poseduje video-opremu koja omogućava neprekidno video-snimanje blagajničkog mesta u toku radnog vremena ovlašćenog menjača;

– dokaz o plaćenim troškovima postupka za dobijanje ovlašćenja u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse;

– obaveštenje o radnom vremenu, kao i o vremenu korišćenja odmora u toku rada.

Ako privredni subjekt ima nameru da menjačke poslove obavlja i na bankomatu koji je prostorno odvojen od blagajničkog mesta čiji je sastavni deo – ugovor treba da sadrži i adresu na kojoj se taj bankomat nalazi, s naznakom blagajničkog mesta čiji je sastavni deo, a uz dokaze iz stava 2, alineje osme, ove tačke prilaže se i dokument na osnovu koga privredni subjekt koristi lokaciju na kojoj se nalazi bankomat.

 1. Poreska uprava proverava da li je privredni subjekt koji je podneo zahtev iz tačke 3. stav 1. ove odluke ispunio uslove za obavljanje menjačkih poslova i o podnetom zahtevu odlučuje u roku od 30 dana od dana dostavljanja tog zahteva s kompletnom dokumentacijom.

Ako podneti zahtev iz tačke 3. stav 1. ove odluke ne sadrži sve podatke iz st. 2. i 3. te tačke, Poreska uprava će pismeno pozvati podnosioca ovog zahteva da u roku od tri radna dana dopuni taj zahtev.

Ako podnosilac zahteva iz stava 2. ove tačke ne postupi u roku iz tog stava, odnosno ne dopuni zahtev u skladu s pozivom za dopunu – Poreska uprava će takav zahtev odbaciti zaključkom.

Kad oceni da je privredni subjekt ispunio uslove za obavljanje menjačkih poslova – Poreska uprava donosi rešenje o izdavanju ovlašćenja, i to posebno za svako menjačko mesto navedeno u ugovoru, i dostavlja ga tom privrednom subjektu, a banci s kojom je ovaj privredni subjekt zaključio ugovor – fotokopiju tog rešenja. Ovlašćeni menjač je dužan da original ovlašćenja istakne na menjačkom mestu.

Privredni subjekt kome je Poreska uprava rešenjem izdala ovlašćenje dužan je da počne da obavlja menjačke poslove u roku od 30 dana od dana prijema tog rešenja.

Ako oceni da privredni subjekt nije ispunio uslove za obavljanje menjačkih poslova – Poreska uprava donosi rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje ovlašćenja.

 1. Ovlašćeni menjač je dužan da sve vreme obavljanja menjačkih poslova ispunjava uslove iz tačke 3. st. 2. i 3. ove odluke.

Ovlašćeni menjač je dužan da Poresku upravu obavesti o promeni podataka iz tačke 3. st. 2. i 3. ove odluke, i to u roku od pet radnih dana od dana nastanka te promene, s tim da je obaveštenje o promeni poslovnog prostora za obavljanje menjačkih poslova dužan da dostavi pre nastanka ove promene.

 1. Javni poštanski operator i ovlašćeni menjač mogu da zaključe ugovor s bankom, odnosno s više banaka – kojim se uređuju njihovi međusobni odnosi u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova.

Javni poštanski operator i ovlašćeni menjač dužni su, kada zaključe ugovor, odnosno ugovore iz stava 1. ove tačke, da taj ugovor odnosno te ugovore odmah dostave Poreskoj upravi, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana njihovog zaključenja. Ako javni poštanski operator ima zaključen ugovor s više banaka, dužan je da Poreskoj upravi dostavi i izjavu o tome kojoj će banci dostavljati izveštaj o obavljenim menjačkim poslovima iz tačke 22. stav 6. ove odluke.

Javni poštanski operator i ovlašćeni menjač dužni su da o izmeni, raskidu ili prestanku važnosti ugovora odmah obaveste Poresku upravu i dostave joj kopiju aneksa ugovora, odnosno ugovora o raskidu.

Banka je dužna da jednom mesečno dostavlja Poreskoj upravi evidenciju o zaključenim i izmenjenim, odnosno raskinutim ugovorima.

 1. Menjač otkup, odnosno prodaju efektivnog stranog novca (u daljem tekstu: efektiva) i čekova obavlja u skladu s propisom kojim se utvrđuju vrste deviza i efektive koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.
 2. Menjač jednom dnevno, na početku svog radnog dana, slobodno utvrđuje svoju kursnu listu, koja važi do objavljivanja njegove naredne kursne liste.

Javni poštanski operator i ovlašćeni menjač kursnu listu iz stava 1. ove tačke utvrđuju u skladu s kursnom listom za efektivu banke, odnosno banaka s kojima imaju zaključen ugovor.

 1. Pri obavljanju menjačkih poslova, menjač primenjuje kupovni, odnosno prodajni kurs za efektivu i čekove u rasponu između kupovnog i prodajnog kursa iz svoje važeće kursne liste za efektivu.

Pri otkupu i prodaji efektive u jednom radnom danu menjača – najniži prodajni kurs menjača po jedinici strane valute za određenu vrstu efektive ne može biti jednak njegovom najvišem kupovnom kursu za tu vrstu efektive niti niži od tog kursa.

 1. Za obavljanje menjačkih poslova menjač može naplatiti proviziju koja se primenjuje na dinarsku protivvrednost efektive, odnosno čekova obračunatu po kupovnom, odnosno prodajnom kursu koji važi na dan otkupa, odnosno prodaje.

Javni poštanski operator i ovlašćeni menjač mogu pri otkupu efektive, i to novčanica koje su ispravne u smislu odredaba uputstva za sprovođenje ove odluke, odnosno koje su u opticaju, od fizičkih lica naplatiti proviziju u iznosu najviše 3%.

 1. Banka može, radi obezbeđenja valutne strukture, prodati efektivu javnom poštanskom operatoru i ovlašćenom menjaču s kojima ima zaključen ugovor isključivo za prodaju fizičkim licima, i to u vrstama efektive utvrđenim propisom kojim se uređuju vrste deviza i efektive koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu i u skladu sa ugovorom.

Javni poštanski operator i ovlašćeni menjač, radi kupovine efektive iz stava 1. ove tačke, prenose banci sa svog dinarskog tekućeg računa iznos dinarske protivvrednosti te efektive.

 1. Javni poštanski operator i ovlašćeni menjač dužni su da, u skladu sa ugovorom zaključenim s bankom koja im je prodala efektivu u smislu tačke 11. ove odluke, a najkasnije u roku od sedam dana od dana ove prodaje – toj banci prodaju efektivu u istom iznosu i istoj valuti ili u protivvrednosti te efektive u drugoj valuti.

Za efektivu prodatu u smislu stava 1. ove tačke, banka javnom poštanskom operatoru i ovlašćenom menjaču isplaćuje dinarsku protivvrednost te efektive obračunatu po kursu u rasponu kurseva iz kursne liste za efektivu banke koja važi na dan otkupa i u skladu sa ugovorom.

 1. Javni poštanski operator i ovlašćeni menjač dužni su da najmanje jednom nedeljno, a najkasnije prvog radnog dana posle isteka nedelje, do 12.00 časova, banci prodaju iznos u visini najmanje 80% ukupnog neto otkupa efektive ostvarenog u toj nedelji – bez obzira na strukturu te efektive po vrstama valuta – u vrstama efektive utvrđenim propisom iz tačke 11. stav 1. ove odluke, u skladu sa ugovorom.

Neto otkup, u smislu stava 1. ove tačke, izračunava se kao razlika između otkupa i prodaje efektive fizičkim licima.

 1. Javnom poštanskom operatoru i ovlašćenom menjaču koji banci s kojom imaju zaključen ugovor prodaju efektivu u smislu tačke 13. ove odluke, ta banka za otkupljenu efektivu isplaćuje dinarsku protivvrednost te efektive obračunatu po kursu u rasponu kurseva iz kursne liste za efektivu banke koja važi na dan otkupa i u skladu sa ugovorom.
 2. Efektivu ostvarenu u smislu ove odluke javni poštanski operator i ovlašćeni menjač mogu položiti na poseban devizni račun kod banke otvoren u skladu s propisom kojim se uređuju uslovi otvaranja i način vođenja deviznih računa rezidenata.

Banka otkup efektive od javnog poštanskog operatora i ovlašćenog menjača, odnosno prodaju efektive javnom poštanskom operatoru i ovlašćenom menjaču vrši preko računa iz stava 1. ove tačke, u skladu sa ugovorom.

 1. Otkup i prodaju efektive na osnovu naloga koji joj fizičko lice dostavlja elektronski – banka vrši na osnovu dokumenta koji je potpisala s tim licem.
 2. U sklopu mera koje preduzima za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, a radi obezbeđivanja jednoobraznog postupanja kod obavljanja menjačkih poslova – Narodna banka Srbije, u okviru njenog softvera koji menjač koristi, omogućava menjaču direktan pristup (onlajn) Pregledu opticajnih novčanica stranog novca sa opisima, elementima zaštite i rokovima naplativosti i informacijama koje se odnose na falsifikate stranog novca (u daljem tekstu: Pregled).

Menjač koji ne koristi softver Narodne banke Srbije pristupa Pregledu preko njene internet stranice, uz upotrebu korisničkog imena i lozinke koje Narodna banka Srbije dodeljuje ovim menjačima.

Narodna banka Srbije redovno ažurira Pregled.

Poreska uprava, nakon izdavanja, odnosno oduzimanja ovlašćenja, Narodnoj banci Srbije dostavlja spisak privrednih subjekata koji su dobili ovlašćenje, odnosno kojima je oduzeto ovlašćenje.

 1. Menjač je dužan:

– da na vidnom mestu, ispred prostora gde se nalazi menjačko mesto, stavi natpis „MENJAČNICA“ – na srpskom i na jednom od svetskih jezika;

– da fizičkom licu, korišćenjem softvera, izda potvrdu o izvršenom otkupu i prodaji efektive i čekova, a u slučaju prekida rada elektronskog sistema – tom licu izda ručno izrađenu potvrdu, sa svim elementima propisanim uputstvom za sprovođenje ove odluke, osim ako banka menjačke poslove obavlja na osnovu naloga koji joj fizičko lice dostavlja elektronski, u kom slučaju ona fizičkom licu izdaje potvrdu na njegov zahtev, na osnovu podataka koji se čuvaju u elektronskoj formi;

– da sopstvenu kursnu listu istakne tako da ona bude vidljiva za stranke;

– da na reklamnoj tabli, koja je istaknuta na menjačkom mestu ili ispred menjačkog mesta i pod kojom se podrazumeva svaki vid obaveštenja, odnosno elektronske ili bilo koje druge reklame koji služi za informisanje građana o najmanjem (minimalnom) i najvećem (maksimalnom) iznosu iz ove alineje – istakne najmanji iznos koji plaća pri otkupu, odnosno najveći iznos koji naplaćuje pri prodaji efektive za sve valute iz svoje kursne liste (po jedinici strane valute), pri čemu najmanji iznos, u smislu ove alineje, predstavlja garantovani iznos koji menjač isplaćuje fizičkom licu pri otkupu efektive i sastoji se od kupovnog kursa za efektivu menjača za tu valutu umanjenog za najveći procent provizije, a najveći iznos, u smislu ove alineje, predstavlja garantovani iznos koji menjač naplaćuje od fizičkog lica pri prodaji efektive i sastoji se od prodajnog kursa menjača za tu efektivu uvećanog za najveći procent provizije;

– da na početku radnog vremena obaveštenje o visini najvećeg procenta provizije istakne tako da ono bude vidljivo za stranke, i to na istom mestu i na isti način na kome je, odnosno na koji je istaknuta kursna lista, kao i da proviziju naplaćuje do visine procenta naznačenog u tom obaveštenju, s tim da ovo obaveštenje ne može menjati u toku radnog vremena;

– da kod svake transakcije, radi zaštite od falsifikata, postupa na način utvrđen propisom kojim se uređuje postupanje s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan;

– da sledeće obaveštenje, na srpskom i engleskom jeziku, istakne tako da ono bude vidljivo za stranke, kao i da postupi u skladu s njim:

„VAŽNO OBAVEŠTENJE:

 1. Menjač je obavezan da, pre obavljanja transakcije, fizičko lice obavesti o ukupnom iznosu dinara koje to lice dobija po jedinici strane valute koju želi da proda, odnosno o ukupnom iznosu dinara koje to lice plaća po jedinici strane valute koju želi da kupi, pri čemu ovi iznosi moraju biti istovetni ili za fizičko lice povoljniji od iznosa istaknutih na reklamnoj tabli.
 2. Menjač je obavezan da, kod svake prodaje fizičkom licu novčanica apoena od 50 i 100 SAD dolara, u potvrdu o prodaji upiše: ime i prezime rezidenta – fizičkog lica i njegov lični broj iz važeće lične karte ili pasoša, odnosno ime i prezime nerezidenta – fizičkog lica i broj njegove važeće putne isprave, kao i serijske brojeve novčanica.
 3. Menjač je obavezan da, kod svake prodaje fizičkom licu efektive, ako ovo lice to zahteva, u potvrdu o prodaji upiše: ime i prezime rezidenta – fizičkog lica i njegov lični broj iz važeće lične karte ili pasoša, odnosno ime i prezime nerezidenta – fizičkog lica i broj njegove važeće putne isprave, kao i serijske brojeve novčanica.

Napomena: Podatke iz tač. 2. i 3. ovog obaveštenja menjač unosi u potvrdu iz tih tačaka – radi zaštite fizičkog lica od falsifikata, vanopticajnih novčanica i sl.“;

– da dnevnik blagajne vodi korišćenjem softvera, a u slučaju prekida rada elektronskog sistema – da u taj dnevnik unese podatke iz ručno izrađenih potvrda o izvršenom otkupu i prodaji efektive i čekova odmah posle uspostavljanja rada elektronskog sistema; ako banka menjačke poslove obavlja na osnovu naloga koji joj fizičko lice dostavlja elektronski, dnevnik blagajne sadrži i podatke o menjačkim poslovima obavljenim na taj način, koji se čuvaju u elektronskoj formi;

– da menjačko poslovanje knjigovodstveno odvoji od druge delatnosti koju obavlja;

– da menjačko poslovanje obavlja prema obaveštenju o radnom vremenu koje je dostavljeno Poreskoj upravi i koje je istaknuto na menjačkom mestu;

– da kod svake transakcije ili kod više međusobno povezanih transakcija čiji je iznos jednak iznosu utvrđenom propisom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma ili je veći od tog iznosa – postupi u skladu s tim propisom.

 1. Ovlašćeni menjač je dužan da, pored obaveza propisanih tačkom 18. ove odluke, ispuni i sledeće obaveze:

– da na vidnom mestu, pored natpisa „MENJAČNICA“, istakne naziv menjačnice i naziv osnivača, odnosno ime i prezime vlasnika;

– da na vidnom mestu istakne ovlašćenje Poreske uprave za to menjačko mesto;

– da na menjačkom mestu poseduje kopije važećih ugovora s bankom, odnosno bankama;

– da na vidnom mestu istakne naziv banke, odnosno banaka s kojima ima zaključen ugovor;

– da, ako ima višak dinara iznad dvostrukog prosečnog iznosa dinara kojim je vršen otkup efektive u mesecu s najvećim otkupom u prethodnih dvanaest meseci, odnosno od početka obavljanja delatnosti ako radi kraće od dvanaest meseci – taj višak uplati na tekući račun kod banke, najkasnije u roku od sedam radnih dana (izuzetno, ako ovlašćeni menjač radi kraće od mesec dana, prosečan dvostruki iznos utvrđuje se prema nedelji s najvećim otkupom);

– da otkupljene čekove dostavi banci u roku i na način koji su utvrđeni ugovorom;

– da na menjačkom mestu drži samo onu gotovinu u dinarima, efektivu i čekove koji su ostvareni menjačkim poslovanjem, odnosno namenjeni menjačkom poslovanju i koji su evidentirani na propisan način, uz odgovarajuću dokumentaciju;

– da, ako pored menjačkog poslovanja obavlja i drugu delatnost, obezbedi da se gotovina u dinarima, efektiva i čekovi koji su namenjeni menjačkom poslovanju čuvaju odvojeno od gotovine, efektive i čekova iz druge delatnosti, a ako se drže u zajedničkoj kasi – da budu odvojeno pakovani i obeleženi natpisom „Menjačko poslovanje“;

– da na menjačkom mestu poseduje obaveštenja banke, odnosno Narodne banke Srbije koja se odnose na strane novčanice, kao i obaveštenja banke, odnosno Narodne banke Srbije u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova;

– da na menjačkom mestu poseduje sledeću opremu: metalnu kasu, brojačku mašinu, UV lampu i savremene uređaje za otkrivanje falsifikata (uređaje sa senzorima za markere i magnetnu detekciju koji otkrivaju većinu falsifikata SAD dolara i uređaje koji otkrivaju falsifikate evra), kao i telefonsku liniju;

– da na menjačkom mestu poseduje opremu prema specifikaciji Narodne banke Srbije, odnosno banke za korišćenje softvera Narodne banke Srbije, odnosno banke;

– da na vidnom mestu istakne obaveštenje da je objekat pod video-nadzorom;

– da obezbedi neprekidno video-snimanje blagajničkog mesta, kao i bankomata koji je njegov sastavni deo, video-opremom u toku svog radnog vremena;

– da na menjačkom mestu poseduje video-snimke za najmanje deset radnih dana, s naznačenim tačnim vremenom, koji su sačinjeni u toku radnog vremena tog menjačkog mesta i u čijem su središtu (fokusu) fizička lica koja vrše transakcije;

– da video-snimke dostavi samo organu nadležnom za vršenje kontrole, odnosno Ministarstvu unutrašnjih poslova, na njegov zahtev, kao i fizičkom licu na koje se video-snimak odnosi, na njegov zahtev.

Na obaveze javnog poštanskog operatora primenjuju se odredbe stava 1. ove tačke, osim alineja prve, druge, pete, sedme i osme.

 1. Ako menjač menjačke poslove obavlja preko bankomata, dužan je da ispuni sledeće uslove:

– da na bankomatu na vidnom mestu istakne oznaku na srpskom i na jednom od svetskih jezika da je reč o bankomatu za obavljanje menjačkih poslova;

– da obezbedi da na bankomatu budu sadržane informacije o nazivu i adresi blagajničkog mesta menjača čiji je bankomat sastavni deo;

– da obezbedi izdavanje potvrde o izvršenom otkupu i prodaji efektive;

– da na bankomatu obezbedi informacije o kursu za efektivu koji se primenjuje pri obavljanju pojedinačne transakcije;

– da, ako naplaćuje proviziju, na bankomatu obezbedi informaciju o njenoj visini.

 1. Za obavljanje menjačkih poslova ovlašćeni menjač koristi softver jedne od banaka s kojima ima zaključen ugovor ili softver Narodne banke Srbije ako je s njom zaključio ugovor o instaliranju, korišćenju i održavanju softvera.

Za obavljanje menjačkih poslova javni poštanski operator koristi sopstveni softver.

 1. Banka je dužna da Narodnoj banci Srbije svakodnevno, u elektronskom obliku, dostavlja izveštaj o obavljenim menjačkim poslovima, koji sadrži i podatke o menjačkim poslovima koji su obavljeni na osnovu naloga koje fizičko lice dostavi elektronski, a prema obrascu propisanom uputstvom za sprovođenje ove odluke.

Ovlašćeni menjač koji koristi softver Narodne banke Srbije dužan je da joj svakodnevno, u elektronskom obliku, dostavlja izveštaj o obavljenim menjačkim poslovima, koji sadrži sve podatke prema obrascu propisanom uputstvom za sprovođenje ove odluke.

U slučaju prekida rada elektronskog sistema – banka iz stava 1, odnosno ovlašćeni menjač iz stava 2. ove tačke dužni su da izveštaj o obavljenim menjačkim poslovima dostave odmah posle uspostavljanja rada tog sistema.

Narodna banka Srbije izveštaje iz st. 1. i 2. ove tačke svakodnevno dostavlja Poreskoj upravi.

Ovlašćeni menjač koji koristi softver banke, dužan je da toj banci svakodnevno dostavlja izveštaj o obavljenim menjačkim poslovima, koji sadrži sve podatke prema obrascu propisanom uputstvom za sprovođenje ove odluke.

Javni poštanski operator dužan je da banci iz tačke 6. stav 2. ove odluke svakodnevno dostavlja izveštaj o obavljenim menjačkim poslovima, koji sadrži sve podatke prema obrascu propisanom uputstvom za sprovođenje ove odluke.

 1. Putujući menjač dužan je da poseduje potvrdu da je uključen u blagajničko mesto menjača, koju mu izdaje menjač.

Za putujućeg menjača koji je uključen u blagajničko mesto javnog poštanskog operatora i ovlašćenog menjača – u ugovoru mora biti navedeno gde, u kom periodu i u kom radnom vremenu taj putujući menjač obavlja menjačke poslove.

Putujući menjač je dužan da izdaje ručno popunjenu potvrdu o otkupu, odnosno prodaji efektive.

Izveštaj putujućeg menjača uključuje se u izveštaj menjača čiji je on deo.

 1. Menjački poslovi se na privremenom menjačkom mestu obavljaju sezonski, u skladu sa ugovorom.
 2. Izveštaj o menjačkim poslovima obavljenim na bankomatu uključuje se u izveštaj blagajničkog mesta čiji je taj bankomat deo.
 3. Ovlašćeni menjač je dužan da Poresku upravu i banku s kojom ima zaključen ugovor pismeno obavesti o trajnom, odnosno privremenom prestanku obavljanja menjačkih poslova.

Ovlašćeni menjač koji Poresku upravu i banku iz stava 1. ove tačke pismeno obavesti da namerava da trajno, odnosno privremeno prestane da obavlja menjačke poslove na svim menjačkim mestima – dužan je da svu efektivu s tih menjačkih mesta proda toj banci i svu gotovinu uplati na svoj tekući račun, kao i da dokaz o tome podnese Poreskoj upravi.

Ako ovlašćeni menjač koji ima više menjačkih mesta Poresku upravu i banku iz stava 1. ove tačke pismeno obavesti da trajno, odnosno privremeno prestaje da obavlja menjačke poslove na jednom od tih menjačkih mesta ili na više njih – dužan je da svu efektivu i svu gotovinu s tog menjačkog mesta/tih menjačkih mesta prenese na menjačko mesto koje nastavlja da radi i dokaz o tome podnese Poreskoj upravi.

Ovlašćeni menjač je dužan da Poreskoj upravi vrati ovlašćenja za menjačka mesta na kojima trajno prestaje da radi.

Odredbe st. 1, 2. i 3. ove tačke shodno se primenjuju na javnog poštanskog operatora.

 1. Ako ovlašćeni menjač koji trajno prestaje da radi koristi softver Narodne banke Srbije, dužan je da joj vrati identifikacione kartice za rad na svim menjačkim mestima.
 2. Za sprovođenje ove odluke guverner Narodne banke Srbije donosi uputstvo.
 3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova („Službeni glasnik RS“, broj 93/11).
 4. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i stupa na snagu 1. jula 2015. godine.

 

 

Servis računara online zakazivanje