Uputstvo o načinu sprovođenja postupka izdavanja i overe poreskih izjava, kao i o načinu praćenja i kontrole prometa robe sa AP Kosovo i Metohija

Servis računara online zakazivanje

Uputstvo o načinu sprovođenja postupka izdavanja i overe poreskih izjava, kao i o načinu praćenja i kontrole prometa robe sa AP Kosovo i Metohija

Sl.glasnik RS br. 54/2001

Ovim uputstvom se, u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu obračunavanja javnih prihoda, sadržini i načinu vođenja evidencije za promet robe sa AP Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS“, broj 48/2001, u daljem tekstu: Uredba), uređuje postupak izdavanja, overe i evidentiranja poreskih izjava, kao i način praćenja i kontrole isporuke proizvoda kupcima na teritoriji AP Kosovo i Metohija i prodaji proizvoda sa teritorije AP Kosovo i Metohija.

I Promet proizvoda domaćeg porekla sa teritorije Republike Srbije van AP Kosovo i Metohija na teritoriji AP Kosovo i Metohija

1. Republička uprava javnih prihoda, u saradnji sa UNMIK-om vrši izdavanje poreskih izjava kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija na osnovu pismenih zahteva kupaca i dokaza o njihovoj registraciji za obavljanje delatnosti, uz ispunjenje uslova, a u skladu sa čl. 10 i 11 Uredbe.

Poreska izjava daje se u tri primerka, od kojih se original dostavlja prodavcu, jedan primerak ovlašćenom radniku na kontrolnom mestu, a treći primerak zadržava kupac za svoju dokumentaciju.

2. Evidencija kupaca (evidencija o izdatim poreskim izjavama) koju vodi Republička uprava javnih prihoda u saradnji sa UNMIK-om sadrži sledeće podatke:

– redni broj i datum izdavanja poreske izjave;

– naziv i adresu kupca;

– evidencioni broj;

– broj žiro računa.

3. Poreska izjava se overava na kontrolnom mestu prilikom istupa robe sa teritorije Republike Srbije.

Način overavanja poreskih izjava biće preciziran posebnim protokolom Republičke uprave javnih prihoda sa UNMIK-om.

Radnici Republičke uprave javnih prihoda na kontrolnom mestu, vodiće evidenciju o prodaji robe domaćeg porekla za svrhe dalje prodaje i reprodukcije, kao i opreme za vršenje delatnosti kupcima sa teritorije AP Kosova i Metohije.

Evidencija o prodaji robe domaćeg porekla koju vode radnici Republičke uprave javnih prihoda sadrži sledeće podatke:

– redni broj i datum prelaska robe;

– naziv, sedište i adresu prodavca;

– broj i datum računa;

– vrstu, količinu i iznos prodatih proizvoda iskazan na računu;

– serijski i numerički broj poreske izjave;

– naziv, sedište i adresu kupca.

Evidencija o prodaji robe domaćeg porekla sa kontrolnog mesta, dostavlja se sedištu Republičke uprave javnih prihoda 1. i 15. u mesecu.

4. Original overene poreske izjave dostavlja se prodavcu u zakonskom roku za obračun i plaćanje poreza na promet.

5. Overena poreska izjava je dokaz da su proizvodi otpremljeni kupcu i prodavac je mora imati u svojoj dokumentaciji.

Prodavac je dužan da vodi posebnu evidenciju za prodate proizvode kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija.

Evidencija koju vodi prodavac sadrži sledeće podatke:

– redni broj;

– naziv, sedište i adresu kupca;

– broj i datum računa;

– serijski i numerički broj poreske izjave iskazan na računu;

– vrednost prodatih proizvoda iskazana na računu;

– broj i datum overe računa od strane organa na zajedničkom kontrolnom mestu;

– iznos plaćene takse.

6. Ukoliko prodavac nema dokaz (overenu poresku izjavu) da su proizvodi otpremljeni kupcu, dužan je da obračuna i plati porez na promet proizvoda.

II Promet proizvoda sa teritorije AP Kosovo i Metohija na teritoriji Republike Srbije van AP Kosovo i Metohija

1. Republička uprava javnih prihoda vrši izdavanje poreskih izjava kupcima sa teritorije Republike Srbije van AP Kosovo i Metohija na osnovu zahteva obveznika, a u skladu sa odredbama Uredbe o obliku, sadržini i načinu izdavanja i korišćenja poreske izjave („Službeni glasnik RS“, broj 22/2001).

2. Poreska izjava se overava na kontrolnom mestu prilikom istupa robe sa teritorije AP Kosovo i Metohija.

Način overavanja poreskih izjava biće preciziran posebnim protokolom Republičke uprave javnih prihoda sa UNMIK-om.

Radnici Republičke uprave javnih prihoda na kontrolnom mestu, vodiće evidenciju o prometu robe za svrhe dalje prodaje i reprodukcije, kao i opreme za vršenje delatnosti kupcima sa teritorije Republike Srbije van AP Kosovo i Metohija.

Evidencija o prometu robe sa teritorije AP Kosovo i Metohija koju vode radnici Republičke uprave javnih prihoda sadrži sledeće podatke:

– redni broj i datum prelaska robe;

– naziv, sedište i adresu kupca;

– broj i datum računa;

– vrstu, količinu i iznos prodatih proizvoda iskazan na računu;

– serijski i numerički broj poreske izjave;

– naziv, sedište i adresu prodavca.

Evidencija o prometu robe sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa kontrolnog mesta, dostavlja se sedištu Republičke uprave javnih prihoda 1. i 15. u mesecu.

3. Overena poreska izjava je dokaz da su proizvodi otpremljeni kupcu i kupac je mora imati u svojoj dokumentaciji.

Kupac je dužan da vodi posebnu evidenciju za kupljene proizvode sa teritorije AP Kosovo i Metohija.

Evidencija koju vodi kupac sadrži sledeće podatke:

– redni broj;

– naziv, sedište i adresu prodavca;

– broj i datum računa;

– serijski i numerički broj poreske izjave iskazan na računu;

– vrednost kupljenih proizvoda iskazana u računu;

– broj i datum overe računa od strane organa na zajedničkom kontrolnom mestu;

– iznos plaćene take.

4. Ukoliko kupac nema dokaz (overenu poresku izjavu) dužan je da obračuna i plati porez na promet proizvoda.

5. UNMIK i Republička uprava javnih prihoda razmenjuju podatke iz svih evidencija propisanih Uredbom i drugih evidencija, o čemu će poseban protokol potpisati predstavnik UNMIK-a i direktor Republičke uprave javnih prihoda.

6. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje