Posebne uzanse u prometu robe na malo

Posebne uzanse u prometu robe na malo

Sl.list SFRJ 12/78

I OPŠTE ODREDBE

1

Ovim posebnim uzansama utvrđuju se prava, obaveze i odgovornosti osnovne i druge organizacije udruženog rada u oblasti trgovine i drugih privrednih delatnosti organizacija poslovnog udruživanja, zemljoradničkih i drugih zadruga, drugih samoupravnih organizacija i zajednica, društveno-političkih organizacija i društvenih organizacija, koje učestvuju u prometu robe na malo (u daljem tekstu: trgovinske organizacije) i radnika – prodavca u tim trgovinskim organizacijama (u daljem tekstu: prodavac), prema kupcima, kao i potencijalnim kupcima u prometu robe na malo (u daljem tekstu: potrošači).

Prava, obaveze i odgovornosti koji iz ovih Posebnih uzansi (u daljem tekstu: uzanse) proističu za trgovinske organizacije i prodavce odnose se i na radne ljude koji samostalno obavljaju privrednu delatnost ličnim radom sredstvima u svojini građana, kada svoje proizvode prodaju na malo potrošačima.

2

Ove uzanse se primenjuju kad su stranke pristale na njihovu primenu.

Smatra se da su stranke pristale na njihovu primenu ukoliko iz ugovora ne proističe da su ih isključili.

3

Stranke se ne mogu pozivati na neku od ovih uzansi, ako bi njena primena u datom slučaju proizvela posledice protivne načelima poštenja i savesnosti u poslovanju.

4

Prometom robe na malo smatra se neposredna prodaja robe na malo krajnjim potrošačima, bez obzira na mesto prodaje (prodavnica, prodajna izložba, prigodni vašar, pokretna prodavnica, pijačna tezga i dr.) i način prodaje (redovna prodaja, prodaja putem kataloga, prodaja putem telefonskih porudžbina, prodaja putem automata i dr.).

5

Trgovinska organizacija dužna je da se u svom radu pridržava načela poštenja, savesnosti, solidarnosti i odgovornosti prema kupcima.

Trgovinska organizacija dužna je da se u svom poslovanju prema svim kupcima ponaša na jednak i korektan način, bez beneficiranja, diskriminacije ili omalovažavanja ma koga od njih.

6

Trgovinska organizacija profesionalnom diskrecijom garantuje anonimnost u poslu prodaje na taj način što smatra poslovnom tajnom navike pojedinih kupaca u pogledu vrste i količine robe koju kupuju i druge okolnosti u vezi sa pojedinim kupcima izbegavajući ponašanje kojim bi kupac mogao da bude izložen omalovažavanju, podsmehu, rušenju njegovog ugleda i slično.

7

Trgovinska organizacija dužna je da potrošaču omogući jednake uslove upoznavanja sa robom raznih dobavljača i da mu omogući slobodno odlučivanje o izboru i kupovini izabrane robe.

Trgovinska organizacija preko svojih prodavaca treba da pruži kupcu i dopunsku ponudu za drugu robu.

Protivno je načelu dobrog ponašanja u trgovini na malo nametljivo ponašanje prodavca prema kupcu i nagovaranje da kupi robu koju nije tražio.

8

U svom poslovanju, trgovinska organizacija dužna je da usklađuje svoje interese sa interesima potrošača i interesima društva u celini.

Nedopustivo je međusobno sporazumevanje trgovinskih organizacija na štetu potrošača.

9

U utvrđivanju i sprovođenju svoje poslovne politike, a naročito politike cena, trgovinska organizacija dužna je da izbegava svaku aktivnost kojom bi postigla prekomernu i društveno neopravdanu, odnosno monopolsku dobit.

10

Trgovinska organizacija ne sme isporučivati potrošaču – pouzećem ili na sličan način – robu koju nije naručio. Ako to ipak učini, to čini na svoj rizik.

II INFORMISANJE POTROŠAČA O ROBI

1. Neposredno informisanje

11

Pri informisanju potrošača o robi (u daljem tekstu: informisanje) trgovinska organizacija je dužna da se prema potrošaču i prema drugim organizacijama udruženog rada koje prodaju iste ili slične proizvode, ponaša na korektan i lojalan način.

12

Trgovinska organizacija ne sme netačnim i nepotpunim informacijama, niti prećutkivanjem pojedinih osobina robe namenjene prodaji, dovesti potrošača u zabludu o osobinama nuđene robe.

13

Trgovinska organizacija je dužna da se pridržava lojalne konkurencije i ne sme da stvara kod potrošača zabludu, naročito u pogledu:

– karakteristika i specifičnih obeležja i svojstava proizvoda (vrsta, sastav, mogućnost korišćenja, trgovačko ili geografsko poreklo i dr.),

– vrednosti proizvoda,

– uslova prodaje,

– garancije,

– servisiranja,

– zvaničnih potvrda (certifikati, atesti), priznanja, dobijenih medalja, nagrada i dr.

Trgovinska organizacija ne sme stavljati u promet robu sa netačnim i neistinitim oznakama o njenim svojstvima.

Trgovinska organizacija je dužna da, u slučaju prodaje robe suprotno st. 1 i 2 ove uzanse, na zahtev kupca, robu zameni ili vrati kupcu iznos plaćen za tu robu.

14

Pri informisanju trgovinska organizacija ne sme iznositi ni prenositi netačna tvrđenja ili neistinite podatke o drugim organizacijama udruženog rada, o udruženim radnicima u njima i o njihovim proizvodima, odnosno robi.

Prodavci ne smeju da zloupotrebljavaju svoj položaj odnosno stručni autoritet prilikom savetovanja potrošaču da kupi određenu robu, a naročito u cilju ostvarivanja koristi za sebe ili svoju organizaciju udruženog rada.

15

Trgovinska organizacija je dužna da se pri informisanju lojalno ponaša i da ne iskorišćava ili oponaša pri etiketiranju tuđa obeležja za istu ili sličnu robu (slična etiketa, zaštitni znak i dr.).

16

Trgovinska organizacija je dužna da na zahtev potrošača daje uporedna obaveštenja u pogledu svih bitnih obeležja iste ili slične robe raznih proizvođača.

17

Pri informisanju trgovinska organizacija ne sme da se koristi imenom ili skraćenicom druge organizacije udruženog rada i poslovnim ugledom koji uživa druga organizacija udruženog rada.

18

Pri informisanju prodavac ne sme da koristi reči „garancija“ ili „garantuje“, odnosno reči koje imaju slično značenje, osim ako se takva obaveštenja zasnivaju na garantnom listu ili sličnom dokumentu proizvođača, uvoznika, odnosno te trgovinske organizacije.

19

Trgovinska organizacija je dužna da pri prodaji industrijskih proizvoda trajnije upotrebe, informiše potrošače o tome da li je obezbeđena prodaja rezervnih delova, priključnih aparata i drugih sličnih potreba za taj proizvod.

20

Informisanjem potrošača kojim se tvrdi da će se kupovinom robe pomoći neka dobrotvorna akcija, trgovinska organizacija ne sme kupca da dovede u zabludu u pogledu prihoda koji će se izdvojiti za tu namenu.

21

Trgovinska organizacija je dužna da se pri informisanju pridržava načela iz ovih uzansi, bez obzira na koji se način vrši to informisanje (usmeno preko prodavca konkretnom potrošaču, usmeno preko razglasne stanice svim prisutnim potrošačima, davanjem konkretne pismene ponude, demonstriranjem, degustacijom, preko reklamnog materijala ili putem javnih sredstava informisanja).

2. Demonstriranje robe

22

Trgovinska organizacija dužna je da obezbedi demonstriranje robe u toku procesa prodaje, i to:

1) pri prodaji robe u originalnom pakovanju proizvođača – na oglednom uzorku robe, koji se nalazi u prodavnici,

2) pri prodaji robe koja se ne vrši u originalnom pakovanju – na konkretnom primerku prodate robe, u kom slučaju demonstriranje predstavlja i dokaz o ispravnosti predmeta kupoprodaje.

Posebna je obaveza prodavca da kupcu pruži detaljna uputstva i objašnjenja pri prodaji robe na kojoj ne može da vrši demonstriranje.

3. Podsticanje prodaje

23

Trgovinska organizacija je dužna da podsticanje prodaje (besplatni prevoz robe u stan kupca ili na drugo dogovoreno mesto, besplatno instaliranje robe, besplatna popravka kupljene konfekcije, besplatno krojenje kupljenog materijala i dr.), ako ga uvede, vodi lojalno u odnosu na svoje takmace na tržištu.

24

Trgovinska organizacija koja organizuje podsticanje prodaje određene robe, dužna je da potrošače obavesti, na način uobičajen u prometu, o načinu i uslovima tog podsticanja.

25

Ne smatra se lojalnim načinom podsticanja prodaje robe, prodaja robe uz davanje nagrada potrošačima, organizovanje lutrije za potrošače bez obzira na to ko je organizator takvih oblika podsticanja prodaje.

4. Uvođenje novih proizvoda na tržište

26

Pri uvođenju novog proizvoda na tržište, trgovinska organizacija je dužna da informiše potrošače o svim bitnim svojstvima novog proizvoda, a naročito o njegovoj nameni, funkcijama, načinu upotrebe, odnosno korišćenja.

27

U početnom periodu prodaje trgovinska organizacija može novi proizvod prodavati i po nižoj ceni od cene koja bi se formirala na uobičajeni način radi podsticanja potrošača na kupovinu (prodaja robe po reklamnoj ceni).

U slučaju prodaje robe po reklamnoj ceni trgovinska organizacija obaveštava potrošače, na način uobičajen u prometu robe o periodu prodaje te robe po reklamnoj ceni.

5. Izlaganje robe

28

Izložena roba u izlogu mora u svemu da odgovara robi koja se prodaje u prodavnici. Ako izložena roba nije stavljena u prodaju, to se mora na robi u izlogu vidljivo označiti.

Trgovinska organizacija ne sme izlagati robu boljeg kvaliteta, a prodavati robu lošijeg kvaliteta po ceni istaknutoj na izloženoj robi boljeg kvaliteta.

Trgovinska organizacija ne sme stavljati robu boljeg kvaliteta iznad robe lošijeg kvaliteta, radi prikrivanja pred kupcem svojstva robe lošijeg kvaliteta.

6. Anketiranje potrošača

29

Trgovinska organizacija može anketirati potrošača, samo u svoje poslovne svrhe ili radi ispitivanja tržišta.

30

Trgovinska organizacija može sprovoditi samo anonimno anketiranje. Ona mora čuvati tajnost ličnosti anketiranih i voditi računa da se potrošačima ne nanese šteta upotrebom anketnog materijala.

Anonimnost se može isključiti samo na izričiti pristanak anketiranog lica.

Ako trgovinska organizacija objavljuje potrošačima rezultate ankete, dužna je da navede broj anketiranih, njihovu strukturu prema određenim obeležjima, način anketiranja, vrstu i broj odgovora anketiranih lica.

7. Nestašica robe

31

Trgovinska organizacija odnosno prodavac ne sme svojim ponašanjem ili na drugi način, da doprinosi stvaranju psihoze kod potrošača o mogućoj nestašici određene robe.

U slučaju nestašice neke robe u prodavnici ili na tržištu uopšte, trgovinska organizacija je dužna da potrošače upozna sa mogućim trajanjem nestašice te robe i da im ukaže gde mogu kupiti tu robu, odnosno na moguću zamenu tražene robe raspoloživom sličnom robom.

III KVALITET ROBE

32

Trgovinska organizacija je dužna da preduzme potrebne mere da se očuvaju sva svojstva robe koja je namenjena prodaji, a naročito robe ograničenog trajanja kvaliteta i životnih namirnica.

33

Trgovinska organizacija je odgovorna da roba upakovana u originalnu ambalažu proizvođača u svemu odgovara obeležjima navedenim u deklaraciji na ambalaži, naročito u pogledu kvaliteta i količine.

34

Trgovinska organizacija ne može da pusti u prodaju, odnosno dužna je da obustavi prodaju robe koja zbog svog kvaliteta nije podobna za uobičajenu upotrebu, ili da na njoj označi za koje se svrhe može upotrebiti i sa tim kvalitetom.

35

Pri prodaji proizvoda ograničenog trajanja kvaliteta trgovinska organizacija je dužna da stalno kontroliše stanje kvaliteta, a naročito prehrambenih proizvoda, i da primerke te robe sa znacima gubljenja kvaliteta izdvaja i uklanja iz prodaje.

Ako trgovinska organizacija ne izvrši svoju obavezu iz stava 1 ove uzanse, dužna je da kupcu omogući da prilikom kupovine takve robe izabere kvalitetne primerke.

IV PRODAJA ROBE

1. Stavljanje u promet industrijskih proizvoda trajnije upotrebe

36

Trgovinska organizacija može stavljati u prodaju industrijske proizvode trajnije upotrebe ili delove tih proizvoda (motore i druge delove koji se uključuju u pogonski rad proizvoda) samo ako su snabdeveni garantnim listom, atestom, tehničkim uputstvom o načinu korišćenja i sl., na jezicima naroda i narodnosti koji su u upotrebi u mestu prodaje, i ako su obezbeđeni rezervni delovi i redovno servisno održavanje za te proizvode.

37

Nakon prestanka proizvodnje nekog industrijskog proizvoda trajnije upotrebe, trgovinska organizacija koja je prodavala taj proizvod dužna je da obezbedi rezervne delove, priključne aparate i dr., i posle prestanka proizvodnje, za period prosečne trajnosti tog proizvoda.

2. Prodaja izložene robe

38

Ako se u izlogu nalazi poslednji primerak neke robe prodavac je dužan da taj primerak odmah proda kupcu na njegov zahtev.

Izuzetno od stava 1 ove uzanse, ako bi se uzimanjem robe iz izloga remetio njegov izgled ili bi se gubilo u vremenu na štetu usluživanja drugih potrošača, prodavac može da odbije prodaju robe, uz obavezu da kupcu objasni razloge odbijanja i da ga tačno obavesti o vremenu kad tu robu može da kupi.

3. Prodaja putem pretplate

39

Roba svakodnevne potrošnje (hleb, mleko, proizvodi od mleka, meso i dr.) mogu se u prometu na malo prodavati potrošačima i putem pretplate.

Postupak i uslovi prodaje robe putem pretplate regulišu se samoupravnim opštim aktom organizacije udruženog rada, odnosno samoupravnim sporazumom organizacija udruženog rada koje obavljaju promet na malo na području opštine ili regiona, a izvodi iz tog akta odnosno sporazuma moraju biti istaknuti na vidnom mestu u prodajnom prostoru.

4. Prodaja putem automata

40

Trgovinska organizacija koja vrši prodaju robe putem automata dužna je da prati i obezbeđuje ispravno funkcionisanje automata.

U slučaju neispravnosti automata, trgovinska organizacija dužna je da o tome istakne obaveštenje na automatu.

5. Prodaja otpadnih materijala

41

Trgovinska organizacija koja obavlja promet otpadnih materijala ne sme da se bavi prodajom ispravne robe u prometu na malo u istom prodajnom prostoru, niti da prodaje otpadni materijal u prometu na malo po cenama koje se ostvaruju na tržištu za ispravnu robu.

6. Količina prodate robe

42

Trgovinska organizacija je dužna da kupcu obezbedi prodaju tačne količine robe označene na originalnoj ambalaži dobavljača (serijsko pakovanje).

U slučaju pojedinačnog pakovanja, trgovinska organizacija je dužna da kupcu proda traženu količinu robe do granica uobičajenog minimuma u prometu određene vrste robe.

43

Trgovinska organizacija je dužna da na pogodan način omogući kupcu:

1) kontrolu tačnosti količina kupljene robe ličnim očitavanjem prilikom merenja, ili ponovnim utvrđivanjem odgovarajućim sredstvima za merenje koja se upotrebljavaju u prodavnici, ili stavljanjem na raspolaganje odgovarajućih kontrolnih merila (vaga, metar, zapreminska mera itd.), i

2) kontrolu ispravnosti zaračunate cene, tj. da li naplaćena cena odgovara označenoj ceni na robi ili vidno istaknutoj na drugi način, kao i ponovnom proverom na kasi tačnosti naplaćene kupovne cene vrednosno po svim stavkama kupljene robe i u ukupnom zbiru.

Trgovinska organizacija je dužna da isticanjem odgovarajućeg natpisa upozori kupce na mogućnost vršenja kontrole iz stava 1 ove uzanse.

7. Prateći pribor

44

Trgovinska organizacija je dužna da robu prodaje sa njenim pratećim priborom ili stvarima (odelo sa maramicom i vešalicom, konzervu sa otvaračem i sl.), u svemu kako je proizvođač stavio robu u promet.

V PRODAJA ROBE POD POSEBNIM USLOVIMA

1. Pojam prodaje pod posebnim uslovima

45

Pod prodajom robe pod posebnim uslovima podrazumeva se rasprodaja robe, prodaja robe sa nedostacima i prodaja robe po sniženim cenama.

Prodaju robe pod posebnim uslovima trgovinska organizacija dužna je da reguliše svojim samoupravnim opštim aktom u skladu sa važećim propisima, društvenim dogovorima, samoupravnim sporazumima i dobrim poslovnim običajima.

2. Rasprodaja robe

46

Rasprodaja robe može da bude potpuna ili delimična.

Potpuna rasprodaja robe vrši se u slučaju prestanka poslovanja organizacije udruženog rada, osnovne organizacije udruženog rada ili radne jedinice – prodajnog objekta, zbog napuštanja obavljanja prometa tom robom, kao i u slučaju obnavljanja poslovnih prostorija (adaptacija, rekonstrukcija i sl.) ili više sile (požar, poplava ili druge elementarne nepogode).

Delimična rasprodaja robe vrši se u slučaju napuštanja prodaje samo određene vrste robe koja spada u predmet poslovanja organizacije udruženog rada.

Trgovinska organizacija ne sme dovoditi potrošače u zabludu oglašavanjem rasprodaje prividnim sniženjem cena robe.

47

Trgovinska organizacija je dužna da rasprodaju robe fizički i prostorno izdvoji od prodaje robe pod redovnim uslovima, da unapred odredi vremensko trajanje rasprodaje i da na robi istakne podatke o ranijoj, i o novoj, nižoj prodajnoj ceni.

48

Trgovinska organizacija ne sme od objavljivanja rasprodaje do kraja njenog trajanja naručivati i uključivati u rasprodaju nove količine robe koja je predmet rasprodaje, izuzev u slučaju kada se radi o prijemu takve robe koja je naručena pre objavljivanja rasprodaje.

3. Prodaja robe sa nedostatkom

49

Trgovinska organizacija dužna je da prodaju robe sa nedostacima (oštećena, prljava, felerična i slična roba) prostorno izdvoji od redovne prodaje ispravne robe iste vrste.

Robu iz stava 1 ove uzanse trgovinska organizacija može da prodaje i u specijalizovanoj prodavnici.

50

Trgovinska organizacija je dužna da na svakom primerku robe sa nedostacima jasno obeleži da je taj primerak felerična roba.

Trgovinska organizacija dužna je da feleričnoj robi utvrdi cenu najviše u visini srazmernoj gubitku vrednosti feleričnog primerka u odnosu na redovnu cenu ispravnog primerka takve robe.

Sličan postupak trgovinska organizacija dužna je da sprovede i u slučaju prodaje desortiranih i ili nepotpunih kompleta, prodaje ostataka (restlova), kao i demodirane robe.

4. Prodaja robe po sniženim cenama

51

Trgovinska organizacija može vršiti prodaju robe po sniženim cenama, i to:

1) prodaju sa sezonskim sniženjem cena za robu čija je sezona protekla ili je na izmaku,

2) prigodnu sajamsku prodaju u okviru sajamskih priredbi, i

3) stalnu prodaju po sniženim cenama u specijalizovanim prodavnicama ili odvojenom prostoru u robnoj kući, bez obzira na razloge sniženja cena.

Prodaja robe po sniženim cenama iz stava 1 ove uzanse vrši se u skladu sa samoupravnim sporazumom zaključenim između trgovinskih organizacija na određenom području.

VI PAKOVANJE ROBE

1. Pakovanje prodate robe

52

Trgovinska organizacija je dužna da robu koja se ne prodaje u originalnom pakovanju pakuje u ambalažu koja po vrsti, tipu, obliku, veličini i drugim osobinama najviše pogoduje robi.

53

Pri promeni načina pakovanja istog proizvoda, po svom nahođenju, trgovinska organizacija ne sme povećati cenu proizvoda, niti zbog te promene pogoršavati uslove kupovine.

54

Trgovinska organizacija dužna je da na zahtev kupca izvrši posebno pakovanje kupljene robe. Takvo pakovanje robe može se posebno naplatiti, ali najviše do visine prodajne cene materijala za pakovanje.

55

Suveniri i pokloni za prigodne svečanosti pakuju se u posebnu ambalažu, koja se može posebno naplatiti od kupca, ali najviše do visine njene prodajne cene. Ako se ova ambalaža posebno naplaćuje, kupac se sa tim mora unapred upoznati.

56

U slučaju prodaje robe u neprikladnoj ili neispravnoj ambalaži, trgovinska organizacija dužna je da kupcu nadoknadi eventualnu štetu nastalu zbog upotrebe takve ambalaže.

2. Prepakivanje robe

57

Pri prepakivanju proizvoda originalno pakovanog od proizvođača, trgovinska organizacija je dužna da sačuva nivo kvaliteta od proizvođača upotrebljene ambalaže.

Troškovi prepakivanja padaju na teret trgovinske organizacije.

Trgovinska organizacija je dužna da uz novu ambalažu pruži kupcu sva uputstva i podatke o robi, koji su se nalazili na originalnoj ambalaži proizvođača.

3. Povratna ambalaža

58

Prilikom prodaje robe u povratnoj ambalaži uz naplatu kaucije, visina kaucije može da bude samo u visini nabavne cene predmetne ambalaže, uvećane za porez na promet.

Pri vraćanju kaucirane povratne ambalaže, kupcu se odmah vraća naplaćena kaucija.

59

Trgovinska organizacija dužna je da kupcu vrati kauciju za povratnu ambalažu koja je povučena iz upotrebe, u roku od tri meseca po isteku objave proizvođača ili same trgovinske organizacije o prestanku prometa te robe u predmetnoj ambalaži.

VII NAPLATA PRODATE ROBE

60

Prodavac je dužan da uputi kupca na blagajnu na kojoj treba da plati kupovnu cenu, ako se plaćanje vrši gotovinom, odnosno kod radnika koji peuzima dokumenta koja zamenjuju gotovinsku naplatu.

Izuzetno od stava 1 ove uzanse pri prodaji robe u uličnim kioscima, na pijačnim tezgama, u trafikama i u manjim prodavnicama obračun i naplatu kupovne cene vrši sam prodavac.

VIII URUČIVANJE I DOSTAVA ROBE

1. Uručivanje robe u prodavnici

61

Po izmirenju kupovne cene prodavac je dužan da uruči kupcu kupljenu robu sa pratećom dokumentacijom.

2. Dostava robe

62

U slučaju ponuđene i prihvaćene dostave robe u stan kupca, trgovinska organizacija dužna je da obezbedi da se prodata roba dostavi u stan kupca ili na drugo dogovoreno mesto, uz predaju odgovarajuće dokumentacije, u ispravnom stanju, dogovorenoj količini i u dogovorenom roku, kao i u približnom času predaje.

Ostavljanje robe pred stanom kupca ne smatra se dostavljanjem robe u stan kupca.

Ako se prilikom unošenja robe u stan kupca pričini šteta na dostavljenoj robi ili na drugim stvarima u kupčevom stanu krivicom dostavljača robe, trgovinska organizacija dužna je da nastalu štetu nadoknadi kupcu.

63

U slučaju ponuđene i prihvaćene obaveze da se kupljena roba preda na otpremu železnicom ili drugim prevoznim sredstvom javnog saobraćaja, trgovinska organizacija dužna je da obezbedi da se predaja robe prevozniku izvrši u dogovorenom roku i u ispravnom stanju, kao i da se dokumentacija o izvršenom utovaru robe stavi kupcu na raspolaganje.

U slučaju pogrešno dostavljene ili otpremljene robe iz stava 1 ove uzanse trgovinska organizacija dužna je da u primernom roku ispravi grešku i izvrši pravilnu dostavu i otpremu.

Ako je pogrešno izvršenom dostavom ili otpremom robe iz stava 1 ove uzanse kupcu naneta šteta, trgovinska organizacija dužna je da nastalu štetu nadoknadi.

3. Dostava robe naručene telefonskim putem

64

U slučaju prihvatanja porudžbine robe preko telefona, trgovinska organizacija dužna je da telefonsku porudžbinu kupca izvrši u celini i da naručenu robu dostavi na dogovorenu adresu i u dogovorenom času.

4. Dostava robe prodate putem kataloga

65

Trgovinska organizacija dužna je da kupcu isporuči robu pismeno naručenu na osnovu kataloga, na označenu adresu, u vrsti, količini, kvalitetu i ceni naznačenim u katalogu, u ispravnom stanju i u obećanom roku.

IX POSEBNE USLUGE KUPCIMA

66

U slučaju prihvaćene obaveze sklapanja ili stavljanja u pogon prodate robe, trgovinska organizacija dužna je da kupcu izvrši ovu obavezu u potpunosti, savesno i u dogovorenom roku, pod ugovorenim uslovima.

Ako se prilikom obavljanja radnji iz stava 1 ove uzanse ošteti roba, stan kupca ili neka druga stvar u kupčevom stanu, trgovinska organizacija je dužna da kupcu nadoknadi štetu pričinjenu krivicom lica koje je izvršavalo pomenute radnje.

67

Trgovinska organizacija dužna je da obezbedi da se kupcu izvrše sve obećane usluge vezane za kupoprodaju i korišćenje robe (krojenje i šivenje zavesa, popravka konfekcije, krojenje tepiha i tepih staza po meri i dr.), i to u svemu kvalitetno, na način i u rokovima utvrđenim ugovorom.

Prihvaćene usluge moraju biti evidentirane u odgovarajućem dokumentu kupoprodaje.

68

Ostale obećane usluge kojima se olakšava kupoprodaja i potrošaču pružaju druge pogodnosti (davanje saveta za opremanje stana, korišćenje garderobe za smeštaj kupčevih stvari, čuvanje dece, korišćenje parking-prostora i sl.), mogu se naplaćivati samo ako se njihova naplata unapred objavi na način uobičajen u prometu robe.

X ZAMENA KUPLJENE ROBE

69

U slučaju želje kupca da već kupljeni primerak robe zameni drugim, smatra se dobrim poslovnim postupkom da trgovinska organizacija udovolji želji kupca, ako se to može ostvariti bez štete po tu organizaciju i drugog kupca.

XI PRIMENA UZANSI

70

Ove uzanse primenjivaće se po isteku tri meseca od dana njihovog objavljivanja u „Službenom listu SFRJ“.

 

p