Propisi o prometu robe sa AP Kosovo

Sadržaj :

 1. Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
 2. Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija (Sl. glasnik RS“, br. 86/2010, 61/2013, 111/2013 i 17/2014)

 3. Uputstvo o načinu sprovođenja postupka izdavanja i overe poreskih izjava, kao i o načinu praćenja i kontrole prometa robe sa AP Kosovo i Metohija

*********************************************

Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244

Sl.glasnik RS br. 111/2013

Član 1

Ovom uredbom uređuje se izvršavanje Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12 i 108/13 – u daljem tekstu: Zakon) na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM) za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

Član 2

Na promet dobara i usluga koji obveznici PDV vrše sa teritorije Republike Srbije van teritorije APKM (u daljem tekstu: Republika van APKM) na teritoriju APKM, kao i na promet koji se vrši sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM, primenjuje se Zakon, propisi doneti na osnovu Zakona i ova uredba.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, mestom prometa telekomunikacionih usluga smatra se mesto u kojem pružalac usluga obavlja svoju delatnost.

Član 3

Na promet dobara koji obveznici PDV vrše sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznici PDV imaju pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom, pod uslovom da su dobra otpremljena na teritoriju APKM.

Dokazima da su dobra otpremljena na teritoriju APKM smatraju se jedinstvena isprava izdata u skladu sa važećim propisima koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, odnosno overena kopija jedinstvene isprave, kao i izvod iz poslovnog računa obveznika PDV da je za promet dobara izvršen prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa primaoca dobara na poslovni račun obveznika PDV – isporučioca dobara.

Poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana primenjuje se i ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa iz stava 1. ovog člana, obveznik PDV može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje ugovor kojim je predviđeno avansno plaćanje pre izvršenog otpremanja dobara na teritoriju APKM i račun o avansnom plaćanju izdat u skladu sa Zakonom.

Član 4

Na promet dobara koja se dopremaju sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom.

Član 5

Otpremanje, odnosno dopremanje dobara iz čl. 3. i 4. ove uredbe vrši se u skladu sa važećim propisima.

Član 6

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 („Službeni glasnik RS“, br. 15/05 i 68/11), kao i propisi doneti na osnovu navedene uredbe.

Član 7

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

*********************************************

Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija

Sl. glasnik RS br. 86/2010, 61/2013, 111/2013, 17/2014

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom uređuju se posebni uslovi za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM) u periodu važenja Rezolucije Saveta bezbednosti broj 1244.

Član 2

Roba koja je predmet trgovine između Republike Srbije van APKM i APKM mora se prijaviti nadležnom organu na kontrolnom punktu.

II UPUĆIVANJE, DOPREMA I TRANZIT ROBE SA TERITORIJE APKM

Član 3

(Brisan)

Član 4

Poštanske pošiljke sa teritorije APKM prijavljuju se na carinskom kontrolnom punktu i upućuju se Carinarnici Niš – Carinska ispostava Pošta Niš.

Avio pošiljke sa teritorije APKM upućuju se Carinarnici Beograd – Carinska ispostava Aerodrom Beograd.

Član 5

Za robu iz čl. 2. i 4. ove uredbe, za koju postoji obaveza pribavljanja prethodnog odobrenja nadležne inspekcije, ulazak na teritoriju Republike Srbije van APKM odobriće se samo ako je takvo odobrenje izdato.

Član 6

Strana roba koja se doprema sa teritorije APKM na teritoriju Republike Srbije van APKM podleže plaćanju carine, drugih uvoznih dažbina, akcize i poreza na dodatu vrednost u skladu sa propisima kojima se uređuju ta pitanja.

Za robu iz stava 1. ovog člana carinskom organu podnose se carinske isprave koje se popunjavaju na način utvrđen propisom donetim na osnovu člana 87. stav 2. Carinskog zakona.

III UPUĆIVANJE ROBE NA TERITORIJU APKM

Član 7

Roba koja se upućuje sa teritorije Republike Srbije van APKM na teritoriju APKM, kao i roba u tranzitu, uz odgovarajuće mere carinskog nadzora, prijavljuje se nadležnom carinskom kontrolnom punktu.

Upućivanje akcizne robe, nafte i naftnih derivata, kao i šećera, sa teritorije Republike Srbije van APKM na teritoriju APKM, vrši se preko Carinskog referata Raška u železničkom saobraćaju i carinskih kontrolnih punktova Končulj, Merdare i Rudnica u drumskom saobraćaju.

Za robu iz stava 1. ovog člana Uprava carina vodi evidenciju.

Roba iz stava 1. ovog člana može se uputiti sa graničnog prelaza Republike Srbije van APKM na teritoriju APKM ako se graničnoj carinarnici položi garancija ovlašćene banke, odnosno uplati depozit, u visini obračunate carine, drugih uvoznih dažbina, akciza i poreza.

Duvanske prerađevine i alkoholna pića, koja se upućuju sa teritorije Republike Srbije van APKM na teritoriju APKM pod uslovima propisanim ovom uredbom mora prethodno biti obeležena odgovarajućim kontrolnim akciznim markicama.

Ministar finansija bliže propisuje način sprovođenja kontrole istupa robe iz st. 2. i 3. ovog člana, kao i način vođenja evidencije iz stava 4. ovog člana.

Član 8

Depozit iz člana 7. stav 4. ove uredbe uplaćuje se na depozitni račun granične carinarnice kojoj je roba prijavljena.

Carinarnica iz stava 1. ovog člana vraća uplaćeni depozit, na pismeni zahtev, uz koji se prilaže dokaz carinskog kontrolnog punkta o istupu robe na teritoriju APKM.

Član 9

Bankarska garancija, odnosno depozit iz člana 7. stav 5. ove uredbe ne polaže se za robu koja je prethodno najavljena preko Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, čiji su korisnici međunarodne organizacije (UNMIK, KFOR, NATO i dr.), kao i za robu koja se šalje kao donacija, odnosno humanitarna pomoć posredstvom međunarodnih humanitarnih organizacija.

Član 10

Izvozno ocarinjena roba na teritoriji Republike Srbije van APKM upućuje se na teritoriju APKM na način iz člana 7. st. 1. i 2. ove uredbe.

Član 11

Ministar finansija bliže uređuje postupak i način vođenja evidencije za robu koja se upućuje na teritoriju APKM ili se doprema sa teritorije APKM radi privremenog unošenja, odnosno privremenog iznošenja, kao i radi pasivnog, odnosno aktivnog oplemenjivanja.

IV PUTNIČKI PROMET

Član 12

Strana roba nekomercijalne prirode koju fizička lica prenose u putničkom prometu na ulasku na teritoriju Republike Srbije van APKM sa teritorije APKM, prijavljuje se carinskom organu i podleže plaćanju carine, drugih uvoznih dažbina, akcize i poreza na dodatu vrednost u skladu sa propisima kojima se uređuju ta pitanja.

Član 12a

Oficir za vezu i njegovo osoblje na predmete namenjene službenim potrebama i na predmete namenjene ličnoj upotrebi ne plaćaju uvozne dažbine, a članovi porodice – na predmete namenjene ličnoj upotrebi, na osnovu potvrde nadležnog državnog organa da su predmeti koji se uvoze namenjeni za službene potrebe, odnosno za ličnu upotrebu korisnika povlastice.

Potvrda iz stava 1. ovog člana sadrži:

 1. naziv i adresu državnog organa koje izdaje potvrdu;
 2. ime i prezime lica koje ne plaća uvozne dažbine na uvoz predmeta namenjenih službenim potrebama i ličnoj upotrebi;
 3. broj i datum potvrde;
 4. vrstu robe;
 5. potpis ovlašćenog lica.

Roba iz stava 1. ovog člana ne može se otuđiti ili drugom licu dati na upotrebu pre prijave carinskom organu i sprovedenog carinskog postupka.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13

Na carinski postupak u prometu sa APKM, u skladu sa odredbama ove uredbe, shodno se primenjuju i odredbe spoljnotrgovinskih, deviznih i poreskih propisa.

Član 14

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS“, br. 139/04, 8/05, 15/05 i 91/06).

Član 15

Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2011. godine.

 Samostalni član Uredbe o dopuni Uredbe o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija

Sl. glasnik RS br. 61/2013

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Uredbe o izmenama Uredbe o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija

Sl. glasnik RS br. 111/2013

Član 6

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija

Sl. glasnik RS br. 17/2014

Član 5

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

********************************

Uputstvo o načinu sprovođenja postupka izdavanja i overe poreskih izjava, kao i o načinu praćenja i kontrole prometa robe sa AP Kosovo i Metohija

Sl. glasnik RS br. 54/2001

Ovim uputstvom se, u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu obračunavanja javnih prihoda, sadržini i načinu vođenja evidencije za promet robe sa AP Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS“, broj 48/2001, u daljem tekstu: Uredba), uređuje postupak izdavanja, overe i evidentiranja poreskih izjava, kao i način praćenja i kontrole isporuke proizvoda kupcima na teritoriji AP Kosovo i Metohija i prodaji proizvoda sa teritorije AP Kosovo i Metohija.

I Promet proizvoda domaćeg porekla sa teritorije Republike Srbije van AP Kosovo i Metohija na teritoriji AP Kosovo i Metohija

1. Republička uprava javnih prihoda, u saradnji sa UNMIK-om vrši izdavanje poreskih izjava kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija na osnovu pismenih zahteva kupaca i dokaza o njihovoj registraciji za obavljanje delatnosti, uz ispunjenje uslova, a u skladu sa čl. 10 i 11 Uredbe.

Poreska izjava daje se u tri primerka, od kojih se original dostavlja prodavcu, jedan primerak ovlašćenom radniku na kontrolnom mestu, a treći primerak zadržava kupac za svoju dokumentaciju.

2. Evidencija kupaca (evidencija o izdatim poreskim izjavama) koju vodi Republička uprava javnih prihoda u saradnji sa UNMIK-om sadrži sledeće podatke:

 • redni broj i datum izdavanja poreske izjave;
 • naziv i adresu kupca;
 • evidencioni broj;
 • broj žiro računa.

3. Poreska izjava se overava na kontrolnom mestu prilikom istupa robe sa teritorije Republike Srbije.

Način overavanja poreskih izjava biće preciziran posebnim protokolom Republičke uprave javnih prihoda sa UNMIK-om.

Radnici Republičke uprave javnih prihoda na kontrolnom mestu, vodiće evidenciju o prodaji robe domaćeg porekla za svrhe dalje prodaje i reprodukcije, kao i opreme za vršenje delatnosti kupcima sa teritorije AP Kosova i Metohije.

Evidencija o prodaji robe domaćeg porekla koju vode radnici Republičke uprave javnih prihoda sadrži sledeće podatke:

 • redni broj i datum prelaska robe;
 • naziv, sedište i adresu prodavca;
 • broj i datum računa;
 • vrstu, količinu i iznos prodatih proizvoda iskazan na računu;
 • serijski i numerički broj poreske izjave;
 • naziv, sedište i adresu kupca.

Evidencija o prodaji robe domaćeg porekla sa kontrolnog mesta, dostavlja se sedištu Republičke uprave javnih prihoda 1. i 15. u mesecu.

4. Original overene poreske izjave dostavlja se prodavcu u zakonskom roku za obračun i plaćanje poreza na promet.

5. Overena poreska izjava je dokaz da su proizvodi otpremljeni kupcu i prodavac je mora imati u svojoj dokumentaciji.

Prodavac je dužan da vodi posebnu evidenciju za prodate proizvode kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija.

Evidencija koju vodi prodavac sadrži sledeće podatke:

 • redni broj;
 • naziv, sedište i adresu kupca;
 • broj i datum računa;
 • serijski i numerički broj poreske izjave iskazan na računu;
 • vrednost prodatih proizvoda iskazana na računu;
 • broj i datum overe računa od strane organa na zajedničkom kontrolnom mestu;
 • iznos plaćene takse.

6. Ukoliko prodavac nema dokaz (overenu poresku izjavu) da su proizvodi otpremljeni kupcu, dužan je da obračuna i plati porez na promet proizvoda.

II Promet proizvoda sa teritorije AP Kosovo i Metohija na teritoriji Republike Srbije van AP Kosovo i Metohija

1. Republička uprava javnih prihoda vrši izdavanje poreskih izjava kupcima sa teritorije Republike Srbije van AP Kosovo i Metohija na osnovu zahteva obveznika, a u skladu sa odredbama Uredbe o obliku, sadržini i načinu izdavanja i korišćenja poreske izjave („Službeni glasnik RS“, broj 22/2001).

2. Poreska izjava se overava na kontrolnom mestu prilikom istupa robe sa teritorije AP Kosovo i Metohija.

Način overavanja poreskih izjava biće preciziran posebnim protokolom Republičke uprave javnih prihoda sa UNMIK-om.

Radnici Republičke uprave javnih prihoda na kontrolnom mestu, vodiće evidenciju o prometu robe za svrhe dalje prodaje i reprodukcije, kao i opreme za vršenje delatnosti kupcima sa teritorije Republike Srbije van AP Kosovo i Metohija.

Evidencija o prometu robe sa teritorije AP Kosovo i Metohija koju vode radnici Republičke uprave javnih prihoda sadrži sledeće podatke:

 • redni broj i datum prelaska robe;
 • naziv, sedište i adresu kupca;
 • broj i datum računa;
 • vrstu, količinu i iznos prodatih proizvoda iskazan na računu;
 • serijski i numerički broj poreske izjave;
 • naziv, sedište i adresu prodavca.

Evidencija o prometu robe sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa kontrolnog mesta, dostavlja se sedištu Republičke uprave javnih prihoda 1. i 15. u mesecu.

3. Overena poreska izjava je dokaz da su proizvodi otpremljeni kupcu i kupac je mora imati u svojoj dokumentaciji.

Kupac je dužan da vodi posebnu evidenciju za kupljene proizvode sa teritorije AP Kosovo i Metohija.

Evidencija koju vodi kupac sadrži sledeće podatke:

 • redni broj;
 • naziv, sedište i adresu prodavca;
 • broj i datum računa;
 • serijski i numerički broj poreske izjave iskazan na računu;
 • vrednost kupljenih proizvoda iskazana u računu;
 • broj i datum overe računa od strane organa na zajedničkom kontrolnom mestu;
 • iznos plaćene take.

4. Ukoliko kupac nema dokaz (overenu poresku izjavu) dužan je da obračuna i plati porez na promet proizvoda.

5. UNMIK i Republička uprava javnih prihoda razmenjuju podatke iz svih evidencija propisanih Uredbom i drugih evidencija, o čemu će poseban protokol potpisati predstavnik UNMIK-a i direktor Republičke uprave javnih prihoda.

6. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.