Ugovor izradi aplikativnog softwar-e

UGOVOR O IZRADI APLIKATIVNOG SOFTWARE

Zaključen dana __ godine u __ između ugovornih strana :

  1. Privredno društvo „__“ d.o.o. iz __, ul. ___ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa direktor ___ (u daljem tekstu „Kupac“)
  2. Privredno društvo „__“ d.o.o. iz __, ul. ___ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa direktor ___ (u daljem tekstu „Programer“)

Član 1.

Kupac se obavezuje da nabavi kompjutere u sopstvenim prostorijama i da ih instalira, sa okruženjem radnih stanica pod operativnim sistemom Windows/Linux.

Član 2.

Programer se obavezuje da će u prostorijama Kupca i na njegovim računarima instalirati ponuđeni programski paket za finansijsko, robno poslovanje, zarade i osnovna sredstva (alternativa: komercijalno poslovanje; praćenje proizvodnje).

Kupac potpisom ovog Ugovora izjavljuje da mu je programski paket prezentiran, da je u potpunosti upoznat sa njegovim karakteristikama i da mu odgovara za njegovo poslovanje te su obe ugovorne strane saglasne da je ponuda Progamera br. __ od __ sastavni deo ovog Ugovora.

Garantni rok za instalirani program je 1 (jedna) godina od dana instaliranja paketa što će obe strane pismeno konstatovati.

Garantni rok obuhvata sve intervencije bez posebnih nadoknada na programskom paketu a koji proizilaze iz Zakona o računovodstvu i njegovih izmena i dopuna kao i pratećih propisa i uključuje skrivene mane kao i programske nedostatke u aplikaciji.

Član 3.

Programer i Kupac su saglasni da vrednost programa iz člana 2. ovog Ugovora iznosi __ EUR (i slovima __ EUR) koji iznos će se uplatiti u dinarima po srednjem kursu NBS na dan plaćanja a po završenoj instalaciji i prenosu svih podataka na kompjuter vlasnika i to najdalje do __ godine.

Član 4.

Programer se obavezuje izvrši instaliranje programskog paketa u računare Kupca nakon čega će se od knjigovodstvene Agencije preuzeti podaci o poslovanju Kupca za period __-__ godine.

Programer se obavezuje da bez naknade izvrši obuku operatera Kupca za rad na programskim paketima (neposredne izvršioce aplikacije) i da do __ godine prati primenu aplikacija iz programskog paketa i rad operatera Kupca.

Ugovorne strane će zaključiti poseban ugovor o redovnom održavanju programskog paketa koji će početi da se primenjuje od __ godine.

Član 5.

Kupac je upoznat da je softwer Progamera zaštićen kao autorsko delo u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima te je dužan da poštuje autorska prava Programera.

Član 6.

Ugovor je sastavljen u __ (__) istovetna primerka, po __(__) za svakog potpisnika.

U slučaju spora isti će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Za Programera Za Kupca
___________________________ ___________________________