PDV tretman prometa dobara i usluga koje vrši organizator izgradnje

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

PDV tretman prometa dobara i usluga koje vrši organizator izgradnje

„Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV – izvođač radova od 1. januara 2013. godine vrši investitoru koji je obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007 i 93/2012 – dalje: Zakon), pri čemu su isporučilac i primalac dobara i usluga lica koja se smatraju izvođačem radova i investitorom u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima investitor kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona. Međutim, ako se obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga investitoru ne smatra izvođačem radova u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja (npr. organizator izgradnje građevinskog objekta), u tom slučaju investitor nije poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, što znači da obavezu obračunavanja i plaćanja PDV za predmetni promet ima obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga investitoru (u konkretnom slučaju organizator izgradnje građevinskog objekta).

Naime, odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona).

Prema odredbi člana 10. stav 1. tačka 1) Zakona, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je obveznik iz člana 8. i člana 9. stav 2. ovog zakona.

Odredbom člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona propisano je da je, izuzetno od stava 1. ovog člana, poreski dužnik primalac dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od strane obveznika PDV, ako je primalac dobara ili usluga investitor i ako je isporučilac dobara ili usluga izvođač radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Odredba člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, a prema odredbi člana 52. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 93/2012), primenjuje se od 1. januara 2013. godine.

Obveznik PDV koji nabavljena dobra i usluge koristi za obavljanje delatnosti u okviru koje vrši promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza (promet koji je oporeziv PDV, promet za koji u skladu sa članom 24. Zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV ili promet koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici) ima pravo da, PDV koji mu je obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu, odbije kao prethodni porez, ako poseduje račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom. S tim u vezi, obveznik PDV koji vrši oporezivi promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva investitoru ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu u skladu sa Zakonom, bez obzira da li za promet predmetnih dobara i usluga obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima obveznik PDV koji vrši promet ili tu obavezu ima investitor kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona.

Naime, prema odredbama člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata (dalje: objekti za vršenje delatnosti), odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

  1. koji je oporeziv PDV;
  2. za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;
  3. koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Saglasno odredbama člana 28. stav 2. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako poseduje:

  1. račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom;
  2. dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan prethodni porez i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

Prema odredbama člana 28. stav 3. Zakona, u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

  1. obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;
  2. PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1-3. ovog člana (stav 4. istog člana Zakona).

Pored toga napominjemo, prometom koji je oporeziv PDV iz člana 28. stav 1. tačka 1) Zakona smatra se promet za koji postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV u skladu sa Zakonom, nezavisno od toga da li obavezu da obračuna i plati PDV za taj promet ima obveznik PDV (isporučilac dobara/pružalac usluga) ili primalac dobara i usluga koji se, u skladu sa Zakonom, smatra poreskim dužnikom za promet koji mu je izvršen.“

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede br. 011-00-44/2013-04 od 16.01.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje