Ugovor o kupoprodaji robe – godišnji

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE za __ godinu

 Zaključen dana __.__.___. godine u __ između:

Prodavac  : “___” d.o.o. iz ___, PIB __ koje zastupa direktor ___

Kupac      : “___” d.o.o. iz ___, PIB __ koje zastupa direktor ___

Predmet ugovora

Član 1.

Prodavac prodaje i isporučuje, a Kupac kupuje i plaća robu utvrđenu u specifikaciji ili pojedinačnim porudžbinama Kupca koje Prodavac pismeno naknadno potvrđuje.

Specifikacija odnosno pojedinačne porudžbine su sastavni deo ovog Ugovora.

U specifikacijama (godišnjim, kvartalnim, povremenim ili pojedinačnim) Kupac i Prodavac dogovorno utvrđuju vrstu robe, kvalitet, količinu, rokove isporuke kao i garanciju za određene vrste robe.

Član 2.

Cene robe utvrđene su u cenovniku Prodavca koji je dužan da u slučanju njihove promene o tome odmah obavesti Kupca u kom slučaju se nove cene primenjuju u roku od __ dana od dana dostavljanja novih cena.

Član 3.

Vrsta i kvalitet kao i količina robe koje su utvrđene u specifikacijama odnosno potvrđenim porudžbinama Kupca, smatraju se kao definitivno ugovorene.

Kupac je dužan da preuzme svu količinu robe u dogovorenim rokovima.

Cene i način plaćanja

Član 4.

Prodavac prodaje, a Kupac kupuje robu po cenama koje budu važile na dan isporuke, ako nije drugačije posebno pismeno dogovoreno.

Cene se podrazumevaju f-co ___________, utovareno u prevozno sredstvo ___________, upakovano u ambalažu (koja je uračunata u cenu).

Anex-om ovog Ugovora određuje se :

 1. Visina rabata prema grupama proizvoda i robnih marki,
 2. Period korišćenja rabata,
 3. Limit rabata koji Kupac može da koristi,
 4. Datum nastanka obaveze plaćanja
 5. Gornja suma iznosa duga koji Kupac može da duguje,
 6. Način plaćanja i vrste obezbeđenja plaćanja,
 7. Vreme trajanja Anex-a tj. datum početka i datum prestanka važenja Anex-a Ugovora,
 8. Druga pitanja od značaja za realizaciju ovog Ugovora.

Član 5.

Kupac je dužan da Prodavcu na njegov račun plati iznos fakture u roku koji je naveden u fakturi.

Ukoliko Kupac u ugovorenom roku ne plati Prodavcu iznos fakture, Prodavac pri narednoj isporuci robe u fakturi ima pravo da smanji rok plaćanja za ____ dana.

Član 6.

Kao dan nastanka DPO smatra se :

–    dan prijema robe – ako se prijem vrši u skladištu Prodavca,

–    dan kada je Kupac preuzeo robu od svog špeditera, a najkasnije 3-og dana od dana predaje robe špediteru od strane Prodavca.

Član 7.

Ukoliko Kupac ne plati fakturu u beskamatnom roku, Prodavac stiče pravo da Kupcu obračuna zakonsku kamatu počev od dana isporuke robe i Kupac je sa ovim saglasan.

Ukoliko Kupac ne plati iznos fakture u roku, a nakon ispostavljanja neplaćenih faktura dođe do promene cene robe usled promenjenih uslova na tržištu (promena deviznog kursa, promena stope carine i dr.), Kupac je dužan da plati promenjenu cenu robe za šta mu Prodavac ispostavlja knjigovodstveno zaduženje.

Član 8.

Prodavac može odobravati Kupcu posebne pogodnosti (rabat, duži rok plaćanja i dr.) a ove pogodnosti Prodavac iskazuje u fakturi.

Rokovi i obim isporuke

Član 9.

Rokovi i obim isporuke utvrđeni su u specifikacijama ili od strane Prodavca, potvrđenim pismenim porudžbinama Kupca.

Ukoliko Kupac traži naknadno povećanje ugovorene količine, Prodavac se obavezuje da isto prihvati ukoliko ove količine i vrstu robe ima na svom skladištu ili je u mogućnosti da mu ih obezbedi uvozom ili na drugi način.

Ukoliko Kupac traži smanjenje ugovorene količine, Prodavac će prihvatiti smanjenje samo one količine robe koju je u mogućnosti da proda drugom Kupcu.

Ukoliko Prodavac ne isporuči Kupcu robu u roku od 7 dana od dana predviđenog za isporuku, Kupac ima pravo da u pismenom obliku povuče porudžbinu.

Kvantitativan i kvalitativan prijem robe

Član 10.

Vrstu i kvalitet robe Kupac i Prodavac su utvrdili u specifikacijama.

Član 11.

Kvantitativan prijem prijem robe se vrši u skladištu Prodavca ukoliko nije drugačije pismeno dogovoreno.

Ukoliko se kvantativan prijem robe vrši u skladištu Kupca, Kupac ne može u ovom slučaju staviti prigovor na primljene količine niti na kvalitet.

Član 12.

U slučaju prigovora na kvantitet isporučene robe, Kupac je dužan da taj prigovor sačini u obliku pismenog zapisnika i da ga odmah i bez odlaganja dostavi Prodavcu.

Član 13.

Kupac je dužan da izvrši kvalitativan prijem robe u roku od __ dana od dana preuzimanja robe u skladištu Prodavca ili od dana preuzimanja od špeditera.

Ukoliko Kupac pri kvalitativnom prijemu smatra da kvalitet isporučene robe odstupa od dogovorenog, Kupac je dužan da taj prigovor sačini u obliku pismenog zapisnika i da ga odmah i bez odlaganja dostavi Prodavcu.

Član 14.

Prodavac je dužan da reši prigovor Kupca u najkraćem roku i da ga o tome pismeno obavesti.

Ukoliko je prigovor Kupca opravdan, Kupac je dužan da Prodavcu vrati rekmamiranu količinu robe a Prodavac će mu po njenom prijemu u najkraćem roku dostaviti istovetnu količinu robe.

Član 15.

Ako postoji prigovor na kvalitet ili kvantitet robe u smislu ovog Ugovora, nesporni deo fakture Kupac je dužan da plati na način i u roku koji je predviđen ovim Ugovorom, a osporeni deo odmah nakon rešenja prigovora.

Ostale odredbe

Član 16.

Kupac se obavezuje da :

 1. U svim svojim skladištima i prodavnicama na vidnom mestu istakne firmu Prodavca,
 2. Da na promocijama proizvoda koje organizuje Prodavac učestvuje sa svojim radnicima,
 3. Da  u skladu sa postignutim dogovorom sa Prodavcem učestvuje u izradi reklamnih i propagandnih materijala,
 4. _____________________________________________________,
 5. _____________________________________________________,
 6. _____________________________________________________.

Završne odredbe

Član 17.

Ovaj ugovor važi za poslovnu __. godinu.

Važnost Ugovora se automatski produžuje u narednoj godini ukoliko ga nijedna od ugovornih strana ne otkaže najkasnije 45 dana pre isteka poslovne godine.

Član 18.

Sve izmene i dopune ovog Ugovora su moguće i iste se moraju izvršiti pismenim putem, Anex-ima ovog Ugovora.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Ovaj Ugovor je zaključen u __ (___) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po __ (__)  primeraka.

U slučaju spora isti će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica i završen je zaključno sa ovom klauzulom.

Kupac Prodavac

___________________ ______________________

 

Servis računara online zakazivanje