Pravilnik o vrsti u uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispunjava organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o vrsti u uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispunjava organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja

Sl.glasnik RS br. 50/2012

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste i uslovi garancije putovanja, način aktiviranja, kao i drugi uslovi koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja.

II VRSTE GARANCIJA PUTOVANJA I USLOVI GARANCIJE PUTOVANJA

1. Garancija putovanja za slučaj insolventnosti

Član 2

Garancijom putovanja za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju se:

1) troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu, u mesto polaska;

2) potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao;

3) potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja;

4) potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.

Garancija putovanja iz stava 1. ovog člana može da bude polisa osiguranja potraživanja ili garancija banke.

Insolventnost organizatora putovanja je nesposobnost plaćanja dospelih obaveza u iznosu i u roku dospeća, koja obuhvata finansijsku blokadu organizatora putovanja, kao i nemogućnost izmirenja obaveza organizatora putovanja kada je iznos obaveza veći od iznosa sredstava kojima raspolaže na računima kod banaka.

Član 3

Ugovarač osiguranja za slučaj insolventnosti je organizator putovanja.

Korisnik osiguranja je lice koje snosi troškove ili ima potraživanja iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika.

Član 4

Garanciju banke za slučaj insolventnosti, plativu bez prigovora na prvi poziv pribavlja organizator putovanja, a u korist lica koje snosi troškove ili ima potraživanja iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika.

Član 5

Garancija putovanja za slučaj insolventnosti obračunava se na osnovu ostvarenog poslovnog prihoda organizatora putovanja u prethodnoj poslovnoj godini i to:

– na poslovni prihod do 50.000 evra iznos garancije putovanja je 25.000 evra;

– na poslovni prihod od 50.000 do 100.000 evra iznos garancije putovanja je 40.000 evra;

– na poslovni prihod od 100.001 evra do 300.000 evra iznos garancije putovanja je 80.000 evra;

– na poslovni prihod od 300.001. evra do 500.000 evra iznos garancije putovanja je 150.000 evra;

– na poslovni prihod od 500.001 evra do 1.000.000 evra iznos garancije putovanja je 200.000 evra;

– na poslovni prihod preko 1.000.000 evra iznos garancije putovanja je 300.000 evra.

Obračun iznosa garancije putovanja vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja garancije putovanja za slučaj insolventnosti.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, obračun visine garancije putovanja organizatora putovanja koji pored delatnosti organizovanja turističkih putovanja obavlja i druge privredne delatnosti, može se vršiti na osnovu poslovnog prihoda ostvarenog u prethodnoj poslovnoj godini od delatnosti organizovanja turističkih putovanja.

Visina poslovnog prihoda organizatora putovanja ostvarenog u prethodnoj poslovnoj godini od delatnosti organizovanja turističkih putovanja utvrđuje se na osnovu nalaza revizora, ovlašćenog računovođe ili veštaka finansijske struke.

Iznos garancije putovanja ugovara se na sledeći način:

– 60% iznosa garancije putovanja ugovara se za slučaj iz člana 2. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika;

– 40% iznosa garancije putovanja ugovara se za slučajeve iz člana 2. stav 1. tač. 2) – 4) ovog pravilnika.

Organizatori putovanja mogu da pribave garanciju putovanja za slučaj insolventnosti od više osiguravača i banaka. Ukupan iznos garancija mora da bude u visini iznosa iz stava 1. ovog člana.

Turistička agencija koja nema godišnje finansijske izveštaje za prethodnu poslovnu godinu, kao i turistička agencija koja nije obavljala privrednu delatnost svih 12 meseci u prethodnoj poslovnoj godini, smatra se novoosnovanom turističkom agencijom u smislu ovog pravilnika. Visina garancije putovanja za slučaj insolventnosti za novoosnovane turističke agencije ugovara se na iznos od najmanje 100.000 evra.

Visina iznosa garancija putovanja za slučaj insolventnosti usklađuje se sa poslovnim prihodom iz godišnjih finansijskih izveštaja za prethodnu poslovnu godinu.

Za sve vreme važenja garancije putovanja za slučaj insolventnosti mora biti obezbeđen iznos iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika.

Ako je garancija putovanja za slučaj insolventnosti izdata sa rokom važenja kraćim od roka važenja licence, garancija putovanja za naredni period pribavlja se pre isteka roka važenja postojeće garancije.

2. Garancija putovanja radi naknade štete

Član 6

Garancijom putovanja radi naknade štete obezbeđuje se naknada štete koja je prouzrokovana putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja i to naknada:

1) za potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao;

2) za potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.

Garancija putovanja iz stava 1. ovog člana može da bude polisa osiguranja od odgovornosti, garancija banke za dobro izvršenje posla ili novčani depozit radi naknade štete.

Član 7

Ugovarač osiguranja od odgovornosti za naknadu štete je organizator putovanja.

Korisnik osiguranja je lice koje ima potraživanja iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika.

Član 8

Garanciju banke za dobro izvršenje posla – naknadu štete, plativu bez prigovora na prvi poziv pribavlja organizator putovanja, a u korist lica koje ima potraživanja iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika.

Član 9

Novčani depozit je ugovoreni namenski deponovan novčani iznos na posebnom računu kod poslovne banke, koji se koristi isključivo za isplaćivanje naknade štete iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika.

Član 10

Garancija putovanja radi naknade štete obračunava se na osnovu ostvarenog poslovnog prihoda organizatora putovanja u prethodnoj poslovnoj godini i to:

– na poslovni prihod do 100.000 evra iznos garancije putovanja je 5.000 evra;

– na poslovni prihod od 100.001 evra do 300.000 evra iznos garancije putovanja je 10.000 evra;

– na poslovni prihod od 300.001. evra do 500.000 evra iznos garancije putovanja je 15.000 evra;

– na poslovni prihod od 500.001 evra do 1.000.000 evra iznos garancije putovanja je 20.000 evra;

– na poslovni prihod preko 1.000.000 evra iznos garancije putovanja je 30.000 evra.

Obračun iznosa garancije putovanja vrši se se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja garancije putovanja radi naknade štete.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, obračun visine garancije putovanja organizatora putovanja koji pored delatnosti organizovanja turističkih putovanja obavlja i druge privredne delatnosti, može se vršiti na osnovu poslovnog prihoda ostvarenog u prethodnoj poslovnoj godini od delatnosti organizovanja turističkih putovanja.

Visina poslovnog prihoda organizatora putovanja ostvarenog u prethodnoj poslovnoj godini od delatnosti organizovanja turističkih putovanja utvrđuje se na osnovu nalaza revizora, ovlašćenog računovođe ili veštaka finansijske struke.

Organizatori putovanja mogu da pribave garanciju putovanja radi naknade štete od više osiguravača i banaka. Ukupan iznos garancija mora da bude u visini iznosa iz stava 1. ovog člana.

Visina garancije putovanja radi naknade štete za novoosnovane turističke agencije iz člana 5. stav 7. ovog pravilnika ugovara se na iznos od najmanje 10.000 evra.

Visina iznosa garancija putovanja radi naknade štete usklađuje se sa poslovnim prihodom iz godišnjih finansijskih izveštaja za prethodnu poslovnu godinu.

Za sve vreme važenja garancije putovanja radi naknade štete mora biti obezbeđen iznos iz člana 10. stav 1. ovog pravilnika.

Ako je garancija putovanja izdata sa rokom važenja kraćim od roka važenja licence, garancija putovanja za naredni period pribavlja se pre isteka roka važenja postojeće garancije.

Član 11

Visina garancija putovanja iz čl. 5. i 10. ovog pravilnika može se ugovoriti u većem iznosu od iznosa propisanih ovim pravilnikom.

III NAČIN AKTIVIRANJA GARANCIJA PUTOVANJA

Član 12

Garancija putovanja za slučaj insolventnosti organizatora putovanja aktivira se na zahtev lica koje je snosilo troškove i ima potraživanja iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika, odnosno lica na koje glasi garancija putovanja iz člana 4. ovog pravilnika, na osnovu odgovarajućih dokaza.

U cilju utvrđivanja insolventnosti organizatora putovanja pribavlja se rešenje nadležnog Privrednog suda o otvaranju stečajnog postupka, potvrda Narodne banke Srbije o insolventnosti, odnosno zapisnik ili drugi akt turističkog inspektora ili druga isprava državnog organa kojom se konstatuje insolventnost organizatora putovanja.

Član 13

Garancija putovanja radi naknade štete aktivira se na zahtev lica koje je snosilo troškove i ima potraživanja iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika, odnosno lica na koje glasi garancija putovanja iz člana 8. ovog pravilnika, na osnovu odgovarajućih dokaza.

Član 14

Ukoliko utvrdi da je zahtev osnovan osiguravač odnosno banka, će u ugovorenom roku od podnošenja kompletnog zahteva, isplatiti naknadu realnog iznosa potraživanja.

U slučaju aktiviranja garancije putovanja obračun iznosa vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate iznosa.

Član 15

Garancije putovanja mogu se aktivirati i u slučaju brisanja organizatora putovanja iz Registra privrednih subjekata, gubitka licence organizatora putovanja ili njenog brisanja iz Registra turizma, ako je potraživanje nastalo za vreme važenja licence organizatora putovanja.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja („Službeni glasnik RS“, broj 38/11).

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja, a primenjuje se od 1. juna 2012. godine.

 

Servis računara online zakazivanje