Ugovor o poslovnoj saradnji (lon poslu)

UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI (lon poslu)

Zaključen dana __.__.___. godine između:

  1. “___” d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB ___ mat.br. ___ koga zastupa ___ (u daljem tekstu “Vlasnik“)
  2. “___” d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB ___ mat.br. ___ koga zastupa ___ (u daljem tekstu “Konfekcionar”)

 

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora su proizvodne usluge izrade (konfekcioniranje) odevnih predmeta namenjenih za izvoz u ___ za potrebe “___”.

Usluge konfekcioniranja Konfekconar vršiti na materijalu koji će isporučivati Vlasnik.

Vrsta, količina odevnih predmeta, rok završetka, količina potrebnog osnovnog i pomoćnog materijala kao i cena izrade će biti utvrđeni Anex-ima ovog Ugovora koji su njegov sastavni deo.

Član 2.

Modele i crteže odevnih predmeta po kojima će se vršiti konfekcioniranje daje Vlasnik i oni će biti dostavljeni Konfekcionaru najkasnije __ dana pre početka konfekcioniranja.

Vlasnik se obavezuje da Konfekcionaru najkasnije __ dana pre početka konfekcioniranja dostavi celokupan osnovni i pomoćni materijal (u daljem tekstu “repromaterijal“) koji je potreban za izradu odevnih predmeta.

Član 3.

Konfekcionar se obavezuje:

  1. da vrši usluge izrade i konfekcioniranja u svemu prema zahtevima i uputstvima Vlasnika ili njegovog ovlašćenog predstavnika i da izvrši proizvodnju gotovih proizvoda od primljenog repromaterijala najdalje u roku od __ meseci od dana uvoza repromaterijala,
  2. obezbedi tehničku pripremu, uslove potrebne za usluge konfekcioniranja (radnu snagu i mašine) kao i skladište za materijal koji Konfekcionar osigurava na svoj teret sa osiguranom sumom u visini vrednosti primljenog materijala. Skladište mora biti takvo da obezbedi kvalitetno čuvanje materijala koji će biti upotrebljen za konfekcioniranje kako ne bi došlo do njegovog mešanja sa drugim materijalima ili njegovog prljanja zbog blizine druge vrste materijala,
  3. da u roku od __ dana nakon završene proizvodnje Vlasniku vrati neupotrebljen repromaterijal.

Član 4.

Vlasnik ili njegov ovlašćen predstavnik će vršiti završnu kontrolu izvršenih usluga izrade odnosno konfekcioniranja i kvaliteta gotovih proizvoda.

CENA I PLAĆANJE

Član 5.

Vlasnik se obavezuje da plati Konfekcionaru cenu usluga konfekcioniranja koja će biti utvrđena u Anex-ima ovog Ugovora za svaku vrstu i količinu predmeta koja se njime definiše.

Vlasnik će vršiti plaćanja nakon dobijene pismene konstatacije od strane ovlašćenog predstavnika Vlasnika da su usluge izrade odevnih predmeta izvršene kvalitetno i u roku.

GARANCIJE ZA IZVRŠENJE POSLA

Član 6.

Radi obezbeđenja kvalitetnog izvršenja posla i utvrđenih rokova ugovorne strane su saglasne :

  • u slučaju da Konfekcionar ne izvrši svoju ugovornu obavezu izrade odevnih predmeta u roku i prema dogovorenom kvalitetu (uputstvima, modelima, uzorcima i crtežima), dužan je da plati štetu koja zbog toga nastane,
  • u slučaju da Vlasnik ne plati Konfekcionaru usluge konfekcioniranja on zadržava pravo da raspolaže sa onom vrstom i količinom robe ili repromaterijala koja pokriva vrednost usluga koje nisu plaćene.

Član 7.

U slučaju spora ugovorne strane su saglasne sa nadležnošću Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Jugoslavije a na spor će se primeniti jugoslovensko pravo.

Član 8.

Ovaj Ugovor je zaključen u 6 (šest) istovetna primerka, po 3 (tri) za svaku ugovornu stranu a završen je zaključno sa ovom klauzulom.

Vlasnik Konfekcionar

___________________________ ___________________________