Ugovor o ustupanju motornog vozila na korišćenje

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O USTUPANJU MOTORNOG VOZILA NA KORIŠĆENjE

Zaključen u ____. godine između:

  1. „_“ iz __, ul. _ br. _ JMBG __ (u daljem tekstu “Vlasnik”)
  2. “_” d.o.o. iz __ul. _ br. _ PIB __ mat.broj _ koje zastupa direktor (u daljem tekstu “Korisnik”)

 

Član 1.

Vlasnik daje Korisniku na korišćenje svoje vozilo marke __ registarski broj __.

Vozilo iz stava 1. ovog člana može koristiti samo Korisnik ili njegovi zaposleni i ne može ga davati u zakup trećim licima.

Član 2.

Korisnik će koristiti vozilo iz člana 1. ovog Ugovora za obavljanje svojih poslovnih delatnosti.

Član 3.

Korisnik će Vlasniku naime korišćenja plaćati neto iznos od __ dinara mesečno s tim što porezi i doprinosi padaju na teret Korisnika.

Alternativa : Korisnik neće plaćati nikakvu materijalnu ili drugu naknadu obzirom da je Vlasnik osnivač i direktor Korisnika.

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne izjavljuju da Korisnik uzima vozilo opisano u članu 1. ovog Ugovora u viđenom i voznom stanju, bez ikakvog prava na prigovor ispravnosti ili funkcionalnosti.

Korisnik potvrđuje da je primio vozilo iz člana 1 ovog Ugovora na slobodno i nesmetano raspolaganje i on je isključivo odgovoran za sve posledice u smislu saobraćajnih i ostalih propisa.

Po prestanku zakupa Korisnik je obavezan da preda Vlasniku vozilo iz člana 1 ovog Ugovora u stanju u kome ga je primio uzimajući u obzir štete nastale usled upotrebe.

Korisnik je obavezan da vozilo održava u ispravnom stanju.

Član 5.

Ugovor je zaključen na neodređeno vreme.

Ugovor se može raskinuti pismenim otkazom jedne od ugovornih strana sa otkaznim rokom od __ meseci.

Član 6.

Po prestanku korišćenja Korisnik je obavezan da preda Vlasniku vozilo iz člana 1. ovog Ugovora u stanju u kome ga je primio uzimajući u obzir štete nastale usled upotrebe.

Član 7.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima a u slučaju spora nadležan je sud u __.

Član 8.

Ovaj Ugovor je zaključen u __ istovetna primerka, po dva za svaku ugovornu stranu.

Korisnik Vlasnik

___________________________ ___________________________

 

Servis računara online zakazivanje