MODEL – Model zahteva za poresko uverenje (sa punomoćjem)

Servis računara online zakazivanje

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

Регионални центар __

Филијала __

Број:    ______

Датум:         __ 20__. године

Место : ____

 

ПРАВНА ЛИЦА

 Предмет : Захтев за издавање пореског уверења о измиреним јавним приходима

Подаци о правном лицу :

Фирма – пословно име (пуна ознака) _________________

ПИБ ______________ Матични број ___ Телефон ______

Адреса _________________ ул. ______ број ___

Уверење је потребно ради :

Регистрације моторног возила

1. Овере здравствене књижице за оснивача/власника правног лица

2. Остваривања права из области финансијске подршке породици са децом:

3. Oдсуства са рада ради неге детета

    • накнаде за време породиљског одсуства
    • одсуства са рада ради неге детета
    • одсуства са рада ради посебне неге детета
    • дечијег додатка
    • Остваривања права из области социјалне заштите – право на материјално обезбеђење

4. Учествовања на тендеру

5. Подношења затева за кредит код банке

6. Добијања визе

7. ________________________________

 Подаци о овлашћеном лицу које подноси захтев за издавање пореског уверења:

Име и презиме         __

ЈМБГ                             __

Број личне карте   __

Место пребивалишта, адреса   ___, ул. __ бр. __

Прилог : овлашћење за подизање уверења

 

НАПОМЕНА : ОБРАЂИВАЋЕ СЕ САМО КОМПЛЕТНИ И УРЕДНИ ЗАХТЕВИ

 

У ___

Дана __ __. године

 

Образац примио                                                                                            Подносилац захтева

____________________                                                           м.п. _________________________

———————————————————————————————————————————————————–

___”                                                                                                                                    Пореска управа

                        ОЈ __

__, ул. __ бр. __                                                                                                                   _______

ПИБ : __

Мат. број : __

Број ___

Београд, __.20__. године

 

 

 

П У Н О М О Ћ Ј Е

Овим се овлашћује ____ из __, ул. __ бр. __ JМБГ __ број личне карте __ МУП __да може код Пореске управе – Филијала __ да преузме уверење о измиреним јавним приходима за овог пореског обвезника.

 

За пореског обвезника

овлашћено лице

м.п. __________________________

 

Servis računara online zakazivanje