Punomoćje – više modela

Vidi : PUNOMOĆJE – šire objašnjenje

Sadržaj:

 1. Punomoćje – sudsko
 2. Punomoćje za prodaju nepokretnosti
 3. Opšte-generalno punomoćje
 4. Punomoćje – poslovno

 

P  U N O M O Ć J E

Ovim ovlašćujem __________________, advokata iz __________ da može da me zastupa pred svim sudovima u zemlji i inostranstvu, organima vlasti, ustanovama i organizacijama u svojstvu zastupnika u skladu sa odredbama zakonskih propisa a posebno da može u moje ime i za moj račun :

ILI UKOLIKO JE U PITANJU PUNOMOĆJE ZA KONKRETAN SPOR

Ovim ovlašćujem __________________, advokata iz __________ da može da me kod ___ suda zastupa u sporu pod brojem __ i da u tom sporu može u moje ime i za moj račun da :

 1. sastavlja, podnosi i povlači tužbe,
 2. prizna, povuče ili da se odrekne tužbenog zahteva,
 3. izjavljuje redovne i vanredne pravne lekove,
 4. traži ponavljanje postupaka,
 5. razgleda spise predmeta,
 6. zaključuje poravnanja,
 7. predlaže izdavanje privremenih mera obezbeđenja,
 8. preduzima radnje u izvršnom postupku,
 9. sve druge pravne radnje za koje nađe da u poverenim zastupanjem ide u moju korist,
 10. pokreće i vodi postupke prinudnog izvršenja, određivanja i naplate sudskih penala,
 11. naplaćuje sva moja potraživanja i preduzimati sve radnje u vezi sa naplatom pravosnažnih i izvršnih odluka.

Ovo punomoćje advokat može / ne može preneti na drugo ovlašćeno lice.

Davalac punomoćja

__________________________

__ iz __ ul. __ br. __

JMBG __ lk.br. __ MUP __

NAPOMENA: deo ovlašćenja kojim davalac punomoćja daje punomoćniku ovlašćenje da može da prizna, povuče ili se odrekne tužbenog zahteva je veoma važan deo punomoćja. Davalac punomoćja može te pravne radnje i da izbaci iz punomoćja tj. da za njih ne ovlasti advokata čime isključivo sa sebe zadržava ta prava.

Razlika između reči (formulacije) a) povući i b) odreći se : 

 1. Povlačenje je pravna radnja koja ima u suštini privremeni karakter i stranka može ponovo da pokrene postupak za ostvarivanje tog prava ili spor podnošenjem nove tužbe,
 2. Odricanje je pravna radnja kojom se stranka zauvek odričen nekog prava i više ne može nikada da pokrene postupak za ostvarivanje tog prava ili spor.

————————————————————————————————————————————————

Punomoćje za prodaju nepokretnosti

Ovim opunomoćujem i ovlašćujem punomoćnika __ iz __, ul. __ br. __ JMBG __ lk.br. __ MUP __ da može u moje ime i za moj račun u svojstvu prodavca kao jedinog  vlasnika nepokretnosti – stana (kuće) koji se nalazi u __, ul. __ br. _, stan br. __ na __ spratu, po strukturi __, površine __m2, na kat. parceli __ upisanoj u list nepokretnosti br. __ KO __, da zaključi i kod suda overi ugovor o kupoprodaji ovog stana.

Punomoćnik nije ovlašćen da primi u moje ime i za moj račun kupoprodajnu cenu.

Punomoćnik jeste ovlašćen da primi u moje ime i za moj račun kupoprodajnu cenu i da iznos kupoprodajne cene položi na moj račun kod __ banke .

Davalac punomoćja

__________________________

__ iz __ ul. __ br. __

JMBG __ lk.br. __ MUP __

——————————————————————————————————————————————–

OPŠTE (GENERALNO) PUNOMOĆJE

 Ovim opunomoćujem i ovlašćujem punomoćnika __ iz __, ul. __ br. __ JMBG __ lk.br. __ MUP __ da može u moje ime i za moj račun :

 1.  da preduzima sve pravne poslove u cilju zaštite mojih imovinskih interesa na svim nepokretnostima u Republici Srbiji na kojima imam pravo vlasništva kao što su: podnošenje zahteva u upravnom postupku, tužbe pred nadležnim sudom, primanje sudskih i drugih pismena, preduzimanje radnji u izvršnom postupku kao i drugih pravnih i faktičkih radnji u vezi nepokretnosti,
 2. da me zastupa u svim pravnim poslovima i pravnim radnjama pred svim sudovima, državnim organima i svim drugim trećim licima, da u moje ime i za moj račun podiže i povlači tužbe, prizna ili se odriče od tužbenih zahteva, zaključuje poravnanja, podnosi pravne lekove i od istih odustaje ili ih se odriče, predlaže izdavanje privremenih mera obezbeđenja, preduzima radnje u izvršnom postupku i sve druge pravne radnje za koje nađe da u poverenim zastupanjima ide u moju korist,
 3. da potpiše i kod kod nadležnog suda overi ugovor o kupovini nepokretnosti u Republici Srbiji, da isplati kupoprodajnu cenu prodavcu na njegov tekući račun, da plati porez na promet nepokretnosti te da preduzima sve druge pravne poslove i radnje radi izvršenja ugovora o kupovini nepokretnosti,
 4. da cilju kupovine nepokretnosti i plaćanja poreza i drugih troškova može neograničeno da raspolaže sa dinarskim i deviznim sredstvima koja se nalaze na svim mojim tekućim računima u poslovnim bankama u Republici Srbiji.

U __, __.__.201_. godine.

Davalac punomoćja

__________________________

__ iz __ ul. __ br. __

JMBG __ lk.br. __ MUP __

——————————————————————————————————————————————–

P U N O M O Ć J E-poslovno

Ovim opunomoćujem i ovlašćujem punomoćnika _________ iz __, ul. __br. __, da me kao Direktora privrednog društva “___” d.o.o./preduzetnika može neograničeno zastupati u svim pravnim poslovima i radnjama koje se u ime i za račun ovog pravnog subjekta preduzimaju kod svih sudova, državnih organa i trećih lica.

Direktor/preduzetnik

_________________________

——————————————————————————————————————————————–