Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Kipar o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Servis računara online zakazivanje

Zakon o potvrđivanju ugovora između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Kipar o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Sl.list SFRJ  Međunarodni ugovori br. 2/86

ČLAN 1

Ratifikuje se Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Kipar o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisan u Nikoziji 29. juna 1985. godine, u dva originalna primerka na engleskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Ugovora u originalu na engleskom i u prevodu na srpskohrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR
IZMEĐU SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I REPUBLIKE KIPAR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i Republika Kipar

u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1

LICA NA KOJA SE PRIMENJUJE UGOVOR

Ovaj ugovor se primenjuje na lica koja su rezidenti jedne ili obe države ugovornice.

Član 2

POREZI NA KOJE SE PRIMENJUJE UGOVOR

1. Ovaj ugovor se primenjuje na poreze na dohodak i na imovinu koje zavodi država ugovornica ili njene društveno-političke zajednice, nezavisno od načina na koji se plaćaju.

2. Porezima na dohodak i na imovinu smatraju se svi porezi koji se zavode na ukupan dohodak, na ukupnu imovinu, ili na delove dohotka ili imovine, uključujući poreze na prihode od otuđenja pokretnosti ili nepokretnosti, poreze na ukupne iznose ličnih dohodaka koje isplaćuju preduzeća, kao i poreze na prirast imovine.

3. Porezi na koje se primenjuje ovaj ugovor su:

a) u Jugoslaviji:

i) porez iz dohotka osnovne organizacije udruženog rada,

ii) porez iz ličnog dohotka radnika,

iii) porez iz ličnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne delatnosti,

iv) porez iz ličnog dohotka od samostalnog obavljanja privredne delatnosti,

v) porez iz ličnog dohotka od samostalnog obavljanja profesionalne delatnosti,

vi) porez iz ličnog dohotka od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja,

vii) porez na prihod od imovine i imovinskih prava,

viii) porez na imovinu,

ix) porez iz ukupnog prihoda građana,

x) porez iz dohotka stranog lica od obavljanja privredne i profesionalne delatnosti,

xi) porez na naknadu stranog lica od ulaganja sredstava u domaću organizaciju udruženog rada,

xii) porez iz dohotka stranog lica od izvođenja investicionih radova,

xiii) porez na prihod stranog lica od prevoza putnika i robe,

(dalje u tekstu „jugoslovenski porez“),

b) u Kipru:

i) porez na dohodak,

ii) porez na prihode od imovine,

iii) porez na nepokretnosti,

iv) poseban doprinos,

(dalje u tekstu „kiparski porez“).

4. Ugovor će se primenjivati i na iste ili bitno slične poreze koji se zavedu posle dana potpisivanja ovog ugovora pored, ili umesto, postojećih poreza. Nadležni organi država ugovornica saopštavaju jedni drugima bitne promene izvršene u njihovim poreskim zakonima.

Član 3

OPŠTE DEFINICIJE

1. Za potrebe ovog ugovora:

a) izraz „Jugoslavija“ označava Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju, a upotrebljen u geografskom smislu označava teritoriju Jugoslavije i područje van teritorijalnog mora Jugoslavije na kome Jugoslavije može, na osnovu unutrašnjeg zakonodavstva i u skladu sa međunarodnim pravom, da ostvaruje prava istraživanja i iskorišćavanja morskog dna i podmorja i njihovih prirodnih bogatstava,

b) izraz „Kipar“ označava Republiku Kipar, a upotrebljen u geografskom smislu označava teritoriju Kipra i područje van teritorijalnog mora Kipra na kome Kipar može na osnovu unutrašnjeg zakonodavstva i u skladu sa međunarodnim pravom, da ostvaruje pravo istraživanja i iskorišćavanja morskog dna i podmorja i njihovih prirodnih bogatstava,

c) izrazi „država ugovornica“ i „druga država ugovornica“ označavaju Jugoslaviju ili Kipar zavisno od smisla,

d) izraz „državljanin“ označava:

i) u slučaju Jugoslavije, fizičko lice koje, prema jugoslovenskim zakonima, ima državljanstvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

ii) u slučaju Kipra, sva fizička lica koja imaju državljanstvo Kipra i sva pravna lica, partnerstva i udruženja koja ostvaruju takav status prema zakonima koji su na snazi u Kipru,

e) izraz „lice“:

i) u slučaju Jugoslavije, označava fizičko i pravno lice,

ii) u slučaju Kipra, označava fizičko lice, društvo i drugu grupu lica,

f) izraz „društvo“ označava:

i) u slučaju Jugoslavije, organizaciju udruženog rada i drugo pravno lice podložno oporezivanju,

ii) u slučaju Kipra, pravno lice ili lice koje se smatra kao pravno lice za potrebe oporezivanja,

g) izrazi „preduzeće države ugovornice“ i „preduzeće druge države ugovornice“ označavaju, zavisno od smisla, u slučaju Jugoslavije, organizaciju udruženog rada i drugu samoupravnu organizaciju i zajednicu, radne ljude koji ličnim radom samostalno obavljaju delatnost i preduzeće osnovano van teritorije Jugoslavije kojim rukovodi rezident Jugoslavije, a u slučaju Kipra, preduzeće kojim rukovodi rezident Kipra,

h) izraz „međunarodni saobraćaj“ označava prevoz brodom ili vazduhoplovom koji obavlja preduzeće čije se sedište stvarne uprave nalazi u državi ugovornici, osim ako se brod ili vazduhoplov koristi isključivo između mesta u drugoj državi ugovornici,

i) izraz „nadležni organ“ označava:

i) u slučaju Jugoslavije, Savezni sekretarijat za finansije, odnosno njegovog ovlašćenog predstavnika,

ii) u slučaju Kipra, ministra za finansije, odnosno njegovog ovlašćenog predstavnika.

2. Kada država ugovornica primenjuje ovaj ugovor svaki izraz koji nije definisan Ugovorom ima značenje prema zakonu te države koji se odnosi na poreze na koje se ovaj ugovor primenjuje.

Član 4

REZIDENT

1. U smislu ovog ugovora, izraz „rezident države ugovornice“ označava lice koje u državi ugovornici, prema zakonu te države ima svoje prebivalište, boravište, sedište uprave ili drugo obeležje slične prirode.

2. Ako je, prema odredbama stava 1 ovog člana, fizičko lice rezident obe države ugovornice, njegov se status određuje na sledeći način:

a) smatra se da je rezident države u kojoj ima stalno mesto stanovanja. Ako ima stalno mesto stanovanja u obe države, smatra se da je rezident države sa kojom su njegove lične i ekonomske veze tešnje (središte životnih interesa),

b) ako ne može da se odredi u kojoj državi ima središte životnih interesa, ili ako ni u jednoj državi nema stalno mesto stanovanja, smatra se da je rezident države u kojoj ima uobičajeno mesto stanovanja,

c) ako ima uobičajeno mesto stanovanja u obe države ili ga nema ni u jednoj od njih, smatra se da je rezident države čiji je državljanin,

d) ako je državljanin obe države ili ni jedne od njih, nadležni organi države ugovornice rešiće to pitanje zajedničkim dogovorom.

3. Ako je, prema odredbama stava 1 ovog člana, lice, osim fizičkog, rezident obe države ugovornice, smatra se da je rezident države u kojoj se nalazi njegovo sedište stvarne uprave.

Član 5

STALNA POSLOVNA JEDINICA

1. U smislu ovog ugovora izraz „stalna poslovna jedinica“ označava stalno mesto poslovanja preko koga se poslovanje preduzeća potpuno ili delimično obavlja.

2. Pod izrazom „stalna poslovna jedinica“ podrazumeva se naročito:

a) sedište uprave,

b) filijala,

c) poslovnica,

d) fabrika,

e) radionica,

f) rudnik, izvor nafte ili gasa, kamenolom ili drugo mesto iskorišćavanja prirodnih bogatstava.

3. Gradilište ili građevinski ili instalacioni radovi čine stalnu poslovnu jedinicu samo ako traju duže od dvanaest meseci.

4. Izuzetno od odredaba st. 1, 2 i 3 ovog člana, pod izrazom „stalna poslovna jedinica“ ne podrazumeva se:

a) korišćenje objekata i opreme isključivo u svrhu uskladištenja, izlaganja ili isporuke dobara ili robe koja pripada preduzeću,

b) održavanje zalihe dobara ili robe koja pripada preduzeću isključivo u svrhu uskladištenja, izlaganja ili isporuke,

c) održavanje zalihe dobara ili robe koja pripada preduzeću isključivo sa svrhom da je drugo preduzeće preradi,

d) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo u svrhu kupovine dobara ili robe ili pribavljanja obaveštenja za preduzeće,

e) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo u svrhu reklamiranja, pružanja obaveštenja, naučnog istraživanja ili sličnih delatnosti koje imaju pripremni ili pomoćni karakter za preduzeće,

f) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo u svrhu delatnosti navedenih u podstavovima od a) do e), u bilo kojoj kombinaciji, pod uslovom da je ukupna delatnost stalnog mesta poslovanja koja nastaje iz ove kombinacije pripremnog ili pomoćnog karaktera.

5. Izuzetno od odredaba st. 1 i 2 ovog člana, ako lice – osim zastupnika sa samostalnim statusom na koga se primenjuje stav 6 ovog člana – radi u ime preduzeća i ima i uobičajeno koristi u državi ugovornici, ovlašćenje da zaključuje ugovore u ime preduzeća, smatra se da to preduzeće ima stalnu poslovnu jedinicu u toj državi u odnosu na delatnosti koje to lice obavlja za preduzeće, osim ako su delatnosti tog lica ograničene na delatnosti navedene u stavu 4 ovog člana koje, ako bi se obavljale preko stalnog mesta poslovanja, ne bi činile ovo stalno mesto poslovanja stalnom poslovnom jedinicom prema odredbama tog stava.

6. Ne smatra se da preduzeće ima stalnu poslovnu jedinicu u državi ugovornici samo zato što svoje poslovanje obavlja u toj državi preko posrednika, generalnog komisionog zastupnika ili drugog predstavnika sa samostalnim statusom, ako ta lica deluju u okviru svoje redovne poslovne delatnosti.

7. Činjenica da društvo koje je rezident države ugovornice kontroliše ili je pod kontrolom društva koje je rezident druge države ugovornice, ili koje obavlja poslovanje u toj drugoj državi (bilo preko stalne poslovne jedinice ili na drugi način), sama po sebi nije dovoljna da se jedno društvo smatra stalnom poslovnom jedinicom drugog društva.

Član 6

DOHODAK OD NEPOKRETNOSTI

1. Dohodak koji rezident države ugovornice ostvari od nepokretnosti (uključujući dohodak od poljoprivrede ili šumarstva) koja se nalazi u drugoj državi ugovornici može se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Izraz „nepokretnost“ u ovom ugovoru ima značenje prema zakonu države ugovornice u kojoj se navedena imovina nalazi. Pomorski i rečni brodovi i vazduhoplovi ne smatraju se nepokretnostima.

3. Odredbe stava 1 ovog člana primenjuju se i na dohodak koji se ostvari od neposrednog korišćenja, iznajmljivanja ili drugog načina korišćenja nepokretnosti.

4. Odredbe st. 1 i 3 ovog člana primenjuju se i na dohodak od nepokretnosti preduzeća i na dohodak od nepokretnosti koja se koristi za obavljanje samostalnih ličnih delatnosti.

Član 7

DOHOCI OD POSLOVANJA

1. Dohoci preduzeća države ugovornice oporezuju se samo u toj državi, osim ako preduzeće obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi. Ako preduzeće obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice, dohoci preduzeća mogu biti oporezovani u toj drugoj državi, ali samo do iznosa koji se pripisuje toj stalnoj poslovnoj jedinici.

2. U skladu s odredbama stava 3 ovog člana, ako preduzeće države ugovornice obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi, u svakoj državi ugovornici pripisuju se toj stalnoj poslovnoj jedinici dohoci koje bi mogla ostvariti da je bila odvojeno i posebno preduzeće koje se bavi istim ili sličnim delatnostima pod istim ili sličnim uslovima i da je poslovala potpuno samostalno sa preduzećem čija je stalna poslovna jedinica.

3. Pri određivanju dohodaka stalne poslovne jedinice, kao odbici priznaju se troškovi koji su učinjeni za potrebe stalne poslovne jedinice, uključujući i izvršne i opšte administrativne troškove tako učinjene, u državi u kojoj se stalna poslovna jedinica nalazi ili na drugom mestu.

4. Ako je u državi ugovornici uobičajeno da se dohoci koji se pripisuju stalnoj poslovnoj jedinici određuju na osnovu raspodele ukupnih dohodaka preduzeća na njegove posebne delove, rešenje iz stava 2 ne sprečava tu državu ugovornicu da takvom uobičajenom raspodelom odredi dohotke koji se oporezuju. Usvojeni metod raspodele treba da bude takav da rezultat bude u skladu sa načelima koja su sadržana u ovom članu.

5. Stalnoj poslovnoj jedinici se ne pripisuju dohoci ako ta stalna poslovna jedinica samo kupuje dobra ili robu za preduzeće.

6. Za potrebe prethodnih stavova, dohoci koji se pripisuju stalnoj poslovnoj jedinici određuju se istom metodom iz godine u godinu, osim ako postoji opravdan i dovoljan razlog da se postupi drukčije.

7. Naknada koju u Jugoslaviji ostvari rezident Kipra od ulaganja sredstava u domaću organizaciju udruženog rada može se oporezivati u Jugoslaviji.

8. Ako dohoci obuhvataju i delove dohotka koji su na poseban način regulisani u drugim članovima ovog ugovora, odredbe ovog člana ne utiču na odredbe tih članova.

Član 8

POMORSKI I VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

1. Dohoci od korišćenja brodova ili vazduhoplova u međunarodnom saobraćaju oporezuju se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi sedište stvarne uprave preduzeća.

2. Ako se sedište stvarne uprave preduzeća koje se bavi pomorskim saobraćajem nalazi na pomorskom brodu, smatra se da se nalazi u državi ugovornici u kojoj se nalazi matična luka pomorskog broda ili, ako nema matične luke, u državi ugovornici čiji je rezident korisnik pomorskog broda.

3. Odredbe stava 1 ovog člana primenjuju se i na dohotke od učešća u pulu, zajedničkom poslovanju ili međunarodnoj poslovnoj agenciji.

Član 9

UDRUŽENJA PREDUZEĆA

Ako:

a) preduzeće države ugovornice učestvuje neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili imovini preduzeća druge države ugovornice, ili

b) ista lica učestvuju neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli, ili imovini preduzeća države ugovornice i preduzeća druge države ugovornice,

i ako su u oba slučaja između ta dva preduzeća u njihovim trgovinskim ili finansijskim odnosima stvoreni ili nametnuti uslovi različiti od uslova koji bi bili stvoreni između samostalnih preduzeća, dohoci koji bi bez tih uslova nastali za jedno od preduzeća, ali koji zbog tih uslova nisu nastali, mogu se uključiti u dohotke tog preduzeća i shodno tome oporezivati.

Član 10

DIVIDENDE

1. Dividende koje isplaćuje društvo, rezident države ugovornice, rezidentu druge države ugovornice mogu se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Međutim, takve dividende mogu se oporezivati i u državi ugovornici čiji je rezident društvo koje isplaćuje dividende, u skladu sa zakonima te države, ali tako razrezan porez ne može preći 10 odsto od bruto iznosa dividendi.

3. Izuzimajući odredbe stava 2 sve dok Kipar ne zavede porez na dividende pored poreza koji se razrezuje na dobit ili dohodak društva, dividende koje isplaćuje društvo, rezident Kipra, rezidentu Jugoslavije izuzimaju se od poreza u Kipru koji bi mogao biti razrezan na dividende pored poreza koji se razrezuje na dobit ili imovinu društva.

4. Izraz „dividende“, kako je upotrebljen u ovom članu, označava, u odnosu na Kipar, dohodak od akcija, ili drugih prava koja nisu potraživanja, koja učestvuju u dohocima, kao i dohodak od drugih prava društava koji je poreski izjednačen sa dohotkom od akcija u poreskim zakonima te države čiji je rezident društvo koje vrši raspodelu.

Ovaj izraz ne uključuje naknadu koju u Jugoslaviji ostvari rezident Kipra od ulaganja sredstava u domaću organizaciju udruženog rada.

5. Odredbe stava 1 ovog člana ne primenjuju se ako primalac dividendi, rezident države ugovornice, obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici čiji je rezident društvo koje isplaćuje dividende, preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj državi, ili obavlja u toj drugoj državi samostalne lične delatnosti iz stalne baze koja se nalazi u toj državi, a pravo na osnovu koga se dividende isplaćuju je povezano sa stalnom poslovnom jedinicom ili stalnom bazom. U tom slučaju se primenjuju, prema potrebi, odredbe čl. 7 ili 14 ovog ugovora.

6. Ako društvo koje je rezident države ugovornice ostvaruje dobit ili dohodak iz druge države ugovornice, ta druga država ne može da zavede porez na dividende koje isplaćuje društvo, osim ako su te dividende isplaćene rezidentu te druge države ili ako je pravo na osnovu koga se dividende isplaćuju neposredno povezano sa stalnom poslovnom jedinicom ili stalnom bazom koja se nalazi u toj drugoj državi, niti da oporezuje neraspodeljenu dobit društva porezom na neraspodeljenu dobit društva, čak i u slučaju ako se isplaćene dividende ili neraspodeljena dobit u potpunosti ili delimično sastoje od dobiti ili dohotka koji su nastali u toj drugoj državi.

Član 11

KAMATA

1. Kamata koja nastaje u državi ugovornici i isplaćena je rezidentu druge države ugovornice može se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Kamata iz stava 1 ovog člana može biti oporezivana i u državi ugovornici u kojoj nastaje, u skladu sa zakonima te države, ali tako razrezan porez ne može preći 10 odsto od bruto-iznosa kamate. Nadležni organi država ugovornica dogovaraju se o načinu primene ovog ograničenja.

3. Izraz „kamata“, kako je upotrebljen u ovom članu, označava dohodak od državnih hartija od vrednosti, obveznica ili obligacija, nezavisno od toga da li su obezbeđene zalogom i da li se na osnovu njih stiče pravo na učešće u dobiti, dohodak od potraživanja svake vrste, kao i svaki drugi dohodak koji je izjednačen sa dohotkom od pozajmljenog novca prema poreskom zakonu države u kojoj dohodak nastaje.

4. Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne primenjuju se ako primalac kamate, rezident države ugovornice, obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici u kojoj kamata nastaje, preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj državi, ili obavlja u toj drugoj državi samostalne lične delatnosti iz stalne baze koja se nalazi u toj državi, a potraživanje na koje se plaća kamata neposredno je povezano sa tom stalnom poslovnom jedinicom ili stalnom bazom. U tom slučaju primenjuju se, prema potrebi, odredbe čl. 7 ili 14 ovog ugovora.

5. Smatra se da kamata nastaje u državi ugovornici ako je isplatilac sama ta država, njena društveno-politička zajednica ili rezident te države. Ako isplatilac kamate, bez obzira na to da li je rezident države ugovornice, ima u državi ugovornici stalnu poslovnu jedinicu ili stalnu bazu na koju se odnosi zaduženje na koje se plaća kamata, a tu kamatu snosi ta stalna poslovna jedinica ili stalna baza, smatra se da kamata nastaje u državi ugovornici u kojoj se nalazi stalna poslovna jedinica ili stalna baza.

6. Ako, zbog posebnog odnosa, između isplatioca i primaoca ili između njih i nekog drugog lica, iznos kamate, imajući u vidu potraživanje za koje se ona plaća, prelazi iznos koji bi bio ugovoren između isplatioca i primaoca, odredbe ovog člana primenjuju se samo na iznos koji bi bio ugovoren da takvog odnosa nema. U tom slučaju, više plaćen iznos oporezuje se saglasno zakonima svake države ugovornice, imajući u vidu ostale odredbe ovog ugovora.

Član 12

AUTORSKE NAKNADE

1. Autorske naknade koje nastaju u državi ugovornici i isplaćene su rezidentu druge države ugovornice mogu se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Autorske naknade iz stava 1 ovog člana mogu se oporezivati i u državi ugovornici u kojoj nastaju, u skladu sa zakonima te države, ali tako razrezan porez ne može preći 10 odsto od bruto-iznosa autorskih naknada. Nadležni organi država ugovornica dogovaraju se o načinu primene ovog ograničenja.

3. Izraz „autorske naknade“, kako je upotrebljen u ovom članu, označava plaćanja bilo koje vrste koja su primljena kao naknada za korišćenje, ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove i filmove ili trake za televiziju i radio, kao i za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka, ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme, ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

4. Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne primenjuju se ako primalac autorskih naknada, rezident države ugovornice, obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici u kojoj autorske naknade nastaju, preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj državi, ili obavlja u toj drugoj državi samostalne lične delatnosti iz stalne baze koja se nalazi u toj državi, a pravo ili imovina na osnovu kojih se autorske naknade plaćaju neposredno su povezani sa stalnom poslovnom jedinicom ili stalnom bazom. U tom slučaju primenjuju se, prema potrebi, odredbe čl. 7 ili 14 ovog ugovora.

5. Smatra se da autorske naknade nastaju u državi ugovornici ako je isplatilac sama ta država, njena društveno-politička zajednica ili rezident te države. Ako isplatilac autorskih naknada, bez obzira na to da li je rezident države ugovornice, ima u državi ugovornici stalnu poslovnu jedinicu ili stalnu bazu na koju se odnosi obaveza za plaćanje autorskih naknada, a te autorske naknade snosi ta stalna poslovna jedinica ili stalna baza, smatra se da autorske naknade nastaju u državi ugovornici u kojoj se nalazi stalna poslovna jedinica ili stalna baza.

6. Ako, zbog posebnog odnosa između isplatioca i primaoca ili između njih i nekog drugog lica, iznos autorskih naknada, imajući u vidu korišćenje, pravo ili informaciju za koje su one plaćene, prelazi iznos koji bi bio ugovoren između isplatioca i primaoca, odredbe ovog člana primenjuju se samo na iznos koji bi bio ugovoren da takvog odnosa nema. U tom slučaju, više isplaćen iznos oporezuje se saglasno zakonima svake države ugovornice, imajući u vidu ostale odredbe ovog ugovora.

Član 13

PRIHODI OD IMOVINE

1. Prihodi koje ostvari rezident države ugovornice od otuđenja nepokretnosti navedene u članu 6 koja se nalazi u drugoj državi ugovornici mogu se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Prihodi od otuđenja pokretnosti koja čini deo imovine namenjene za poslovanje stalne poslovne jedinice koju preduzeće države ugovornice ima u drugoj državi ugovornici ili od pokretnosti koja pripada stalnoj bazi koju koristi rezident države ugovornice u drugoj državi ugovornici za obavljanje samostalnih ličnih delatnosti, uključujući u takve prihode od otuđenja te stalne poslovne jedinice (same ili zajedno sa celim preduzećem) ili stalne baze, mogu se oporezivati u toj drugoj državi.

3. Prihodi od otuđenja brodova ili vazduhoplova koji se koriste u međunarodnom saobraćaju, od rečnih brodova koji se koriste u saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima ili od pokretnosti koja služi za korišćenje takvih pomorskih ili rečnih brodova ili vazduhoplova oporezuju se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi sedište stvarne uprave preduzeća.

4. Prihodi od otuđenja imovine, osim imovine navedene u st. 1, 2 i 3 ovog člana, oporezuju se samo u državi ugovornici čiji je rezident lice koje je otuđilo imovinu.

Član 14

SAMOSTALNE LIČNE DELATNOSTI

1. Dohodak koji ostvari rezident države ugovornice od profesionalnih delatnosti ili od drugih samostalnih delatnosti oporezuje se samo u toj državi, osim:

a) ako ima stalnu bazu koju redovno koristi u drugoj državi ugovornici za obavljanje delatnosti. U tom slučaju, samo deo dohotka koji se pripisuje toj stalnoj bazi može se oporezivati u toj drugoj državi ugovornici, ili

b) ako boravi u drugoj državi ugovornici u periodu ili u periodima koji ukupno traju 183 dana ili duže u odnosnoj poreskoj godini. U tom slučaju, samo deo dohotka koji je ostvaren od njegovih delatnosti koje su obavljene u toj drugoj državi ugovornici može se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Izraz „profesionalne delatnosti“ posebno obuhvata samostalne naučne, književne, umetničke, obrazovne ili nastavne delatnosti, kao i samostalne delatnosti lekara, advokata, inženjera, arhitekata, stomatologa i računovođa.

Član 15

RADNI ODNOS

1. U skladu s odredbama čl. 16 i 18 ovog ugovora, lični dohoci i druga slična primanja koja rezident države ugovornice ostvari iz radnog odnosa oporezuje se samo u toj državi, osim ako se rad obavlja u drugoj državi ugovornici. Ako se rad obavlja u drugoj državi ugovornici, takva primanja mogu se oporezivati u toj drugoj državi pošto su u njoj ostvarena.

2. Izuzetno od odredaba stava 1 ovog člana, primanja koja rezident države ugovornice ostvari iz radnog odnosa u drugoj državi ugovornici oporezuju se samo u prvospomenutoj državi:

a) ako primalac boravi u drugoj državi u periodu ili periodima koji ukupno ne prelaze 183 dana u odnosnoj kalendarskoj godini, i

b) ako su primanja isplaćena od strane ili u ime lica koje nije rezident druge države, i

c) ako primanja ne snosi stalna poslovna jedinica ili stalna baza koju lice ima u drugoj državi.

3. a) Primanja iz radnog odnosa koja fizičkom licu isplaćuje država ugovornica ili njena društveno-politička zajednica oporezuju se samo u toj državi.

b) Takva primanja oporezuju se samo u drugoj državi ugovornici iako je rad obavljen u toj državi a fizičko lice je rezident te države, i

i) državljanin te države, ili

ii) nije postalo rezident te države isključivo zbog obavljanja rada.

4. Primanja iz radnog odnosa u vezi sa privrednom delatnošću države ugovornice ili njene društveno-političke zajednice oporezuju se u skladu s odredbama st. 1 i 2 ovog člana.

5. Primanja koja rezident Jugoslavije ostvari radom u Zajedničkom privrednom predstavništvu Jugoslavije ili Turističkom savezu Jugoslavije oporezuju se samo u Jugoslaviji.

6. Primanja koja rezident Kipra ostvari radom u kiparskoj turističkoj organizaciji oporezuju se samo u Kipru.

7. Izuzetno od prethodnih odredaba ovog člana, primanja ostvarena iz radnog odnosa na brodu ili vazduhoplovu u međunarodnom saobraćaju ili na rečnom brodu u saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima mogu se oporezovati u državi ugovornici u kojoj se nalazi sedište stvarne uprave preduzeća.

Član 16

NAKNADE OSTVARENE ZA RAD U ZAJEDNIČKOM ORGANU POSLOVANJA

(Naknade direktora)

1. Naknade direktora i druga slična primanja koja ostvari rezident Jugoslavije u svojstvu člana odbora direktora društva koje je rezident Kipra mogu se oporezivati u Kipru.

2. Naknade i druga slična primanja koje ostvari rezident Kipra u svojstvu člana zajedničkog organa poslovanja društva koje je rezident Jugoslavije mogu se oporezivati u Jugoslaviji.

Član 17

UMETNICI I SPORTISTI

1. Izuzetno od odredaba čl. 14 i 15 ovog ugovora, dohodak koji rezident države ugovornice ostvari kao izvođač, kao što je pozorišni, filmski, radio ili televizijski umetnik ili muzičar ili sportist, od ličnih delatnosti koje su u tom svojstvu obavljene u drugoj državi ugovornici može se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Ako dohodak od ličnih delatnosti izvođača ili sportista u tom svojstvu ne pritiče lično izvođaču ili sportisti nego drugom licu, taj dohodak se može, izuzetno od odredaba čl. 7, 14 i 15 ovog ugovora, oporezivati u državi ugovornici u kojoj su obavljene delatnosti izvođača ili sportiste.

3. Izuzetno od odredaba st. 1 i 2 ovog člana, dohodak koji je ostvaren od ličnih delatnosti izvođača ili sportiste u tom svojstvu, koji je rezident države ugovornice, oporezuje se samo u toj državi ako su delatnosti obavljene u drugoj državi ugovornici u okviru programa kulturne ili sportske razmene koji su odobrile obe države ugovornice.

Član 18

PENZIJE

1. Penzije i druga slična primanja isplaćena rezidentu države ugovornice po osnovu ranijeg radnog odnosa oporezuju se samo u toj državi.

2. a) Penzije koje fizičkom licu isplati država ugovornica ili njena društveno-politička zajednica iz budžeta ili iz posebnih sredstava oporezuju se samo u toj državi.

b) Takve penzije oporezuju se samo u drugoj državi ugovornici ako je fizičko lice rezident i državljanin te države.

3. Penzije isplaćene rezidentu države ugovornice po osnovu radnog odnosa u vezi sa privrednom delatnošću države ugovornice ili njene društveno-političke zajednice oporezuju se samo u toj državi.

Član 19

STUDENTI I UČENICI USMERENOG OBRAZOVANJA

1. Sredstva koja student ili učenik usmerenog obrazovanja koji je neposredno pre odlaska u državu ugovornicu bio ili je rezident druge države ugovornice i koji boravi u prvospomenutoj državi isključivo radi obrazovanja ili obučavanja, dobija za izdržavanje, obrazovanje ili obučavanje, ne oporezuju se u toj državi, pod uslovom da nastaju iz izvora van te države.

2. Student ili učenik usmerenog obrazovanja iz stava 1 ovog člana, za vreme obrazovanja ili obučavanja, ima pravo na ista izuzeća, oslobođenja ili umanjenja poreza na poklone u novcu, stipendije i primanja iz radnog odnosa koji nisu obuhvaćeni stavom 1 ovog člana kao i rezidenti države ugovornice u kojoj boravi.

Član 20

OSTALI DOHODAK

1. Delovi dohotka rezidenta države ugovornice, bez obzira na to gde su nastali, koji nisu regulisani u prethodnim članovima ovog ugovora oporezuju se samo u toj državi.

2. Odredbe stava 1 ovog člana ne primenjuju se na dohodak, osim na dohodak od nepokretnosti definisane u stavu 2 člana 6 ovog ugovora ako primalac tog dohotka, rezident države ugovornice, obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi, ili obavlja u toj drugoj državi samostalne lične delatnosti iz stalne baze koja se u njoj nalazi, a pravo ili imovina na osnovu kojih se dohodak plaća neposredno su povezani sa stalnom poslovnom jedinicom ili stalnom bazom. U tom slučaju primenjuju se, prema potrebi, odredbe čl. 7 ili 14 ovog ugovora.

Član 21

IMOVINA

1. Imovina koja se sastoji od nepokretnosti navedene u članu 6 ovog ugovora koju poseduje rezident države ugovornice i koja se nalazi u drugoj državi ugovornici, može se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Imovina koja se sastoji od pokretnosti koja predstavlja deo imovine namenjene poslovanju stalne poslovne jedinice koju preduzeće države ugovornice ima u drugoj državi ugovornici ili od pokretnosti koja pripada stalnoj bazi koja služi rezidentu države ugovornice u drugoj državi ugovornici za obavljanje samostalnih ličnih delatnosti može se oporezivati u toj drugoj državi.

3. Imovina koja se sastoji od brodova i vazduhoplova koji se koriste u međunarodnom saobraćaju i pokretnosti koja služi za korišćenje takvih pomorskih brodova i vazduhoplova, oporezuju se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi sedište stvarne uprave preduzeća.

4. Sva ostala imovina rezidenta države ugovornice oporezuje se samo u toj državi.

Član 22

METODI ZA OTKLANJANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

1. U Jugoslaviji se dvostruko oporezivanje izbegava na sledeći način:

a) ako rezident Jugoslavije ostvaruje dohodak ili poseduje imovinu koji se, u skladu sa odredbama ovog ugovora, mogu oporezivati u Kipru, Jugoslavija, u skladu sa odredbama st. 2 i 3 ovog člana, izuzima taj dohodak ili imovinu od poreza,

b) ako rezident Jugoslavije ostvaruje dohodak koji, u skladu sa odredbama čl. 10, 11 i 12 ovog ugovora, može biti oporezovan u Kipru, Jugoslavija priznaje kao odbitak od poreza na dohodak tog rezidenta iznos jednak porezu koji je plaćen u Kipru. Taj odbitak ne može preći deo poreza koji je obračunat pre izvršenog odbijanja, a koji odgovara dohotku koji je ostvaren iz Kipra,

c) ako su, u skladu sa nekom odredbom Ugovora, dohodak koji ostvari ili imovina koju poseduje rezident Jugoslavije izuzeti od poreza u Jugoslaviji, Jugoslavija može pri obračunavanju poreza na ostali dohodak ili imovinu tog rezidenta da primeni poresku stopu koja bi bila primenjena da izuzeti dohodak ili imovina nisu bili tako izuzeti.

2. U Kipru se dvostruko oporezivanje izbegava na sledeći način:

a) ako rezident Kipra ostvaruje dohodak ili poseduje imovinu koji se oporezuju u Jugoslaviji, Kipar priznaje kao odbitak od tog poreza iznos jednak porezu koji je plaćen u Jugoslaviji. Taj odbitak ne može preći deo poreza koji je obračunat pre izvršenog odbijanja, a koji odgovara dohotku koji je ostvaren iz Jugoslavije;

b) ako su, u skladu sa odredbom Ugovora, dohodak koji ostvari ili imovina koju poseduje rezident Kipra izuzeti od poreza u Kipru, Kipar može pri obračunavanju poreza na ostali dohodak ili imovinu tog rezidenta da primeni poresku stopu koja bi bila primenjena da izuzeti dohodak ili imovina nisu bili tako izuzeti.

3. Radi priznavanja odbitka u državi ugovornici, smatra se da porez koji je plaćen u drugoj državi ugovornici obuhvata porez koji bi se inače plaćao u toj drugoj državi da ga ta država nije umanjila ili od njega odustala saglasno svojim zakonskim odredbama koje se odnose na poreske olakšice.

Član 23

JEDNAK TRETMAN

1. Rezidenti države ugovornice ne podležu u drugoj državi ugovornici oporezivanju ili obavezi u vezi s oporezivanjem koji su drukčiji ili teži od oporezivanja i obaveza u vezi s oporezivanjem kojima rezidenti te druge države podležu ili mogu podlegati u istim uslovima.

2. Oporezivanje stalne poslovne jedinice koju preduzeće države ugovornice ima u drugoj državi ugovornici ne može biti nepovoljnije u toj drugoj državi od oporezivanja preduzeća te druge države koja obavljaju iste delatnosti. Ova odredba ne može se tumačiti tako da obavezuje državu ugovornicu da rezidentima druge države ugovornice odobrava lična oslobađanja, olakšice i umanjenja za svrhe oporezivanja zbog ličnog statusa ili porodičnih obaveza koje odobrava svojim rezidentima.

3. Kamata, autorske naknade i druge isplate koje plaća preduzeće države ugovornice rezidentu druge države ugovornice, radi određivanja oporezivih dohodaka tog preduzeća, odbijaju se pod istim uslovima kao da su isplaćene rezidentu prvospomenute države, osim u slučajevima predviđenim u odredbama člana 9, člana 11 stav 6 ili člana 12 stav 6 ovog ugovora. Na isti način, dugovi preduzeća države ugovornice rezidentu druge države ugovornice, radi određivanja oporezive imovine tog preduzeća, odbijaju se pod istim uslovima kao da su bili utvrđeni sa rezidentom prvospomenute države.

4. Preduzeća države ugovornice čiju imovinu potpuno ili delimično poseduju ili kontrolišu, posredno ili neposredno, jedan ili više rezidenata druge države ugovornice u prvospomenutoj državi ugovornici ne podležu oporezivanju ili obavezi u vezi sa oporezivanjem koji su drukčiji ili teži od oporezivanja i obaveza u vezi sa oporezivanjem kojima druga slična preduzeća prvospomenute države podležu ili mogu podlegati.

5. Odredbe ovog člana primenjuju se na poreze navedene u članu 2 ovog ugovora.

Član 24

POSTUPAK ZAJEDNIČKOG DOGOVARANJA

1. Ako rezident države ugovornice smatra da mere jedne ili obe države ugovornice dovode ili će dovesti do toga da ne bude oporezovan u skladu s odredbama ovog ugovora, on može, bez obzira na pravna sredstva previđena unutrašnjim zakonom tih država, izložiti svoj slučaj nadležnom organu države ugovornice čiji je rezident. Slučaj mora biti izložen u roku od tri godine od dana prvog obaveštenja o meri koja dovodi do oporezivanja koje nije u skladu sa odredbama Ugovora.

2. Nadležni organ, ako smatra da je prigovor opravdan i ako nije u mogućnosti da sam dođe do zadovoljavajućeg rešenja, nastoji da reši slučaj zajedničkim dogovorom sa nadležnim organom druge države ugovornice, radi izbegavanja oporezivanja koje nije u skladu sa ovim ugovorom. Postignut dogovor primenjuje se bez obzira na vremenska ograničenja u unutrašnjem zakonu država ugovornica.

3. Nadležni organi država ugovornica nastojaće da zajedničkim dogovorom otklone teškoće ili nejasnoće koje nastaju pri tumačenju ili primeni Ugovora. Oni se mogu i zajednički savetovati radi izbegavanja dvostrukog oporezivanja u slučajevima koji nisu predviđeni u ovom ugovoru.

4. Nadležni organi država ugovornica mogu neposredno međusobno opštiti radi postizanja dogovora u smislu st. 1, 2 i 3 ovog člana. Ako je potrebno da se radi postizanja dogovora obavi usmena razmena mišljenja, ona se može obaviti preko komisije sastavljene od predstavnika nadležnih organa država ugovornica.

Član 25

RAZMENA OBAVEŠTENJA

1. Nadležni organi država ugovornica razmenjuju obaveštenje koje je potrebno za primenu odredaba ovog ugovora ili unutrašnjih zakona država ugovornica koji se odnose na poreze obuhvaćene Ugovorom ako oporezivanje prema tim zakonima nije u suprotnosti s Ugovorom. Obaveštenje primljeno od države ugovornice smatra se tajnom kao i obaveštenje koje je dobijeno prema unutrašnjim zakonima te države i može se saopštiti samo licima ili organima (uključujući sudove i upravne organe) koji su nadležni za razrez ili naplatu, prinudnu naplatu ili sudsko gonjenje poreza obuhvaćenih Ugovorom. Ova lica ili organi koriste obaveštenje samo za te svrhe. Oni mogu saopštiti obaveštenje u javnom sudskom postupku ili u sudskim odlukama.

2. Odredbe stava 1 ovog člana ne mogu se ni u kom slučaju tumačiti tako kao da se nadležnom organu država ugovornica nameće obaveza da:

a) preduzima upravne mere suprotne zakonima ili upravnoj praksi te ili druge države ugovornice,

b) daje obaveštenje koje se ne može dobiti po zakonima ili u uobičajenom upravnom postupku te ili druge države ugovornice,

c) daje obaveštenje koje otkriva poslovnu ili službenu tajnu, ili poslovni postupak, ili obaveštenje čije bi saopštenje bilo suprotno javnoj politici (javnom poretku).

Član 26

DIPLOMATSKI I KONZULARNI PREDSTAVNICI

Odredbe ovog ugovora ne utiču na poreske povlastice diplomatskih ili konzularnih predstavnika predviđene opštim pravilima međunarodnog prava ili odredbama posebnih ugovora.

Član 27

STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj ugovor se ratifikuje i instrumenti ratifikacije se razmenjuju u Nikoziji.

2. Ugovor stupa na snagu na dan razmene instrumenata ratifikacije, a njegove odredbe primenjuju se u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu za svaku poresku godinu koja počinje prvog januara ili posle prvog januara kalendarske godine koja sledi godinu u kojoj je izvršena razmena instrumenata ratifikacije.

Član 28

PRESTANAK VAŽENJA

Ovaj ugovor ostaje na snazi dok ga ne otkaže jedna od država ugovornica. Svaka država ugovornica može otkazati ovaj ugovor, diplomatskim putem, dostavljanjem obaveštenja o prestanku važenja najkasnije šest meseci pre kraja kalendarske godine posle pet godina od dana stupanja na snagu Ugovora. U tom slučaju, ovaj ugovor prestaje da važi u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu za svaku poresku godinu koja počinje prvog januara ili posle prvog januara kalendarske godine koja sledi godinu u kojoj je dato obaveštenje o prestanku važenja.

U potvrdu čega su potpisani, punovažno za to ovlašćeni, potpisali ovaj ugovor.

Sačinjeno u Nikoziji 29. juna 1985. godine, u dva izvorna primerka na engleskom jeziku, oba primerka jednako autentična.

Za Savezno izvršno veće

 

Skupštine Socijalističke

 

Federativne Republike

Za Vladu Republike

Jugoslavije,

Kipra,

Veselin Popovac, s. r.

Constantinos Kittis, s. r.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SFRJ – Međunarodni ugovori“.

 

 

Servis računara online zakazivanje