Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Finske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa protokolom

Servis računara online zakazivanje

Zakon o potvrđivanju ugovora između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Finske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa protokolom

Sl.list SFRJ   Međunarodni ugovori br. 8/87

ČLAN 1

Ratifikuje se Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Finske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa Protokolom, potpisan u Beogradu 8. maja 1986. godine na engleskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Ugovora sa Protokolom u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpskohrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR
IZMEĐU SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I REPUBLIKE FINSKE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i Republika Finska, u želji da zaključe ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sporazumele su se o sledećem:

Član 1

LICA NA KOJA SE PRIMENJUJE UGOVOR

Ovaj ugovor se primenjuje na lica koja su rezidenti jedne ili obe države ugovornice.

Član 2

POREZI NA KOJE SE PRIMENJUJE UGOVOR

1. Ovaj ugovor se primenjuje na poreze na dohodak i na imovinu koje zavodi država ugovornica ili njene društveno-političke zajednice, nezavisno od načina na koji se plaćaju.

2. Porezima na dohodak i na imovinu smatraju se svi porezi koji se zavode na ukupan dohodak, na ukupnu imovinu ili na delove dohotka ili imovine, uključujući poreze na prihode od otuđenja pokretnosti ili nepokretnosti, poreze na ukupne iznose ličnih dohodaka koje isplaćuju preduzeća, kao i poreze na prirast imovine.

3. Postojeći porezi na koje se primenjuje ovaj ugovor, su:

a) u Jugoslaviji:

i) porez iz dohotka,

ii) porez iz ličnog dohotka radnika,

iii) porez iz ličnog dohotka od poljoprivredne delatnosti,

iv) porez iz ličnog dohotka od privredne delatnosti,

v) porez iz ličnog dohotka od profesionalne delatnosti,

vi) porez iz naknade od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja,

vii) porez na prihod od imovine i imovinskih prava,

viii) porez na imovinu,

ix) porez na ukupan prihod građana,

x) porez iz dohotka stranog lica od privredne i profesionalne delatnosti,

xi) porez na dobit stalnog lica po osnovu ulaganja sredstava u domaću organizaciju udruženog rada,

xii) porez na prihod ostvaren od prevozničke delatnosti stranog lica koje nema predstavništvo na teritoriji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: „jugoslovenski porez“),

b) u Finskoj:

i) porez na državni dohodak i imovinu,

ii) opštinski porez,

iii) crkveni porez,

iv) porez po obustavi na dohodak nerezidenata (u daljem tekstu: „finski porez“).

4. Ugovor se primenjuje i na iste ili bitno slične poreze koji se zavedu posle dana potpisivanja ovog ugovora pored ili umesto postojećih poreza. Nadležni organi država ugovornica saopštavaju jedni drugima bitne promene izvršene u njihovim poreskim zakonima.

Član 3

OPŠTE DEFINICIJE

1. Za potrebe ovog ugovora:

a) izraz „Jugoslavija“ označava Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju, a upotrebljen u geografskom smislu označava teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i područje koje se graniči sa teritorijalnim morem Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije na kome, prema zakonima Jugoslavije i u skladu sa međunarodnim pravom, Jugoslavija može da ostvaruje pravo istraživanja i iskorišćavanja prirodnih bogatstava morskog dna i podmorja,

b) izraz „Finska“ označava Republiku Finsku, a upotrebljen u geografskom smislu označava teritoriju Republike Finske i područje koje se graniči sa teritorijalnim morem Republike Finske na kome, prema zakonima Finske i u skladu sa međunarodnim pravom, Finska može da ostvaruje pravo istraživanja i iskorišćavanja prirodnih bogatstava morskog dna i podmorja,

c) izraz „lice“ označava:

i) u slučaju Jugoslavije, fizičko i pravno lice,

ii) u slučaju Finske, fizičko lice, društvo i svaku drugu grupu lica,

d) izraz „društvo“ označava:

i) u slučaju Jugoslavije, organizaciju udruženog rada i drugo pravno lice podložno oporezivanju,

ii) u slučaju Finske, pravno lice ili lice koje se smatra kao pravno lice za poreske svrhe,

e) izrazi „preduzeće države ugovornice“ i „preduzeće druge države ugovornice“ označavaju, zavisno od smisla, u slučaju Jugoslavije, organizaciju udruženog rada i drugu samoupravnu organizaciju i zajednicu, radne ljude koji ličnim radom samostalno obavljaju delatnosti i preduzeće osnovano u skladu sa zakonima Jugoslavije kojim rukovodi rezident Jugoslavije, a u slučaju Finske preduzeće kojim rukovodi rezident Finske,

f) izraz „državljanin“ označava:

i) u slučaju Jugoslavije, fizičko lice koje prema važećim jugoslovenskim zakonima ima državljanstvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i svako jugoslovensko pravno lice,

ii) u slučaju Finske, fizičko lice koje ima državljanstvo Finske i svako pravno lice, partnerstvo i udruženje koje ostvaruje taj svoj status prema važećim zakonima u Finskoj,

g) izraz „međunarodni saobraćaj“ označava prevoz brodom ili vazduhoplovom koji koristi preduzeće čije se sedište stvarne uprave nalazi u državi ugovornici, osim ako se brod ili vazduhoplov koristi isključivo između mesta u drugoj državi ugovornici,

h) izraz „nadležan organ“ označava:

i) u slučaju Jugoslavije, Savezni sekretarijat za finansije, odnosno njegovog ovlašćenog predstavnika,

ii) u slučaju Finske, Ministarstvo finansija ili njegovog ovlašćenog predstavnika.

2. Kada država ugovornica primenjuje ovaj ugovor, svaki izraz koji nije definisan Ugovorom ima značenje prema zakonu te države koji se odnosi na poreze na koje se ovaj ugovor primenjuje.

Član 4

REZIDENT

1. U smislu ovog ugovora, izraz „rezident države ugovornice“ označava lice koje u državi ugovornici, prema zakonu te države, podleže oporezivanju po osnovu svog prebivališta, boravišta, sedišta uprave ili drugog obeležja slične prirode.

2. Ako je, prema odredbama stava 1 ovog člana, fizičko lice rezident obe države ugovornice, njegov se status određuje na sledeći način:

a) smatra se da je rezident države u kojoj ima stalno mesto stanovanja. Ako ima stalno mesto stanovanja u obe države, smatra se da je rezident države sa kojom su njegove lične i ekonomske veze tešnje (središte životnih interesa),

b) ako ne može da se odredi u kojoj državi ima središte životnih interesa ili ako ni u jednoj državi nema stalno mesto stanovanja, smatra se da je rezident države u kojoj ima uobičajeno mesto stanovanja,

c) ako ima uobičajeno mesto stanovanja u obe države ili ga nema ni u jednoj od njih, smatra se da je rezident države čiji je državljanin,

d) ako je državljanin obe države ili ni jedne od njih, nadležni organi država ugovornica rešiće pitanje zajedničkim dogovorom.

3. Ako je, prema odredbama stava 1 ovog člana, lice osim fizičkog, rezident obe države ugovornice, smatra se da je rezident države u kojoj se nalazi njegovo sedište stvarne uprave.

Član 5

STALNA POSLOVNA JEDINICA

1. U smislu ovog ugovora, izraz stalna poslovna jedinica označava stalno mesto poslovanja preko koga se poslovanje preduzeća potpuno ili delimično obavlja.

2. Pod izrazom stalna poslovna jedinica podrazumeva se naročito:

a) sedište uprave,

b) filijala,

c) poslovnica,

d) fabrika,

e) radionica,

f) rudnik kamenolom ili drugo mesto iskorišćavanja prirodnih bogatstava.

3. Gradilište ili građevinski ili instalacioni radovi čine stalnu poslovnu jedinicu samo ako traju duže od dvanaest meseci.

4. Izuzetno od odredaba st. 1, 2 i 3 ovog člana, pod izrazom „stalna poslovna jedinica“ ne podrazumeva se:

a) korišćenje objekata i opreme isključivo u svrhu uskladištenja, izlaganja ili isporuke dobara ili robe koji pripadaju preduzeću,

b) održavanje zalihe dobara ili robe koji pripadaju preduzeću isključivo u svrhu uskladištenja, izlaganja ili isporuke,

c) održavanje zalihe dobara ili robe koja pripada preduzeću isključivo sa svrhom da je drugo preduzeće preradi,

d) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo u svrhu kupovine dobara ili robe ili pribavljanja obaveštenja za preduzeće,

e) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo u svrhu vođenja drugih delatnosti koje imaju pripremni ili pomoćni karakter za preduzeće,

f) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo u svrhu delatnosti navedenih u podstavovima od a) do e), u bilo kojoj kombinaciji, pod uslovom da je ukupna delatnost stalnog mesta poslovanja koja nastaje iz ove kombinacije pripremnog ili pomoćnog karaktera.

5. Izuzetno od odredaba st. 1 i 2 ovog člana, ako lice – osim zastupnika sa samostalnim statusom na koga se primenjuje stav 6 – radi u ime preduzeća i ima i uobičajeno koristi u državi ugovornici, ovlašćenje da zaključuje ugovore u ime preduzeća, smatra se da to preduzeće ima stalnu poslovnu jedinicu u toj državi u odnosu na delatnosti koje to lice obavlja za preduzeće, osim ako su delatnosti tog lica ograničene na delatnosti navedene u stavu 4 ovog člana koje, ako bi se obavljale preko stalnog mesta poslovanja, ne bi činile ovo stalno mesto poslovanja stalnom poslovnom jedinicom prema odredbama tog stava.

6. Ne smatra se da preduzeće države ugovornice ima stalnu poslovnu jedinicu u državi ugovornici samo zato što svoje poslovanje obavlja u toj državi preko posrednika, generalnog komisionog zastupnika ili drugog predstavnika sa samostalnim statusom, ako ta lica deluju u okviru svoje redovne poslovne delatnosti.

7. Činjenica da društvo koje je rezident države ugovornice kontroliše ili je pod kontrolom društva koje je rezident druge države ugovornice ili koje obavlja poslovanje u toj drugoj državi (bilo preko stalne poslovne jedinice ili na drugi način) sama po sebi nije dovoljna da se jedno društvo smatra stalnom poslovnom jedinicom drugog društva.

Član 6

DOHODAK OD NEPOKRETNOSTI

1. Dohodak koji rezident države ugovornice ostvari od nepokretnosti (uključujući dohodak od poljoprivrede ili šumarstva) koja se nalazi u drugoj državi ugovornici može se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Za potrebe ovog ugovora, izraz nepokretnost ima značenje prema zakonu države ugovornice u kojoj se navedena imovina nalazi. Pomorski i rečni brodovi i vazduhoplovi ne smatraju se nepokretnostima.

3. Odredbe stava 1 ovog člana primenjuju se i na dohodak koji se ostvari od neposrednog korišćenja, iznajmljivanja ili drugog načina korišćenja nepokretnosti.

4. Odredbe st. 1 i 3 ovog člana primenjuju se i na dohodak od nepokretnosti preduzeća i na dohodak od nepokretnosti koja se koristi za obavljanje samostalnih ličnih delatnosti.

Član 7

DOHOCI OD POSLOVANJA

1. Dohoci preduzeća države ugovornice oporezuju se samo u toj državi, osim ako preduzeće obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi. Ako preduzeće obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice, dohoci preduzeća mogu biti oporezivani u toj drugoj državi, ali samo do iznosa koji se pripisuje toj stalnoj poslovnoj jedinici.

2. U skladu s odredbama stava 3 ovog člana, ako preduzeće države ugovornice obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi, u svakoj državi ugovornici pripisuju se toj stalnoj poslovnoj jedinici dohoci koje bi mogla ostvariti da je bila odvojeno i posebno preduzeće koje se bavi istim ili sličnim delatnostima pod istim ili sličnim uslovima i da je poslovala potpuno samostalno sa preduzećem čija je stalna poslovna jedinica.

3. Pri određivanju dohodaka stalne poslovne jedinice, kao odbici priznaju se troškovi koji su učinjeni za potrebe stalne poslovne jedinice, uključujući i izvršne i opšte administrativne troškove tako učinjene, u državi u kojoj se stalna poslovna jedinica nalazi ili na drugom mestu.

4. Ako je u državi ugovornici uobičajeno da se dohoci koji se pripisuju stalnoj poslovnoj jedinici određuju na osnovu raspodele ukupnih dohodaka preduzeća na njegove posebne delove, rešenje iz stava 2 ne sprečava tu državu ugovornicu da takvom uobičajenom raspodelom odredi dohotke koji se oporezuju. Usvojeni metod raspodele treba da bude takav da rezultat bude u skladu sa načelima koja su sadržana u ovom članu.

5. Stalnoj poslovnoj jedinici se ne pripisuju dohoci ako ta stalna poslovna jedinica samo kupuje dobra ili robu za preduzeće.

6. Za potrebe prethodnih stavova, dohoci koji se pripisuju stalnoj poslovnoj jedinici određuju se istom metodom iz godine u godinu, osim ako postoji opravdan i dovoljan razlog da se postupi drukčije.

7. Dobit koju iz izvora u Jugoslaviji ostvari rezident Finske od ulaganja sredstava u domaću organizaciju udruženog rada može se oporezivati u Jugoslaviji.

8. Ako dohoci obuhvataju i delove dohotka koji su na poseban način regulisani u drugim članovima ovog ugovora odredbe ovog člana ne utiču na odredbe tih članova.

Član 8

POMORSKI I VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

1. Dohoci od korišćenja brodova ili vazduhoplova u međunarodnom saobraćaju oporezuju se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi sedište stvarne uprave preduzeća.

2. Ako se sedište stvarne uprave preduzeća koje se bavi pomorskim saobraćajem nalazi na pomorskom brodu, smatra se da se nalazi u državi ugovornici u kojoj se nalazi matična luka pomorskog broda ili, ako nema matične luke, u državi ugovornici čiji je rezident korisnik pomorskog ili rečnog broda.

3. Odredbe stava 1 ovog člana primenjuju se i na dohotke od učešća u pulu, zajedničkom poslovanju ili međunarodnoj poslovnoj agenciji.

Član 9

UDRUŽENA PREDUZEĆA

Ako:

a) preduzeće države ugovornice učestvuje neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili imovini preduzeća druge države ugovornice ili;

b) ista lica učestvuju neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili imovini preduzeća države ugovornice i preduzeća druge države ugovornice,

i ako su u oba slučaja između ta dva preduzeća u njihovim trgovinskim i finansijskim odnosima stvoreni ili nametnuti uslovi različiti od onih koji bi bili stvoreni između samostalnih preduzeća, dohoci koji bi bez tih uslova nastali za jedno od preduzeća, ali zbog tih uslova nisu nastali, mogu se uključiti u dohotke tog preduzeća i shodno tome oporezivati.

Član 10

DIVIDENDE

1. Dividende koje je isplatilo društvo, rezident države ugovornice rezidentu druge države ugovornice, mogu se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Dividende iz stava 1 ovog člana mogu se oporezivati i u državi ugovornici čiji je rezident društvo koje isplaćuje dividende, u skladu sa zakonima te države, ali tako razrezan porez ne može preći:

a) 5 odsto od bruto-iznosa dividendi ako je primalac društvo (izuzimajući partnerstvo) koje direktno ima najmanje 25 odsto kapitala društva koje isplaćuje dividende,

b) 15 odsto od bruto – iznosa dividendi u svim drugim slučajevima.

Nadležni organi država ugovornica se dogovaraju o načinu primene ovih ograničenja.

Ovaj stav ne utiče na oporezivanje dohodaka društva iz kojih se dividende isplaćuju.

3. Izraz „dividende“, kako je upotrebljen u ovom članu, označava, u odnosu na Finsku, dohodak od akcija ili drugih prava koja nisu potraživanja, koja učestvuju u dohocima, kao i dohodak od drugih prava društava koji je poreski izjednačen sa dohotkom od akcija u zakonima te države. Raspodeljena dobit koju rezident Finske ostvari iz izvora u Jugoslaviji od svog ulaganja u domaću organizaciju udruženog rada ne smatra se dividendama za potrebe ovog ugovora.

4. Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne primenjuju se ako primalac dividendi, rezident države ugovornice, obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici čiji je rezident društvo koje isplaćuje dividende, preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj državi, ili obavlja u toj drugoj državi samostalne lične delatnosti iz stalne baze koja se nalazi u toj državi, a pravo na osnovu koga se dividende isplaćuju je povezano sa stalnom poslovnom jedinicom ili stalnom bazom. U tom slučaju se primenjuju, prema potrebi, odredbe čl. 7 ili 14 ovog ugovora.

5. Ako društvo koje je rezident države ugovornice ostvaruje dobit ili dohodak iz druge države ugovornice, ta druga država ne može da zavede porez na dividende koje isplaćuje društvo, osim ako su te dividende isplaćene rezidentu te druge države ili ako je pravo na osnovu koga se dividende isplaćuju neposredno povezano sa stalnom poslovnom jedinicom ili stalnom bazom koja se nalazi u toj drugoj državi, niti da oporezuje neraspodeljenu dobit društva porezom na neraspodeljenu dobit društva, čak i u slučaju ako se isplaćene dividende ili neraspodeljena dobit u potpunosti ili delimično sastoje od dobiti ili dohotka koji su nastali u toj drugoj državi.

Član 11

KAMATA

1. Kamata koja nastaje u državi ugovornici i isplaćena je rezidentu druge države ugovornice oporezuje se samo u toj drugoj državi.

2. Izraz „kamata“, kako je upotrebljen u ovom članu označava dohodak od državnih hartija od vrednosti, obveznica ili obligacija, nezavisno od toga da li su obezbeđene zalogom i da li se na osnovu njih stiče pravo na učešće u dobiti dohodak od potraživanja svake vrste kao i svaki drugi dohodak koji je izjednačen sa dohotkom od pozajmljenog novca prema poreskom zakonu države u kojoj dohodak nastaje.

3. Odredbe stava 1 ovog člana se ne primenjuju ako primalac kamate, rezident države ugovornice, obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici u kojoj kamata nastaje, preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj državi, ili obavlja u toj drugoj državi samostalne lične delatnosti iz stalne baze koja se nalazi u toj državi, a potraživanje na koje se plaća kamata je neposredno povezano sa tom stalnom poslovnom jedinicom ili stalnom bazom. U tom slučaju se primenjuju, prema potrebi, odredbe čl. 7 ili 14 ovog ugovora.

4. Ako, zbog posebnog odnosa između platioca i primaoca ili između njih i nekog drugog lica, iznos plaćene kamate, imajući na umu potraživanje za koje se ona plaća, prelazi iznos koji bi bio ugovoren između platioca i primaoca, odredbe ovog člana primenjuju se samo na iznos koji je bio ugovoren da takvog odnosa nema. U tom slučaju, više plaćen iznos oporezuje se saglasno zakonima svake države ugovornice, imajući na umu ostale odredbe ovog ugovora.

Član 12

AUTORSKE NAKNADE

1. Autorske naknade koje nastaju u državi ugovornici i isplaćene su rezidentu druge države ugovornice mogu se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Autorske naknade iz stava 1 ovog člana mogu se oporezivati i u državi ugovornici u kojoj nastaju, u skladu sa zakonima te države, ali tako razrezan porez ne može preći 10 odsto od bruto – iznosa autorskih naknada. Nadležni organi država ugovornica se dogovaraju o načinu primene ovog ograničenja.

3. Izraz „autorske naknade“, kako je upotrebljen u ovom članu, označava plaćanja bilo koje vrste koja su primljena kao naknada za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove i filmove ili trake za televiziju ili radio, kao i za korišćenje ili za pravo korišćenja patenata, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka, ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme, ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

4. Odredbe st. 1 i 2 ovog člana se ne primenjuju ako primalac autorskih naknada, rezident države ugovornice, obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici u kojoj autorske naknade nastaju, preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj državi, ili obavlja u toj drugoj državi samostalne lične delatnosti iz stalne baze koja se nalazi u toj državi, a pravo ili imovina na osnovu kojih se autorske naknade plaćaju neposredno su povezani sa stalnom poslovnom jedinicom ili stalnom bazom. U tom slučaju se primenjuju, prema potrebi, odredbe čl. 7 ili 14 ovog ugovora.

5. Smatra se da autorske naknade nastaju u državi ugovornici ako je isplatilac sama ta država, njena društveno-politička zajednica ili rezident te države, a u slučaju Finske, statutarno telo.

6. Izuzetno od odredaba stava 5 ovog člana ako lice koje isplaćuje autorske naknade, bez obzira na to da li je rezident države ugovornice, ima u državi ugovornici stalnu poslovnu jedinicu ili stalnu bazu na koju se odnosi obaveza na plaćanje autorskih naknada, a te autorske naknade snosi ta stalna poslovna jedinica ili stalna baza, smatra se da autorske naknade nastaju u državi ugovornici u kojoj se nalazi stalna poslovna jedinica ili stalna baza.

7. Ako, zbog posebnog odnosa između isplatioca i primaoca ili između njih i nekog drugog lica, iznos autorskih naknada, imajući na umu korišćenje, pravo ili informaciju za koje su one plaćene, prelazi iznos koji bi bio ugovoren između isplatioca i primaoca odredbe ovog člana primenjuju se samo na iznos koji bi bio ugovoren da takvog odnosa nema. U tom slučaju, više isplaćen iznos se oporezuje saglasno zakonu svake države ugovornice imajući na umu ostale odredbe ovog ugovora.

Član 13

PRIHODI OD IMOVINE

1. Prihodi koje ostvari rezident države ugovornice od otuđenja nepokretnosti navedene u članu 6 stav 2 koja se nalazi u drugoj državi ugovornici mogu se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Prihodi od otuđenja pokretnosti koja čini deo imovine namenjene za poslovanje stalne poslovne jedinice koju preduzeće države ugovornice ima u drugoj državi ugovornici ili od pokretnosti koja pripada stalnoj bazi koju koristi rezident države ugovornice u drugoj državi ugovornici za obavljanje samostalnih ličnih delatnosti uključujući i takve prihode od otuđenja te stalne poslovne jedinice (same ili zajedno sa celim preduzećem) ili stalne baze, mogu se oporezivati u toj drugoj državi.

3. Izuzetno od odredaba stava 2 ovog člana, prihodi od otuđenja brodova ili vazduhoplova koji se koriste u međunarodnom saobraćaju ili od pokretnosti koja služi za korišćenje takvih pomorskih brodova ili vazduhoplova, oporezuju se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi sedište stvarne uprave preduzeća.

4. Prihodi od otuđenja imovine, osim imovine navedene u st. 1, 2 i 3 ovog člana, oporezuju se samo u državi ugovornici čiji je rezident lice koje je otuđilo imovinu.

Član 14

SAMOSTALNE LIČNE DELATNOSTI

1. Dohodak koji ostvari rezident države ugovornice od profesionalnih delatnosti ili drugih samostalnih delatnosti oporezuje se samo u toj državi, osim ako raspolaže stalnom bazom u drugoj državi ugovornici radi obavljanja svojih delatnosti. Ako ima takvu stalnu bazu, dohodak se može oporezivati u toj drugoj državi ali samo do iznosa koji se pripisuje toj stalnoj bazi.

2. Izuzimajući odredbe stava 1 ovog člana, dohodak koji ostvari rezident države ugovornice od profesionalnih delatnosti koje obavlja u drugoj državi ugovornici ne oporezuje se u toj drugoj državi ako:

a) rezident boravi u toj drugoj državi u periodu ili u periodima koji ukupno ne traju duže od 183 dana u odnosnoj kalendarskoj godini,

b) rezident nema stalnu bazu koju redovno koristi u toj drugoj državi u periodu ili u periodima koji ukupno traju 183 dana ili više u toj kalendarskoj godini.

3. Izraz „profesionalne delatnosti“ posebno obuhvata samostalne naučne, književne, umetničke, obrazovne ili nastavne delatnosti, kao i samostalne delatnosti lekara, advokata, inženjera, arhitekata, stomatologa i računovođa.

Član 15

RADNI ODNOS

1. U skladu s odredbama čl. 16, 17, 18 i 19, lični dohoci i druga slična primanja koja rezident države ugovornice ostvari iz radnog odnosa oporezuju se samo u toj državi, osim ako se rad obavlja u drugoj državi ugovornici. Ako se rad obavlja u drugoj državi ugovornici, takva primanja mogu se oporezivati u toj drugoj državi pošto su u njoj ostvarena.

2. Izuzimajući odredbe stava 1 ovog člana, primanja koja rezident države ugovornice ostvari iz radnog odnosa u drugoj državi ugovornici oporezuju se samo u prvopomenutoj državi:

a) ako primalac boravi u drugoj državi u periodu ili periodima koji ukupno ne prelaze 183 dana u odnosnoj kalendarskoj godini, i;

b) ako su primanja isplaćena od strane ili u ime lica za koje ili u čiju korist je odnosni rad obavljen, a koje nije rezident druge države i;

c) ako primanja ne snosi stalna poslovna jedinica ili stalna baza koju lice za koje ili u čiju korist je odnosni rad obavljen ima u drugoj državi.

3. a) Primanja koja fizičkom licu isplaćuje država ugovornica ili njena društveno-politička zajednica ili, u slučaju Finske, njeno statutarno telo oporezuju se samo u toj državi,

b) primanja koja fizičkom licu isplaćuje država ugovornica ili njena društveno-politička zajednica ili, u slučaju Finske, njeno statutarno telo, oporezuju se samo u drugoj državi ugovornici ako je rad obavljen u toj drugoj državi, a primalac je rezident te druge države i;

i) državljanin te države, ili

ii) nije postao rezident te države isključivo zbog obavljanja rada.

4. Primanje koje fizičko lice ostvari radom u vezi sa privrednom delatnošću države ugovornice ili njene društveno političke zajednice ili, u slučaju Finske njenog statutarnog tela oporezuje se u skladu sa odredbama st. 1 i 2 ovog člana.

5. Primanja koja fizička lica ostvare radom u Zajedničkom privrednom predstavništvu Jugoslavije ili u Turističkom savezu Jugoslavije oporezuju se u skladu sa odredbama stava 3 ovog člana.

6. Izuzimajući prethodne odredbe ovog člana, primanja ostvarena iz radnog odnosa na brodu ili vazduhoplovu u međunarodnom saobraćaju mogu se oporezivati u državi ugovornici u kojoj se nalazi sedište stvarne uprave preduzeća.

Član 16

NAKNADE DIREKTORA I NAKNADE OSTVARENE ZA RAD U ZAJEDNIČKIM ORGANIMA POSLOVANJA

1. Naknade direktora i druga slična primanja koja ostvari rezident Jugoslavije u svojstvu člana odbora, direktora ili drugog sličnog organa društva koje je rezident Finske mogu se oporezivati u Finskoj.

2. Naknade i druga slična primanja koja ostvari rezident Finske u svojstvu člana zajedničkog organa poslovanja društva koje je rezident Jugoslavije mogu se oporezivati u Jugoslaviji.

Član 17

UMETNICI I SPORTISTI

1. Izuzetno od odredaba čl. 14 i 15, dohodak koji ostvari rezident države ugovornice kao izvođač, kao što je pozorišni, filmski, radio ili televizijski umetnik ili muzičar ili sportist, od ličnih delatnosti u tom svojstvu koje su obavljene u drugoj državi ugovornici može se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Ako dohodak koji se ostvari neposredno ili posredno od umetničkog programa ili sportske utakmice ne pritiče lično izvođaču ili sportisti nego drugom licu, taj dohodak se može, izuzetno od odredaba čl. 7, 14 i 15, oporezivati u državi ugovornici u kojoj su obavljene delatnosti izvođača ili sportiste.

3. Izuzimajući odredbe st. 1 i 2 ovog člana, dohodak koji se ostvari od delatnosti iz stava 1 ovog člana obavljene u okviru programa kulturne ili sportske razmene koji su odobrile obe države ugovornice oporezuje se samo u državi ugovornici čiji je rezident taj izvođač ili sportista.

Član 18

PENZIJE

1. Penzije i druga slična primanja isplaćena rezidentu države ugovornice po osnovu ranijeg radnog odnosa oporezuju se samo u toj državi.

2. Izuzimajući odredbe stava 1, penzije koje fizičkom licu isplati država ugovornica, ili njena društveno-politička zajednica ili, u slučaju Finske, njeno statutarno telo iz budžeta ili iz posebnih sredstava, oporezuju se samo u toj državi ugovornici. Takve penzije oporezuju se u drugoj državi ugovornici samo ako je primalac državljanin i rezident te države.

3. Penzija koju fizičko lice ostvari radom koji je u vezi sa privrednom delatnošću države ugovornice, ili njene društveno-političke zajednice ili, u slučaju Finske, njenog statutarnog tela oporezuje se samo u državi ugovornici čije je fizičko lice rezident.

4. Izuzimajući odredbe st. 1 i 3 ovog člana, plaćanja prema Planu javnog socijalnog osiguranja države ugovornice mogu se oporezivati u toj državi.

Član 19

STUDENTI I UČENICI USMERENOG OBRAZOVANJA

1. Sredstva koja student ili učenik usmerenog obrazovanja koji je neposredno pre odlaska u državu ugovornicu bio ili je rezident druge države ugovornice i koji boravi u prvopomenutoj državi isključivo radi obrazovanja ili obučavanja dobija za izdržavanje, obrazovanje ili obučavanje ne oporezuju se u toj državi, pod uslovom da ta sredstva nastaju iz izvora van te države.

2. Student univerziteta ili druge institucije za više obrazovanje u državi ugovornici ili učenik usmerenog obrazovanja koji je bio ili je neposredno pre odlaska u drugu državu ugovornicu rezident prvopomenute države, a koji boravi u drugoj državi ugovornici u periodu ili periodima koji ukupno ne prelaze 183 dana u odnosnoj kalendarskoj godini, ne oporezuje se u toj drugoj državi na primanja za delatnosti koje obavlja u toj državi ako su te delatnosti povezane sa njegovim studijama ili obučavanjem, a primanja predstavljaju zaradu koja mu je potrebna za izdržavanje.

Član 20

OSTALI DOHODAK

1. Delovi dohotka rezidenta države ugovornice, bez obzira na to gde su nastali, koji nisu regulisani u prethodnim članovima ovog ugovora oporezuju se samo u toj državi.

2. Odredbe stava 1 ovog člana ne primenjuju se na dohodak, osim na dohodak od nepokretnosti definisane u stavu 2 člana 6 ako primalac tog dohotka, rezident države ugovornice, obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi ili obavlja u toj drugoj državi samostalne lične delatnosti iz stalne baze koja se u njoj nalazi, a pravo ili imovina na osnovu kojih se dohodak plaća neposredno su povezani sa stalnom poslovnom jedinicom ili stalnom bazom. U tom slučaju se primenjuju, prema potrebi, odredbe čl. 7 ili 14.

Član 21

IMOVINA

1. Imovina koja se sastoji od nepokretnosti navedene u stavu 2 člana 6 koju poseduje rezident države ugovornice i koja se nalazi u drugoj državi ugovornici može se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Imovina koja se sastoji od pokretnosti koja predstavlja deo imovine namenjene poslovanju stalne poslovne jedinice koju preduzeće države ugovornice ima u drugoj državi ugovornici ili od pokretnosti koja pripada stalnoj bazi koja služi rezidentu države ugovornice u drugoj državi ugovornici za obavljanje samostalnih ličnih delatnosti može se oporezivati u toj drugoj državi.

3. Imovina koja se sastoji od brodova i vazduhoplova koji se koriste u međunarodnom saobraćaju i pokretnosti koja služi za korišćenje takvih pomorskih brodova i vazduhoplova oporezuje se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi sedište stvarne uprave preduzeća.

4. Sva ostala imovina rezidenta države ugovornice oporezuje se samo u toj državi.

Član 22

OTKLANJANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

1. Ako rezident države ugovornice ostvaruje dohodak ili poseduje imovinu koji se, u skladu sa odredbama ovog ugovora, mogu oporezivati u drugoj državi ugovornici, prvopomenuta država odobrava:

a) kao odbitak od poreza na dohodak tog lica, iznos jednak porezu na dohodak koji je plaćen u toj drugoj državi;

b) kao odbitak od poreza na imovinu tog lica, iznos jednak porezu na imovinu koji je plaćen u toj drugoj državi.

Ovaj odbitak ni u kom slučaju neće biti veći od onog dela poreza na dohodak ili na imovinu, kako je obračunato pre nego što je odbitak odobren, koji se odnosi, zavisno od slučaja, na dohodak ili imovinu koji se mogu oporezivati u toj drugoj državi.

2. Izuzetno od ostalih odredbi ovog ugovora, fizičko lice koje je rezident Jugoslavije a prema finskom poreskom zakonu u odnosu na finske poreze iz člana 2 smatra se i rezidentom Finske može se oporezivati u Finskoj. Finska odobrava jugoslovenski porez plaćen na dohodak ili imovinu kao odbitak od finskog poreza saglasno odredbama stava 1. Odredbe ovog stava primenjuju se samo na državljane Finske.

3. Ako su, u skladu sa nekom odredbom Ugovora, dohodak koji ostvari ili imovina koju poseduje rezident države ugovornice izuzeti od poreza u toj državi, ta država može pri obračunavanju poreza na ostali dohodak ili imovinu tog rezidenta da uzme u obzir izuzeti dohodak ili imovinu.

4. a) Za potrebe priznavanja odbitaka u državi ugovornici, porez plaćen u drugoj državi ugovornici smatra se da obuhvata porez koji se inače plaća u toj drugoj državi ali ga je ta država umanjila ili od njega odustala saglasno svojim zakonskim odredbama koje se odnose na poreske stimulacije;

b) Ova odredba se primenjuje prvih pet godina važnosti Ugovora, ali nadležni organi država ugovornica mogu se dogovoriti i odlučiti da li će se ovaj period produžiti.

Član 23

JEDNAK TRETMAN

1. Državljani države ugovornice ne podležu u drugoj državi ugovornici oporezivanju ili obavezi u vezi s oporezivanjem koji su drukčiji ili teži od oporezivanja i obaveza u vezi s oporezivanjem kojima državljani te druge države podležu ili mogu podlegati u istim uslovima.

2. Oporezivanje stalne poslovne jedinice koja preduzeće države ugovornice ima u drugoj državi ugovornici ne može biti nepovoljnije u toj drugoj državi od oporezivanja preduzeća te druge države koja obavljaju iste delatnosti. Ova odredba ne može se tumačiti tako da obavezuje državu ugovornicu da rezidentima druge države ugovornice odobrava lična oslobađanja, olakšice i umanjenja za svrhe oporezivanja zbog ličnog statusa ili porodičnih obaveza koje odobrava svojim rezidentima.

3. Kamate, autorske naknade i druge isplate koje plaća preduzeće države ugovornice rezidentu druge države ugovornice, radi određivanja oporezivih dohodaka tog preduzeća, odbijaju se pod istim uslovima kao da su isplaćene rezidentu prvo spomenute države, osim u slučajevima predviđenim u odredbama člana 9, člana 11 stav 4 ili člana 12 stav 7 ovog ugovora. Na isti način, dugovi preduzeća države ugovornice rezidentu druge države ugovornice, radi određivanja oporezive imovine tog preduzeća odbijaju se pod istim uslovima kao da su bili utvrđeni sa rezidentom prvopomenute države.

4. Preduzeća države ugovornice, čiju imovinu potpuno ili delimično poseduju ili kontrolišu, posredno ili neposredno, jedan ili više rezidenata druge države ugovornice, u prvo spomenutoj državi ugovornici ne podležu oporezivanju ili obavezi u vezi sa oporezivanjem koji su drukčiji ili teži od oporezivanja i obaveza u vezi sa oporezivanjem kojima druga slična preduzeća prvo spomenute države podležu ili mogu podlegati.

5. Odredbe ovog člana primenjuju se na poreze navedene u članu 2.

Član 24

POSTUPAK ZAJEDNIČKOG DOGOVARANJA

1. Ako rezident države ugovornice smatra da mere jedne ili obe države ugovornice dovode ili će dovesti do toga da ne bude oporezivan u skladu sa odredbama ovog ugovora, on može, bez obzira na pravna sredstva predviđena unutrašnjim zakonom tih država, izložiti svoj slučaj nadležnom organu države ugovornice čiji je rezident. Slučaj se mora prijaviti u roku od tri godine od prvog obaveštenja o akciji koja je dovela do oporezivanja koje nije u skladu sa odredbama Ugovora.

2. Nadležni organ, ako smatra da je prigovor opravdan i ako nije u mogućnosti i da sam dođe do zadovoljavajućeg rešenja, nastoji da reši slučaj zajedničkim dogovorom sa nadležnim organom druge države ugovornice, radi izbegavanja oporezivanja koje nije u skladu sa ovim ugovorom. Ako nadležni organi postignu dogovor, države ugovornice će zavesti poreze i odobriti povraćaj poreza, odnosno poreski kredit u skladu sa takvim dogovorom. Dogovor će se sprovesti bez obzira na vremenska ograničenja u unutrašnjem zakonu država ugovornica.

3. Nadležni organi država ugovornica nastoje da zajedničkim dogovorom otklone teškoće ili nejasnoće koje nastaju pri tumačenju ili primeni Ugovora. Naročito se mogu zajednički savetovati radi postizanja dogovora o raspodeli dohotka u slučajevima iz člana 9. Mogu se zajednički savetovati i o otklanjanju dvostrukog oporezivanja i za slučajeve koji nisu predviđeni ovim ugovorom.

4. Nadležni organi država ugovornica mogu neposredno međusobno opštiti radi postizanja dogovora u smislu st. 1, 2 i 3 ovog člana. Ako je potrebno da se radi postizanja dogovora obavi usmena razmena mišljenja, ona se može obaviti preko komisije sastavljene od predstavnika nadležnih organa država ugovornica.

Član 25

RAZMENA OBAVEŠTENJA

1. Nadležni organi država ugovornica razmenjuju obaveštenje koje je potrebno za primenu odredaba ovog ugovora ili unutrašnjih zakona država ugovornica koji se odnose na poreze obuhvaćene Ugovorom ako je oporezivanje prema tim zakonima u skladu s Ugovorom. Obaveštenje primljeno od države ugovornice smatra se tajnom isto kao i obaveštenje primljeno u skladu sa unutrašnjim zakonima te države i može se saopštiti samo licima ili organima (obuhvatajući sudove i administrativna tela) koji su nadležni za razrez, ili naplatu, ili prinudnu naplatu, ili sudsko gonjenje ili rešavanje žalbi koje se odnose na poreze obuhvaćene Ugovorom. Oni mogu da daju obaveštenja na sudu, odnosno za sudske odluke.

2. Odredbe stava 1 ovog člana ne mogu se ni u kom slučaju tumačiti tako kao da nadležnom organu država ugovornica nameće obavezu da:

a) preduzima upravne mere suprotne zakonima ili upravnoj praksi te ili druge države ugovornice,

b) daje obaveštenje koje se ne može dobiti po zakonima ili u uobičajenom upravnom postupku te ili druge države ugovornice,

c) daje obaveštenje koje otkriva poslovnu ili službenu tajnu, ili poslovni postupak ili obaveštenje čije bi saopštenje bilo suprotno javnoj politici (javnom poretku).

Član 26

DIPLOMATSKI I KONZULARNI PREDSTAVNICI

Odredbe ovog ugovora ne utiču na poreske povlastice diplomatskih ili konzularnih predstavnika predviđene opštim pravilima međunarodnog prava ili odredbama posebnih ugovora.

Član 27

STUPANJE NA SNAGU

1. Države ugovornice obaveštavaju jedna drugu da su ispunjeni ustavni zahtevi za stupanje na snagu ovog ugovora.

2. Ugovor stupa na snagu trideset dana od datuma kasnijeg obaveštenja iz stava 1, a njegove odredbe se primenjuju:

a) u Jugoslaviji:

u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu za svaku poresku godinu koja počinje prvog januara ili posle prvog januara kalendarske godine koja neposredno sledi godinu u kojoj Ugovor stupa na snagu,

b) u Finskoj:

i) u odnosu na poreze po obustavi na dohodak ostvaren prvog januara ili posle prvog januara kalendarske godine koja neposredno sledi godinu u kojoj Ugovor stupa na snagu,

ii) u odnosu na ostale poreze na dohodak i poreze na imovinu, na poreze naplative za svaku poresku godinu koja počinje prvog januara ili posle prvog januara kalendarske godine koja neposredno sledi godinu u kojoj Ugovor stupa na snagu.

Član 28

PRESTANAK VAŽENJA

Ovaj ugovor ostaje na snazi dok ga ne otkaže jedna od država ugovornica. Svaka država ugovornica može otkazati ovaj ugovor, diplomatskim putem, dostavljanjem obaveštenja o prestanku važenja najkasnije tridesetog juna kalendarske godine posle pet godina od dana stupanja na snagu Ugovora. U tom slučaju, Ugovor prestaje da važi:

a) u Jugoslaviji:

odnosu na poreze na dohodak i na imovinu za svaku poresku godinu koja počinje prvog januara ili posle prvog januara kalendarske godine koja sledi godinu u kojoj je dato obaveštenje o prestanku važenja,

b) u Finskoj:

i) u odnosu na poreze po obustavi, na dohodak ostvaren prvog januara ili posle prvog januara kalendarske godine koja neposredno sledi godinu u kojoj je dato obaveštenje,

ii) u odnosu na druge poreze na dohodak i poreze na imovinu, na poreze naplative za svaku poresku godinu koja počinje prvog januara ili posle prvog januara kalendarske godine koja neposredno sledi godinu u kojoj je dato obaveštenje.

U potvrdu čega su potpisani, punovažno za to ovlašćeni, potpisivali ovaj ugovor.

Sačinjeno u duplikatu 8. maja 1986. godine na engleskom jeziku.

Za Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju,

Za Republiku Finsku,

Vlado Klemenčič, s. r.

Heikki Talvitie, s. r.

PROTOKOL

Danas, pri potpisivanju Ugovora između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Finske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisani su postigli dogovor o sledećim odredbama, koje čine sastavni deo Ugovora.

1. Uz član 6

Ako posedovanje akcija ili drugih korporacijskih prava u društvu, koje je rezident Finske, omogućava vlasniku takvih akcija ili korporacijskih prava uživanje nepokretnosti koju ima društvo, dohodak od neposrednog korišćenja, davanja u zakup ili korišćenja na neki drugi način tog prava na uživanje može se oporezivati u Finskoj.

2. Uz član 11

Odredbe stava 1 člana 11 zasnivaju se na činjenici da:

a) Finska, prema svom poreskom zakonu važećem na dan potpisivanja Ugovora, izuzima od poreza na dohodak kamatu koju ostvaruju lica koja ne borave u Finskoj na obveznice, obligacije i druge masovne instrumente duga i zajmova iz inostranstva koji se ne smatraju kapitalnom investicijom izjednačenom sa osnivačkim kapitalom dužnika, depozitima u bankama, odnosno u drugim finansijskim institucijama, i kreditnim kontima spoljne trgovine, i

b) Jugoslavija prema svom poreskom zakonu važećem na dan potpisivanja Ugovora ne zavede porez na dohodak na kamatu koja se isplaćuje licima koja ne borave u Jugoslaviji.

Ako posle datuma potpisivanja Ugovora jedna ili obe države ugovornice zavedu porez na dohodak na kamatu kako je gore opisana, stupiće u pregovore u smislu izmene člana 11 Ugovora.

3. Uz član 13

Dohodak koji se ostvari od otuđenja akcija ili drugih korporacijskih prava u društvu, koje je rezident Finske, a njihovo posedovanje omogućava vlasniku takvih akcija ili korporacijskih prava uživanja nepokretnosti koju ima društvo, može se oporezivati u Finskoj.

4. Uz član 21

Akcije ili druga korporacijska prava društva, koje je rezident Finske, čije posedovanje omogućava vlasniku tih akcija ili korporacijskih prava uživanje nepokretnosti koju ima društvo, mogu se oporezivati u Finskoj.

U potvrdu čega su potpisani, punovažno za to ovlašćeni, potpisali ovaj protokol.

Sačinjeno u duplikatu, 8. maja 1986. godine, na engleskom jeziku.

Za Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju,

Za Republiku Finsku,

Vlado Klemenčič, s. r.

Heikki Talvitie, s. r.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SFRJ – Međunarodni ugovori“.

 

Servis računara online zakazivanje