Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Francuske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, sa protokolom

Servis računara online zakazivanje

Zakon o potvrđivanju sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Francuske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, sa protokolom

Sl.list SFRJ  Međunarodni ugovori br. 28/75

ČLAN 1

Ratifikuje se Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Francuske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u oblasti poreza na dohodak, sa Protokolom, potpisan 28. marta 1974. godine u Parizu, u originalu na srpskohrvatskom i francuskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Sporazuma sa Protokolom u originalu na srpskohrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM
IZMEĐU SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I REPUBLIKE FRANCUSKE

koji ima za cilj izbegavanje dvostrukog oporezivanja u oblasti poreza na dohodak

Vlada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlada Republike Francuske, u želji da zaključe sporazum koji ima za cilj izbegavanje dvostrukog oporezivanja u oblasti poreza na dohodak,

sporazumele su se o sledećim odredbama:

Glava I

OBLAST PRIMENE SPORAZUMA

Član 1

Lica na koja se odnosi Sporazum

Ovaj sporazum se primenjuje na lica koja su rezidenti jedne države ili obe države ugovornice.

Član 2

Porezi na koje se odnosi Sporazum

1. Ovaj sporazum se primenjuje na poreze na dohodak koji se ubiraju za račun svake države ugovornice, njenih društveno-političkih i interesnih zajednica, bez obzira na sistem ubiranja.

2. Kao porezi na dohodak smatraju se porezi koji se ubiraju na ukupan dohodak ili na elemente dohotka, podrazumevajući tu i poreze na dobit ostvarene prilikom otuđenja pokretnih i nepokretnih dobara.

3. Porezi na koje se primenjuje Sporazum jesu:

a) u pogledu Francuske:

– porez na dohodak (l’impot sur le revenu);

– porez na dobit društva i drugih pravnih lica (l’impôt sur les sociétés);

podrazumevajući sve naplate obustavom, sve akontacije i avanse obračunate na gore pomenute poreze;

(u daljem tekstu: francuski porez);

b) u pogledu Jugoslavije:

i. predmetni porezi i doprinosi na dohodak fizičkih lica (zavisne delatnosti, dohodak poljoprivrednih domaćinstava, dohodak zanatlija i drugih nezavisnih delatnosti);

ii. porez na ukupan prihod građana;

iii. porez na dohodak koji potiče od upotrebe ili koncesije autorskih prava, patenata i tehničkih usavršavanja;

iv. porez na dobit stranih lica koja ulažu sredstva u domaće preduzeće u cilju zajedničke aktivnosti;

(u daljem tekstu: jugoslovenski porez).

4. Sporazum će se takođe primenjivati na poreze iste ili slične prirode koji su zavedeni posle dana potpisivanja ovog sporazuma i koji se dodaju postojećim porezima ili ih zamenjuju. Nadležni organi država ugovornica obaveštavaju se međusobno o značajnijim promenama do kojih dođe u njihovom poreskom zakonodavstvu.

Glava II

DEFINICIJE

Član 3

Opšte definicije

1. U smislu ovog sporazuma:

a) izraz „država“ označava, prema kontekstu, Francusku ili Jugoslaviju;

b) izraz „Francuska“ označava evropske okruge i prekomorske okruge (Gvadelupa, Gijana, Martinik i Reinion) Republike Francuske i zone koje se nalaze van teritorijalnih voda Francuske na kojima, u saglasnosti sa međunarodnim pravom i prema sopstvenom zakonodavstvu, Francuska može da vrši prava koja se odnose na morsko dno, na podmorje i njegova prirodna bogatstva;

c) izraz „Jugoslavija“ označava teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i zone koje se nalaze van teritorijalnih voda Jugoslavije na kojima, saglasno međunarodnom pravu i prema njenom sopstvenom zakonodavstvu, Jugoslavija može da vrši prava koja se odnose na morsko dno, na podmorje i njegova prirodna bogatstva;

d) izraz „lice“ podrazumeva fizička lica, društva i sve druge grupacije lica;

e) izraz „društvo“ označava svako pravno lice ili svaki entitet koji se smatra kao pravno lice u cilju oporezivanja;

f) izrazi „preduzeće jedne države ugovornice“ i „preduzeće druge države ugovornice“ označavaju uzajamno preduzeće koje eksploatiše rezident jedne države ugovornice ili preduzeće koje eksploatiše rezident druge države ugovornice;

g) izraz „nadležni organ“ označava:

1. u Francuskoj: ministra privrede i finansija ili njegovog propisno ovlašćenog predstavnika;

2. u Jugoslaviji: saveznog sekretara za finansije ili njegovog propisno ovlašćenog predstavnika.

2. U svrhe primene Sporazuma od strane jedne države ugovornice, svaki izraz koji nije drukčije definisan ima smisao koji mu daje zakonodavstvo pomenute države koje se odnosi na poreze koji su predmet ovog sporazuma, osim ukoliko kontekst ne traži drukčije tumačenje.

Član 4

Poreski domicil

1. U smislu ovog sporazuma izraz „rezident jedne države ugovornice“ označava svako lice koje, na osnovu zakonodavstva pomenute države, podleži porezu u toj državi, bilo zbog toga što u njoj ima svoje prebivalište, svoje boravište, sedište uprave, ili po osnovu nekog drugog merila slične prirode.

2. Kada se, prema odredbi stava 1 ovog člana, neko fizičko lice smatra rezidentom svake države ugovornice, njegov status se određuje prema sledećim pravilima:

a) to lice se smatra rezidentom države ugovornice gde raspolaže stalnim mestom stanovanja. Kada lice raspolaže stalnim mestom stanovanja u svakoj od država ugovornica, smatra se kao rezident države ugovornice s kojom su njegove lične i ekonomske veze najtešnje (centar vitalnih interesa);

b) ako ne može da bude utvrđena država ugovornica gde lice ima svoje vitalne interese, ili ako lice ne raspolaže stalnim mestom stanovanja ni u jednoj državi ugovornici, smatra se kao rezident države ugovornice gde ima uobičajeno boravište;

c) ako to lice ima uobičajeno boravište u svakoj državi ugovornici ili ako nema uobičajeno boravište ni u jednoj državi, lice se smatra kao rezident države ugovornice čije državljanstvo poseduje;

d) ako to lice poseduje državljanstvo svake od država ugovornica ili ako ne poseduje državljanstvo ni jedne od njih, nadležni organi država ugovornica rešavaju pitanje zajedničkim sporazumom.

3. Kada se, prema odredbi stava 1 ovog člana, lice koje nije fizičko smatra kao rezident svake države ugovornice, smatra se rezidentom države ugovornice gde se nalazi stvarno sedište uprave.

Član 5

Stalno mesto poslovanja

1. U smislu ovog sporazuma izraz „stalno mesto poslovanja“ označava stalno mesto poslovanja gde preduzeće vrši, u celini ili delimično, svoju delatnost.

2. Izraz „stalno mesto poslovanja“ podrazumeva naročito:

a) sedište uprave;

b) filijalu;

c) kancelariju;

d) fabriku;

e) radionicu;

f) rudnik, kamenolom ili svako drugo mesto ekstrakcije prirodnih bogatstava;

g) izvođenje građevinskih i montažnih radova čije je trajanje duže od dvanaest meseci.

3. Ne smatra se da postoji stalno mesto poslovanja:

a) ako se stalna mesta poslovanja koriste isključivo u cilju uskladištenja, izlaganja ili isporuke robe koja pripada preduzeću;

b) ako je roba koja pripada preduzeću uskladištena isključivo u cilju stvaranja zaliha, izlaganja ili isporuke;

c) ako je roba koja pripada preduzeću uskladištena isključivo u cilju dorade od strane nekog drugog preduzeća;

d) ako se stalno mesto poslovanja koristi isključivo u cilju kupovine robe ili prikupljanja informacija za preduzeće;

e) ako se stalno mesto poslovanja koristi, za preduzeće, isključivo u cilju reklamiranja, pružanja informacija, naučnih istraživanja ili sličnih delatnosti koje imaju pripremni ili pomoćni karakter.

4. Lice koje radi u jednoj državi ugovornici za račun preduzeća druge države ugovornice – osim ukoliko se ne radi o posredniku koji uživa nezavisan status i na koga se odnosi stav 5 ovog člana – smatra se kao „stalno mesto poslovanja“ u prvoj državi ako u toj državi raspolaže ovlašćenjima kojima se koristi na trajniji način i koja mu dozvoljavaju da zaključuje ugovore u ime preduzeća, osim ukoliko aktivnost tog lica nije ograničena na kupovinu robe za preduzeće.

5. Ne smatra se da preduzeće jedne države ugovornice ima stalno mesto poslovanja u drugoj državi ugovornici samim tim što vrši svoju delatnost posredstvom agenta, komisionara ili svakog drugog posrednika koji uživa nezavisan status, pod uslovom da ova lica deluju u okvirima njihove uobičajene delatnosti.

6. Činjenica da neko društvo koje rezident jedne države ugovornice kontroliše ili je kontrolisano od strane društva koje je rezident druge države ugovornice ili koje tu vrši svoju delatnost (bilo posredstvom stalnog mesta poslovanja ili ne) nije dovoljna, sama za sebe, da mu koje od ovih društava bude smatrano stalnim mestom poslovanja drugoga.

Glava III

OPOREZIVANJE DOHOTKA

Član 6

Prihodi od nepokretnosti

1. Prihodi koji potiču od nepokretnih dobara, podrazumevajući tu prihode od poljoprivrednih i šumskih gazdinstava, podleže porezu u državi ugovornici gde se ova dobra nalaze.

2. Izraz „nepokretna dobra“ je definisan prema poreskom zakonodavstvu države ugovornice gde se odnosna dobra nalaze. Izraz u svakom slučaju obuhvata pomoćna dobra, živi ili mrtvi inventar poljoprivrednih i šumskih gazdinstava, prava na koja se primenjuju odredbe privatnog prava koje se odnose na vlasništvo nad zemljom, prava plodouživanja na pokretnim dobrima i prava na promenljive ili stalne naknade za eksploataciju ili koncesiju, za eksploataciju mineralnih nalazišta, izvora i drugih bogatstava zemlje. Plovni objekti i vazduhoplovi ne smatraju se kao nepokretna dobra.

3. Odredba stava 1 ovog člana primenjuje se na prihode koji potiču od neposrednog korišćenja, izdavanja pod zakup ili arendu, kao i od svih drugih oblika eksploatacije nepokretnih dobara.

4. Odredbe st. 1 i 3 ovog člana primenjuju se, takođe, i na prihode koji potiču od nepokretnih dobara nekog preduzeća, kao i od prihoda nepokretnih dobara koja služe za vršenje neke nezavisne delatnosti.

Član 7

Dohodak preduzeća

1. Dohodak industrijskog, trgovinskog ili zanatskog preduzeća jedne države ugovornice podleži porezu samo u toj državi, osim ukoliko preduzeće ne obavlja svoju aktivnost u drugoj državi ugovornici posredstvom stalnog mesta poslovanja koje se tu nalazi. Ako preduzeće obavlja aktivnost na taj način, dohodak preduzeća podleži porezu u drugoj državi ali samo do stepena koji se može pripisati pomenutom stalnom mestu poslovanja.

2. Kad preduzeće jedne države ugovornice obavlja svoju delatnost u drugoj državi ugovornici posredstvom stalnog mesta poslovanja koje se tu nalazi, ovom mestu poslovanja, u svakoj državi ugovornici, pripisuje se dohodak koji bi moglo ostvariti da je predstavljalo odvojeno i samostalno preduzeće koje obavlja iste ili slične delatnosti u istim ili sličnim uslovima i koje posluje u punoj nezavisnosti sa preduzećem čije stalno mesto poslovanja predstavlja.

3. U obračunu dohotka stalnog mesta poslovanja, kao odbitak priznaju se troškovi učinjeni za ciljeve kojima se ovo stalno mesto poslovanja bavi, podrazumevajući tu i rashode uprave i opšte troškove administracije u tu svrhu učinjene, bilo u državi gde se nalazi to stalno mesto poslovanja, ili drugde.

4. Nikakav dohodak se ne može pripisati stalnom mestu poslovanja po osnovu činjenice da je ovo stalno mesto poslovanja samo kupovalo robu za preduzeće.

5. Dohodak od aktivnosti stalnog mesta poslovanja određuje se, pre svega, prema bilansu tog stalnog mesta poslovanja. U slučaju kad stalno mesto poslovanja ne vodi uredno knjigovodstvo iz koga proizlazi odvojeno i tačno dohodak, može se pribeći raspodeli ukupnog dohotka preduzeća u cilju utvrđivanja dohotka stalnog mesta poslovanja.

Nadležni organi država ugovornica će se sporazumeti, u slučaju potrebe, i ustanoviti pravila raspodele dohotka preduzeća u nedostatku urednog knjigovodstva iz koga proizlazi tačno i odvojeno dohodak koji se može pripisati stalnim mestima poslovanja koja se nalaze na njihovim odnosnim teritorijama.

6. Kad dohodak sadrži elemente prihoda koji su odvojeno tretirani u drugim članovima ovog sporazuma, odredbe ovih članova ne mogu biti dovedene u pitanje zbog odredaba ovog člana.

Član 8

Pomorska, rečna i vazdušna plovidba

1. Dohodak koji potiče od eksploatacije brodova ili vazduhoplova u međunarodnom saobraćaju, podleži porezu samo u državi ugovornici gde se nalazi stvarno sedište uprave preduzeća.

2. Ako se stvarno sedište uprave nekog preduzeća za pomorsku ili rečnu plovidbu nalazi na brodu, smatraće se da je sedište u državi ugovornici gde se nalazi matično pristanište ovog broda ili, u nedostatku matičnog pristaništa, u državi ugovornici čiji je državljanin lice u čiju se korist vrši eksploatacija broda.

3. Odredbe st. 1 i 2 ovog člana primenjuju se, takođe, i na dohotke koji potiču od učešća u pool-u, u zajedničkoj eksploataciji ili u nekom međunarodnom telu za eksploataciju.

Član 9

Udružena preduzeća

a) Kada preduzeće jedne države ugovornice neposredno ili posredno učestvuje u upravi, kontroli ili kapitalu preduzeća druge države ugovornice, ili kada

b) ista lica neposredno ili posredno, učestvuju u upravi, kontroli ili kapitalu preduzeća jedne države ugovornice i preduzeća druge države ugovornice,

i kada su, u jednom i drugom slučaju, dva preduzeća, u njihovim trgovinskim i finansijskim odnosima, vezana prihvaćenim ili nametnutim uslovima koji se razlikuju od uslova koji bi bili zaključeni između nezavisnih preduzeće, dohodak koji bi bez ovih uslova bio ostvaren od strane jednog od preduzeća, ali nije mogao biti ostvaren zbog ovih uslova – može da bude uključen u dohodak ovog preduzeća i odgovarajuće oporezovan.

Član 10

Dividende

1. Dividende koje plaća društvo koje je rezident jedne države ugovornice rezidentu druge države ugovornice podleže porezu u toj drugoj državi.

2. Međutim, ove dividende mogu da budu oporezovane u državi ugovornici čiji je rezident društvo koje plaća dividende i prema zakonodavstvu ove države, ali na ovaj način razrezani porez ne može da premaši:

a) 5% od bruto iznosa dividendi ako je korisnik društvo koje raspolaže neposredno s najmanje 25% kapitala društva koje plaća dividende;

b) 15% od iznosa bruto dividendi u svim drugim slučajevima.

3. Izraz „dividende“, upotrebljen u ovom članu, označava prihode koji potiču od akcija, akcija ili bonova uživanja, rudarskih učešća, učešća osnivača ili drugih povlašćenih učešća sa izuzetkom potraživanja, kao i prihode drugih učešća u raspodeli koji su izjednačeni s prihodima od akcija od strane poreskog zakonodavstva zemlje ugovornice čiji je rezident društvo isplatilac dividendi.

4. Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne primenjuju se kad korisnik dividendi, rezident jedne države, ima u drugoj državi, čiji je rezident društvo koje plaća dividende, stalno mesto poslovanja kome stvarno pripada učešće iz koga proizlazi pravo na dividende. U ovom slučaju se primenjuju odredbe člana 7 ovog sporazuma.

5. Lice koje je rezident Jugoslavije i koje prima dividende isplaćene od strane društva rezidenta Francuske, može da traži povraćaj akontacija koje se odnose na primljene dividende, a koje je platilo društvo isplatilac, s tim da se pri tom uzme u obzir odbitak predviđen u stavu 2 ovog člana.

6. Kad društvo koje je rezident Jugoslavije raspolaže u Francuskoj stalnim mestom poslovanja, može da bude podvrgnuto naplati poreza obustavom u uslovima koje predviđa francusko interno zakonodavstvo.

Član 11

Kamate

1. Kamate koje potiču iz jedne države ugovornice, a plaćaju se rezidentu druge države ugovornice, podleže porezu samo u toj drugoj državi.

2. Izraz „kamate“, upotrebljen u ovom članu, označava prihode od javnih fondova, obligacija po osnovu zajmova, sa ili bez hipotekarnih garancija (ili klauzule o učešću u dohotku), depozite i potraživanja svake vrste, kao i sve druge prihode koji su prema poreskom zakonodavstvu države odakle potiču prihodi izjednačeni s prihodima od pozajmljenih iznosa.

3. Odredba stava 1 ovog člana ne primenjuje se kad korisnik kamata, rezident jedne države ugovornice, ima, u drugoj državi ugovornici odakle potiču kamate, stalno mesto poslovanja kome stvarno pripada potraživanje na osnovu koga se primenjuju kamate. U ovom slučaju se primenjuju odredbe člana 7 ovog sporazuma.

4. Smatra se da kamate potiču iz jedne države ugovornice kad je dužnik sama ta država (njena teritorijalno-politička jedinica), lokalna zajednica ili rezident ove države. Međutim, kad dužnik kamata, bilo da je ili ne rezident jedne države ugovornice, ima u drugoj državi ugovornici stalno mesto poslovanja u čiju je korist zaključen zajam za koji se kamate plaćaju i koji snosi teret ovih kamata, smatra se da pomenute kamate potiču iz države ugovornice gde se nalazi stalno mesto poslovanja.

5. Ako, zbog posebnih odnosa koji postoje između dužnika i poverioca ili koje jedan ili drugi održavaju s trećim licima, iznos plaćenih kamata, uzimajući u obzir potraživanje za koje su plaćene, premaši iznos koji bi bio utvrđen između dužnika i poverioca u odsustvu sličnih odnosa, odredbe ovog člana se primenjuju samo do poslednjeg iznosa. U ovom slučaju deo koji premaša plaćanja podleži porezu, saglasno zakonodavstvu svake države ugovornice, s tim što se vodi računa o drugim odredbama ovog sporazuma.

Član 12

Naknade

1. Naknade koje potiču iz jedne države ugovornice i plaćaju se rezidentu druge države ugovornice podleže porezu samo u ovoj drugoj državi.

2. Izraz „naknade“, upotrebljen u ovom članu, označava naknade svake prirode koje se plaćaju za upotrebu ili koncesiju upotrebe autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, podrazumevajući tu i kinematografske filmove i filmove i magnetofonske trake za televiziju ili radio-difuziju, patente, fabričkog i trgovinskog uslužnog žiga, crteža ili modela, plana, formule ili trajnog postupka, kao i za upotrebu ili koncesiju upotrebe industrijske, trgovinske i naučne opreme, i za informacije koje su u vezi sa stečenim iskustvom u industrijskoj, trgovinskoj ili naučnoj oblasti.

3. Odredba stava 1 ovog člana ne primenjuje se kad korisnik naknada, rezident jedne države ugovornice, obavlja u drugoj državi ugovornici odakle naknade potiču industrijsku, trgovinsku ili zanatsku delatnost posredstvom stalnog mesta poslovanja, ili neku nezavisnu delatnost posredstvom stalne baze i kada pravo ili dobro iz koga potiče pravo na naknadu stvarno pripada stalnom mestu poslovanja, odnosno nezavisnoj delatnosti. Pod ovom pretpostavkom primenjuju se odredbe člana 7 ili člana 14 ovog sporazuma.

4. Ako, zbog posebnih odnosa, koji postoje između dužnika i poverioca ili koje jedan i drugi održavaju sa trećim licima, iznos plaćenih naknada, vodeći računa o davanju za koje su plaćene, premaša iznos koji bi bio dogovoren između dužnika i poverioca u odsustvu sličnih odnosa, odredbe ovog člana se primenjuju samo na ovaj poslednji iznos. U ovom slučaju deo viška plaćanja podleži porezu saglasno zakonodavstvu svake države ugovornice, s tim što se vodi računa o drugim odredbama ovog sporazuma.

Član 13

Dohodak od otuđenja imovine

1. Dohodak koji potiče od otuđenja nepokretnih dobara, kako su definisana u članu 6 stav 2 ovog sporazuma, ili od otuđenja učešća ili sličnih prava u društvu čija se aktiva uglavnom sastoji iz nepokretnih dobara, podleži porezu u državi ugovornici gde se ova nepokretna dobra nalaze.

2. Dohodak koji potiče od otuđenja pokretnih dobara koja predstavljaju deo aktive stalnog mesta poslovanja koje preduzeće jedne države ugovornice ima u drugoj državi ugovornici, ili pokretna dobra koja sačinjavaju stalnu bazu s kojom raspolaže rezident jedne države ugovornice u drugoj državi ugovornici u cilju obavljanja neke nezavisne delatnosti, podrazumevajući ovde ovakvu dobit koja potiče od ukupnog otuđenja tog stalnog mesta poslovanja (samog ili sa celim preduzećem) ili te stalne baze, podleži porezu u toj drugoj državi.

3. Dohodak koji potiče od otuđenja brodova ili vazduhoplova koji se koriste u međunarodnom saobraćaju i pokretnih dobara koja služe eksploataciji pomenutih brodova i vazduhoplova, podleži porezu samo u državi ugovornici gde se nalazi stvarno sedište uprave.

Član 14

Nezavisne delatnosti

1. Dohodak koji rezident jedne države ugovornice ostvaruje od nezavisnih delatnosti podleži porezu samo u toj državi, osim ukoliko se pomenute aktivnosti ne vrše u drugoj državi ugovornici. Dohodak koji potiče od nezavisne delatnosti koja se vrši u drugoj državi ugovornici podleži porezu u toj drugoj državi.

2. Nezavisno od odredbe stava 1 ovog člana, dohodak koji rezident jedne države ugovornice dobija od nezavisnih delatnosti koje vrši u drugoj državi ugovornici ne podleži porezu u toj drugoj državi:

a) ako korisnik boravi u drugoj državi ugovornici za vreme perioda ili perioda koji ne premašuju ukupno 183 dana u toku poreske godine u pitanju;

b) ako korisnik ne raspolaže stalnom bazom u drugoj državi za vreme perioda ili perioda koji premašuju ukupno 183 dana u toku pomenute godine.

3. Izraz „nezavisne delatnosti“ označava sve delatnosti – sa izuzetkom trgovinskih, industrijskih ili poljoprivrednih – koje vrši za svoj sopstveni račun, na nezavisan način, lice koje ostvaruje dohodak ili snosi gubitke koji potiču od ovih delatnosti.

Član 15

Zavisne delatnosti

1. Ukoliko drukčije nije predviđeno odredbama čl. 16, 18 i 19 ovog sporazuma, nadnice, plate i druge slične naknade koje rezident jedne države ugovornice prima po osnovu radnog odnosa podleže porezu samo u toj državi, osim ako rezident nije zaposlen u drugoj državi ugovornici. Ako je tamo zaposlen, naknade primljene po tom osnovu podleže porezu u toj drugoj državi.

2. Nezavisno od odredbe stava 1 ovog člana, naknade koje rezident jedne države ugovornice prima po osnovu radnog odnosa u drugoj državi ugovornici podleže porezu samo u prvoj državi:

a) ako korisnik boravi u drugoj državi za vreme jednog ili više perioda koji ne premašuju ukupno 183 dana u toku poreske godine u pitanju;

b) ako su naknade plaćene od strane poslodavca ili u ime poslodavca koji nije rezident druge države; i

c) ako teret naknade ne snosi stalno mesto poslovanja ili stalna baza koju poslodavac ima u drugoj državi.

3. Nezavisno od prethodnih odredaba ovog člana, naknade po osnovu radnog odnosa na brodu ili vazduhoplovu u međunarodnom saobraćaju podleže porezu u državi ugovornici gde se nalazi stvarna uprava preduzeća.

Član 16

Tantijeme

1. Tantijeme, žetoni prisutnosti i druge slične naknade koje rezident Jugoslavije prima u svojstvu člana upravnog odbora, direktorijuma ili nadzornog odbora društva koje je rezident Francuske podleže porezu u ovoj državi.

2. Naknade slične vrste koje rezident Francuske prima za obavljanje funkcija sličnih onima koje su definisane u stavu 1 ovog člana u preduzeću koje je rezident Jugoslavije podleže porezu u ovoj državi.

Član 17

Umetnici i sportisti

Nezavisno od odredaba čl. 14 i 15 ovog sporazuma, dohoci koje ostvaruju profesionalni umetnici, kao što su pozorišni, filmski, radija ili televizije i muzičari, kao i sportisti od svojih profesionalnih delatnosti u tom svojstvu, podleže porezu u državi ugovornici gde se ove delatnosti obavljaju.

Član 18

Penzije

Izuzimajući slučajeve predviđene odredbom člana 19 ovog sporazuma, penzije i druge slične naknade, koje se plaćaju rezidentu jedne države ugovornice po osnovu ranijeg zaposlenja, podleže porezu samo u toj državi.

Član 19

Javne funkcije

Naknade, podrazumevajući tu i penzije, isplaćene od strane jedne države ugovornice (ili jedne od njenih društveno-političkih zajednica) ili interesnih zajednica, ili javne ustanove ove države, bilo neposredno bilo na teret formiranih fondova, fizičkom licu po osnovu službe obavljene u ovoj državi (društveno-političkoj zajednici) ili interesnoj zajednici, ili u javnoj ustanovi, za vršenje funkcija javnog karaktera, podleže porezu u toj državi.

Član 20

Profesori

Rezident jedne države ugovornice koji boravi u drugoj državi ugovornici pre svega u cilju obavljanja nastave ili da bi se bavio istraživačkim radovima, ili u jednom i drugom od ovih ciljeva, oslobođen je poreza u ovoj poslednjoj državi ugovornici, za vreme perioda koji ne premaša dve godine računajući od dana njegovog dolaska u pomenutu državu, na dohotke koji potiču od ličnih usluga učinjenih u nastavi ili istraživanju.

Ova odredba ne primenjuje se na dohotke koji potiču, od radova u nastavi i istraživanju ako se ovi radovi ne vrše u javnom interesu nego, pre svega, s ciljem da se ostvari posebna korist koja koristi jednom ili više određenih lica.

Član 21

Studenti i stažeri

1. Ako student ili stažer rezident jedne države ugovornice boravi u drugoj državi ugovornici sa jednim ciljem da tu studira ili da se usavršava, iznosi koje prima radi pokrića troškova izdržavanja, studija ili usavršavanja ne podleže porezu u ovoj drugoj državi.

2. Na isti način se tretira naknada koju takav student ili stažer prima po osnovu zaposlenja u državi ugovornici gde studira ili se usavršava, pod uslovom da je ova naknada nužna za njegovo izdržavanje.

Član 22

Elementi dohotka rezidenta jedne države ugovornice koji nisu izričito pomenuti u prethodnim članovima ovog sporazuma podleže porezu samo u toj državi.

Glava IV

Član 23

Odredbe o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Dvostruko oporezivanje se izbegava na sledeći način:

A – u Francuskoj:

a) dohoci, sa izuzetkom onih koji su predviđeni u tački b), oslobođeni su francuskih poreza predviđenih u članu 2 stav 3a) ovog sporazuma kad ovi dohoci podleže porezu u Jugoslaviji na osnovu ovog sporazuma;

b) što se tiče dohodaka predviđenih u čl. 10, 16 i 17 ovog sporazuma koji su opterećeni jugoslovenskim porezom saglasno odredbama ovih članova, Francuska priznaje licima koja su rezidenti Francuske i koja primaju takve dohotke prava na odbitak od iznosa jugoslovenskog poreza.

Ovo pravo na odbitak, koji ne može, da premaši iznos poreza koji se u Francuskoj naplaćuje na odnosne prihode ostvaruje se odbitkom od poreza na koji se odnosi član 2 stav 3a) ovog sporazuma, u čijim su osnovicama sadržani pomenuti prihodi;

c) nezavisno od odredaba tač. a) i b), francuski porez može da bude obračunat na dohodak koji podleži porezu u Francuskoj na osnovu ovog sporazuma po stopi koja odgovara iznosu ukupnog prihoda; saglasno francuskom zakonodavstvu;

B – u Jugoslaviji:

a) dohoci su oslobođeni jugoslovenskih poreza pomenutih u članu 2 stav 3b) ovog sporazuma kad ovi dohoci podleže porezu u Francuskoj na osnovu ovog sporazuma;

b) nezavisno od odredbe tačke a), jugoslovenski porez može da bude obračunat na oporezovani dohodak u Jugoslaviji na osnovu ovog sporazuma po stopi koja odgovara ukupnom iznosu poreza na dohodak koji podleži oporezivanju, saglasno jugoslovenskom zakonodavstvu.

Glava V

POSEBNE ODREDBE

Član 24

Jednak tretman

1. Državljani jedne države ugovornice, bilo da su ili ne rezidenti jedne od država ugovornica, ne podleže u drugoj državi ugovornici nikakvom oporezivanju ili obavezi koja se odnosi na oporezivanje ako je drukčija ili teža od obaveze kojoj su ili mogu da budu podvrgnuti državljani ove druge države koji se nalaze u istom položaju.

Posebno, državljani jedne od dve države ugovornice, koji podleže porezu na teritoriji druge države, uživaju u istim uslovima, kao i državljani ove poslednje države, smanjenje osnovice, odbitka i smanjenje poreza ili ma kojih drugih taksa koji se priznaju zbog opterećenosti porodicom.

2. Termin „državljani“ označava:

a) sva fizička lica koja imaju državljanstvo jedne od dve države;

b) sva pravna lica, društvena lica i udruženja obrazovana saglasno zakonodavstvu koje se primenjuje u jednoj od dve države.

3. Apatridi koji su rezidenti jedne od država ugovornica ne podleže u jednoj i drugoj od ovih država nikakvom oporezivanju ili obavezi koja se odnosi na oporezivanje ako je drukčija ili teža od obaveze kojoj su ili mogu da budu podvrgnuti državljani odnosne države koji se nalaze u istom položaju.

4. Oporezivanje stalnog mesta poslovanja koje preduzeće jedne od država ima u drugoj državi ne može da bude sprovedeno u toj drugoj državi na nepovoljniji način nego oporezivanje preduzeća te druge države koja se bave istom aktivnošću.

5. Preduzeća jedne od država čiji je kapital, u celini ili delimično, neposredno ili posredno u rukama ili je kontrolisan od strane jednog ili više rezidenata druge države, nisu podvrgnuta u prvoj državi nikakvom oporezivanju ili obavezi koja se odnosi na oporezivanje ako je drukčija ili teža od obaveze kojoj su ili će moći da budu podvrgnuta druga preduzeća iste prirode ove poslednje države.

6. Termin „oporezivanje“ označava u ovom članu poreze svake vrste ili naziva.

7. Odredbe ovog sporazuma ne ograničavaju povlastice date rezidentima na osnovu zakonodavstva svake od dveju država ili na osnovu međunarodnih sporazuma.

Član 25

Sporazumni postupak

1. Kada rezident jedne države ugovornice smatra da mere preduzete od strane jedne države ugovornice ili od obe države povlače ili mogu da povuku za njega oporezivanje koje nije saglasno ovom sporazumu, može, nezavisno od pravnog leka koji predviđa interno zakonodavstvo ovih država, svoj slučaj da podnese nadležnom organu države ugovornice čiji je rezident.

2. Ovaj nadležni organ će nastojati, ako mu se reklamacija učini osnovanom, a sam nije u mogućnosti da donese zadovoljavajuću odluku, da pitanje reši sporazumno sa nadležnim organom druge države ugovornice, s ciljem da se izbegne oporezivanje koje nije saglasno Sporazumu.

3. Nadležni organi država ugovornica nastojaće da putem sporazuma rešavaju teškoće na koje se može naići u primeni Sporazuma. Oni se takođe mogu konsultovati u cilju izbegavanja dvostrukog oporezivanja u slučajevima koji nisu Sporazumom predviđeni.

4. Nadležni organi država ugovornica mogu putem neposrednog međusobnog opštenja nastojati da ostvare Sporazum u smislu označenom u prethodnim stavovima. Ako izmene usmenih gledišta olakšavaju ovaj sporazum, ove izmene gledišta mogu da se sprovedu u okviru posebne komisije sastavljene od predstavnika nadležnih organa država ugovornica.

5. Nadležni organi država ugovornica utvrđuju način primene ovog sporazuma.

Član 26

Razmena obaveštenja

1. Nadležni organi država ugovornica razmenjuju obaveštenja potrebna za primenu odredaba ovog sporazuma i odredaba internih zakona država ugovornica koji se odnose na poreze predviđene ovim sporazumom, ukoliko je oporezivanje koje ovi zakoni predviđaju saglasno Sporazumu. Svako obaveštenje koje se na ovaj način razmenjuje smatra se tajnim i može da bude stavljeno na uvid samo licima i organima ovlašćenim za razrez ili naplatu poreza predviđenih ovim sporazumom.

2. Odredbe stava 1 ovog člana ne mogu ni u kom slučaju da budu tumačene kao da obavezuju jednu državu ugovornicu:

a) da preduzima administrativne mere koje su protivne njenom sopstvenom zakonodavstvu ili njenoj administrativnoj praksi ili praksi druge države ugovornice;

b) da daje obaveštenja koja ne bi mogla da budu dobijena na osnovu njenog sopstvenog zakonodavstva ili u okviru normalne administrativne prakse ili zakonodavstva i prakse druge države ugovornice;

c) da pruža obaveštenja koja bi mogla da otkriju neku trgovinsku, industrijsku profesionalnu tajnu ili trgovinski postupak ili obaveštenja čije bi davanje bilo protivno javnom poretku.

Član 27

Diplomatski i konzularni funkcioneri

1. Odredbe ovog sporazuma ne diraju u poreske povlastice koje uživaju diplomatski ili konzularni funkcioneri na osnovu bilo opštih pravila međunarodnog javnog prava, bilo odredaba posebnih sporazuma.

2. Ukoliko, iz razloga poreskih privilegija koje uživaju diplomatski i konzularni funkcioneri, na osnovu opštih pravila međunarodnog prava ili odredaba posebnih međunarodnih sporazuma, dohodak ili imovina nisu oporezovani u državi kod koje se akredituju, pravo na oporezivanje pripada državi koja akredituje.

3. U svrhe primene ovog sporazuma, članovi diplomatske i konzularne misije jedne države ugovornice akreditovani u drugoj državi ugovornici ili trećoj državi koji su državljani države koja ih je akreditovala, smatraju se kao rezidenti države koja ih je akreditovala ako podleže istim obavezama, po osnovu poreza na dohodak i na imovinu, kao rezidenti pomenute države.

4. Sporazum se ne primenjuje na međunarodne organizacije, njihove organe i funkcionere, ni na lica koja kao članovi diplomatskih i konzularnih misija trećih država borave u jednoj državi ugovornici i ne smatraju se rezidentima jedne ili druge države ugovornice u pogledu poreza na dohodak i imovinu.

Član 28

Teritorijalno proširenje

1. Ovaj sporazum se može proširiti, ovakav kakav je ili sa potrebnim izmenama, na prekomorske teritorije Republike Francuske koje ubiraju poreze sličnog karaktera porezima na koje se primenjuje Sporazum. Ovakvo proširenje stupa na snagu počev od dana, sa izmenama i uslovima, podrazumevajući tu i uslove koji se odnose na prestanak primene, koji su utvrđeni zajedničkim sporazumom između država ugovornica razmenom diplomatskih nota ili prema nekom drugom postupku, saglasno njihovim ustavnim odredbama.

2. Ukoliko se dve države ugovornice nisu drukčije sporazumele, kad Sporazum bude otkazan od strane jedne od njih na osnovu člana 30 ovog sporazuma, Sporazum će prestati da se primenjuje u uslovima predviđenim ovim članom, na svaku teritoriju na koju je Sporazum bio proširen saglasno ovom članu.

Član 29

Stupanje na snagu

1. Svaka država ugovornica obaveštava drugu o izvršenju formalnosti predviđenih njenim internim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog sporazuma. Sporazum stupa na snagu prvog dana meseca koji sledi mesecu u toku kojeg je učinjeno poslednje saopštenje.

2. Odredbe ovog sporazuma primenjuju se prvi put:

i) u pogledu, s jedne strane, poreza koji se naplaćuje obustavom na dividende, a s druge strane – na plaćanja predviđena u članu 10 stav 5 ovog sporazuma na prihode koji se naplaćuju počev od 1. januara godine kada je Sporazum stupio na snagu;

ii) u pogledu drugih poreza na dohodak, u poreskoj godini u toku koje je Sporazum stupio na snagu.

Glava VI

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30

Otkazivanje

1. Ovaj sporazum ostaje na snazi sve dok ga jedna država ugovornica ne otkaže.

Međutim, svaka država može, pod uslovom da dostavi saopštenje šest meseci unapred diplomatskim putem, da otkaže Sporazum za kraj kalendarske godine, počev od pete godine računajući od dana stupanja na snagu.

U ovom slučaju, Sporazum se primenjuje poslednji put:

a) u pogledu poreza koji se naplaćuje putem obustave na dividende, poreza čija će naplata uslediti pre isteka kalendarske godine za čiji je kraj otkazivanje Sporazuma naznačeno;

b) u pogledu drugih poreza na dohodak, za oporezivanje dohodaka koji otpadaju na kalendarsku godinu za čiji je kraj otkazivanje Sporazuma najavljeno ili na poslovanje koje se zaključuje u toku ove godine.

Na osnovu čega, dole potpisani, propisno ovlašćeni za ovu svrhu od strane svojih odnosnih vlada, potpisali su ovaj sporazum.

Sačinjeno u Parizu, dana 28. marta 1974. godine, u dva primerka, na jezicima srpskohrvatskom i francuskom, s tim što su oba teksta podjednako verodostojna.

Za Vladu

 

Socijalističke Federativne

Za Vladu

Republike Jugoslavije,

Republike Francuske,

Janko Smole, s. r.

Valery Giscard d’Estaing, s. r.

PROTOKOL

U času potpisivanja Sporazuma koji ima za cilj izbegavanje dvostrukog oporezivanja u oblasti poreza na dohodak između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Francuske, potpisani su se saglasili o sledećim odredbama koje čine sastavni deo Sporazuma.

1.

U cilju primene člana 8 Sporazuma, smatra se kao dohodak koji potiče od eksploatacije brodova i vazduhoplova u međunarodnom saobraćaju i dohodak ostvaren od sporednih delatnosti niže nabrojanih:

– iznajmljivanja brodova i vazduhoplova u potpunosti opremljenih;

– prodaja voznih karata za drugo preduzeće.

2.

Neće se smatrati da odredbe člana 24 Sporazuma zabranjuju Jugoslaviji da primeni na francuske državljane koji ostvaruju dohotke iz izvora koji se nalaze u ovoj državi a nisu njeni rezidenti, poreski sistem koji se primenjuje, prema jugoslovenskom zakonodavstvu, na poreske obveznike koji nisu rezidenti ukoliko iz primene ovog oporezivanja ne proizlazi teže opterećenje od opterećenja koje bi tretiralo iste dohotke ako bi ih ostvarili jugoslovenski državljani.

Sačinjeno u Parizu, dana 28. marta 1974. godine.

Za Vladu

 

Socijalističke Federativne

Za Vladu

Republike Jugoslavije,

Republike Francuske,

Janko Smole, s. r.

Valery Giscard d’Estaing, s. r.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SFRJ“.

 

 

Servis računara online zakazivanje