Ugovor između Saveta Ministara Srbije i Crne gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Servis računara online zakazivanje

Zakon o potvrđivanju ugovora između Saveta Ministara Srbije i Crne gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Sl.list SCG  Međunarodni ugovori br. 11/2005

ČLAN 1

Ratifikuje se Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa Protokolom, koji je potpisan u Beogradu, 13. aprila 2005. godine, u originalu na srpskom, francuskom i engleskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Ugovora sa Protokolom u originalu na srpskom jeziku glasi:

UGOVOR

IZMEĐU SAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE I ŠVAJCARSKOG SAVEZNOG VEĆA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU

Savet ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarsko Savezno veće,

u želji da zaključe Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,

sporazumeli su se o sledećem:

Član 1

Lica na koja se primenjuje ugovor

Ovaj ugovor primenjuje se na lica koja su rezidenti jedne ili obe države ugovornice.

Član 2

Porezi na koje se primenjuje ugovor

1. Ovaj ugovor primenjuje se na poreze na dohodak i na imovinu koje zavodi država ugovornica ili njene političke jedinice ili jedinice lokalne samouprave, nezavisno od načina naplate.

2. Porezima na dohodak i na imovinu smatraju se svi porezi koji se zavode na ukupan dohodak, na ukupnu imovinu ili na delove dohotka ili imovine, uključujući poreze na dobitak od otuđenja pokretne ili nepokretne imovine, poreze na ukupne iznose zarada koje isplaćuju preduzeća, kao i poreze na prirast imovine.

3. Porezi na koje se primenjuje ovaj ugovor su:

(1) u Srbiji i Crnoj Gori:

– porez na dobit;

– porez na dohodak;

– porez na imovinu;

– porez na prihod od međunarodnog saobraćaja;

(u daljem tekstu: „srpskocrnogorski porez“);

(2) u Švajcarskoj:

savezni, kantonalni i opštinski porezi

– na dohodak (ukupan dohodak, ostvaren dohodak, dohodak od kapitala, industrijsku i komercijalnu dobit, kapitalni dobitak, i ostale delove dohotka); i

– na imovinu (ukupnu imovinu, pokretnu i nepokretnu imovinu, poslovnu imovinu, uplaćen kapital i rezerve, i ostale delove imovine)

(u daljem tekstu: „švajcarski porez“).

4. Ugovor se primenjuje i na iste ili bitno slične poreze koji se posle dana potpisivanja ovog ugovora zavedu pored ili umesto postojećih poreza. Nadležni organi država ugovornica obaveštavaju jedni druge o značajnim promenama izvršenim u njihovim poreskim zakonima.

5. Ugovor se ne primenjuje na poreze po odbitku na izvoru na dobitke na lutriji.

Član 3

Opšte definicije

1. Za potrebe ovog ugovora:

(1) izraz „Srbija i Crna Gora“ označava državnu zajednicu Srbija i Crna Gora, a upotrebljen u geografskom smislu označavasuvozemnu (kopnenu) teritoriju Srbije i Crne Gore, njene unutrašnje morske vode i pojas teritorijalnog mora, vazdušni prostor nad njima, kao i morsko dno i podzemlje dela otvorenog mora izvan spoljne granice teritorijalnog mora, nad kojima Srbija i Crna Gora vrši suverena prava radi istraživanja i korišćenja njihovih prirodnih bogatstava, u skladu sa svojim unutrašnjim zakonodavstvom i međunarodnim pravom;

(2) izraz „Švajcarska“ označava Švajcarsku Konfederaciju;

(3) izrazi „država ugovornica“ i „druga država ugovornica“ označavaju Srbiju i Crnu Goru ili Švajcarsku, zavisno od smisla;

(4) izraz „lice“ obuhvata fizičko lice, kompaniju i društvo lica;

(5) izraz „kompanija“ označava akcionarsko društvo ili lice koje se smatra akcionarskim društvom za poreske svrhe;

(6) izrazi „preduzeće države ugovornice“ i „preduzeće druge države ugovornice“ označavaju preduzeće kojim upravlja rezident države ugovornice, odnosno preduzeće kojim upravlja rezident druge države ugovornice;

(7) izraz „međunarodni saobraćaj“ označava saobraćaj pomorskim brodom, vazduhoplovom ili drumskim vozilom koji obavlja preduzeće koje ima sedište stvarne uprave u državi ugovornici, osim ako se saobraćaj obavlja pomorskim brodom, vazduhoplovom ili drumskim vozilom isključivo između mesta u drugoj državi ugovornici;

(8) izraz „nadležan organ“ označava:

– u Srbiji i Crnoj Gori, Ministarstvo za međunarodne ekonomske odnose, odnosno njegovog ovlašćenog predstavnika;

– u Švajcarskoj, direktora Savezne poreske administracije, odnosno njegovog ovlašćenog predstavnika;

(9) izraz „državljanin“ označava:

– fizičko lice koje ima državljanstvo države ugovornice;

– pravno lice, ortačko društvo ili udruženje koje takav status ima na osnovu zakonodavstva važećeg u državi ugovornici.

2. Kada država ugovornica primenjuje Ugovor, svaki izraz koji u njemu nije definisan ima značenje, koje ima u vreme promene Ugovora, prema zakonu te države o porezima na koje se Ugovor primenjuje i značenje prema važećim poreskim zakonima koje primenjuje ta država ima prednost u odnosu na značenje koje tom izrazu daju drugi zakoni te države.

Član 4

Rezident

1. Izraz „rezident države ugovornice“, za potrebe ovog ugovora, označava lice koje, prema zakonima te države, podleže oporezivanju u toj državi po osnovu svog prebivališta, boravišta, sedišta uprave ili drugog merila slične prirode, i uključuje tu državu, njenu političku jedinicu li jedinicu lokalne samouprave. Međutim, ovaj izraz ne obuhvata lice koje u toj državi podleže oporezivanju samo za dohodak iz izvora u toj državi ili samo za imovinu koja se u njoj nalazi.

2. Ako je, prema odredbama stava 1. ovog člana, fizičko lice rezident obe države ugovornice, njegov se status određuje na sledeći način:

(1) smatra se da je rezident samo države u kojoj ima stalno mesto stanovanja; ako ima stalno mesto stanovanja u obe države, smatra se da je rezident samo države sa kojom su njegove lične i ekonomske veze tešnje (središte životnih interesa);

(2) ako ne može da se odredi u kojoj državi ima središte životnih interesa ili ako ni u jednoj državi nema stalno mesto stanovanja, smatra se da je rezident samo države u kojoj ima uobičajeno mesto stanovanja;

(3) ako ima uobičajeno mesto stanovanja u obe države ili ga Nema ni u jednoj od njih, smatra se da je rezident samo države čiji je državljanin;

(4) ako je državljanin obe države ili nijedne od njih, nadležni organi država ugovornica rešiće pitanje zajedničkim dogovorom.

3. Ako je, prema odredbama stava 1. ovog člana lice, osim fizičkog, rezident obe države ugovornice, smatra se da je rezident samo države u kojoj se nalazi njegovo sedište stvarne uprave.

Član 5

Stalna jedinica

1. Izraz „stalna jedinica“, za potrebe ovog ugovora, označava stalno mesto preko koga preduzeće potpuno ili delimično obavlja poslovanje.

2. Pod izrazom „stalna jedinica“ podrazumeva se naročito:

(1) sedište uprave;

(2) ogranak;

(3) poslovnica;

(4) fabrika;

(5) radionica, i

(6) rudnik, izvor nafte ili gasa, kamenolom ili drugo mesto iskorišćavanja prirodnih bogatstava.

3. Gradilište ili građevinski ili instalacioni radovi čine stalnu jedinicu samo ako traju duže od dvanaest meseci.

4. Izuzetno od prethodnih odredaba ovog člana, pod izrazom „stalna jedinica“ ne podrazumeva se:

(1) korišćenje objekata i opreme isključivo u svrhe uskladištenja, izlaganja ili isporuke dobara ili robe koja pripada preduzeću;

(2) održavanje zalihe dobara ili robe koja pripada preduzeću isključivo u svrhu uskladištenja, izlaganja ili isporuke;

(3) održavanje zalihe dobara ili robe koja pripada preduzeću isključivo sa svrhom da je drugo preduzeće preradi;

(4) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo u svrhu kupovine dobara ili robe ili pribavljanja obaveštenja za preduzeće;

(5) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo u svrhu reklamiranja, pružanja obaveštenja, obavljanja naučnoistraživačkog rada ili sličnih delatnosti koje imaju pripremni ili pomoćni karakter za preduzeće;

(6) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo u svrhu delatnosti navedenih u tač. (1) do (5) u bilo kojoj kombinaciji, pod uslovom da je ukupna delatnost stalnog mesta poslovanja koja nastaje iz ove kombinacije pripremnog ili pomoćnog karaktera.

5. Izuzetno od odredaba st. 1. i 2. ovog člana, kada lice – osim zastupnika sa samostalnim statusom na koga se primenjuje stav 6. ovog člana – radi u ime preduzeća i ima i uobičajeno koristi u državi ugovornici ovlašćenje da zaključuje ugovore u ime preduzeća, smatra se da to preduzeće ima stalnu jedinicu u toj državi u odnosu na delatnosti koje to lice obavlja za preduzeće, osim ako su delatnosti tog lica ograničene na delatnosti navedene u stavu 4. ovog člana koje, ako bi se obavljale preko stalnog mesta poslovanja, ne bi ovo stalno mesto poslovanja činile stalnom jedinicom prema odredbama tog stava.

6. Ne smatra se da preduzeće ima stalnu jedinicu u državi ugovornici samo zato što u toj državi obavlja svoje poslove preko posrednika, generalnog komisionog zastupnika ili drugog predstavnika sa samostalnim statusom ako ta lica deluju u okviru svoje redovne poslovne delatnosti.

7. Činjenica da kompanija koja je rezident države ugovornice kontroliše ili je pod kontrolom kompanije koja je rezident druge države ugovornice ili koja obavlja poslovanje u toj drugoj državi (preko stalne jedinice ili na drugi način), sama po sebi nije dovoljna da se jedna kompanija smatra stalnom jedinicom druge kompanije.

Član 6

Dohodak od nepokretne imovine

1. Dohodak koji rezident države ugovornice ostvari od nepokretne imovine (uključujući dohodak od poljoprivrede ili šumarstva) koja se nalazi u drugoj državi ugovornici može se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Izraz „nepokretna imovina“ ima značenje prema zakonu države ugovornice u kojoj se odnosna nepokretna imovina nalazi. Ovaj izraz u svakom slučaju obuhvata imovinu koja pripada nepokretnoj imovini, stočni fond i opremu koja se koristi u poljoprivredi i šumarstvu, prava na koja se primenjuju odredbe opšteg zakona o zemljišnoj svojini, plodouživanje nepokretne imovine i prava na promenljiva ili stalna plaćanja kao naknade za iskorišćavanje ili za pravo na iskorišćavanje mineralnih nalazišta, izvora i drugih prirodnih bogatstava. Pomorski brodovi, vazduhoplovi i drumska vozila ne smatraju se nepokretnom imovinom.

3. Odredbe stava 1. ovog člana primenjuju se na dohodak koji se ostvari neposrednim korišćenjem, iznajmljivanjem ili drugim načinom korišćenja nepokretne imovine.

4. Odredbe st. 1. i 3. ovog člana primenjuju se i na dohodak od nepokretne imovine preduzeća i na dohodak od nepokretne imovine koja se koristi za obavljanje samostalnih ličnih delatnosti.

Član 7

Dobit od poslovanja

1. Dobit preduzeća države ugovornice oporezuje se samo u toj državi, osim ako preduzeće obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne jedinice koja se u njoj nalazi. Ako preduzeće obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne jedinice, dobit preduzeća može se oporezivati u toj drugoj državi, ali samo do iznosa koji se pripisuje toj stalnoj jedinici.

2. Zavisno od odredbe stava 3. ovog člana, kada preduzeće države ugovornice obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne jedinice koja se u njoj nalazi, u svakoj državi ugovornici se toj stalnoj jedinici pripisuje dobit koju bi mogla da ostvari da je bila odvojeno i posebno preduzeće koje se bavi istim ili sličnim delatnostima, pod istim ili sličnim uslovima i da je poslovala potpuno samostalno sa preduzećem čija je stalna jedinica.

3. Pri određivanju dobiti stalne jedinice, kao odbici priznaju se troškovi koji su učinjeni za potrebe stalne jedinice, uključujući troškove upravljanja i opšte administrativne troškove, bilo u državi u kojoj se nalazi stalna jedinica ili na drugom mestu.

4. Ako je uobičajeno da se u državi ugovornici dobit koja se pripisuje stalnoj jedinici određuje na osnovu raspodele ukupne dobiti preduzeća na njegove posebne delove, rešenje iz stava 2. ovog člana ne sprečava tu državu ugovornicu da takvom uobičajenom raspodelom odredi dobit koja se oporezuje; usvojeni metod raspodele treba da bude takav da rezultat bude u skladu s načelima koja su sadržana u ovom članu.

5. Stalnoj jedinici ne pripisuje se dobit ako ta stalna jedinica samo kupuje dobra ili robu za preduzeće.

6. Za potrebe prethodnih stavova, dobit koja se pripisuje stalnoj jedinici određuje se istom metodom iz godine u godinu, osim ako postoji opravdan i dovoljan razlog da se postupi drukčije.

7. Kada dobit obuhvata delove dohotka koji su regulisani posebnim članovima ovog ugovora, odredbe ovog člana ne utiču na odredbe tih članova.

Član 8

Međunarodni saobraćaj

1. Dobit od obavljanja međunarodnog saobraćaja pomorskim brodom, vazduhoplovom ili drumskim vozilom oporezuje se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi sedište stvarne uprave preduzeća.

2. Ako se sedište stvarne uprave preduzeća koje se bavi pomorskim saobraćajem nalazi na pomorskom brodu, smatra se da se nalazi u državi ugovornici u kojoj se nalazi matična luka pomorskog broda ili, ako nema matične luke, u državi ugovornici čiji je rezident korisnik pomorskog broda.

3. Odredbe stava 1. ovog člana primenjuju se i na dobit od učešća u pulu, zajedničkom poslovanju ili međunarodnoj poslovnoj agenciji.

Član 9

Povezana preduzeća

1. Ako

(1) preduzeće države ugovornice učestvuje neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili imovini preduzeća druge države ugovornice, ili

(2) ista lica učestvuju neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili imovini preduzeća države ugovornice i preduzeća druge države ugovornice

i ako su i u jednom i u drugom slučaju, između ta dva preduzeća, u njihovim trgovinskim ili finansijskim odnosima, dogovoreni ili nametnuti uslovi koji se razlikuju od uslova koji bi bili dogovoreni između nezavisnih preduzeća, dobit koju bi, da nema tih uslova, ostvarilo jedno od preduzeća, ali je zbog tih uslova nije ostvarilo, može se uključiti u dobit tog preduzeća i shodno tome oporezovati.

2. Ako je dobit preduzeća države ugovornice koja je oporezovana u toj državi, uključena i u dobit preduzeća druge države ugovornice i shodno tome oporezovana, i ako je tako uključena dobit ona dobit koju bi to preduzeće druge države ostvarilo da su uslovi dogovoreni između ta dva preduzeća bili oni uslovi koje bi dogovorila nezavisna preduzeća, tada se nadležni organi država ugovornica mogu međusobno konsultovati radi postizanja dogovora o korekciji dobiti u obe države ugovornice.

3. Država ugovornica neće izmeniti dobit preduzeća u okolnostima navedenim u stavu 1. ovog člana, posle isteka vremenskih ograničenja predviđenih njenim unutrašnjim zakonima i, u svakom slučaju, posle isteka pet godina od kraja godine u kojoj je dobit koja bi bila predmet takve izmene pripisana preduzeću te države. Ovaj stav se ne primenjuje u slučaju utaje poreza ili namernog neizvršenja poreske obaveze.

Član 10

Dividende

1. Dividende koje isplaćuje kompanija rezident države ugovornice rezidentu druge države ugovornice mogu se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Dividende se mogu oporezivati i u državi ugovornici čiji je rezident kompanija koja isplaćuje dividende, u skladu sa zakonima te države, ali ako je stvarni vlasnik dividendi rezident druge države ugovornice, razrezan porez ne može biti veći od:

(1) 5 odsto bruto iznosa dividendi ako je stvarni vlasnik kompanija (izuzimajući partnerstvo) koja neposredno ima najmanje 20 odsto kapitala kompanije koja isplaćuje dividende;

(2) 15 odsto bruto iznosa dividendi u svim drugim slučajevima.

Nadležni organi država ugovornica dogovaraju se o načinu primene ovih ograničenja.

Ovaj stav ne utiče na oporezivanje dobiti kompanije iz koje se dividende isplaćuju.

3. Izraz „dividende“, u ovom članu, označava dohodak od akcija ili drugih prava učešća u dobiti koja nisu potraživanja duga, kao i dohodak od drugih prava kompanije koji je poreski izjednačen sa dohotkom od akcija u zakonima države čiji je rezident kompanija koja vrši raspodelu.

4. Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se ako stvarni vlasnik dividendi, rezident države ugovornice, obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici čiji je rezident kompanija koja isplaćuje dividende preko stalne jedinice koja se nalazi u toj državi ili obavlja u toj drugoj državi samostalne lične delatnosti iz stalne baze koja se nalazi u toj državi, a akcije na osnovu kojih se dividende isplaćuju stvarno pripadaju stalnoj jedinici ili stalnoj bazi. U tom slučaju primenjuju se, prema potrebi, odredbe člana 7. ili člana 14. ovog ugovora.

5. Ako kompanija koja je rezident države ugovornice ostvaruje dobit ili dohodak iz druge države ugovornice, ta druga država ne može da zavede porez na dividende koje isplaćuje kompanija, osim ako su te dividende isplaćene rezidentu te druge države ili ako akcije na osnovu kojih se dividende isplaćuju stvarno pripadaju stalnoj jedinici ili stalnoj bazi koja se nalazi u toj drugoj državi, niti da neraspodeljenu dobit kompanije oporezuje porezom na neraspodeljenu dobit kompanije, čak i ako se isplaćene dividende ili neraspodeljena dobit u potpunosti ili delimično sastoje od dobiti ili dohotka koji su nastali u toj drugoj državi.

Član 11

Kamata

1. Kamata koja nastaje u državi ugovornici a isplaćuje se rezidentu druge države ugovornice, može se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Kamata se može oporezivati i u državi ugovornici u kojoj nastaje, u skladu sa zakonima te države, ali ako je stvarni vlasnik kamate rezident druge države ugovornice, razrezan porez ne može biti veći od 10 odsto bruto iznosa kamate. Nadležni organi država ugovornica dogovaraju se o načinu primene ovog ograničenja.

3. Izraz „kamata“, u ovom članu, označava dohodak od potraživanja duga svake vrste, nezavisno od toga da li su obezbeđena zalogom i da li se na osnovu njih stiče pravo na učešće u dobiti dužnika, a naročito dohodak od državnih hartija od vrednosti i dohodak od obveznica ili obveznica zajma, uključujući premije i nagrade na takve hartije od vrednosti ili obveznice. Zatezna kamata ne smatra se kamatom za svrhe ovog člana.

4. Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se ako stvarni vlasnik kamate, rezident države ugovornice, obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici u kojoj kamata nastaje, preko stalne jedinice koja se nalazi u toj državi ili ako obavlja u toj drugoj državi samostalne lične delatnosti iz stalne baze koja se nalazi u toj državi, a potraživanje duga na koje se plaća kamata je stvarno povezano s tom stalnom jedinicom ili stalnom bazom. U tom slučaju se primenjuju, prema potrebi, odredbe člana 7. ili člana 14. ovog ugovora.

5. Smatra se da kamata nastaje u državi ugovornici kada je isplatilac kamate rezident te države. Kada lice koje plaća kamatu, bez obzira na to da li je rezident države ugovornice, ima u toj državi ugovornici stalnu jedinicu ili stalnu bazu u vezi sa kojom je povezan dug na koji se plaća kamata, a tu kamatu snosi ta stalna jedinica ili stalna baza, smatra se da kamata nastaje u državi u kojoj se nalazi stalna jedinica ili stalna baza.

6. Ako iznos kamate, zbog posebnog odnosa između platioca kamate i stvarnog vlasnik ili između njih i trećeg lica, imajući u vidu potraživanje duga za koje se ona plaća, prelazi iznos koji bi bio ugovoren između platioca kamate i stvarnog vlasnika, odredbe ovog člana primenjuju se samo na iznos koji bi bio ugovoren da takvog odnosa nema. U tom slučaju višak plaćenog iznosa oporezuje se saglasno zakonima svake države ugovornice, imajući u vidu ostale odredbe ovog ugovora.

Član 12

Autorske naknade

1. Autorske naknade koje nastaju u državi ugovornici a isplaćuju se rezidentu druge države ugovornice, mogu se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Autorske naknade mogu se oporezivati i u državi ugovornici u kojoj nastaju, u skladu sa zakonima te države, ali ako je stvarni vlasnik autorskih naknada rezident druge države ugovornice, razrezan porez ne može biti veći od 10 odsto bruto iznosa autorskih naknada. Nadležni organi država ugovornica dogovaraju se o načinu primene ovog ograničenja.

3. Izraz „autorske naknade“, u ovom članu, označava plaćanja bilo koje vrste koja su primljena kao naknada za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove i filmove ili trake za televiziju ili radio, kao i za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

4. Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se ako stvarni vlasnik autorskih naknada, rezident države ugovornice, obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici u kojoj autorske naknade nastaju, preko stalne jedinice koja se nalazi u toj drugoj državi ugovornici ili u toj drugoj državi obavlja samostalne lične delatnosti iz stalne baze koja se nalazi u toj drugoj državi, a pravo ili imovina na osnovu kojih se autorske naknade plaćaju stvarno pripadaju toj stalnoj jedinici ili stalnoj bazi. U tom slučaju primenjuju se, prema potrebi, odredbe člana 7. ili člana 14. ovog ugovora.

5. Smatra se da autorske naknade nastaju u državi ugovornici kada je isplatilac rezident te države. Kada lice koje plaća autorske naknade, bez obzira na to da li je rezident države ugovornice, ima u državi ugovornici stalnu jedinicu ili stalnu bazu u vezi sa kojom je nastala obaveza plaćanja autorskih naknada, a te autorske naknade padaju na teret te stalne jedinice ili stalne baze, smatra se da autorske naknade nastaju u državi u kojoj se nalazi stalna jedinica ili stalna baza.

6. Ako iznos autorskih naknada, zbog posebnog odnosa između platioca i stvarnog vlasnika ili između njih i trećeg lica, imajući u vidu korišćenje, pravo ili informaciju za koje se one plaćaju, prelazi iznos koji bi bio ugovoren između platioca i stvarnog vlasnika da takvog odnosa nema, odredbe ovog člana primenjuju se samo na iznos koji bi tada bio ugovoren. U tom slučaju višak plaćenog iznosa oporezuje se saglasno zakonima svake države ugovornice, imajući u vidu ostale odredbe ovog ugovora.

Član 13

Kapitalni dobitak

1. Dobitak koji ostvari rezident države ugovornice od otuđenja nepokretne imovine navedene u članu 6. ovog ugovora, a koja se nalazi u drugoj državi ugovornici, može se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Dobitak od otuđenja pokretne imovine koja čini deo imovine namenjene za poslovanje stalne jedinice koju preduzeće države ugovornice ima u drugoj državi ugovornici ili od pokretne imovine koja pripada stalnoj bazi koju koristi rezident države ugovornice u drugoj državi ugovornici za obavljanje samostalnih ličnih delatnosti, uključujući i prihode od otuđenja te stalne jedinice (same ili zajedno s celim preduzećem) ili stalne baze, može se oporezivati u toj drugoj državi.

3. Dobitak od otuđenja pomorskih brodova, vazduhoplova ili drumskih vozila koji se koriste u međunarodnom saobraćaju ili od pokretne imovine koja služi za korišćenje tih pomorskih brodova, vazduhoplova ili drumskih vozila oporezuje se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi sedište stvarne uprave preduzeća.

4. Dobitak od otuđenja akcija akcionarskog kapitala kompanije čija se imovina posredno ili neposredno uglavnom sastoji od nepokretne imovine koja se nalazi u državi ugovornici, može se oporezivati u toj državi.

5. Dobitak od otuđenja imovine, osim imovine navedene u st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana, oporezuje se samo u državi ugovornici čiji je rezident lice koje je otuđilo imovinu.

Član 14

Samostalne lične delatnosti

1. Dohodak koji ostvari rezident države ugovornice od profesionalnih delatnosti ili od drugih samostalnih delatnosti oporezuje se samo u toj državi, osim ako za obavljanje svojih delatnosti ima stalnu bazu koju redovno koristi u drugoj državi ugovornici. Ako ima takvu stalnu bazu, samo deo dohotka koji se pripisuje toj stalnoj bazi može se oporezivati u drugoj državi.

2. Izraz „profesionalne delatnosti“ posebno obuhvata samostalne naučne, književne, umetničke, obrazovne ili nastavne delatnosti, kao i samostalne delatnosti lekara, advokata, inženjera, arhitekata, stomatologa i računovođa.

Član 15

Radni odnos

1. Zavisno od odredaba čl. 16, 18. i 19, ovog ugovora, zarade, naknade i druga slična primanja koja rezident države ugovornice ostvari iz radnog odnosa oporezuju se samo u toj državi, osim ako se rad obavlja u drugoj državi ugovornici. Ako se rad obavlja u drugoj državi ugovornici, takva primanja koja se u njoj ostvaruju mogu se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Izuzetno od odredaba stava 1. ovog člana, primanja koja rezident države ugovornice ostvari iz radnog odnosa u drugoj državi ugovornici oporezuju se samo u prvopomenutoj državi:

(1) ako primalac boravi u drugoj državi u periodu ili periodima koji ukupno ne prelaze 183 dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini;

(2) ako se primanja isplaćuju od strane ili u ime poslodavca koji nije rezident druge države;

(3) ako primanja ne padaju na teret stalne jedinice ili stalne baze koju poslodavac ima u drugoj državi.

3. Izuzetno od prethodnih odredaba ovog člana, primanja ostvarena iz radnog odnosa obavljenog na pomorskom brodu, vazduhoplovu ili drumskom vozilu u međunarodnom saobraćaju, mogu se oporezivati u državi ugovornici u kojoj se nalazi sedište stvarne uprave preduzeća.

Član 16

Primanja direktora

Primanja direktora i druga slična primanja koja ostvari rezident države ugovornice, u svojstvu člana odbora direktora kompanije koja je rezident druge države ugovornice, mogu se oporezivati u toj drugoj državi.

Član 17

Umetnici i sportisti

1. Izuzetno od odredaba člana 14. i člana 15. ovog ugovora, dohodak koji ostvari rezident države ugovornice kao izvođač od ličnog obavljanja delatnosti pozorišnog, filmskog, radio ili televizijskog umetnika, muzičara ili sportiste u drugoj državi ugovornici, može se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Ako dohodak od lično obavljenih delatnosti izvođača ili sportiste ne pripada lično izvođaču ili sportisti nego drugom licu, taj dohodak se, izuzetno od odredaba čl. 7, 14. i 15. ovog ugovora, može oporezivati u državi ugovornici u kojoj su obavljene delatnosti izvođača ili sportiste.

3. Stavovi 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se na dohodak od obavljenih delatnosti izvođača ili sportista ako je takav dohodak najvećim delom ostvaren direktno ili indirektno iz javnih fondova druge države ugovornice, njene političke jedinice ili jedinica lokalne samouprave.

Član 18

Penzije

Zavisno od odredaba stava 2. člana 19. ovog ugovora, penzije i druga slična primanja koja se isplaćuju rezidentu države ugovornice po osnovu ranijeg radnog odnosa oporezuju se samo u toj državi.

Član 19

Usluge za potrebe vlade

1. (1) Zarade, naknade i druga slična primanja, osim penzije, koje plaća država ugovornica ili njena politička jedinica ili jedinica lokalne samouprave fizičkom licu, za usluge učinjene toj državi ili toj političkoj jedinici ili jedinici lokalne samouprave, oporezuju se samo u toj državi.

(2) Zarade, naknade i druga slična primanja oporezuju se samo u drugoj državi ugovornici ako su usluge učinjene u toj državi, a fizičko lice je rezident te države koje je:

– državljanin te države ili koje

– nije postalo rezident te države samo zbog vršenja usluga.

2. (1) Penzija koju fizičkom licu plaća država ugovornica ili njena politička jedinica ili jedinica lokalne samouprave neposredno ili iz fondova, za usluge učinjene toj državi ili njenoj političkoj jedinici ili jedinici lokalne samouprave oporezuje se samo u toj državi.

(2) Penzija se oporezuje samo u drugoj državi ugovornici ako je fizičko lice rezident i državljanin te države.

3. Odredbe čl. 15, 16, 17. i 18. ovog ugovora primenjuju se na zarade, naknade i druga slična primanja, kao i na penzije za usluge učinjene u vezi sa privrednom delatnošću države ugovornice ili njene političke jedinice ili jedinice lokalne samouprave.

Član 20

Studenti

1. Student ili lice na stručnoj obuci koje je neposredno pre odlaska u državu ugovornicu bilo rezident ili je rezident druge države ugovornice, a boravi u prvopomenutoj državi isključivo radi obrazovanja ili obučavanja, ne oporezuje se u toj državi za primanja koja dobija za izdržavanje, obrazovanje ili obučavanje, pod uslovom da su ta primanja iz izvora van te države.

2. Student ili lice na stručnoj obuci iz stava 1. ovog člana ima pravo u toku obrazovanja ili obučavanja na ista izuzeća, oslobađanja ili umanjenja poreza na pomoć u novcu, stipendije i primanja iz radnog odnosa koji nisu obuhvaćeni stavom 1. ovog člana, kao i rezidenti države ugovornice u kojoj boravi.

Član 21

Ostali dohodak

1. Delovi dohotka rezidenta države ugovornice, bez obzira na to gde nastaju, koji nisu regulisani u prethodnim članovima ovog ugovora oporezuju se samo u toj državi.

2. Odredbe stava 1. ovog člana ne primenjuju se na dohodak, izuzimajući dohodak od nepokretne imovine definisane u stavu 2. člana 6. ovog ugovora, ako primalac tog dohotka – rezident države ugovornice obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne jedinice koja se u njoj nalazi ili ako u toj drugoj državi obavlja samostalne lične delatnosti iz stalne baze koja se u njoj nalazi, a pravo ili imovina na osnovu kojih se dohodak plaća stvarno su povezani sa stalnom jedinicom ili stalnom bazom. U tom slučaju se, prema potrebi, primenjuju odredbe člana 7. ili člana 14. ovog ugovora.

Član 22

Imovina

1. Imovina koja se sastoji od nepokretne imovine navedene u članu 6. ovog ugovora koju poseduje rezident države ugovornice i koja se nalazi u drugoj državi ugovornici, može se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Imovina koja se sastoji od pokretne imovine koja predstavlja deo imovine namenjene poslovanju stalne jedinice koju preduzeće države ugovornice ima u drugoj državi ugovornici ili od pokretne imovine koja pripada stalnoj bazi koja služi rezidentu države ugovornice u drugoj državi ugovornici za obavljanje samostalnih ličnih delatnosti, može se oporezivati u toj drugoj državi.

3. Imovina koja se sastoji od pomorskih brodova, vazduhoplova i drumskih vozila koji se koriste u međunarodnom saobraćaju i pokretne imovine koja služi za korišćenje tih pomorskih brodova, vazduhoplova i drumskih vozila, oporezuju se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi sedište stvarne uprave preduzeća.

4. Sva ostala imovina rezidenta države ugovornice oporezuje se samo u toj državi.

Član 23

Otklanjanje dvostrukog oporezivanja

1. U slučaju Srbije i Crne Gore dvostruko oporezivanje se otklanja na sledeći način:

(1) Ako rezident Srbije i Crne Gore ostvaruje dohodak ili poseduje imovinu koji se, u skladu s odredbama ovog ugovora, mogu oporezivati u Švajcarskoj, Srbija i Crna Gora odobrava:

– kao odbitak od poreza na dohodak tog rezidenta, iznos jednak porezu na dohodak koji je plaćen u Švajcarskoj;

– kao odbitak od poreza na imovinu tog rezidenta, iznos jednak porezu na imovinu koji je plaćen u Švajcarskoj.

Taj odbitak i u jednom i u drugom slučaju ne može biti veći od dela poreza na dohodak ili poreza na imovinu, kako je obračunat pre izvršenog odbijanja, koji odgovara, zavisno od slučaja, dohotku ili imovini koji se mogu oporezivati u Švajcarskoj.

(2) Ako su, u skladu s nekom odredbom Ugovora, dohodak koji ostvari ili imovina koju poseduje rezident Srbije i Crne Gore izuzeti od oporezivanja u Srbiji i Crnoj Gori, Srbija i Crna Gora može, pri obračunavanju poreza na ostali dohodak ili imovinu tog rezidenta, da uzme u obzir izuzeti dohodak ili imovinu.

2. U slučaju Švajcarske dvostruko oporezivanje se otklanja na sledeći način:

(1) Ako rezident Švajcarske ostvaruje dohodak ili poseduje imovinu koji se, u skladu s odredbama ovog ugovora, mogu oporezivati u Srbiji i Crnoj Gori, Švajcarska, u skladu sa odredbama podstava (2) ovog stava, izuzima taj dohodak ili imovinu od poreza, ali može, pri obračunavanju poreza na ostali dohodak ili imovinu tog rezidenta, da primeni poresku stopu koja bi se primenila da izuzeti dohodak ili imovina nisu bili tako izuzeti. Ovo izuzimanje se primenjuje na dobitak iz stava 4. člana 13. samo ako je prijavljeno oporezivanje tog dobitka u Srbiji i Crnoj Gori.

(2) Ako rezident Švajcarske ostvaruje dividende, kamate ili autorske naknade koje se, u skladu s odredbama čl. 10, 11. ili 12. mogu oporezivati u Srbiji i Crnoj Gori. Švajcarska tom rezidentu, na njegov zahtev, odobrava olakšicu. Olakšica može biti u vidu:

– odbitka od poreza na dohodak tog rezidenta, na iznos jednak porezu razrezanom u Srbiji i Crnoj Gori u skladu sa odredbama čl. 10, 11. i 12; taj odbitak ne može biti veći od dela švajcarskog poreza, kako je obračunat pre izvršenog odbijanja, koji odgovara dohotku koji se može oporezivati u Srbiji i Crnoj Gori; ili

– jednokratnog umanjenja švajcarskog poreza; ili

– delimičnog izuzimanja ovih dividendi, kamata ili autorskih naknada od švajcarskog poreza koji se, u svakom slučaju, sastoji bar od odbitka poreza razrezanog u Srbiji i Crnoj Gori od bruto iznosa dividendi, kamata ili autorskih naknada.

Švajcarska, određuje važeću olakšicu i reguliše postupak u skladu sa švajcarskim propisima o primeni međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Švajcarska Konfederacija zaključila.

(3) Kompanija koja je rezident Švajcarske a koja ostvaruje dividende od kompanije koja je rezident Srbije i Crne Gore ima pravo, za potrebe švajcarskog poreza na te dividende, na iste olakšice koje bi bile odobrene kompaniji, u slučaju da je kompanija koja isplaćuje dividende rezident Švajcarske.

Član 24

Jednak tretman

1. Državljani države ugovornice ne podležu u drugoj državi ugovornici oporezivanju ili zahtevu u vezi s oporezivanjem koje je drukčije ili teže od oporezivanja i zahteva u vezi s oporezivanjem, posebno u odnosu na rezidentnost, kojima državljani te druge države u istim uslovima, podležu ili mogu podleći. Ova odredba se, nezavisno od odredaba člana 1, primenjuje i na lica koja nisu rezidenti jedne ili obe države ugovornice.

2. Oporezivanje stalne jedinice koju preduzeće države ugovornice ima u drugoj državi ugovornici ne može biti nepovoljnije u toj drugoj državi od oporezivanja preduzeća te druge države koja obavljaju iste delatnosti. Ova odredba ne može se tumačiti tako da obavezuje državu ugovornicu da rezidentima druge države ugovornice odobrava lična oslobađanja, olakšice i umanjenja za svrhe oporezivanja zbog ličnog statusa ili porodičnih obaveza koje odobrava svojim rezidentima.

3. Kamata, autorske naknade i druge isplate koje preduzeće države ugovornice plaća rezidentu druge države ugovornice, pri utvrđivanju oporezive dobiti tog preduzeća, odbijaju se pod istim uslovima kao da su plaćene rezidentu prvopomenute države, osim kada se primenjuju odredbe člana 9, člana 11. stav 6. ili člana 12. stav 6. ovog ugovora. Takođe, dugovi preduzeća države ugovornice rezidentu druge države ugovornice, pri utvrđivanju oporezive imovine tog preduzeća, odbijaju se pod istim uslovima kao da su bili ugovoreni s rezidentom prvopomenute države.

4. Preduzeća države ugovornice čiju imovinu potpuno ili delimično poseduju ili kontrolišu, posredno ili neposredno, jedan ili više rezidenata druge države ugovornice, u prvopomenutoj državi ugovornici ne podležu oporezivanju ili obavezi u vezi s oporezivanjem, koje je drukčije ili teže od oporezivanja i obaveza u vezi s oporezivanjem kome druga slična preduzeća prvopomenute države podležu ili mogu podleći.

5. Odredbe ovog člana primenjuju se na poreze navedene u članu 2. ovog ugovora.

Član 25

Postupak zajedničkog dogovaranja

1. Ako lice smatra da mere jedne ili obe države ugovornice dovode ili će dovesti do toga da ne bude oporezovano u skladu s odredbama ovog ugovora, ono može, bez obzira na pravna sredstva predviđena unutrašnjim zakonom tih država, da izloži svoj slučaj nadležnom organu države ugovornice čiji je rezident ili, ako njegov slučaj potpada pod stav 1. člana 24. ovog ugovora one države ugovornice čiji je državljanin. Slučaj mora biti izložen u roku od tri godine od dana prvog obaveštenja o meri koja dovodi do oporezivanja koje nije u skladu s odredbama ovog ugovora.

2. Ako nadležni organ smatra da je prigovor opravdan i ako nije u mogućnosti da sam dođe do zadovoljavajućeg rešenja, nastojaće da slučaj reši zajedničkim dogovorom s nadležnim organom druge države ugovornice radi izbegavanja oporezivanja koje nije u skladu s ovim ugovorom.

3. Nadležni organi država ugovornica nastoje da zajedničkim dogovorom otklone teškoće ili nejasnoće koje nastaju pri tumačenju ili primeni ovog ugovora. Oni se mogu i zajednički savetovati radi otklanjanja dvostrukog oporezivanja u slučajevima koji nisu predviđeni ovim ugovorom.

4. Nadležni organi država ugovornica mogu neposredno međusobno opštiti, uključujući opštenje preko zajedničke komisije koju čine oni sami ili njihovi predstavnici, radi postizanja dogovora u smislu prethodnih stavova.

Član 26

Razmena obaveštenja

1. Nadležni organi država ugovornica razmenjuju obaveštenja (obaveštenja kojima, u redovnom upravnom postupku, raspolažu na osnovu svojih važećih poreskih zakona) potrebna za primenu odredaba ovog ugovora u vezi sa porezima koji su predmet Ugovora. Tako razmenjena obaveštenja smatraju se tajnom i ne mogu se saopštiti drugim licima, osim licima nadležnim za razrez i naplatu poreza koji su predmet ovog ugovora. Ne razmenjuju se obaveštenja koja otkrivaju trgovinsku, poslovnu, bankarsku, industrijsku ili profesionalnu tajnu ili poslovni postupak.

2. Odredbe stava 1. ovog člana ne mogu se ni u kom slučaju tumačiti tako da nameću obavezu državi ugovornici da preduzima upravne mere suprotne propisima i praksi te države ugovornice ili mere koje su suprotne njenom suverenitetu, bezbednosti ili javnom poretku ili da daje podatke koji se ne mogu dobiti na osnovu njenih zakona ili zakona države koja traži obaveštenja.

Član 27

Članovi diplomatskih misija i konzulata

1. Odredbe ovog ugovora ne utiču na poreske povlastice članova diplomatskih misija ili konzulata predviđene opštim pravilima međunarodnog prava ili odredbama posebnih ugovora.

2. Izuzetno od odredaba člana 4. ovog ugovora, fizičko lice koje je član diplomatske misije, konzulata ili stalne misije države ugovornice koja se nalazi u drugoj državi ugovornici ili u trećoj državi, za potrebe ovog ugovora, smatra se rezidentom države iz koje dolazi, ako:

(1) u skladu sa međunarodnim pravom, ne podleže oporezivanju u državi ugovornici u koju dolazi, za dohodak iz izvora van te države ili za imovinu koja se nalazi van te države, i

(2) u državi iz koje dolazi podleže istoj poreskoj obavezi na ukupan dohodak ili na imovinu kao i rezidenti te države.

3. Ugovor se ne primenjuje na međunarodne organizacije, njene organe ili njihova zvanična lica i na lica koja su članovi diplomatske misije, konzulata ili stalne misije treće zemlje, koji su prisutni u državi ugovornici a koji se u državi ugovornici ne smatraju rezidentima za potrebe poreza na dohodak ili na imovinu.

Član 28

Stupanje na snagu

1. Svaka od država ugovornica obavestiće diplomatskim kanalima drugu, o okončanju postupaka predviđenih njenim zakonima za stupanje na snagu ovog ugovora. Ugovor stupa na snagu datumom prijema poslednjeg od tih obaveštenja.

2. Odredbe Ugovora se primenjuju u odnosu na poreze na dohodak koji je ostvaren i na poreze na imovinu koja se poseduje u svakoj poreskoj godini koja počinje prvog januara ili posle prvog januara kalendarske godine koja sledi godinu u kojoj Ugovor stupa na snagu.

3. Datumom primene ovog ugovora, u bilateralnim odnosima između Srbije i Crne Gore i Švajcarske, prestaće da se primenjuju note razmene 4. novembra i 29. decembra 1964. godine između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije o oporezivanju preduzeća za pomorski i vazdušni saobraćaj.

Član 29

Prestanak važenja

Ovaj ugovor ostaje na snazi dok ga ne otkaže jedna od država ugovornica. Država ugovornica može otkazati ovaj ugovor diplomatskim putem, dostavljanjem obaveštenja o prestanku njegovog važenja najkasnije šest meseci pre kraja bilo koje kalendarske godine. U tom slučaju, ovaj ugovor prestaje da se primenjuje u odnosu na poreze na dohodak koji je ostvaren i na poreze na imovinu koja se poseduje u svakoj poreskoj godini koja počinje prvog januara ili posle prvog januara kalendarske godine koja sledi godinu u kojoj je dato obaveštenje o prestanku važenja.

U potvrdu čega su dole potpisani, punovažno za to ovlašćeni, potpisali ovaj ugovor.

Sačinjeno u duplikatu u Beogradu ovog 13. aprila 2005. godine, na srpskom, francuskom i engleskom jeziku, s tim što su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju da postoji razlika u tumačenju između srpskog i francuskog jezika merodavan je engleski tekst.

Za Savet ministara

Za Švajcarsko

Srbije i Crne Gore

Savezno veće

Predrag Ivanović, s. r.

Vilhelm Mejer, s. r.

PROTOKOL

Savet ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarsko Savezno veće

Saglasili su se u trenutku potpisivanja u Beogradu ovog 13. aprila 2005. godine Ugovora između dve države o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu o sledećim odredbama koje čine sastavni deo navedenog Ugovora.

1. Uz. čl. 2,4. i 19.

Izraz „političke jedinice“, u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, označava države članice.

2. Uz član 7.

U vezi sa st. 1. i 2. člana 7. ovog ugovora, ako preduzeće države ugovornice prodaje dobra ili robu ili obavlja poslovanje u drugoj državi preko stalne jedinice koja se u njoj nalazi, dobit te stalne jedinice ne određuje se na osnovu ukupnog iznosa koji je primilo preduzeće, već se određuje samo na osnovu dela ukupno primljenog iznosa koji se može pripisati stvarnoj delatnosti stalne jedinice za tu prodaju ili poslovanje.

U slučaju ugovora o nadzoru, isporuci ili montaži industrijske, komercijalne ili naučne opreme, ili o izgradnji objekata, ili u slučaju ugovora o javnim radovima, kada preduzeće ima stalnu jedinicu, podrazumeva se da se dobit te stalne jedinice ne određuje na osnovu ukupnog iznosa iz ugovora, već samo na osnovu dela ukupnog iznosa koji je primilo preduzeće, koji se pripisuje delu ugovora koji je stvarno izvršila stalna jedinica u državi u kojoj se ta stalna jedinica nalazi.

Dobit koja se odnosi na deo ugovora koji je izvršila direkcija preduzeća, oporezuje se samo u državi čije je preduzeće rezident.

3. Uz član 8.

Podrazumeva se da se srpskocrnogorski porez na prihod od međunarodnog saobraćaja naveden u podstavu (1) stav 3. člana 2. ovog ugovora, ne primenjuje na dobit koju od obavljanja međunarodnog saobraćaja pomorskim brodom, vazduhoplovom i drumskim vozilima ostvari preduzeće čije se sedište stvarne uprave nalazi u Švajcarskoj.

4. Uz član 12.

U vezi sa stavom 2. podrazumeva se da, sve dok Švajcarska u skladu sa svojim unutrašnjim zakonom, ne zavede porez na izvoru na autorske naknade koje se isplaćuju nerezidentima, neće se primenjivati odredbe stava 2. i autorske naknade oporezovaće se samo u državi ugovornici čiji je rezident stvarni vlasnik autorskih naknada.

5. Uz čl. 18. i 19.

Podrazumeva se da izrazi „penzije“ i „penzija“ upotrebljeni u čl. 18. i 19. ovog ugovora ne pokrivaju samo periodične isplate, nego i jednokratne isplate.

6. Uz član 19.

Podrazumeva se da se odredbe podstavova (1) i (2) stava 1. člana 19. ovog ugovora primenjuju na zarade, naknade i druga slična primanja koja Srbija i Crna Gora, njena politička jedinica ili jedinica lokalne samouprave isplaćuje srpskocrnogorskim profesorima koji drže nastavu u Švajcarskoj.

U potvrdu čega su dole potpisani, punovažno za to ovlašćeni, potpisali ovaj ugovor.

Sačinjeno u duplikatu u Beogradu ovog 13. aprila 2005. godine, na srpskom, francuskom i engleskom jeziku, s tim što su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju da postoji razlika u tumačenju između srpskog i francuskog jezika, merodavan je engleski tekst.

Za Savet ministara

Za Švajcarsko

Srbije i Crne Gore

Savezno veće

Predrag Ivanović, s. r.

Vilhelm Mejer, s. r.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SCG – Međunarodni ugovori“.

 

 

Servis računara online zakazivanje