U organizovanju i oglašavanju prodajnog podsticaja uvek se tretira prethodno važeća cena, a ne prva cena po kojoj je trgovac zaprimio i stavio u promet predmetni proizvod

Servis računara online zakazivanje

U organizovanju i oglašavanju prodajnog podsticaja uvek se tretira prethodno važeća cena, a ne prva cena po kojoj je trgovac zaprimio i stavio u promet predmetni proizvod

„Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010) propisuje odredbama člana 44. da trgovac može da nudi robu sa naročitim prodajnim podsticajima. Bez obzira o kojem se prodajnom podsticaju radi, potrebno je da budu ispunjeni određeni uslovi. Prodajni podsticaji moraju da budu primerenog trajanja i učestalosti, u odnosu na redovnu ponudu i da se odnose na količinu robe koja je dovoljna da se zadovolje potrebe velikog broja kupaca. U svakom slučaju, da bi trgovac mogao da nudi robu sa prodajnim podsticajem, dužan je da prethodno uradi popis robe koju namerava da prodaje sa sniženom cenom, da sačini nivelaciju cena, da tu nivelaciju evidentira kroz poslovnu evidenciju (KEPU obrazac) i da te nove, niže cene sačuva u kasi sa fiskalnom memorijom.

Zakonom o trgovini je propisano da ukoliko se prodajni podsticaj odnosi na cenovnu pogodnost, ponuda mora da sadrži i upoređenje cene na prodajnom podsticaju i prethodno važeće cene. Ako se prodajni podsticaj odnosi na popust ili drugi oblik cenovne pogodnosti, pored odredaba Zakona o trgovini, shodno se primenjuju i odredbe Zakona o oglašavanju („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005 – dalje: Zakon), kojim su uređeni uslovi i način oglašavanja, prava i obaveze oglašivača, proizvođača i prenosilaca oglasnih poruka, kao i prava primalaca oglasnih poruka. Oglasna poruka mora da bude istinita, potpuna i određena, u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima lojalne konkurencije i poslovnom etikom. U skladu sa odredbom člana 51. stav 2. Zakona, u slučaju rasprodaje trgovac mora da označi tačno vreme njenog trajanja, kao i vrstu proizvoda na koji se sniženje odnosi. Prema tome, ukoliko trgovac na izlogu istakne oglasnu poruku u kojoj će naznačiti da se taj procenat sniženja odnosi na celokupan asortiman, ili istakne naznaku o kojoj se vrsti robe radi (na primer, sezonska roba i sl) i naznači vreme trajanja prodajnog podsticaja, a na robi istakne cenu koja sadrži i upoređenje sa prethodno važećom cenom, smatramo da ne mora na izlogu da istakne spiskove proizvoda koji se prodaju sa prodajnim podsticajem sa uporednim cenama.

Odredbama člana 51. stav 1. Zakona zabranjeno je oglašavanje kojim se primalac oglasne poruke dovodi u zabludu u pogledu cene proizvoda oglašavanjem prividnog sniženja cene. Zabranjeno je i oglašavanje proizvoda upoređivanjem ranije cene i važeće (tekuće) cene ako je ranija cena bila određena kao fiktivna cena. Period u kojem je roba izložena prometu pre sniženja, na primer u danima nije propisan zakonom, naime on zavisi od prirode robe i ne može da bude isti za prehrambene proizvode i obuću. Sa druge strane na period može da ima uticaja i poslovna politika samoga trgovca. Ovo bi pre svega trebalo tumačiti kroz celokupan odnos trgovca i kupaca definisan načelima trgovine i oglašavanja prema kojima trgovac prema kupcu mora da postupa pošteno. istinito i u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnom etikom. Prema tome, ukoliko je roba koja je predmet prodajnog podsticaja zaista bila u prometu u određenom periodu po prethodno važećoj ceni, što se može utvrditi iz poslovne evidencije prometa trgovca, prodajni podsticaj je organizovan i oglašen u skladu sa zakonom.

U organizovanju i oglašavanju prodajnog podsticaja uvek se tretira prethodno važeća cena, a ne prva cena po kojoj je trgovac zaprimio i stavio u promet predmetni proizvod.“

Mišljenje Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija br. 011-00-00158/2012-09(1) od 14.11.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje