Kakav PDV tretman imaju pri utvrđivanju osnovice popusti i druga umanjenja cena

Servis računara online zakazivanje

Kakav PDV tretman imaju pri utvrđivanju osnovice popusti i druga umanjenja cena

„Osnovicu za obračunavanje PDV kod prometa dobara čini iznos naknade koju obveznik PDV prima ili treba da primi za predmetni promet od primaoca dobara ili trećeg lica (bez PDV), a u koju se uračunavaju akcize, carina i druge uvozne dažbine, kao i ostali javni prihodi (osim PDV), kao i svi sporedni troškovi koje obveznik PDV zaračunava primaocu dobara. U osnovicu za obračunavanje PDV kod prometa dobara ne uračunavaju se popusti i druga umanjenja cene koje obveznik PDV odobrava primaocu dobara u momentu prometa, pri čemu napominjemo da propisima kojima se uređuje oporezivanje potrošnje PDV nije ograničena visina popusta, odnosno drugog umanjenja cene, niti su propisani kriterijumi za određivanje visine popusta, odnosno drugog umanjenja cene.

***

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn. i 68/2014 – dr. zakon – dr. zakon – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona propisano je, da poreska osnovica (dalje: osnovica) kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

U skladu sa odredbom stava 2. istog člana Zakona, u osnovicu se uračunavaju i:

  1. akcize, carina i druge uvozne dažbine, kao i ostali javni prihodi, osim PDV;
  2. svi sporedni troškovi koje obveznik zaračunava primaocu dobara i usluga.

Osnovica, u skladu sa odredbom stava 3. člana 17. Zakona, ne sadrži:

  1. popuste i druga umanjenja cene, koji se primaocu dobara ili usluga odobravaju u momentu vršenja prometa dobara ili usluga;
  2. iznose koje obveznik naplaćuje u ime i za račun drugog, ako taj iznos prenosi licu u čije ime i za čiji račun je izvršio naplatu.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-10/2014-04 od 25.08.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje