Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela

Sl.glasnik RS br. 94/2013

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela (u daljem tekstu: podsticaji), obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku i po vrsti mere.

Član 2

Pravo na podsticaje ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ima zaključen ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom koji važi za godinu u kojoj se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja.

Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 700 dinara po košnici pčela, na osnovu zahteva koji se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

Član 3

Zahtev iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika podnosi se za svaku kalendarsku godinu do 15. novembra tekuće godine na Obrascu – Zahtev za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela za _______ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se izvod iz evidencije o registraciji pčelinjaka i pčelinjih društava na gazdinstvu iz Centralne baze podataka o obeležavanju životinja, overen od strane ovlašćene veterinarske organizacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, kopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja overena od strane nadležnog veterinarskog inspektora, kao i kopija ugovora zaključenog za ovlašćenom kontrolnom organizacijom sa rokom važenja za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja.

Član 4

Ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje, odobravanje isplate i davanje naloga za prenos sredstava na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke vrši Uprava, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 5

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku je 1.000.000 dinara.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Obrazac

 

ZAHTEV
ZA PODSTICAJE U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI PO KOŠNICI PČELA ZA __________ GODINU

 

*Obrazac popuniti čitko – štampanim slovima

I. Osnovni podaci

Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva/ Poslovno ime pravnog lica / Poslovno ime preduzetnika

 

JMBG / Matični broj

 

Adresa (opština, mesto, ulica i broj)

 

Broj telefona

 

Naziv ovlašćene kontrolne organizacije sa kojom proizvođač ima zaključen ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji

 

Broj i datum ugovora sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom

 

Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG)

 

Identifikacioni broj gazdinstva (HID)

 

ID broj(evi) pčelinjaka/stajališta

 

Broj namenskog računa

 

Naziv banke

 

 

II. Obračun podsticaja

Broj košnica

Iznos podsticaja po košnici (din.)

Iznos obračunatog podsticaja (1×2)

1

2

3

 

 

 

 

III. Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su košnice pčela za koje se podnosi zahtev za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela u mom vlasništvu ili u vlasništvu člana mog poljoprivrednog gazdinstva i da za iste nije u _____ godini ostvarivano pravo na podsticajna sredstva po košnici pčela.

 

 

Fizičko lice – podnosilac zahteva

 

 

______________________________________

 

 

Držalac pčela – član poljoprivrednog gazdinstva

 

 

______________________________________

 

 

Pravno lice – podnosilac zahteva

 

 

______________________________________

Datum i mesto:

 

Potpis odgovornog lica

___________________

M.P.

______________________________________

 

 

Servis računara online zakazivanje