Pravilnik o podsticajima za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

Sl.glasnik RS br. 48/2013

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: podsticaji), obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Sertifikacija, u smislu ovog pravilnika, jeste postupak kontrole i ocenjivanja procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda, kao i izdavanje sertifikata kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje i kvaliteta ili izdavanje dokumenta kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje, za proizvode u periodu konverzije u organskoj proizvodnji.

Član 2

Podsticaji mogu da se koriste ako se uvodi i sertifikuje:

1) sistem upravljanja bezbednošću hrane prema ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R standardu;

2) dobra poljoprivredna praksa prema GLOBALG.A.P. standardu.

Pored namena iz stava 1. ovog člana podsticaji mogu da se koriste ako se sertifikuju:

1) sistem kvaliteta hrane prema HALAL standardu;

2) sistem kvaliteta hrane prema KOSHER standardu;

3) proizvodi dobijeni metodama organske proizvodnje;

4) poljoprivredni i prehrambeni proizvodi sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: proizvodi sa oznakom geografskog porekla).

Pravo na podsticaje može da se ostvari za jednu ili više namena iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 3

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pravo na podsticaje može da ostvari ako, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ima:

1) sertifikat izdat od sertifikacionog tela akreditovanog od Akreditacionog tela Srbije (ATS, www.ats.rs) ili od nacionalnog akreditacionog tela zemlje koja je pridružena ili punopravna članica Evropske organizacije za akreditaciju (EA, www.european-accreditation.com) ili od nadležnog tela za poslove akreditacije u Ruskoj Federaciji, za namene iz člana 2. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika;

2) sertifikat prema GLOBALG.A.P. standardu izdat od sertifikacionog tela koje je odobreno od Sekretarijata za sertifikacijuGLOBALG.A.P.-a (FoodPLUS, Keln, Nemačka, www.globalgap.com), za namene iz člana 2. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika;

3) sertifikat izdat od Rijaseta islamske zajednice Srbije, odnosno jevrejske zajednice u Republici Srbiji, za namene iz člana 2. stav 2. tač. 1) i 2) ovog pravilnika;

4) sertifikat izdat od kontrolne organizacije koja je ovlašćena od ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja ili dokument izdat od te organizacije kojom proizvođač čija je proizvodnja u periodu konverzije dokazuje da je njegova proizvodnja u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, za namene iz člana 2. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika;

5) sertifikat izdat od sertifikacionog tela koje je ovlašćeno od Ministarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju oznake geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode, za namene iz člana 2. stav 2. tačka 4) ovog pravilnika.

Član 4

Pravo na podsticaje može da se ostvari ako se podnese zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje (u daljem tekstu: zahtev),Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi.

Zahtev može da se podnese jedanput godišnje, od 1. maja do 31. oktobra tekuće godine na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u ________ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Uz zahtev se dostavlja:

1) dokaz da je do podnošenja zahteva izvršeno plaćanje troškova uvođenja i sertifikacije za namenu za koju se podnosi zahtev;

2) sertifikat iz člana 3. tač. 1) – 5) ovog pravilnika i dokument iz člana 3. tačka 4) ovog pravilnika za namenu za koju se zahtev podnosi.

Pravno lice i preduzetnik kao dokaz o plaćanju troškova iz stava 1. tačka 1) ovog člana dostavlja račun i odgovarajući izvod overen od banke.

Fizičko lice koje je plaćanje troškova iz stava 1. tačka 1) ovog člana izvršilo bezgotovinski dostavlja račun i odgovarajući izvod overen od banke kao dokaz o izvršenom plaćanju usluga iz računa, a fizičko lice koje je plaćanje izvršilo gotovinski dostavlja račun i odgovarajući fiskalni isečak.

Ako je dokaz o izvršenom plaćanju iz st. 2. i 3. ovog člana izdat na stranom jeziku, dostavlja se i njegov prevod, izdat od ovlašćenog sudskog tumača.

Sertifikat i dokument iz stava 1. tačka 2) ovog člana treba da budu izdati u godini u kojoj se podnosi zahtev (do podnošenja zahteva) ili u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva (od 1. novembra do 31. decembra).

Sva dokumentacija iz stava 1. ovog člana treba da glasi na podnosioca zahteva i da bude u originalu ili overenoj kopiji.

Član 6

Podnosilac zahteva, uključujući i onog sa područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, kome je utvrđeno pravo na podsticaje (korisnik), ostvaruje pravo na naknadu dela troškova u procentu koji Vlada svake godine određuje posebnim aktom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi, a u maksimalnom iznosu do 350.000 dinara za sve namene iz člana 2. ovog pravilnika.

Član 7

Zahtev koji se podnosi u 2013. godini može da se podnese od dana stupanja na snagu ovog pravilnika do 31. oktobra 2013. godine.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Obrazac

 

ZAHTEV
ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA UNAPREĐENJE RURALNE EKONOMIJE KROZ UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA U _________ GODINI

 

1.

Podnosilac zahteva

 

2.

Sedište / Adresa

 

3.

JMBG (za fizička lica)

 

4.

Matični broj (za pravna lica i preduzetnike)

 

5.

PIB (za pravna lica i preduzetnike)

 

6.

Broj poljoprivrednog gazdinstva

 

7.

Telefon

 

8.

E-mail

 

9.

Osoba za kontakt

 

10.

Uvođenje/sertifikacija:

1) ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R;
2) HALAL;
3) KOSHER;
4) GLOBALG.A.P.;
5) proizvod dobijen metodama organske proizvodnje;
6) proizvodi sa oznakama geografskog porekla.

11.

Dokaz o izvršenom plaćanju (broj i datum računa i izvoda iz banke ili broj i datum računa i fiskalnog isečka)

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

12.

Ukupan iznos troškova za uvođenje/sertifikaciju

 

13.

Naziv i datum izdavanja sertifikata/dokumenta o proizvodnji u periodu konverzije

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

PODACI ZA UPLATU PODSTICAJA

14.

Namenski račun podnosioca zahteva

 

15.

Naziv banke

 

 

U

___________, ___________

 

______________________________

 

mesto i datum

 

potpis podnosioca zahteva/
potpis ovlašćenog lica sa pečatom

 

 

Servis računara online zakazivanje