Sporazum naslednika o deobi nasledstva-primer 1

Servis računara online zakazivanje

Vidi – izvod iz Zakona o nasleđivanju, čl. 228-236

SPORAZUM O DEOBI NASLEDSTVA

Koji u ___ dana ___.___. ___. godine zaključuju :

 1. ___ iz __, ul. ___ br. __ JMB ___,
 2. ___ iz __, ul. ___ br. __ JMB ___,
 3. ___ iz __, ul. ___ br. __ JMB ___,
 4. ___ iz __, ul. ___ br. __ JMB ___.

Član 1.

Potpisnici ovog Sporazuma konstatuju da je ___ iz __, ulica __ br. ___ preminula u ___ dana__. godine i da su nakon njegove/njene smrti njegovi/njeni jedini zakonski naslednici:

 1. Sin/kćerka ___ iz ___, ul. ___ br. __ JMBG,
 2. Sin/kćerka ___ iz ___, ul. ___ br. __ JMBG,
 3. Rođeni/a brat/sestra ___ iz ___, ul. ___ br. __ JMBG __,
 4. Rođeni/a brat/sestra ___ iz ___, ul. ___ br. __ JMBG,
 5. Suprug/a ___ iz ___, ul. ___ br. ___ JMBG.

Član 2.

Potpisnici ovog Sporazuma saglasno konstatuju da je pokojni/a ___ sačinio/la pismeno zaveštanje koje su potpisali svedoci ___ iz ___ i ___ iz ___ i kojim zaveštanjem je za naslednika celokupne imovine koja joj je pripadala u slučaju smrti imenovao/la ___ iz ___, ul. ___ br. __.

Svi dolepotpisani zakonski naslednici bezuslovno i neopozivo izjavljuju da sačinjeno pismeno zaveštanje pokojnog/e ___ priznaju u potpunosti kao važeće tj. priznaju njegovu zakonsku, formalnu i suštinsku ispravnost i izjavljuju da ovo zaveštanje neće ni u kom slučaju osporavati niti pobijati.

Član 3.

Svi potpisnici ovog Sporazuma saglasno konstatuju da je pokojni/a ___ posle svoje smrti ostavila imovinu i to :

Nepokretnosti :

 1. Vlasništvo stana u __ ul. __ br. __ na __ spratu, stan br. __ po strukturi __ upisan u listu nepokretnosti _ KO __ ;
 2. 1/2 idealnog vlasništva kuće u ___ ul. ___ br. __ po strukturi ___ upisana u listu nepokretnosti ___ KO __ ;
 3. ½ idealnog vlasništva zemljišne parcele površine ___ m2 koja se nalazi u ___, k.p. __ KO __ upisana u listu nepokretnosti ___.

Pokretnosti :

 1. putnički automobil marke “___” reg. br. ___ ;
 2. nameštaj u kući u ___, ul. ___ br. __ ;
 3. nameštaj u stanu u ___, ul. ___ br. __ .

Član 4.

Zakonski naslednici i testamentalni naslednik žele zaključivanjem ovog Sporazuma da regulišu svoje odnose koji proizilaze iz njihovog naslednog prava i svojevoljno, bez ikakve prisile ili prinude izjavljuju da su saglasni da se imovina pokojnog/e ___ raspodeli na sledeći način :

 1. ____ se odriče svog zakonskog prava na imovinu opisanoj u članu ___ ovog Sporazuma u korist ___ ;
 2. Suprugu/supuzi pokojnog/e ___ pripada dvosobni stan u ___ ul. ___ br. __, __ sprat, površine __ m2 upisan u u listu nepokretnosti br. ____ KO ___sa nameštajem koji se nalazi u stanu ;
 3. ____ pripada :

Nepokretnosti :

  1. 1/2 idealnog vlasništva kuće u ___ ul. ___ br. __ po strukturi __ upisana u listu nepokretnosti ___ KO __ ;
  2. ½ idealnog vlasništva kuće u __, ul. __br. __, površine __ m2, je upisana u ZKUL br.____ KO __ sa nameštajem koji se nalazi u kući,
  3. njiva u površini od __ m2, kat. parcela __ KO __,
  4. njiva u površini od __ m2, kat. parcela __ KO __,
  5. njiva u površini od __ m2, kat. parcela __ KO __,

Pokretnosti :

  1. putnički automobil marke “ ___” reg. br. ___.

Potpisnici ovog Sporazuma neopozivo izjavljuju da na celokupnoj imovini koja je napred opisana svojim zaduživanjem ili bilo kakvim drugim radnjama nisu dali trećem licu nikakvo imovinsko ili drugo pravo.

Član 5.

Naslednici ___ i ___ koji nasleđuju imovinu pokojnog/e ___ neopozivo i saglasno izjavljuju da je imovina koju je jedan od naslednika dobio podelom na način utvrđen u članu 4. ovog Sporazuma, vrednosno kao i na drugi način, u potpunosti jednaka sa imovinom koju je dobio drugi naslednik.

Član 7.

Naslednici ___ i ___ na raspodeljenim nepokretnostima opisanim u članu 4. ovog Sporazuma stiču puno pravo vlasništva i stupaju u sva prava i obaveze nespornog vlasnika.

Ukoliko se nakon zaključivanja ovog Sporazuma na imovini koju je jedan od naslednika dobio na osnovu podele izvršene na način utvrđen u članu 4. ovog Sporazuma, pojave prava trećih lica, taj naslednik se obavezuje da o svom trošku ova prava otkloni i da izmiri sva prava trećih lica te da obezbedi da se pravo vlasnišva drugog naslednika na imovini koja mu je pripala ne ugrožava ni na koji način.

Član 6.

Naslednici ___ i ___ potpisom ovog Sporazuma neopozivo izjavljuju da su podelom izvršenom na osnovu ovog Sporazuma u potpunosti izmireni i da nemaju više nikakvih međusobnih finansijskih niti drugih prava i obaveza.

Naslednici ___ i ___  su neopozivo saglasni da svako od njih, na nepokretnostima koje su dobili podelom izvršenom na osnovu člana 5. ovog Sporazuma bez ikakve dalje saglasnosti može u zemljišnim knjigama upisati svoje pravo vlasništva tj. bračni drugovi daju uzajamno neopozivu i besteretnu “clausulu intabulandi”.

Član 7.

Ovaj Sporazum je zaključen u skladu sa odredbama Zakona o nasleđivanju Republike Srbije i podneće se nadležnom sudu prilikom rasprave zaostavštine pokojnog/e ___.

Ovaj Sporazum je potpisan u 8 (osam) istovetnih primeraka od kojih svaki potpisnik zadržava po 2 (dva) a ostali se koriste za službene potrebe.
______________________ ______________________ ______________________
_____   _____    _____

Da je na dan ___.___. godine ovaj Sporazum pročitan i slobodno i bez ikakve prisile u našem prisustvu potpisan od strane gorenavedenih lica tvrde i garantuju svojim potpisima :

SVEDOCI:

1. _______________________ 2. ______________________

_____   ______

iz ___ , ul. ___ br. __    iz ___ , ul. ___ br. __

lk.br. ___ MUP ___    lk.br. ___ MUP ___

Ovaj Sporazum je potpisan u 8 (osam) istovetnih primeraka od kojih svaki potpisnik zadržava po 2 (dva) a ostali se koriste za službene potrebe.

 

Servis računara online zakazivanje