Odluka o visini stope poreza na imovinu

Servis računara online zakazivanje

Odluka o visini stope poreza na imovinu

Sl.list Beograda br. 56/2013, 87/2014, 69/2015

 

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se visina stope poreza na imovinu na teritoriji grada Beograda.

Stope poreza na imovinu iznose:

  • na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige 0,40%;
  • na prava na zemljištu kod obveznika koji ne vodi poslovne knjige 0,30%;
  • na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige, osim na zemljištu:

Na poresku osnovicu

Plaća se na ime poreza

(1) do 10.000.000 dinara 0,40%
(2) od 10.000.000 do 25.000.000 dinara porez iz podtačke (1) + 0,6% na iznos preko 10.000.000 dinara
(3) od 25.000.000 do 50.000.000 dinara porez iz podtačke (2) + 1,0% na iznos preko 25.000.000 dinara
(4) preko 50.000.000 dinara porez iz podtačke (3) + 2,0% na iznos preko 50.000.000 dinara

Član 2

Porez na imovinu za 2014. godinu za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige, za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti, može biti utvrđen u iznosu koji je do 80% uvećan u odnosu na pripadajuću poresku obavezu tog obveznika za 2013. godinu.

Član 2a

Porez na imovinu za 2015. godinu za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige, za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti, može biti utvrđen u iznosu koji je do 80% uvećan u odnosu na pripadajuću poresku obavezu tog obveznika za 2014. godinu.

Član 2b

Porez na imovinu za 2016. godinu za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige, za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti, može biti utvrđen u iznosu koji je do 80% uvećan u odnosu na pripadajuću poresku obavezu tog obveznika za 2015. godinu.

Član 3

U pogledu načina utvrđivanja poreskog obveznika, poreske osnovice, nastanka poreske obaveze, oslobađanja, utvrđivanja, kontrole i naplate poreza i drugo, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje porez na imovinu.

Član 4

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o visini stope poreza na imovinu („Službeni list grada Beograda“, br. 24/06, 54/11, 6/12 – ispravka i 65/12), osim odredbe člana 3. te odluke.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

Servis računara online zakazivanje