Raspoređivanje zaposlenog sa zdravstvenim nedostacima i njegova zaštita

Servis računara online zakazivanje

Raspoređivanje zaposlenog sa zdravstvenim nedostacima i njegova zaštita

 

„Prema članu 81. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) zaposleni sa zdravstvenim smetnjama, utvrđenim od strane nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom, ne može da obavlja poslove koji bi izazvali pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja ili posledice opasne za njegovu okolinu.

Prema tome, zaposleni je obavezan da obavlja poslove koji su ugovoreni sve dok nadležni zdravstveni organ svojim nalazom i mišljenjem ne oceni da te poslove zaposleni nije sposoban da obavlja, odnosno da bi dalje obavljanje tih poslova izazvalo pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja ili posledice opasne za njegovu okolinu.

Poslodavac je dužan da postupi po nalazu i mišljenju nadležnog zdravstvenog organa i zaposlenog rasporedi na poslove koji odgovaraju njegovom zdravstvenom stanju.

Poslodavac je dužan da razmatra sve mogućnosti raspoređivanja zaposlenog na odgovarajući posao, odnosno posao koji odgovara njegovom zdravstvenom stanju, tj. koji neće izazvati pogoršanje zdravstvenog stanja zaposlenog ili teže posledice. Poslodavac ne može da naredi zaposlenom da radi poslove, ako bi takav rad pogoršao njegovo zdravstveno stanje ili doveo do profesionalnog oboljenja ili povređivanja.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-1/2008-02 od 27.02.2008. godine

 

Servis računara online zakazivanje