Mogućnost raspoređivanja zaposlenog sa zdravstvenim nedostacima

Servis računara online zakazivanje

Mogućnost raspoređivanja zaposlenog sa zdravstvenim nedostacima

 

„Prema članu 81. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) zaposleni sa zdravstvenim smetnjama, utvrđenim od strane nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom, ne može da obavlja poslove koji bi izazvali pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja ili posledice opasne za njegovu okolinu.

Prema tome, zaposleni je obavezan da obavlja poslove koji su ugovoreni sve dok nadležni zdravstveni organ svojim nalazom i mišljenjem ne oceni da te poslove zaposleni nije sposoban da obavlja, odnosno da bi dalje obavljanje tih poslova izazvalo pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja ili posledice opasne za njegovu okolinu.

Poslodavac je dužan da postupi po nalazu i mišljenju nadležnog zdravstvenog organa i zaposlenog rasporedi na poslove koji odgovaraju njegovom zdravstvenom stanju.

Poslodavac je dužan da razmotri sve mogućnosti raspoređivanja zaposlenog na odgovarajući posao, odnosno posao koji odgovara njegovom zdravstvenom stanju, odnosno koji neće izazvati pogoršanje zdravstvenog stanja zaposlenog ili teže posledice. Poslodavac ne može da naredi zaposlenom da radi poslove, ako bi takav rad pogoršao njegovo zdravstveno stanje ili doveo do profesionalnog oboljenja ili povređivanja.

Ako aktom o sistematizaciji i organizaciji poslova nisu predviđeni poslovi koji odgovaraju zdravstvenim sposobnostima zaposlenog, a koje bi poslodavac aneksom ugovora o radu, mogao da ponudi zaposlenom, u skladu sa zakonom, poslodavac ima pravo da zaposlenog proglasi viškom, da mu, u smislu člana 179. tačka 9) Zakona otkaže ugovor o radu uz isplatu otpremnine u skladu sa čl. 158. i 159. Zakona. Zaposleni ostvaruje i druga prava u skladu sa članom 160. Zakona koja se odnose na novčanu naknadu i pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstvenu zaštitu u skladu sa propisima o zapošljavanju.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-00207/2009-02 od 13.05.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje