Pravilnik o načinu umanjenja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru

Pravilnik o načinu umanjenja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru

Sl.glasnik RS br. 115/2013. 8/2014

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način umanjivanja neto zarade i neto drugih primanja lica koje se, u skladu sa Zakonom o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 108/13 – u daljem tekstu: Zakon), smatra zaposlenim u javnom sektoru Republike Srbije.

Licem iz stava 1. ovog člana smatra se lice koje je kod isplatioca prihoda svrstanog u javni sektor zasnovalo radni odnos, obavlja privremene i povremene poslove u skladu sa zakonom koji uređuje rad ili prima ugovorenu naknadu za rad na osnovu ugovora o delu, ugovora o dopunskom radu, ugovora o autorskom delu i slično, kao i postavljeno, imenovano, odnosno izabrano lice kod isplatioca prihoda.

Član 2

Umanjivanje neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru odnosi se na umanjivanje iznosa koji čini zbir neto zarade i neto drugih primanja isplaćenih u mesecu od isplatioca prihoda u javnom sektoru iz člana 2. stav 1. tačka 2) Zakona (u daljem tekstu: isplatilac prihoda).

Ukoliko se zarada isplaćuje u jednom mesecu u više delova za isti mesec, odnosno za različite mesece, umanjivanje neto zarade vrši se najkasnije pri poslednjoj isplati zarade u tom mesecu, za sve isplate izvršene u tom mesecu.

Zarada iz stava 2. ovog člana obuhvata zaradu, odnosno platu i naknadu zarade, odnosno plate u skladu sa Zakonom.

Ukoliko se drugo primanje isplaćuje u jednom mesecu u više delova, isplatilac prihoda vrši umanjivanje neto drugog primanja najkasnije pri poslednjoj isplati tog drugog primanja u tom mesecu, za sve isplate izvršene u tom mesecu.

Član 3

Ako zaposleni istovremeno ostvaruje zaradu i drugo primanje kod istog isplatioca prihoda, umanjivanje neto zarade i neto drugog primanja vrši se posebno za neto zaradu a posebno za neto drugo primanje.

Član 4

Isplatilac prihoda dužan je da prilikom isplate zarade i drugog primanja, iznos umanjenja neto zarade i neto drugog primanja uplati na račun propisan za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije broj 840-745111843-14 – Sredstva po osnovu razlike za uplatu neto prihoda zaposlenog kod isplatioca prihoda u javnom sektoru.

U polje: poziv na broj odobrenja unosi se šifra Republike 601, jedinstveni matični broj građana – JMBG, odnosno ukoliko nije određen JMBG onda drugi podatak o identifikaciji primaoca prihoda saglasno podzakonskom aktu kojim se reguliše poreska prijava za porez po odbitku i kontrolni broj po modulu 97.

Član 5

Ako Poreska uprava utvrdi da zaposlenom u javnom sektoru neto prihod ostvaren kod svih isplatilaca prihoda nije umanjen za svaki mesec u prethodnom kalendarskom tromesečju u skladu sa Zakonom, utvrdiće razliku za uplatu neto prihoda.

Razlika za uplatu neto prihoda utvrđuje se rešenjem Poreske uprave, kojim se nalaže fizičkom licu da iznos razlike za uplatu neto prihoda uplati na račun propisan za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije broj 840-745112843-21 – Sredstva po osnovu razlike za uplatu neto prihoda zaposlenog kod svih isplatilaca prihoda u javnom sektoru, na osnovu rešenja Poreske uprave.

Član 6

Uprava za trezor dostavlja Poreskoj upravi podatke o iznosu umanjenja neto prihoda za svakog zaposlenog u javnom sektoru i podatke o poreskim identifikacionim brojevima isplatilaca prihoda.

Privredna društva koja istovremeno ispunjavaju uslove iz člana 1. tač. 1) do 3) Zakona dostavljaju nadležnom poreskom organu izjavu o ispunjenosti tih uslova.

Isplatilac prihoda koji zaposlenima vrši isplatu ugovorene naknade za rad koja nije finansirana iz sredstava tog isplatioca prihoda ili drugog lica iz javnog sektora, dostavlja nadležnom poreskom organu obaveštenje koje sadrži podatke o JMBG zaposlenog, iznosu tog prihoda i broju podnete poreske prijave za porez po odbitku, uz napomenu da ti prihodi nisu predmet umanjenja u skladu sa Zakonom.

Obaveštenje iz stava 2. ovog člana dostavlja se do 5. u mesecu za prethodni mesec.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama 
Pravilnika o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru

(„Sl. glasnik RS“, br. 8/2014)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. februara 2014. godine.