Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

Sl.glasnik RS br. 7/2015

 

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se oblik i sadržina, način podnošenja i popunjavanja deklaracije – jedinstvene carinske isprave u redovnom i pojednostavljenom carinskom postupku i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku, kao i sadržina i način unošenja podataka u elektronsku tranzitnu deklaraciju.

II JEDINSTVENA CARINSKA ISPRAVA

Član 2

Jedinstvena carinska isprava (u daljem tekstu: JCI) iz člana 165. stav 1. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Službeni glasnik RS“, br. 93/10, 63/13 i 145/14, u daljem tekstu: Uredba), koja se upotrebljava kao pismena deklaracija, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 1 i popunjava se na način propisan Prilogom 5.

Dodatni list JCI (u daljem tekstu: JCI BIS) iz člana 165. stav 5. Uredbe, sastavni je deo JCI, a koristi se ako se jednom JCI deklariše roba koja se svrstava u više od jedne tarifne oznake. Obrazac JCI BIS dat je u Prilogu 2.

Obrazac JCI za štampanje iz kompjuterskog sistema za obradu deklaracija na dva uzastopna kompleta od četiri lista dat je u Prilogu 3.

Obrazac JCI BIS za štampanje iz kompjuterskog sistema za obradu deklaracija dat je u Prilogu 4.

Rubrike JCI iz Priloga 1 i Priloga 2, a koje moraju biti vidljive prilikom samokopiranja, date su u Prilogu 6.

Rubrike JCI iz Priloga 3 i Priloga 4, a koje moraju biti vidljive prilikom samokopiranja, date su u Prilogu 7.

Obrasci iz st. 1-4. ovog člana su dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrasci iz st. 1. i 2. ovog člana štampaju se zelenom bojom na samokopirajućem papiru, mase najmanje 40 g/m² i ne smeju da sadrže celulozu. Papir mora biti neproziran tako da podaci na jednoj strani ne utiču na čitkost podataka na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati. Papir je beli za sve obrasce. Na obrascima koji se upotrebljavaju za postupak tranzita iz člana 398. Uredbe, rubrika 1 (prva i treća podela), rubrike 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32 i 33 (prva podela na levoj strani) i rubrike 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 i 56 imaju zelenu pozadinu.

Obrasci iz st. 1. i 2. ovog člana moraju da sadrže naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućava njegovo identifikovanje.

Član 3

Set JCI i JCI BIS sastoji se od pojedinačnih listova, odnosno primeraka osmolisnog, odnosno četvorolisnog dvonamenskog seta.

Listovi osmolisnog seta su označeni bojama, i to:

– listovi 1, 2, 3 i 5, na desnoj ivici imaju punu liniju, obojenu po redosledu crvenom, zelenom, žutom i plavom bojom;

– listovi 4, 6, 7 i 8, na desnoj ivici imaju isprekidanu liniju obojenu po redosledu plavom, crvenom, zelenom, i žutom bojom.

Listovi četvorolisnog seta su označeni bojama, i to:

– listovi 1/6, 2/7, 3/8, 4/5 na desnoj ivici neprekidnom linijom, a desno od neprekidne linije isprekidanom linijom obojenom po redosledu crvenom, zelenom, žutom i plavom bojom.

Širina linija iz st. 2. i 3. ovog člana je 3 mm. Isprekidana linija sastavljena je od niza kvadrata dimenzija 3 x 3 mm, a između svakog kvadrata je razmak 3 mm.

Listovi iz stava 2. ovog člana namenjeni su:

– list sa brojem 1 – carinarnici u kojoj se obavljaju izvozne (otpremne) formalnosti ili formalnosti za tranzit,

– listovi sa br. 2 i 7 – za potrebe statistike,

– list sa brojem 3 – pošiljaocu/izvozniku robe pošto ga carinski organi overe,

– list sa brojem 4 – odredišnoj carinarnici,

– list sa brojem 5 – za potvrdu prijema robe polaznoj carinarnici u postupku tranzita,

– list sa brojem 6 – carinarnici u kojoj se okončavaju uvozne formalnosti,

– list sa brojem 8 – primaocu/uvozniku robe.

Svaki list četvorolisnog dvonamenskog seta JCI iz stava 3. ovog člana može se koristiti alternativno, a nekorišćeni broj na listu se precrtava.

Član 4

Za određeni carinski postupak ili kombinacije carinskih postupaka mogu se koristiti delimični setovi JCI i JCI BIS, koji se sastoje od listova potrebnih za sprovođenje odgovarajućeg postupka, i to:

1) ako se roba deklariše samo za postupak tranzita, podnosi se JCI koji se sastoji od listova 1, 4 i 5;

2) ako se roba istovremeno deklariše za postupak izvoza i postupak tranzita, podnosi se JCI koja se sastoji od listova 1, 2, 3, 4 i 5, koji su namenjeni:

– list sa brojem 1 – za carinarnicu izvoznog carinjenja,

– list sa brojem 2 – za potrebe AOP i potrebe statistike,

– list sa brojem 3 – za izvoznika,

– list sa brojem 4 – za odredišnu carinarnicu,

– list sa brojem 5 – za potvrdu prijema robe polaznoj carinarnici, ako potvrdu prijema nije moguće izvršiti u informacionom sistemu carinske službe.

Posle sprovedenog izvoznog carinjenja i overe svih listova JCI, polazna carinarnica zadržava listove 1 i 2, list 3 vraća podnosiocu JCI, a listove 4 i 5 zajedno sa robom upućuje odredišnoj carinarnici.

Posle prijema robe, odredišna carinarnica overava listove JCI, zadržava list 4, a listom 5 potvrđuje prijem robe polaznoj carinarnici, ako potvrdu prijema nije moguće izvršiti u informacionom sistemu carinske službe.

Ako se za sprovođenje postupka tranzita koristi karnet TIR, za izvoz robe podnosi se JCI, koja se sastoji od listova 1, 2 i 3;

3) ako se roba deklariše za izvozni postupak, postupak ponovnog izvoza, privremenog izvoza robe i pasivnog oplemenjivanja, podnosi se JCI koja se sastoji od listova 1, 2 i 3;

4) ako se roba deklariše za postupak stavljanja robe u slobodan promet, za postupak carinskog skladištenja, za unos robe u slobodnu zonu, za postupak aktivnog oplemenjivanja, postupak prerade pod carinskom kontrolom, postupak privremenog uvoza ili uništenja podnosi se JCI koja se sastoji od listova 6, 7 i 8.

Član 5

Šifre koje se upisuju u pojedine rubrike JCI navedene su u Kodeksu šifara koji je dat u Prilogu 8.

III ELEKTRONSKA TRANZITNA DEKLARACIJA

Član 6

Struktura i podaci deklaracije za postupak tranzita koja se podnosi uz upotrebu sistema elektronske razmene podataka dati su u Prilogu 9, a šifre koje se koriste prilikom popunjavanja date su u Prilogu 10.

Tranzitni prateći dokument (u daljem tekstu: TPD) iz člana 406. stav 2. Uredbe, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 11.

Spisak naimenovanja (u daljem tekstu: SN) iz člana 406. stav 4. Uredbe, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 12.

Tranzitni sigurnosni prateći dokument (u daljem tekstu: TSPD) iz člana 406. stav 2. Uredbe, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 13.

Spisak naimenovanja za tranzitni sigurnosni dokument (u daljem tekstu: TSSN) iz člana 406. stav 4. Uredbe, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 14.

Obrasci iz st. 2-5. ovog člana su dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrasci iz st. 2-5. ovog člana za pisanu upotrebu štampaju se na papiru, mase najmanje 40 g/m2, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.

Deklaracija za rezervni postupak za postupak tranzita iz člana 398. stav 2. tačka 2) Uredbe popunjava se i prihvata na način propisan Prilogom 15.

IV ULAZNA I IZLAZNA SAŽETA DEKLARACIJA

Član 7

Struktura i podaci ulazne i izlazne sažete deklaracije iz člana 2. tač. 9) i 10) Uredbe dati su u Prilogu 16, a šifre koje se koriste prilikom popunjavanja date su u Prilogu 10.

Sigurnosni i bezbednosni dokument (u daljem tekstu: SBD) iz člana 135. stav 5. Uredbe, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 17.

Ako se pošiljka za koju se podnosi ulazna sažeta deklaracija sastoji od više od jednog naimenovanja robe, sigurnosni i bezbednosti dokument dopunjava se spiskom naimenovanja, koji čini sastavni deo tog sigurnosnog i bezbednosnog dokumenta.

Sigurnosni i bezbednosni spisak naimenovanja (u daljem tekstu: SBSN) podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 18.

Sigurnosni i bezbednosni dokument i sigurnosni i bezbednosni spisak naimenovanja podnose se na obrascima odštampanim uz ovaj pravilnik, ako se ne podnose sistemom elektronske razmene podataka.

Obrasci iz st. 2. i 4. ovog člana popunjavaju se u skladu sa pravilima za popunjavanje rubrika SBD i SBSN iz Priloga 16. deo 4.

Obrasci iz st. 2. i 4. ovog člana su dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjima koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrasci iz st. 2. i 4. ovog člana štampaju se na samokopirajućem papiru mase najmanje 40g/m2 i ne smeju da sadrže celulozu. Papir mora biti neproziran, tako da podaci na jednoj strani ne utiču na čitkost podataka na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.

Obrasci iz st. 2. i 4. ovog člana moraju da sadrže naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.

V DEKLARACIJA O CARINSKOJ VREDNOSTI

Član 8

Deklaracija o carinskoj vrednosti (u daljem tekstu: DCV) u koju se unose podaci o vrednosti robe za jednu pošiljku radi naplate uvoznih dažbina, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 20 i popunjava se na način propisan Prilogom 22.

Ako se u DCV unose podaci za robu svrstanu u više od tri tarifna stava Carinske tarife, podnosi se određen broj dodatnih listova (u daljem tekstu: DCV BIS) potrebnih da se obuhvate svi tarifni stavovi, koji su sadržani u JCI.

DCV BIS podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 21.

Obrasci DCV i DCV BIS su dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrasci iz stava 4. ovog člana štampaju se na samokopirajućem papiru mase najmanje 40g/m2 i ne smeju da sadrži celulozu. Papir mora biti neproziran, tako da podaci na jednoj strani ne utiču na čitkost podataka na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.

Obrasci iz stava 4. ovog člana moraju da sadrže naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.

VI SPISAK POŠILJKE

Član 9

Spisak pošiljke (u daljem tekstu: SP), koji se koristi kao opisni deo JCI za tranzit robe i čini njen sastavni deo, podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 23, osim u slučaju tranzita robe navedene u Prilogu 8. Odeljak IX.

Ako se uz JCI za tranzit robe podnosi SP ne mora se podneti JCI BIS.

Obrazac SP popunjava se na način propisan za popunjavanje rubrika SP iz Priloga 24.

Obrazac SP je dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrazac SP se štampa na samokopirajućem papiru mase najmanje 40g/m2 i ne sme da sadrži celulozu. Papir mora biti neproziran, tako da podaci na jednoj strani ne utiču na čitkost podataka na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.

Obrazac SP mora da sadrži naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.

Obrazac SP popunjava se pisaćom mašinom, štampačem ili ručno, u kom slučaju se podaci upisuju čitkim štampanim slovima hemijskom olovkom. Podaci se ne smeju precrtavati ili ispravljati.

Obrazac SP podnosi se u istom broju primeraka, kao i obrazac na koji se odnosi, a najmanje u tri primerka.

Obrazac SP ima isti broj kao i JCI za tranzit robe na koju se odnosi. Upisivanje broja overava ovlašćeni carinski službenik potpisom i otiskom službenog pečata.

VII ZAHTEV I ODOBRENJE ZA CARINSKE POSTUPKE SA EKONOMSKIM DEJSTVOM I STAVLJANJE ROBE U POSEBNU UPOTREBU

Član 10

Zahtev za izdavanje odobrenja za carinske postupke sa ekonomskim dejstvom podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 25 i popunjava na način propisan Prilogom 26.

Odobrenje za carinske postupke sa ekonomskim dejstvom izdaje se na obrascu koji je dat u Prilogu 25.

VIII KORIŠĆENJE SETA OBRASCA SAŽETE DEKLARACIJE U PRIVREMENOM SMEŠTAJU

Član 11

Sažetom deklaracijom za privremeni smeštaj (u daljem tekstu: SD), iz člana 148. Uredbe, obaveštava se carinski organ da je roba na dan prijavljivanja u privremenom smeštaju. Sažeta deklaracija za privremeni smeštaj podnosi se na obrascu koji je dat u Prilogu 27 i popunjava se na način propisan Prilogom 19.

Obrazac SD je dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrazac SD štampa se na samokopirajućem papiru mase najmanje 40g/m2 i ne sme da sadrži celulozu. Papir mora biti neproziran, tako da podaci na jednoj strani ne utiču na čitkost podataka na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.

Obrazac SD mora da sadrži naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.

Član 12

Set obrasca SD sastoji se od tri lista. Listovi su označeni i namenjeni su:

– list sa brojem 1, odštampan crvenom bojom – carinarnici,

– list sa brojem 2, odštampan zelenom bojom – podnosiocu deklaracije i

– list sa brojem 3, odštampan plavom bojom – licu koje upravlja prostorom za privremeni smeštaj robe.

List sa brojem 3 podnosi se samo ako se roba u toku privremenog smeštaja istovaruje sa prevoznog sredstva u prostor za privremeni smeštaj robe.

Rubrike SD obeležene su brojevima i slovima. Rubrike obeležene brojevima popunjava podnosilac deklaracije, a rubrike obeležene slovima – nadležna carinarnica.

SD se popunjava pisaćom mašinom, štampačem ili ručno u kom slučaju se podaci upisuju čitkim štampanim slovima hemijskom olovkom. Podaci se ne smeju precrtavati ili ispravljati.

Šifre koje se upisuju u pojedine rubrike navedene su u Kodeksu šifara koji je dat u Prilogu 8.

Član 13

Prilozi 1-28 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 14

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 29/10, 84/10, 100/10, 56/11, 66/11, 14/12, 94/12, 97/12, 102/12, 120/12, 12/13, 39/13, 56/13, 109/13, 115/13, 8/14, 58/14, 79/14 i 116/14), osim obrazaca odštampanih u skladu sa tim pravilnikom, koji mogu da se koriste šest meseci od dana početka primene ovog pravilnika.

Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ a primenjuje se od 25. januara 2015. godine.

 

SPISAK PRILOGA:

Prilog 1: Jedinstvena carinska isprava (JCI)

Prilog 2: Dodatni obrazac JCI (JCI BIS)

Prilog 3: Obrazac JCI za štampanje iz kompjuterskog sistema

Prilog 4: Dodatni obrazac JCI za štampanje iz kompjuterskog sistema

Prilog 5: Popunjavanje jedinstvene carinske isprave

Prilog 6: Označavanje rubrika obrazaca iz priloga 1. i 2. koje moraju biti vidljive prilikom samokopiranja

Prilog 7: Označavanje rubrika obrazaca iz priloga 3. i 4. koje moraju biti vidljive prilikom samokopiranja

Prilog 8: Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku

Prilog 9: Elektronska tranzitna deklaracija

Prilog 10: Dodatne šifre za novi kompjuterizovani tranzitni sistem

Prilog 11: Tranzitni prateći dokument

Prilog 12: Spisak naimenovanja

Prilog 13: Tranzitni/sigurnosni prateći dokument (TSPD)

Prilog 14: Tranzitni/sigurnosni spisak naimenovanja (TSSN)

Prilog 15: Rezervni postupak za postupak tranzita

Prilog 16: Ulazna i izlazna sažeta deklaracija

Prilog 17: Sigurnosni i bezbednosni dokument (SBD)

Prilog 18: Sigurnosni i bezbednosni spisak naimenovanja

Prilog 19: Način popunjavanja rubrika Sažete deklaracije za privremeni smeštaj

Prilog 20: Obrazac Deklaracije o carinskoj vrednosti (DCV)

Prilog 21: Dodatni obrazac Deklaracije o carinskoj vrednosti (DCV BIS)

Prilog 22: Korišćenje seta obrasca Deklaracije o carinskoj vrednosti

Prilog 23: Spisak pošiljke

Prilog 24: Način popunjavanja rubrika Spiska pošiljke

Prilog 25: Zahtev i odobrenje za carinske postupke sa ekonomskim dejstvom

Prilog 26: Način popunjavanja Zahteva za izdavanje odobrenja za korišćenje carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom

Prilog 27: Sažeta deklaracija za privremeni smeštaj

Prilog 28: Obaveštenje o tranzitu

Prilog 1.

 

JEDINSTVENA CARINSKA ISPRAVA (JCI)

 

 

Prilog 2.

 

DODATNI OBRAZAC JEDINSTVENE CARINSKE ISPRAVE (JCI BIS)

 

 

Prilog 3.

 

OBRAZAC JCI ZA ŠTAMPANJE IZ KOMPJUTERSKOG SISTEMA

 

 

Prilog 4.

 

DODATNI OBRAZAC JCI ZA ŠTAMPANJE IZ KOMPJUTERSKOG SISTEMA

 

 

Prilog 5.

 

POPUNJAVANJE JEDINSTVENE CARINSKE ISPRAVE

 

 1. Način popunjavanja rubrika JCI

Rubrike JCI i JCI BIS popunjavaju se pisaćom mašinom ili štampačem. Podaci u JCI i JCI BIS ne smeju se precrtavati ili ispravljati.

Radi pravilnog popunjavanja pisaćom mašinom ili štampačem, JCI i JCI BIS treba da bude podešena tako da prvo slovo podataka koji treba da se unesu u rubriku 2 bude otkucano u kvadratiću u gornjem levom uglu.

Rubrike označene brojem popunjava deklarant/zastupnik na način propisan za traženi carinski postupak, odnosno upotrebu ili korišćenje robe.

Rubrike koje su označene velikim slovima, popunjava carinarnica.

Šifre koje se upisuju u pojedine rubrike date su u Kodeksu šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku (u daljem tekstu: Kodeks šifara), (Prilog 8).

 1. Način popunjavanja rubrika JCI za tranzit robe

U JCI za tranzit robe popunjavaju se rubrike označene brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 31, 32, 33, 35, 40, 42, 44, 49, 50, 52, 53, 54, 55 i 56, i to na sledeći način.

Rubrika 1 (Deklaracija), sastoji se od tri podele:

Prva i druga podela ne popunjavaju se.

U treću podelu upisuje se jedna od sledećih šifara:

NT = za nacionalni tranzitni postupak,

NTTIR = šifra se koristi kada se Karnet TIR koristi kao tranzitna deklaracija,

NTCIM = šifra se koristi kada se CIM tovarni list koristi kao tranzitna deklaracija,

NTATA = šifra se koristi kada se Karnet ATA koristi kao tranzitna deklaracija.

Rubrika 2 (Pošiljalac/Izvoznik) popunjava se samo ako pošiljalac robe ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište na carinskom području. U tom slučaju rubrika se popunjava tako što se upisuju:

– u prvi red (gornji desni ugao) – poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) pošiljaoca robe. Ako lice nema PIB, upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;

– u drugi red – naziv pošiljaoca robe;

– u treći red – sedište, odnosno prebivalište ili boravište i adresa pošiljaoca robe.

U rubriku 3 (Obrasci), koja se sastoji od dve podele, upisuju se podaci o broju obrazaca.

U prvu podelu se upisuje redni broj obrasca, a u drugu podelu ukupan broj obrazaca.

U rubriku 4 (Tovarni list) upisuje se ukupan broj prevoznih isprava.

U rubriku 5 (Naimenovanja) dužine tri mesta, upisuje se ukupan broj naimenovanja u JCI i JCI BIS.

U rubriku 6 (Broj paketa) upisuje se ukupan broj koleta koja se prijavljuju po ispravi bez navođenja njihove vrste. Ako je pošiljka u rasutom stanju, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 7 (Referentni broj) deklarant/zastupnik može upisati identifikacione podatke o pošiljci.

Rubrika 8 (Primalac) popunjava se tako što se upisuju:

– prvi red (gornji desni ugao) – PIB primaoca robe. Ako primalac robe nema PIB, upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;

– drugi red – naziv primaoca robe;

– treći red – sedište, odnosno prebivalište ili boravište i adresa primaoca robe, šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara.

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz Priloga 23. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

Rubrika 9 (Lice odgovorno za finansijsko poravnanje), ne popunjava se.

Rubrika 10 (Zemlja slanja/odredišta), ne popunjava se.

Rubrika 11 (Zemlja trgovca/proizvođača), ne popunjava se.

Rubrika 12 (Podaci o vrednosti), ne popunjava se.

Rubrika 13 (ZPP – Zajednička poljoprivredna politika), ne popunjava se.

Rubrika 14 (Deklarant/zastupnik) popunjava se tako što se upisuju:

– u prvi red (gornji desni ugao) – PIB deklaranta/zastupnika. Ako lice nema PIB upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;

– u drugi red – naziv deklaranta/zastupnika;

– u treći red – sedište, prebivalište, odnosno boravište i adresa deklaranta/ zastupnika.

U slučaju zastupanja navode se podaci o obliku zastupanja, i to:

– u slučaju neposrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra: „N“,

– u slučaju posrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra: „P“.

Ako je deklarant istovremeno i primalac iz rubrike 8, u desni gornji ugao upisuje se njegov PIB, a umesto naziva deklaranta upisuje se: „PRIMALAC“.

U rubriku 15 (Zemlja otpreme/izvoza) upisuje se naziv države, odnosno carinske teritorije iz koje je roba poslata.

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz Priloga 23. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

Rubrika 15a i 15b (Šifra zemlje otpreme/izvoza), u podelu a) ove rubrike upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije koja je upisana u rubriku 15, iz Kodeksa šifara.

Podela b) ne popunjava se. Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz Priloga 23. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

Rubrika 16 (Zemlja porekla), ne popunjava se.

U rubriku 17 (Zemlja odredišta) upisuje se naziv države, odnosno carinske teritorije konačnog odredišta robe.

Rubrika 17a i 17b (Šifra zemlje odredišta), u podelu a) ove rubrike upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije koja je upisana u rubriku 17, iz Kodeksa šifara.

Podela b) ne popunjava se.

U rubriku 18 (Identitet i nacionalnost prevoznog sredstva na polasku/u prispeću) upisuju se podaci o prevoznom sredstvu na koje je roba direktno natovarena. Ako je roba natovarena na teretnom vozilu, koje se prevozi od polazne do odredišne carinarnice na železničkom prevoznom sredstvu, unose se podaci o teretnom vozilu.

Za pošiljke u drumskom saobraćaju u prvu podelu se upisuju registarski broj vozila i prikolice, ako je vozilo ima. U drugu podelu se upisuje šifra države, odnosno carinske teritorije vozila iz Kodeksa šifara.

Za pošiljke u železničkom saobraćaju, u prvu podelu se upisuje broj vagona, a druga podela se ne popunjava.

Za pošiljke u rečnom saobraćaju u prvu podelu se upisuje ime plovila. U drugu podelu se upisuje šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara pod čijom zastavom plovilo plovi.

Za pošiljke u vazdušnom saobraćaju u prvu podelu se upisuju oznaka leta i datum odlaska.

U drugu podelu se upisuje šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara, u kojoj je vazduhoplov registrovan.

Za pošiljke u poštanskom saobraćaju i kod transporta robe dalekovodima, cevovodima i gasovodima, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 19 (Kontejner) upisuje se jedna od šifara:

0 – ako roba nije u kontejneru;

1 – ako je roba u kontejneru.

Rubrika 20 (Uslovi isporuke), ne popunjava se.

Rubrika 21 (Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu), ne popunjava se.

Rubrika 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu – šifra valute iz Kodeksa šifara;

– u drugu podelu – ukupan iznos iz fakture, zaokružen na dva decimalna mesta.

Vrednost upisana u ovu rubriku jednaka je zbiru vrednosti upisanih u rubriku 42, u svim naimenovanjima.

Rubrika 23 (Kurs valute), ne popunjava se.

Rubrika 24 (Vrsta posla), ne popunjava se.

U rubriku 25 (Vrsta saobraćaja na granici) upisuje se šifra vrste saobraćaja iz Kodeksa šifara kojoj pripada prevozno sredstvo navedeno u rubrici 18.

Rubrika 26 (Unutrašnja vrsta saobraćaja), ne popunjava se.

Rubrika 27 (Mesto utovara/istovara), ne popunjava se.

Rubrika 28 (Finansijski i bankarski podaci), ne popunjava se.

Rubrika 29 (Ulazna/izlazna carinarnica), ne popunjava se.

Rubrika 30 (Mesto robe), ne popunjava se.

U rubriku 31 (Pakovanje i naimenovanje robe, oznake i brojevi – kontejner broj – broj i vrsta) upisuje se:

– u prvi red, odvojeno kosim crtama – ukupan broj, vrsta i oznake koleta, odnosno druge odgovarajuće oznake koje omogućavaju identifikaciju pošiljke. Ako je roba u rasutom stanju, u ovaj red se upisuje reč: „rasuto“.

Ako je roba u kontejneru, u ovaj red se upisuju njegove identifikacione oznake.

– u drugi i treći red – trgovački naziv robe.

Ako se prijavljuju zbirne (denčane) pošiljke, u drugi red ove rubrike upisuju se reči: „razna roba“.

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz Priloga 23. ovog pravilnika, u ovu rubriku upisuje se: „ROBA PREMA PRILOŽENOM SPISKU POŠILJKE“.

U rubriku 32 (Naimenovanje broj) upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se roba prijavljuje u JCI.

Rubrika 33 (Šifra robe) u prvu podelu, ako je navedena u Kodeksu šifara, upisuje se odgovarajuća šifra robe, dok se druga, treća, četvrta i peta podela ove rubrike ne popunjavaju.

Ako je u prethodno odobrenom carinskom postupku roba svrstana po Carinskoj tarifi, u prvu i drugu podelu ove rubrike upisuju se podaci iz prve i druge podele rubrike 33 prethodnog dokumenta (npr: JCI za izvoz robe i dr.). Treća, četvrta i peta podela ove rubrike ne popunjavaju se.

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz Priloga 23. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

U postupku tranzita derivata nafte na koje se prilikom uvoza i stavljanja u promet plaća akciza, a koji se prevoze u drumskom i železničkom saobraćaju, u prvu podelu upisuje se prvih osam cifara tarifne oznake Carinske tarife u koju se roba svrstava, a u drugu podelu upisuju se poslednje dve cifre te tarifne oznake i dve poslednje cifre odgovarajuće šifre za primenu propisa kojima se uređuje naplata akcize. U treću podelu upisuje se šifra propisane jedinice mere iz Kodeksa šifara. Ako ugovorena jedinica mere nije propisana i navedena u Kodeksu šifara, preračunava se u odgovarajuću propisanu jedinicu mere iz Kodeksa šifara, i upisuje se šifra preračunate jedinice mere. Četvrta i peta podela ne popunjavaju se.

U ostalim slučajevima ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 34 (Šifra zemlje porekla), ne popunjava se.

U rubriku 35 (Bruto masa u kg) upisuje se bruto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

Rubrika 36 (Povlastica), ne popunjava se.

Rubrika 37 (Postupak), ne popunjava se.

Rubrika 38 (Neto masa u kg)

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz Priloga 23. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

U ostalim slučajevima ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 39 (Kvota), ne popunjava se.

U rubriku 40 (Sažeta deklaracija ili prethodni dokument) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, šifra vrste prethodne isprave iz Kodeksa šifara, broj prethodne isprave, godina prihvatanja prethodne isprave i redni broj naimenovanja robe ili MRN (Movement Reference Number) i redni broj naimenovanja iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena.

Rubrika 41 (Dopunska jedinica), ne popunjava se.

U rubriku 42 (Cena robe) upisuje se iznos u valuti iz prve podele rubrike 22 za robu prijavljenu u naimenovanju, zaokružen na dva decimalna mesta.

Rubrika 43 (MV – Metod vrednovanja), ne popunjava se.

U rubriku 44 (Dodatne informacije/Podnete isprave/Potvrde i odobrenja) upisuju se podaci o vrsti i broju priloženih isprava i jedinstveni referentni broj (URN) koji odredi nadležni carinski organ susedne države, odnosno carinske teritorije.

Podaci, ako su određeni u Kodeksu šifara, upisuju se u šifarskom obliku, prema uputstvu za upis šifarskih podataka iz Kodeksa šifara, a ako nisu upisuju se rečima.

Ako se koriste obe vrste, prvo se navode šifarski, a zatim tekstualni podaci.

Za priložene isprave koje se odnose na sva naimenovanja JCI, šifre i podaci priloženih isprava unose se samo kod prvog naimenovanja.

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz Priloga 23. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

Ako u ovoj rubrici nema dovoljno mesta za upis šifarskih podataka, upisuje se reč: „specifikacija“. U ovom slučaju uz JCI podnosi se specifikacija priloženih isprava, koja sadrži podatke propisane za popunjavanje rubrike 44.

Upisuju se, po potrebi, podaci o odobrenju i sertifikatu.

Rubrika 45 (Prilagođavanje), ne popunjava se.

Rubrika 46 (Statistička vrednost), ne popunjava se.

Rubrika 47 (Obračun dažbina), ne popunjava se.

Rubrika 48 (Odloženo plaćanje), ne popunjava se.

Rubrika 49 (Identifikacija skladišta) popunjava se samo ako je roba prethodno bila predmet postupka carinskog skladištenja, privremenog smeštaja, odnosno ako je bila smeštena u slobodnoj zoni.

U ovom slučaju se upisuju, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata, šifra skladišta, privremenog smeštaja ili skladišta u slobodnoj zoni.

Rubrika 50 (Principal) popunjava se tako što se upisuju:

– u prvi red – PIB lica koje je položilo obezbeđenje za plaćanje dažbina, ako bi nastao carinski dug;

– u drugi red – naziv lica;

– u treći red – adresa lica.

U preostali prostor upisuje se ime i prezime ovlašćenog lica, mesto, datum, potpis i pečat.

Rubrika 51 (Planirane tranzitne carinarnice (i zemlja)) ne popunjava se.

U rubriku 52 (Garancija/koja ne važi za) u prvu podelu, odvojeno kosim crtama, upisuje se šifra carinskog organa koji je prihvatio obezbeđenje, broj i godina obezbeđenja za naplatu carinskog duga.

U drugu podelu upisuje se šifra vrste obezbeđenja za naplatu carinskog duga iz Kodeksa šifara.

U rubriku 53 (Odredišna carinarnica (i zemlja)) upisuje se šifra odredišne carinarnice iz Kodeksa šifara.

U rubriku 54 (mesto i datum – potpis i ime deklaranta/ zastupnika) upisuju se mesto i datum podnošenja deklaracije i PIB deklaranta/zastupnika.

Ako je deklarant/zastupnik fizičko lice u ovu rubriku upisuje svoje ime i prezime i potpis.

Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, u rubriku 54 se upisuje naziv i adresa firme, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, svojeručni potpis i stavlja otisak službenog pečata.

Ako je deklarant/zastupnik carinski agent u ovu rubriku upisuje svoj identifikacioni broj i stavlja otisak ličnog pečata.

U slučaju elektronske razmene podataka, kao poslednji podatak u ovoj rubrici unosi se identifikacija podnete JCI. Identifikacija može imati najviše 20 znakova. Za identifikaciju koriste se slova „A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Q, W, X, i Y“, brojevi i znaci : “ -, / „.

Rubrika 55 (Pretovar) popunjava se samo u slučaju pretovara robe za vreme postupka tranzita na listovima 4 i 5. Podatke u rubrici F, posle pretovara, potvrđuje najbliža carinarnica.

Ova rubrika može biti popunjena ručno, u kom slučaju podaci moraju biti upisani hemijskom olovkom i velikim štampanim slovima.

U rubriku 56 (Druge nezgode za vreme prevoza/preduzete mere) upisuju se podaci o nepredviđenim okolnostima ili višoj sili nastaloj za vreme prevoza do odredišne carinarnice.

U ovu rubriku se upisuju i registarska oznaka i šifra države, odnosno carinske teritorije u kojoj je prevozno sredstvo, ako je zamenjeno, registrovano.

Ova rubrika može biti popunjena ručno, u kom slučaju podaci moraju biti upisani hemijskom olovkom i velikim štampanim slovima.

Rubrike JCI za tranzit robe, označene velikim slovima, popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku A (Carinarnica otpreme/izvoza/odredišta) upisuje se:

– u prvi red – naziv carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome se roba prijavljuje;

– u drugi red, odvojeno kosim crtama – šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, broj i datum prihvatanja JCI;

– u treći red, odvojeno kosim crtama – vreme podnošenja JCI i službeni broj ovlašćenog carinskog službenika;

– u četvrti red, u slučaju elektronske razmene podataka, u JCI BIS unosi se identifikacija podnete JCI iz rubrike 54 JCI.

U rubriku B (Detalji obračuna) upisuju se podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike, kao i procenjeni iznos uvoznih dažbina, ako za robu u postupku može nastati carinski dug.

U rubriku C (Polazna carinarnica) upisuje se:

– u prvi red – naziv odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome je roba predata;

– u drugi red, odvojeno kosim crtama, šifra odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, datum i vreme predaje robe;

– u treći red – službeni broj ovlašćenog carinskog službenika odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata koji je primio JCI.

U gornji desni ugao ove rubrike stavlja se otisak službenog pečata odredišne carinarnice.

U rubriku D/J (Kontrola polazne i odredišne carinarnice) upisuju se:

– u prvi red (Rezultat) podaci o izvršenom pregledu robe, odnosno priloženih isprava, a ako pregled nije izvršen, prvi red se ne popunjava;

– u drugi red (Stavljene plombe: Broj) ukupan broj stavljenih carinskih obeležja;

– u treći red (Identitet) podaci o vrstama i oznakama stavljenih carinskih obeležja;

– u četvrti red (Rok (datum)) datum i vreme kada je roba puštena i, odvojeno kosom crtom, datum kao rok predaje robe odredišnoj carinarnici;

– u peti red (Potpis) identifikacioni brojevi ovlašćenih carinskih službenika koji su izvršili pregled robe, odnosno priloženih isprava, u gornjem desnom uglu rubrike (Pečat) otisak službenog pečata carinske ispostave, odnosno carinskog referata.

U rubriku E/J (Kontrola carinarnice otpreme/izvoza/ odredišta) upisuju se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli stati u rubriku D/J.

U rubriku G (Potvrda nadležnih organa) upisuju se brojevi izdatih sanitarnih, zdravstvenih, sanitarno veterinarskih i fitosanitarnih odobrenja, odnosno uverenja.

Rubrika I (Kontrola odredišne carinarnice), ne popunjava se.

Rubrika H (Naknadna kontrola), ne popunjava se.

III. Način popunjavanja rubrika JCI za izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje

U JCI za izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz i pasivno oplemenjivanje popunjavaju se rubrike označene brojevima 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 17, 17a, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 i 54.

U JCI kojom se roba istovremeno deklariše za postupak izvoza i postupak tranzita, pored rubrika navedenih u stavu 1. ovog člana, popunjavaju se i rubrike 15, 50, 52, 53, 55 i 56 na način naveden u delu II ovog Priloga.

U slučaju podnošenja nepotpune deklaracije za izvoz robe popunjavaju se rubrike označene brojevima: 1, 2, 14, 17a, 31, 33, 38, 44 i 54, a mogu se popuniti, ako je to potrebno, i druge rubrike.

Rubrike JCI popunjavaju se na sledeći način:

Rubrika 1 (Deklaracija), u prvu podelu ove rubrike upisuje se: „IZ“.

U drugu podelu ove rubrike upisuje se jedna od sledećih šifara:

1 – za izvoz robe,

2 – za privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje,

3 – za ponovni izvoz robe.

Treća podela ne popunjava se, osim ako se podnosi JCI za periodično deklarisanje robe kada se u ovu podelu upisuje oznaka: „PE“, ako se podnosi pojednostavljena JCI za pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture – oznaka: „PF“ ako se podnosi nepotpuna JCI – oznaka: „NP“, a ako se podnosi dopunska JCI – oznaka: „FP“.

Ako se podnosi JCI u pojednostavljenom postupku izvoza robe koja se nalazi u prostoru pošiljaoca, u treću podelu upisuje se oznaka: „KC“.

Rubrika 2 (Pošiljalac/Izvoznik) popunjava se tako što se upisuju:

– u prvi red (gornji desni ugao) – PIB pošiljaoca, odnosno izvoznika robe. Ako lice nema PIB upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

– u drugi red – naziv pošiljaoca, odnosno izvoznika robe;

– u treći red – sedište, odnosno prebivalište, odnosno boravište i adresa pošiljaoca, odnosno izvoznika robe.

Pošiljalac, odnosno izvoznik je lice za čiji račun se podnosi deklaracija i koje je, u vreme prihvatanja deklaracije, vlasnik robe ili ima slična prava raspolaganja robom.

U rubriku 3 (Obrasci) koja se sastoji od dve podele, upisuju se podaci o broju obrazaca.

U prvu podelu upisuje se redni broj obrasca, a u drugu podelu – ukupan broj obrazaca.

Ako se uz JCI ne podnosi dodatni list na obrascu JCI BIS, ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 4 (Tovarni list), ne popunjava se.

U rubriku 5 (Naimenovanja), dužine tri mesta, upisuje se ukupan broj naimenovanja u JCI i JCI BIS.

U rubriku 6 (Broj paketa) upisuje se ukupan broj koleta koja se prijavljuju po ispravi, bez navođenja njihove vrste. Ako je pošiljka u rasutom stanju, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 7 (Referentni broj) upisuju se identifikacioni podaci o pošiljci.

Ako se razlikuje od datuma prihvatanja JCI, u ovu rubriku se posle identifikacionih podataka o pošiljci, odvojeno kosom crtom, upisuje datum za primenu propisa za utvrđivanje iznosa izvoznih dažbina.

Rubrika 8 (Primalac) popunjava se tako što se upisuju:

– u drugi red – naziv, odnosno ime i prezime primaoca robe;

– u treći red – sedište i adresa primaoca robe i, odvojeno kosom crtom, šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara, u kojoj se nalazi sedište.

Rubrika 9 (Lice odgovorno za finansijsko poravnanje), ne popunjava se.

Rubrika 10 (Zemlja slanja/odredišta), ne popunjava se.

Rubrika 11 (Zemlja trgovca/proizvođača), ne popunjava se.

Rubrika 12 (Podaci o vrednosti), ne popunjava se.

Rubrika 13 (ZPP – Zajednička poljoprivredna politika), ne popunjava se.

Rubrika 14 (Deklarant/zastupnik) popunjava se tako što se upisuju:

– u prvi red (gornji desni ugao) – PIB deklaranta/zastupnika. Ako lice nema PIB upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

– u drugi red – naziv deklaranta/zastupnika;

– u treći red – sedište, prebivalište, odnosno boravište i adresa deklaranta/zastupnika.

U slučaju zastupanja navode se podaci o obliku zastupanja, i to:

– u slučaju neposrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra: „N“,

– u slučaju posrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra: „P“.

Ako je deklarant istovremeno i izvoznik/pošiljalac iz rubrike 2, u desni gornji ugao upisuje se njegov PIB a umesto naziva deklaranta upisuje se: „POŠILJALAC“/ „IZVOZNIK“.

Rubrika 15 (Zemlja otpreme/izvoza), ne popunjava se.

Rubrika 15a i 15b (Šifra zemlje otpreme/izvoza), ne popunjava se.

Rubrika 16 (Zemlja porekla), ne popunjava se.

U rubriku 17 (Zemlja odredišta) upisuje se naziv države, odnosno carinske teritorije konačnog odredišta robe, a ako se roba izvozi u zemlje Evropske unije, prilikom izvoznog carinjenja robe, koju prati dokaz o poreklu robe, zemlja odredišta mora da bude jedna od zemalja članica Evropske unije.

U rubrike 17a i 17b (Šifra zemlje odredišta) u podelu a) upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije koja je upisana u rubriku 17 iz Kodeksa šifara.

Podela b) se ne popunjava.

U rubriku 18 (Identitet i nacionalnost prevoznog sredstva na polasku/u prispeću) upisuju se podaci o prevoznom sredstvu na koje je roba direktno natovarena. Ako je roba natovarena na teretnom vozilu, koje se prevozi od polazne do odredišne carinarnice na železničkom prevoznom sredstvu, upisuju se podaci o teretnom vozilu.

Za pošiljke u drumskom saobraćaju u prvu podelu upisuju se registarski broj vozila i prikolice, ako je vozilo ima. U drugu podelu upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije u kojoj je vozilo registrovano iz Kodeksa šifara.

Za pošiljke u železničkom saobraćaju, u prvu podelu upisuje se broj vagona, a druga podela se ne popunjava.

Za pošiljke u rečnom saobraćaju u prvu podelu upisuje se ime plovila. U drugu podelu upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara pod čijom zastavom plovilo plovi.

Za pošiljke u vazdušnom saobraćaju u prvu podelu upisuju se oznaka leta i datum odlaska.

U drugu podelu se upisuje šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara, u kojoj je vazduhoplov registrovan.

Za pošiljke u poštanskom saobraćaju i kod transporta robe dalekovodima, cevovodima, i gasovodima, ova rubrika se ne popunjava.

Ako se po jednoj JCI sprovodi postupak sa robom koja je utovarena u više prevoznih sredstava (kamiona, vagona, šlepova i dr.), u ovu rubriku upisuje se reč: „specifikacija“, a uz JCI se podnosi specifikacija prevoznih sredstava, navođenjem njihovih registarskih oznaka i naznačavanjem koja se roba nalazi u pojedinom prevoznom sredstvu.

U rubriku 19 (Kontejner) upisuje se jedna od šifara:

0 – ako roba nije u kontejneru;

1 – ako je roba u kontejneru.

Rubrika 20 (Uslovi isporuke) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu – šifra pariteta isporuke iz Kodeksa šifara;

– u drugu podelu – mesto pariteta isporuke;

– u treću podelu – šifra mesta pariteta isporuke iz Kodeksa šifara.

Rubrika 21 (Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu), ne popunjava se.

Rubrika 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu – šifra valute iz Kodeksa šifara;

– u drugu podelu – ukupan iznos iz fakture koji se naplaćuje od stranog kupca, zaokružen na dva decimalna mesta.

U deklaraciji za privremeni izvoz, odnosno pasivno oplemenjivanje, u drugu podelu upisuje se vrednost robe, bez obzira što faktura neće biti plaćena.

U deklaraciji za ponovni izvoz robe uvezene radi aktivnog oplemenjivanja, u drugu podelu se upisuje ukupan iznos iz fakture koji se sastoji od vrednosti domaćeg ugrađenog materijala i vrednosti usluga.

Ako se pri izvozu naplaćuju dažbine, u drugu podelu se upisuje ukupan iznos iz fakture ili fakture bez oduzetih popusta u valuti iz prve podele, zaokružen na dva decimalna mesta.

Vrednost upisana u ovu rubriku jednaka je zbiru vrednosti upisanih u rubriku 42, u svim naimenovanjima.

U rubriku 23 (Kurs valute) upisuje se zvanični kurs dinara za stranu valutu iz prve podele rubrike 22, koji važi na dan utvrđivanja iznosa izvoznih dažbina.

Ako je roba bila izvezena po pojednostavljenom postupku prilikom podnošenja dopunske carinske deklaracije upisuje se kurs, koji je važio na dan prihvatanja pojednostavljene deklaracije.

Ako je roba bila izvezena po pojednostavljenom postupku, a iskazana je u fakturi u različitim valutama ili je prilikom nastanka duga za robu važio različit kurs, za svaku valutu podnosi se posebna dopunska deklaracija.

Rubrika 24 (Vrsta posla) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu – šifra vrste posla iz kolone A Kodeksa šifara;

– u drugu podelu – šifra vrste posla iz kolone B Kodeksa šifara.

U rubriku 25 (Vrsta saobraćaja na granici) upisuje se šifra vrste prevoznog sredstva iz Kodeksa šifara, kojim roba napušta carinsko područje.

Rubrika 26 (Unutrašnja vrsta saobraćaja), ne popunjava se.

Rubrika 27 (Mesto utovara/istovara), ne popunjava se.

Rubrika 28 (Finansijski i bankarski podaci), ne popunjava se.

Rubrika 29 (Izlazna/ulazna carinarnica), ne popunjava se.

Rubrika 30 (Mesto robe), ne popunjava se.

U rubriku 31 (Pakovanje i naimenovanje robe, oznake i brojevi – kontejner broj – broj i vrsta)

– u prvi red, odvojeno kosim crtama, upisuje se ukupan broj, vrsta i oznake koleta.

Ako se zbog nedostatka prostora u prvi red ne mogu upisati sve oznake koleta, upisuje se reč: „specifikacija“, a uz JCI se prilaže specifikacija oznaka koleta.

Ako se po JCI carini roba iz više naimenovanja upakovana u jedno koleto, podaci o tom koletu upisuju se u ovu rubriku kod prvog naimenovanja, dok se kod ostalih naimenovanja robe koja se nalazi u tom koletu prvi red ove rubrike ne popunjava.

– u drugi i ostale redove ove rubrike upisuje se naimenovanje robe iz Carinske tarife i, odvojeno kosom crtom, uobičajeni trgovački naziv robe, kao i podaci potrebni za identifikaciju i svrstavanje robe po drugim tarifama i propisima koji se primenjuju pri izvozu robe.

– Ako šifra robe u rubrici 33 zavisi od veličine, mase ili drugih fizičkih kriterijuma (parametara), naimenovanje treba da sadrži te podatke.

Izuzetno, od stava 2. ove rubrike naimenovanje robe popunjava se na sledeći način:

– ako se privremeno izvozi ili ponovno izvozi privremeno uvezena roba radi izlaganja na međunarodnim sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand – materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, upisuje se: „sajamska roba“, odnosno: „izložbena roba“, odnosno: „štand – materijal“;

– ako se privremeno izvozi ili ponovno izvozi privremeno uvezeni alat, sitan inventar, radio oprema i televizijska oprema, upisuje se: „alat i sitan inventar“, „radio i TV oprema“;

– ako se izvozi roba za besplatnu raspodelu, odnosno za potrošnju na međunarodnim sajmovima, izložbama i drugim priredbama, upisuje se: „potrošni materijal“;

– ako se izvozi domaća roba, osim goriva i maziva, koja je prodata radi snabdevanja prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju, upisuje se: „snabdevanje prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju“;

– ako se izvoze delovi predmeta naoružanja i vojne opreme upisuje se: „delovi predmeta naoružanja i vojne opreme“;

– ako se izvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se iseljavaju iz Republike Srbije upisuje se: „selidbene stvari“, a ispod toga: „specifikacija“;

U rubriku 32 (Naimenovanje broj) upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se roba prijavljuje u JCI.

Rubrika 33 (Šifra robe) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu prvih osam cifara tarifne oznake Carinske tarife u koji se roba svrstava;

– u drugu podelu upisuju se poslednje dve cifre te tarifne oznake i dve nule.

Ako se prilikom sprovođenja carinskog postupka primenjuju posebni spoljnotrgovinski, carinski, poreski, zdravstveni, sanitarni i drugi propisi, u drugu podelu ove rubrike, kao poslednje dve cifre upisuju se, umesto dve nule, dve poslednje cifre odgovarajuće šifre iz propisa čija se primena traži.

Ako se privremeno izvozi ili ponovno izvozi privremeno uvezena roba koja je bila izložena na međunarodnim sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand – materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, u prvu i drugu podelu ove rubrike upisuje se šifra: „44500000 0101“.

Ako se privremeno izvozi ili ponovno izvozi privremeno uvezen alat, sitan inventar, radio oprema ili televizijska oprema, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: „82500000 0102“.

Ako se izvozi roba za besplatnu raspodelu, odnosno potrošnju na međunarodnim sajmovima, izložbama, trgovačkim i drugim priredbama, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: „22500000 0104“.

Ako se izvozi domaća roba, osim goriva i maziva, koja je prodata radi snabdevanja prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju, upisuje se šifra: „21500000 0105“.

Ako se izvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se iseljavaju iz Srbije, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: „94500000 0201“.

U treću podelu upisuje se šifra propisane jedinice mere iz Kodeksa šifara. Ako ugovorena jedinica mere nije propisana i navedena u Kodeksu šifara, preračunava se u odgovarajuću propisanu jedinicu mere iz Kodeksa šifara i u treću podelu upisuje se šifra preračunate jedinice mere.

Ako se ponovno izvozi istovrsna roba nedeljiva po količini, a koja je bila stavljena u više prethodnih postupaka, u treću podelu ove rubrike, kod prvog naimenovanja robe, upisuju se podaci o jedinici mere, a kod ostalih naimenovanja šifra: XX.

U četvrtu podelu upisuje se šifra oblika izvoza iz Kodeksa šifara.

Peta podela ove rubrike ne popunjava se.

Rubrika 34 (Šifra zemlje porekla), ne popunjava se.

U rubriku 35 (Bruto masa u kg) upisuje se bruto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

Ako bruto masa ne može da se odredi (prenos robe posebnim vidovima transporta: dalekovodi, cevovodi, gasovodi), ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 36 (Povlastica), upisuje se šifra zakonskog osnova za oslobođenje od plaćanja carine, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po Carinskom zakonu, propisima donetim na osnovu tog zakona, Zakona o Carinskoj tarifi, po osnovu međunarodnih ugovora, sporazuma o slobodnoj trgovini i drugih zakona, iz Kodeksa šifara.

Rubrika 37 (Postupak) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu šifra traženog postupka i šifra prethodnog postupka iz Kodeksa šifara.

Prva cifra šifre traženog postupka i broj upisan u drugoj podeli rubrike jedan moraju biti jednaki.

Prethodni postupak je carinski postupak u kome je roba bila pre traženog postupka.

Ako nije postojao prethodni postupak, upisuju se dve nule.

– u drugu podelu šifra nacionalnog postupka, ako je propisana Kodeksom šifara.

U rubriku 38 (Neto masa u kg) upisuje se neto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

Ako neto masa ne može da se odredi (prenos robe posebnim vidovima transporta: dalekovodi, cevovodi, gasovodi), ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 39 (Kvota), ne popunjava se.

U rubriku 40 (Sažeta deklaracija ili prethodni dokument) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, šifra vrste prethodne isprave iz Kodeksa šifara, broj prethodne isprave, godina prihvatanja prethodne isprave i redni broj naimenovanja robe iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena ili MRN broj i redni broj naimenovanja iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena odnosno po kojoj je sproveden postupak carinskog skladištenja.

Ako je potrebno upisati više prethodnih isprava, u ovu rubriku upisuje se reč: „specifikacija“, a uz JCI se podnosi specifikacija prethodnih isprava u kojoj se uz svako naimenovanje navodi bruto masa koja se razdužuje.

U rubriku 41 (Dopunska jedinica) upisuje se količina robe u jedinici mere iz treće podele rubrike 33 zaokružena na dva decimalna mesta.

Ako je u trećoj podeli rubrike 33 navedena šifra: XX, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 42 (Cena robe) upisuje se iznos u valuti iz prve podele rubrike 22 za robu prijavljenu u naimenovanju, zaokružen na dva decimalna mesta.

Prilikom ponovnog izvoza proizvoda dobijenih pri aktivnom oplemenjivanju, upisuje se iznos koji je jednak dodatoj vrednosti (vrednost usluga i domaćeg materijala).

Ako se ponovno izvozi istovrsna roba nedeljiva po količini, a koja je bila stavljena u više prethodnih postupaka, u ovu rubriku upisuje se iznos koji je jednak dodatoj vrednosti robe, koja je bila stavljena u prethodni postupak iz tog naimenovanja.

Rubrika 43 (MV – Metod vrednovanja), ako se pri izvozu naplaćuju dažbine, u ovu rubriku upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

U rubriku 44 (Dodatne informacije/Podnete isprave/Potvrde i odobrenja) upisuju se podaci o vrsti i broju priloženih isprava, podaci o traženim dozvolama, rok privremenog izvoza robe, odnosno pasivnog oplemenjivanja i podaci koji se zahtevaju drugim propisima.

Podaci, ako su određeni u Kodeksu šifara, upisuju se u šifarskom obliku, a ako nisu upisuju se rečima.

Ako se koriste obe vrste, prvo se navode šifarski, a zatim tekstualni podaci. Uputstvo za upis šifarskih podataka navedeno je u Kodeksu šifara.

Za priložene isprave koje se odnose na sva naimenovanja JCI, šifre i podaci priloženih isprava unose se samo kod prvog naimenovanja.

Ako u ovoj rubrici nema dovoljno mesta za upis šifarskih podataka, upisuje se reč: „specifikacija“. U ovom slučaju uz JCI podnosi se specifikacija priloženih isprava, koja sadrži podatke propisane za popunjavanje rubrike 44.

Upisuju se, po potrebi, podaci o odobrenju i sertifikatu.

Rubrika 45 (Prilagođavanje), ne popunjava se.

U rubriku 46 (Statistička vrednost) upisuje se vrednost robe u dinarima na paritetu franko granica Republike Srbije. Iznos iz rubrike 42 se preračunava u dinare po kursu iz rubrike 23.

Ako je ugovorena isporuka robe u inostranstvu, upisuje se fakturna vrednost umanjena za troškove prevoza, osiguranja i slanja robe od granice Republike Srbije do mesta isporuke u inostranstvu.

Ako je ugovorena isporuka robe u Republici Srbiji, upisuje se fakturna vrednost uvećana za troškove prevoza, osiguranja i slanja robe od mesta isporuke do granice Republike Srbije.

U deklaraciji za ponovni izvoz proizvoda dobijenih pri aktivnom oplemenjivanju, u ovu rubriku se upisuje ukupna vrednost robe uvezene radi aktivnog oplemenjivanja, usluga i domaće robe korišćene prilikom proizvodnje odnosno proizvodnih operacija, kao i drugi troškovi nastali na carinskom području Srbije.

Iznos koji se upisuje u ovu rubriku zaokružuje se na dva decimalna mesta.

Rubrika 47 (Obračun dažbina) popunjava se tako što se:

– u prvu podelu (vrsta) upisuje šifra vrste dažbine iz Kodeksa šifara;

– u drugu podelu (osnovica) upisuje vrednost, količina ili druga propisana osnovica za obračun dažbine zaokružena na dva decimalna mesta;

– u treću podelu (stopa) upisuje stopa dažbine navedene u prvoj podeli;

– u četvrtu podelu (iznos) upisuje iznos dažbine zaokružen na dva decimalna mesta, ako nije propisana stopa dažbine, odnosno ako je dažbina propisana u jedinici mere;

– u petu podelu (NP) upisuje šifra načina plaćanja ili obezbeđenja plaćanja carinskog duga iz Kodeksa šifara, i to samo kod prve dažbine u prvom naimenovanju.

U rubriku 48 (Odloženo plaćanje) odvojeno kosim crtama, upisuju se šifra vrste garancije iz Kodeksa šifara, PIB podnosioca garancije, šifra carinskog organa koji je prihvatio garanciju, broj garancije i godina garancije.

Rubrika 49 (Identifikacija skladišta) popunjava se samo ako je roba prethodno bila predmet postupka carinskog skladištenja, privremenog smeštaja, odnosno ako je bila smeštena u slobodnoj zoni.

U ovom slučaju upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata, šifra skladišta, privremenog smeštaja ili skladišta u slobodnoj zoni.

Rubrika 50 (Principal), ne popunjava se.

Rubrika 51 (Planirane tranzitne carinarnice (i zemlja)) ne popunjava se.

Rubrika 52 (Garancija/koja ne važi za), ne popunjava se.

Rubrika 53 (Odredišna carinarnica (i zemlja)), ne popunjava se.

U rubriku 54 (mesto i datum – potpis i ime deklaranta/ zastupnika) upisuju se mesto i datum podnošenja deklaracije i PIB deklaranta/zastupnika.

Ako je deklarant/zastupnik fizičko lice u ovu rubriku upisuje svoje ime i prezime i potpis.

Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, u rubriku 54 se upisuje naziv i adresa firme, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, svojeručni potpis i stavlja otisak službenog pečata.

Ako je deklarant/zastupnik carinski agent u ovu rubriku upisuje svoj identifikacioni broj i stavlja otisak ličnog pečata.

U slučaju elektronske razmene podataka, kao poslednji podatak u ovoj rubrici unosi se identifikacija podnete JCI. Identifikacija može imati najviše 20 znakova. Za identifikaciju koriste se slova: „A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Q, W, X, i Y“, brojevi i znaci : “ -, / „.

Rubrika 55 (Pretovar), ne popunjava se.

Rubrika 56 (Druge nezgode za vreme prevoza/preduzete mere), ne popunjava se.

Rubrike JCI za izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz i pasivno oplemenjivanje, označene velikim slovima, popunjavaju se na sledeći način.

U rubriku A (Carinarnica otpreme/izvoza/odredišta) upisuje se:

– u prvi red – naziv carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome se roba prijavljuje;

– u drugi red, odvojeno kosim crtama – šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, broj i datum prihvatanja JCI;

– u treći red, odvojeno kosim crtama – vreme prihvatanja JCI i službeni broj ovlašćenog carinskog službenika;

– u četvrti red, u slučaju elektronske razmene podataka, u JCI BIS unosi se identifikacija podnete JCI iz rubrike 54 JCI.

U rubriku B (Detalji obračuna) upisuju se podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike, kao i procenjeni iznos dažbina, ako za robu u postupku može nastati carinski dug.

Rubrika C (Polazna carinarnica) popunjava se samo u JCI za zajednički izvozni i tranzitni postupak, kada se upisuje:

– u prvi red – naziv odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome je roba predata;

– u drugi red, odvojeno kosim crtama – šifra odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, datum i vreme predaje robe;

– u treći red – službeni broj ovlašćenog carinskog službenika odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata, koji je prihvatio JCI.

U gornji desni ugao ove rubrike stavlja se otisak službenog pečata odredišne carinarnice.

U rubriku D/J (Kontrola polazne i odredišne carinarnice) upisuju se:

– u prvi red (Rezultat) podaci o izvršenom pregledu robe, odnosno priloženih isprava, a ako pregled nije izvršen, prvi red se ne popunjava;

– u drugi red (Stavljene plombe: Broj) ukupan broj stavljenih carinskih obeležja;

– u treći red (Identitet) podaci o vrstama i oznakama stavljenih carinskih obeležja;

– u četvrti red (Rok (datum)) datum i vreme kad je roba puštena i, u JCI za zajednički postupak izvoza i postupak tranzita odvojeno kosom crtom, datum kao rok predaje robe odredišnoj carinarnici;

– u peti red (Potpis) identifikacioni brojevi ovlašćenih carinskih službenika koji su izvršili pregled robe odnosno priloženih isprava, u gornjem desnom uglu rubrike (Pečat) otisak službenog pečata carinske ispostave, odnosno carinskog referata.

U rubriku E/J (Kontrola carinarnice otpreme/izvoza/ odredišta) upisuju se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli stati u rubriku D/J.

U rubriku G (Potvrda nadležnih organa) upisuju se brojevi izdatih sanitarnih, zdravstvenih, sanitarno veterinarskih i fitosanitarnih odobrenja, odnosno uverenja.

Rubrika I (Kontrola odredišne carinarnice), ne popunjava se.

Rubrika H (Naknadna kontrola), ne popunjava se.

 1. Način popunjavanja rubrika JCI za stavljanje robe u slobodan promet, privremeni uvoz, aktivno oplemenjivanje, ponovni uvoz, preradu pod carinskom kontrolom, carinsko skladištenje i uništenje robe

U JCI za stavljanje robe u slobodan promet, privremeni uvoz, aktivno oplemenjivanje, ponovni uvoz, preradu pod carinskom kontrolom i uništenje robe, popunjavaju se rubrike označene brojevima 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15a, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 i 54.

U JCI za postupak carinskog skladištenja, popunjavaju se rubrike označene brojevima 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15a, 16, 19, 22, 31, 32, 34a, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 48, 49 i 54.

U JCI za postupak skladištenja robe radi njenog ponovnog izvoza i poslove zastupanja pored rubrika iz stava 2. ovog člana popunjavaju se i rubrika 24, treća podela rubrike 33 i rubrika 41.

U JCI za smeštaj robe u slobodnim carinskim prodavnicama i JCI za prodaju robe u slobodnim carinskim prodavnicama pored rubrika iz stava 2. ovog člana, popunjavaju se i treća podela rubrike 33 i rubrika 41.

U slučaju podnošenja nepotpune deklaracije za stavljanje robe u slobodan promet popunjavaju se rubrike označene brojevima: 1, 2, 8, 14, 31, 33, 37, 40 i 54, a mogu se popuniti, ako je to potrebno, i druge rubrike.

U slučaju podnošenja nepotpune deklaracije za stavljanje robe u postupak aktivnog oplemenjivanja, prerade pod carinskom kontrolom i privremenog uvoza popunjavaju se rubrike označene brojevima: 1, 8, 14, 31, 33, 37, 40 i 54, a u rubrici 44 – pozivanje na odobrenje ili na zahtev kada se primenjuje član 273. stav 1. Uredbe. Ako je to potrebno mogu se popuniti i druge rubrike.

Nepotpuna deklaracija za postupak carinskog skladištenja sadrži podatke potrebne za identifikaciju robe na koju se deklaracija odnosi, uključujući i količinu te robe.

Rubrike JCI popunjavaju se na sledeći način:

Rubrika 1 (Deklaracija) U prvu podelu ove rubrike upisuje se: „UV“.

U drugu podelu rubrike 1 upisuje se jedna od sledećih šifara:

4 – za stavljanje robe u slobodni promet i aktivno oplemenjivanje (sistem povraćaja),

5 – za privremeni uvoz robe i aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja),

6 – za ponovni uvoz robe,

7 – za carinsko skladištenje robe i unos robe u slobodnu zonu,

9 – za preradu robe pod carinskom kontrolom i uništenje robe.

Treća podela ne popunjava se osim u slučaju popunjavanja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 520. stav 2. tačka 4. i stav 3. Uredbe, kada se u ovu podelu upisuje: „ZK“.

Ako se podnosi JCI za periodično deklarisanje robe, u treću podelu upisuje se oznaka: „PE“, ako se podnosi pojednostavljena JCI za pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture u treću podelu upisuje se oznaka: „PF“, ako se podnosi JCI u pojednostavljenom postupku uvoza robe koja se nalazi u prostoru primaoca, u treću podelu upisuje se oznaka: „KC“, ako se podnosi nepotpuna JCI u treću podelu upisuje se oznaka: „NP“, a ako se podnosi dopunska JCI u treću podelu upisuje se oznaka: „FP“.

Rubrika 2 (Pošiljalac/Izvoznik) popunjava se tako što se upisuju:

– u drugi red – naziv lica, pošiljaoca robe odnosno poslednjeg prodavca robe pre uvoza u Republiku Srbiju;

– u treći red – sedište, odnosno prebivalište i adresa pošiljaoca robe odnosno poslednjeg prodavca robe pre uvoza u Republiku Srbiju i, odvojeno kosom crtom, šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara, u kojoj se nalazi sedište.

U rubriku 3 (Obrasci) koja se sastoji od dve podele, upisuju se podaci o broju obrazaca.

U prvu podelu se upisuje redni broj obrasca, a u drugu podelu ukupan broj obrazaca.

Ako se uz JCI ne podnosi dodatni list na obrascu JCI BIS, ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 4 (Tovarni list), ne popunjava se.

U rubriku 5 (Naimenovanja) dužine tri mesta, upisuje se ukupan broj naimenovanja u JCI i JCI BIS.

U rubriku 6 (Broj paketa) upisuje se ukupan broj koleta koja se prijavljuju po ispravi bez navođenja njihove vrste. Ako je pošiljka u rasutom stanju, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 7 (Referentni broj) upisuju se identifikacioni podaci o pošiljci.

Ako se razlikuje od datuma prihvatanja JCI, u ovu rubriku se posle identifikacionih podataka o pošiljci, odvojeno kosom crtom, upisuje datum za primenu propisa za utvrđivanje iznosa carine i drugih dažbina.

Rubrika 8 (Primalac) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvi red (gornji desni ugao) – PIB primaoca robe. Ako lice nema PIB, upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;

– u drugi red – naziv primaoca robe;

– u treći red – sedište, odnosno prebivalište ili boravište i adresa primaoca robe.

Primalac odnosno uvoznik robe je lice za čiji račun se podnosi deklaracija i koje je, u vreme prihvatanja deklaracije vlasnik robe ili ima slična prava raspolaganja robom.

Rubrika 9 (Lice odgovorno za finansijsko poravnanje), ne popunjava se.

Rubrika 10 (Zemlja slanja/odredišta), ne popunjava se.

Rubrika 11 (Zemlja trgovca/proizvođača), ne popunjava se.

Rubrika 12 (Podaci o vrednosti), ne popunjava se.

Rubrika 13 (ZPP – Zajednička poljoprivredna politika), ne popunjava se.

Rubrika 14 (Deklarant/zastupnik) popunjava se tako što se upisuju:

– u prvi red (gornji desni ugao – PIB deklaranta/zastupnika. Ako lice nema PIB upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

– u drugi red – naziv deklaranta/zastupnika;

– u treći red – sedište, prebivalište odnosno boravište i adresa deklaranta/ zastupnika.

U slučaju zastupanja navode se podaci o obliku zastupanja, i to:

– u slučaju neposrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra: „N“,

– u slučaju posrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra: „P“.

Ako je deklarant istovremeno i primalac iz rubrike 8, u desni gornji ugao upisuje se njegov PIB a umesto naziva deklaranta upisuje se: „PRIMALAC“.

U rubriku 15 (Zemlja otpreme/izvoza) upisuje se naziv države, odnosno carinske teritorije iz koje se roba šalje.

Rubrika 15a i 15b (Šifra zemlje otpreme/izvoza) U podelu a) ove rubrike upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije koja je upisana u rubriku 15, iz Kodeksa šifara.

Podela b) ne popunjava se.

U rubriku 16 (Zemlja porekla) upisuju se šifra i naziv države, odnosno carinske teritorije porekla robe iz Kodeksa šifara.

Ako se po JCI prijavljuje roba različitog porekla, ova rubrika se ne popunjava.

U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 520. stav 2. tačka 3. i stav 3. Uredbe, ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 17 (Zemlja odredišta), ne popunjava se.

Rubrika 17a i 17b (Šifra zemlje odredišta), ne popunjava se.

Rubrika 18 (Identitet i nacionalnost prevoznog sredstva na polasku/u prispeću)

U prvu podelu ove rubrike upisuje se registarski broj prevoznog sredstva u kome se nalazi roba.

Druga podela ne popunjava se.

Ako se po jednoj JCI prijavljuje roba koja je smeštena u više prevoznih sredstava (kamiona, vagona i dr.), u ovu rubriku upisuje se reč: „specifikacija“, a uz JCI se podnosi specifikacija prevoznih sredstava, sa navođenjem njihovih registarskih oznaka i naznačavanjem koja se roba nalazi u pojedinom prevoznom sredstvu.

Ako se roba ne nalazi u prevoznom sredstvu, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 19 (Kontejner) upisuje se jedna od šifara:

0 – ako roba nije u kontejneru;

1 – ako je roba u kontejneru.

Rubrika 20 (Uslovi isporuke) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu – šifra pariteta isporuke iz Kodeksa šifara;

– u drugu podelu – mesto pariteta isporuke;

– u treću podelu – šifra mesta pariteta isporuke iz Kodeksa šifara.

Rubrika 21 (Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu), ne popunjava se.

Rubrika 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu – šifra valute iz Kodeksa šifara;

– u drugu podelu – ukupan iznos iz fakture bez oduzetih popusta u valuti iz prve podele, zaokružen na dva decimalna mesta.

U deklaraciji za ponovni uvoz robe posle pasivnog oplemenjivanja, u drugu podelu se upisuje ukupna vrednost iz fakture koja se sastoji od vrednosti stranog ugrađenog materijala i vrednosti usluga.

Vrednost upisana u ovu rubriku jednaka je zbiru vrednosti upisanih u rubriku 42, u svim naimenovanjima.

U rubriku 23 (Kurs valute) upisuje se zvanični kurs dinara za stranu valutu iz prve podele rubrike 22, koji važi na dan utvrđivanja iznosa uvoznih dažbina.

Rubrika 24 (Vrsta posla) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu – šifra vrste posla iz kolone A Kodeksa šifara;

– u drugu podelu – šifra vrste posla iz kolone B Kodeksa šifara.

U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 520. stav 2. tačka 3. i stav 3. Uredbe, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 25 (Vrsta saobraćaja na granici) upisuje se šifra vrste prevoznog sredstva iz Kodeksa šifara, kojim je roba prešla carinsku liniju.

Rubrika 26 (Unutrašnja vrsta saobraćaja), ne popunjava se.

Rubrika 27 (Mesto utovara/istovara), ne popunjava se.

Rubrika 28 (Finansijski i bankarski podaci), ne popunjava se.

U rubriku 29 (Izlazna/ulazna carinarnica) upisuje se šifra granične carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome je roba prijavljena prilikom ulaska u carinsko područje.

Rubrika 30 (Mesto robe), ne popunjava se.

U rubriku 31 (Pakovanje i naimenovanje robe, oznake i brojevi – kontejner broj – broj i vrsta) upisuje se:

– u prvi red, odvojeno kosim crtama, ukupan broj, vrsta i oznake koleta;

Ako se zbog nedostatka prostora, u prvi red ne mogu upisati sve oznake koleta, upisuje se reč: „specifikacija“, a uz JCI se prilaže specifikacija oznaka koleta.

Ako se po JCI carini roba iz više naimenovanja smeštena u jedno koleto, podaci o tom koletu upisuju se u ovu rubriku kod prvog naimenovanja, dok se kod ostalih naimenovanja robe koja se nalazi u tom koletu prvi red ove rubrike ne popunjava.

– u drugi i ostale redove ove rubrike upisuje se naimenovanje robe iz Carinske tarife i, odvojeno kosom crtom, uobičajeni trgovački naziv robe, uključujući tip, model i naziv proizvođača, kao i podaci potrebni za identifikaciju i svrstavanje robe po drugim tarifama i propisima koji se primenjuju pri uvozu robe.

Ako šifra robe u rubrici 33 zavisi od veličine, mase ili drugih fizičkih kriterijuma (parametara), naimenovanje treba da sadrži te podatke.

Ako naplata akcize, odnosno poreza na dodatu vrednost ili drugih uvoznih dažbina zavisi od određenog svojstva robe, to svojstvo se, pored ostalih podataka, navodi u naimenovanju.

Izuzetno, naimenovanje robe popunjava se na sledeći način:

– ako se privremeno uvozi ili ponovno uvozi privremeno izvezena roba radi izlaganja na međunarodnim sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand – materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, upisuje se: „sajamska roba“, odnosno: „izložbena roba“, odnosno: „štand – materijal“;

– ako se privremeno uvozi ili ponovo uvozi privremeno izvezeni alat, sitan inventar, radio oprema i televizijska oprema, upisuje se: „alat i sitan inventar“, „radio i TV oprema“;

– ako se uvoze delovi predmeta naoružanja i vojne opreme upisuje se: „delovi predmeta naoružanja i vojne opreme“;

– ako se uvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se doseljavaju u Republiku Srbiju upisuje se: „selidbene stvari“, a ispod toga: „specifikacija“;

U rubriku 32 (Naimenovanje broj) upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se roba prijavljuje u JCI.

Rubrika 33 (Šifra robe) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu prvih osam cifara tarifne oznake Carinske tarife u koju se roba svrstava;

– u drugu podelu upisuju se poslednje dve cifre te tarifne oznake i dve nule.

Ako se prilikom sprovođenja carinskog postupka primenjuju posebni spoljnotrgovinski, carinski, poreski, zdravstveni, sanitarni i drugi propisi, u drugu podelu ove rubrike, kao poslednje dve cifre upisuju se, umesto dve nule, dve poslednje cifre odgovarajuće šifre iz propisa čija se primena traži.

Ako se privremeno uvozi ili ponovno uvozi privremeno izvezena roba koja je bila izložena na međunarodnim sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand – materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, u prvu i drugu podelu ove rubrike upisuje se šifra: „44500000 0101“.

Ako se privremeno uvozi ili ponovno uvozi privremeno izvezen alat, sitan inventar, radio oprema ili televizijska oprema, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: „82500000 0102“.

Ako se uvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se doseljavaju u Republiku Srbiju, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: „94500000 0201“.

Ako se roba carini primenom stope iz čl. 30. i 107. Carinskog zakona, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: „34500000 0109“.

U treću podelu upisuje se šifra propisane jedinice mere iz Kodeksa šifara. Ako ugovorena jedinica mere nije propisana i navedena u Kodeksu šifara, preračunava se u odgovarajuću propisanu jedinicu mere iz Kodeksa šifara, a u treću podelu upisuje se šifra preračunate jedinice mere. U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 520. stav 2. tačka 3. i stav 3. Uredbe, u ovu podelu upisuje se šifra jedinice mere: „KD“.

Za robu koja se sukcesivno uvozi u smislu člana 4. Zakona o Carinskoj tarifi, a nedeljiva je po količini, u treću podelu upisuje se šifra: „GG“. Pri uvozu poslednje pošiljke kojom se roba kompletira, u treću podelu upisuje se odgovarajuća šifra iz ovog pravilnika.

U četvrtu podelu upisuje se šifra oblika uvoza iz Kodeksa šifara i, odvojena kosom crtom, šifra namene uvoza iz Kodeksa šifara. U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 520. stav 2. tačka 3. i stav 3. Uredbe, u ovu podelu upisuje se šifra namene uvoza 03.

Peta podela ove rubrike popunjava se tako što se upisuje šifra zakonskog osnova za oslobođenje, odnosno plaćanje poreza na dodatu vrednost iz Kodeksa šifara i, odvojeno kosom crtom, šifra zakonskog osnova za oslobođenje od plaćanja akcize iz Kodeksa šifara.

Rubrika 34 (Šifra zemlje porekla) U podelu a) rubrike 34, upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije porekla iz Kodeksa šifara.

Podela b) ne popunjava se.

Ova rubrika se ne popunjava ako je u rubrici 16 navedena država, odnosno carinska teritorija porekla.

U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 520 stav 2. tačka 3. i stav 3. Uredbe, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 35 (Bruto masa u kg) upisuje se bruto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

Ako bruto masa ne može da se odredi (prenos robe posebnim vidovima transporta: dalekovodi, cevovodi, gasovodi), ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 36 (Povlastica) upisuje se šifra zakonskog osnova za oslobođenje od plaćanja carine, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po Carinskom zakonu, propisima donetim na osnovu tog zakona, Zakona o Carinskoj tarifi, po osnovu međunarodnih ugovora, sporazuma o slobodnoj trgovini i drugih zakona, iz Kodeksa šifara.

Rubrika 37 (Postupak) popunjava se tako što se upisuje:

– u prvu podelu šifra traženog postupka i šifra prethodnog postupka iz Kodeksa šifara.

Prva cifra šifre traženog postupka i broj upisan u drugoj podeli rubrike jedan moraju biti jednaki.

Prethodni postupak je carinski postupak u kome je roba bila pre traženog postupka.

Ako nije postojao prethodni postupak, upisuju se dve nule.

– u drugu podelu šifra nacionalnog postupka iz Kodeksa šifara.

Ako nema šifre nacionalnog postupka ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 38 (Neto masa u kg) upisuje se neto masa robe u kilogramima zaokružena na dva decimalna mesta.

Ako neto masa ne može da se odredi (prenos robe posebnim vidovima transporta: dalekovodi, cevovodi, gasovodi), ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 39 (Kvota) upisuje se evidencioni broj pod kojim je u Upravi carina evidentirano rešenje doneto na osnovu člana 30. stav 6. Carinskog zakona.

U rubriku 40 (Sažeta deklaracija ili prethodni dokument) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, šifra vrste prethodne isprave iz Kodeksa šifara, broj prethodne isprave, godina prihvatanja prethodne isprave i redni broj naimenovanja robe iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena ili MRN broj i redni broj naimenovanja iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena odnosno na kojoj je sproveden postupak carinskog skladištenja.

Ako je potrebno upisati više prethodnih isprava, u ovu rubriku upisuje se reč: „specifikacija“, a uz JCI se podnosi specifikacija prethodnih isprava u kojoj se uz svako naimenovanje navodi bruto masa koja se razdužuje.

U rubriku 41 (Dopunska jedinica) upisuje se količina robe u jedinici mere iz treće podele rubrike 33, zaokružena na dva decimalna mesta.

U rubriku 42 (Cena robe) upisuje se iznos u valuti iz prve podele rubrike 22 za robu prijavljenu u naimenovanju, zaokružen na dva decimalna mesta.

Prilikom ponovnog uvoza proizvoda dobijenih pri pasivnom oplemenjivanju, upisuje se iznos koji je jednak dodatoj vrednosti (vrednost ugrađenog stranog materijala i vrednost usluga).

U rubriku 43 (MV – Metod vrednovanja) upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

U rubriku 44 (Dodatne informacije/Podnete isprave/Potvrde i odobrenja) upisuju se podaci o vrsti i broju priloženih isprava, podaci o traženim dozvolama, rok privremenog uvoza, aktivnog oplemenjivanja odnosno prerade pod carinskom kontrolom i podaci koji se zahtevaju drugim propisima, kao i podatak o licu koje je nosilac prava na oslobođenje od plaćanja carine ili prava na uvoz robe po sniženoj stopi carine, zbog posebne namene robe, a koja roba u smislu člana 108. Carinskog zakona ostaje pod carinskim nadzorom.

Podaci, ako su određeni u Kodeksu šifara, upisuju u šifarskom obliku, a ako nisu upisuju se rečima.

Ako se koriste obe vrste, prvo se navode šifarski, a zatim tekstualni podaci. Uputstvo za upis šifarskih podataka navedeno je u Kodeksu šifara.

Za priložene isprave koje se odnose na sva naimenovanja JCI, šifre i podaci priloženih isprava unose se samo kod prvog naimenovanja.

Ako u ovoj rubrici nema dovoljno mesta za upis šifarskih podataka, upisuje se reč: „specifikacija“. U ovom slučaju uz JCI podnosi se specifikacija priloženih isprava, koja sadrži podatke propisane za popunjavanje rubrike 44.

Upisuju se, po potrebi, podaci o odobrenju i sertifikatu.

Rubrika 45 (Prilagođavanje), ne popunjava se.

U rubriku 46 (Statistička vrednost) upisuje se vrednost robe u dinarima na paritetu franko granica Republike Srbije. Iznos iz rubrike 42 preračunava se u dinare po kursu iz rubrike 23.

Ako je ugovorena isporuka robe u inostranstvu, upisuje se fakturna vrednost uvećana za troškove prevoza, osiguranja i slanja robe od mesta isporuke u inostranstvu do granice Republike Srbije.

Ako je ugovorena isporuka robe u Republici Srbiji, upisuje se fakturna vrednost umanjena za troškove prevoza, osiguranja i slanja robe od granice Republike Srbije do mesta isporuke.

U deklaraciji za ponovni uvoz proizvoda dobijenih pri pasivnom oplemenjivanju, u ovu rubriku upisuje se ukupna vrednost robe izvezene radi pasivnog oplemenjivanja, usluga i strane robe korišćene prilikom proizvodnje, odnosno proizvodnih operacija, kao i drugi troškovi nastali u inostranstvu.

Iznos koji se upisuje u ovu rubriku zaokružuje se na dva decimalna mesta.

Rubrika 47 (Obračun dažbina) popunjava se tako što se:

– u prvu podelu (vrsta) upisuje šifra vrste dažbine iz Kodeksa šifara;

– u drugu podelu (osnovica) upisuje vrednost, količina ili druga propisana osnovica za obračun dažbine zaokružena na dva decimalna mesta, a za šifre 4 i 6 iz druge podele rubrike 1 uz dažbine 01 i 09 upisuje se carinska vrednost robe, odnosno poreska osnovica, bez obzira da li nastaje carinski dug, odnosno obaveza plaćanja PDV ili ne;

– u treću podelu (stopa) upisuje stopa dažbine navedene u prvoj podeli;

– u četvrtu podelu (iznos) upisuje iznos dažbine zaokružen na dva decimalna mesta, ako nije propisana stopa dažbine, odnosno ako je propisana u jedinici mere. U deklaraciji za ponovni uvoz robe sa pasivnog oplemenjivanja, u ovu podelu upisuje se iznos dažbina u smislu člana 178. stav 1. Carinskog zakona;

– u petu podelu (NP) upisuje šifra načina plaćanja ili obezbeđenja plaćanja carinskog duga iz Kodeksa šifara, i to samo kod prve dažbine u prvom naimenovanju.

U rubriku 48 (Odloženo plaćanje) odvojeno kosim crtama, upisuju se šifra vrste garancije iz Kodeksa šifara, PIB podnosioca garancije, šifra carinskog organa koji je prihvatio garanciju, broj garancije i godina garancije.

Rubrika 49 (Identifikacija skladišta) Ako se ova rubrika popunjava u postupku carinskog skladištenja ili prilikom unošenja robe u slobodnu zonu upisuje se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata, šifra skladišta ili slobodne zone, broj iz evidencije držaoca i datum smeštaja robe.

Ako je roba bila, pre traženog carinskog postupka, predmet postupka carinskog skladištenja ili je bila prethodno unesena u slobodnu zonu, u rubriku 49 upisuje se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata, šifra skladišta ili slobodne zone.

Rubrika 50 (Principal), ne popunjava se.

Rubrika 51 (Planirane tranzitne carinarnice (i zemlja)), ne popunjava se.

Rubrika 52 (Garancija/koja ne važi za), ne popunjava se.

Rubrika 53 (Odredišna carinarnica (i zemlja)), ne popunjava se.

U rubriku 54 (mesto i datum – potpis i ime deklaranta/ zastupnika) upisuju se mesto i datum podnošenja deklaracije i PIB deklaranta/zastupnika.

Ako je deklarant/zastupnik fizičko lice u ovu rubriku upisuje svoje ime i prezime i potpis.

Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, u rubriku 54 se upisuje naziv i adresa firme, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, svojeručni potpis i stavlja otisak službenog pečata.

Ako je deklarant/zastupnik carinski agent u ovu rubriku upisuje svoj identifikacioni broj i stavlja otisak ličnog pečata.

U slučaju elektronske razmene podataka, kao poslednji podatak u ovoj rubrici unosi se identifikacija podnete JCI. Identifikacija može imati najviše 20 znakova. Za identifikaciju koriste se slova: „A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Q, W, X, i Y“, brojevi i znaci : “ -, / „.

Rubrika 55 (Pretovar), ne popunjava se.

Rubrika 56 (Druge nezgode za vreme prevoza/ preduzete mere), ne popunjava se.

Rubrike za stavljanje robe u slobodan promet, privremeni uvoz, aktivno oplemenjivanje, ponovni uvoz, preradu pod carinskom kontrolom, carinsko skladištenje i uništenje robe, označene velikim slovima, popunjavaju se na sledeći način.

U rubriku A (Carinarnica otpreme/izvoza/odredišta) upisuje se:

– u prvi red – naziv carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome se roba prijavljuje;

– u drugi red, odvojeno kosim crtama – šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, broj i datum prihvatanja JCI;

– u treći red, odvojeno kosim crtama – vreme prihvatanja JCI i službeni broj ovlašćenog carinskog službenika;

– u četvrti red, u slučaju elektronske razmene podataka, u JCI BIS unosi se identifikacija podnete JCI iz rubrike 54 JCI.

U rubriku B (Detalji obračuna) upisuju se podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike.

Rubrika C (Polazna carinarnica), ne popunjava se.

U rubriku D/J (Kontrola polazne i odredišne carinarnice) upisuju se:

– u prvi red (Rezultat) podaci o izvršenom pregledu robe, odnosno priloženih isprava, a ako pregled nije izvršen, prvi red se ne popunjava;

– u drugi red (Stavljene plombe: Broj) ukupan broj stavljenih carinskih obeležja;

– u treći red (Identitet) podaci o vrstama i oznakama stavljenih carinskih obeležja;

– u četvrti red (Rok (datum)) datum i vreme kad je roba puštena;

– u peti red (Potpis) identifikacioni brojevi ovlašćenih carinskih službenika koji su izvršili pregled robe odnosno priloženih isprava, u gornjem desnom uglu rubrike (Pečat) otisak službenog pečata carinske ispostave, odnosno carinskog referata.

U rubriku E/J (Kontrola carinarnice otpreme/izvoza/ odredišta) upisuju se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli stati u rubriku D/J.

U rubriku G (Potvrda nadležnih organa) upisuju se brojevi izdatih sanitarnih, zdravstvenih, sanitarno veterinarskih i fitosanitarnih odobrenja, odnosno uverenja.

Rubrika I (Kontrola odredišne carinarnice), ne popunjava se.

Rubrika H (Naknadna kontrola), ne popunjava se.

Prilog 6.

 

OZNAČAVANJE RUBRIKA OBRAZACA IZ PRILOGA 1. I 2. KOJE MORAJU BITI VIDLJIVE PRILIKOM SAMOKOPIRANJA

 

Broj rubrike List Broj rubrike List
I. RUBRIKE ZA KORISNIKE
1 1 do 8 osim srednje podele:
1 do 3
27 1 do 5(1)
2 1 do 5(1) 28 1 do 3
3 1 do 8 29 1 do 3
4 1 do 8 30 1 do 3
5 1 do 8 31 1 do 8
6 1 do 8 32 1 do 8
7 1 do 3 33 prva podela na levoj strani:
1 do 8 ostatak: 1 do 3
8 1 do 5(1) 34a 1 do 3
9 1 do 3 34b 1 do 3
10 1 do 3 35 1 do 8
11 1 do 3 36
12 37 1 do 3
13 1 do 3 38 1 do 8
14 1 do 4 39 1 do 3
15 1 do 8 40 1 do 5(1)
15a 1 do 3 41 1 do 3
15b 1 do 3 42
16 1, 2, 3, 6, 7 i 8 43
17 1 do 8 44 1 do 5(1)
17a 1 do 3 45
17b 1 do 3 46 1 do 3
18 1 do 5(1) 47 1 do 3
19 1 do 5(1) 48 1 do 3
20 1 do 3 49 1 do 3
21 1 do 5(1) 50 1 do 8
22 1 do 3 51 1 do 8
23 1 do 3 52 1 do 8
24 1 do 3 53 1 do 8
25 1 do 5(1) 54 1 do 4
26 1 do 3 55
  56
II. ZA SLUŽBENU UPOTREBU
A 1 do 4 C 1 do 8
B 1 do 3 D 1 do 4

______________
(1) Od korisnika se neće zahtevati popunjavanje ovih rubrika na primerku br. 5 za potrebe tranzita

Prilog 7.

 

OZNAČAVANJE RUBRIKA OBRAZACA IZ PRILOGA 3. I 4. KOJE MORAJU BITI VIDLJIVE PRILIKOM SAMOKOPIRANJA

 

Broj rubrike List Broj rubrike List
I. RUBRIKE ZA KORISNIKE
1 1 do 4 osim srednje podele:
1 do 3
27 1 do 4
2 1 do 4 28 1 do 3
3 1 do 4 29 1 do 3
4 1 do 4 30 1 do 3
5 1 do 4 31 1 do 4
6 1 do 4 32 1 do 4
7 1 do 3 33 prva podela na levoj strani:
1 do 4 ostatak: 1 do 3
8 1 do 4 34a 1 do 3
9 1 do 3 34b 1 do 3
10 1 do 3 35 1 do 4
11 1 do 3 36 1 do 3
12 1 do 3 37 1 do 3
13 1 do 3 38 1 do 4
14 1 do 4 39 1 do 3
15 1 do 4 40 1 do 4
15a 1 do 3 41 1 do 3
15b 1 do 3 42 1 do 3
16 1 do 3 43 1 do 3
17 1 do 4 44 1 do 4
17a 1 do 3 45 1 do 3
17b 1 do 3 46 1 do 3
18 1 do 4 47 1 do 3
19 1 do 4 48 1 do 3
20 1 do 3 49 1 do 3
21 1 do 4 50 1 do 4
22 1 do 3 51 1 do 4
23 1 do 3 52 1 do 4
24 1 do 3 53 1 do 4
25 1 do 4 54 1 do 4
26 1 do 3 55
  56
II. ZA SLUŽBENU UPOTREBU
A 1 do 4 C 1 do 4
B 1 do 3 D/J 1 do 4

 

Prilog 8

 

KODEKS ŠIFARA ZA POPUNJAVANJE ISPRAVA U CARINSKOM POSTUPKU

 1. Carinarnice i njihove organizacione jedinice
Naziv carinarnice, odnosno njene organizacione jedinice Šifra
1 2
1. Carinarnica Beograd 11002
1) Carinska ispostava Aerodrom Beograd 11410
2) Carinska ispostava Aerodrom Nikola Tesla 11274
3) Carinska ispostava Beograd 11347
4) Carinska ispostava Beogradski sajam 11126
5) Carinska ispostava Železnička stanica – Beograd 11118
6) Carinska ispostava za kurirske pošiljke – DHL 11282
7) Carinska ispostava za poslove carinskog nadzora – Beograd 11207
8) Carinska ispostava Luka Beograd 11029
9) Carinska ispostava Pančevo 11037
10) Carinska ispostava Pošta Beograd 11045
11) Carinska ispostava Ranžirna železnička stanica Makiš – Beograd 11096
12) Carinska ispostava Skladišta 11134
13) Carinska ispostava Terminal Beograd 11568
14) Carinski referat Luka 11223
15) Carinski referat Luka i rečno pristanište Pančevo 11231
16) Carinski referat Savsko pristanište 11240
2. Carinarnica Vršac 23000
1) Carinska ispostava Vatin 23027
2) Carinska ispostava Železnička stanica Vršac 23035
3) Carinska ispostava Kaluđerovo 23019
4) Carinska ispostava Hemofarm Vršac 23043
5) Carinski referat Aerodrom Vršac 23337
3. Carinarnica Dimitrovgrad 13005
1) Carinska ispostava Gradina 13277
2) Carinska ispostava Železnička stanica Dimitrovgrad 13021
3) Carinska ispostava Terminal – Gradina 13013
4) Carinski referat Pirot 13048
5) Carinski referat Slobodna zona Pirot 13030
4. Carinarnica Zrenjanin 24007
1) Carinska ispostava Zrenjanin 24023
2) Carinska ispostava Kikinda 24015
3) Carinska ispostava Srpska Crnja 24031
4) Carinski referat Jaša Tomić 24074
5) Carinski referat Međa 24058
6) Carinski referat Nakovo 24066
7) Carinski referat Slobodna zona Zrenjanin 24287
8) Carinski referat Vrbica 24295
5. Carinarnica Kladovo 12009
1) Carinska ispostava Veliko Gradište 12068
2) Carinska ispostava Vrška Čuka 12319
3) Carinska ispostava Đerdap 12289
4) Carinska ispostava Đerdap II 12084
5) Carinska ispostava Mokranje 12033
6) Carinska ispostava Prahovo 12041
7) Carinski referat Bor 12297
8) Carinski referat Zaječar 12327
9) Carinski referat Majdanpek 12092
6. Carinarnica Kragujevac 17000
1) Carinska ispostava Kragujevac 17019
2) Carinska ispostava Smederevo 17345
3) Carinski referat Aranđelovac 17256
4) Carinski referat za metalsku industriju – Železara 17353
5) Carinski referat Železnička stanica Kragujevac 17043
6) Carinski referat Jagodina 17027
7) Carinski referat Lapovo 17078
8) Carinski referat Mladenovac 17329
9) Carinski referat Požarevac 17337
10) Carinski referat Smederevska Palanka 17035
11) Carinski referat Slobodna zona Kragujevac 17370
12) Carinski referat Slobodna zona Smederevo 17388
7. Carinarnica Kraljevo 14001
1) Carinska ispostava Kraljevo 14052
2) Carinska ispostava Novi Pazar 14109
3) Carinska ispostava Čačak 14060
4) Carinska ispostava Špiljani 14338
5) Carinska ispostava Gornji Milanovac 14176
6) Carinski referat Raška 14010
7) Carinski punkt Brnjački Most 14346
8) Carinski punkt Rudnica 14320
7a Carinarnica Kruševac 45004
1) Carinska ispostava Kruševac 45047
2) Carinski referat Paraćin 45055
3) Carinski referat Trstenik 45063
4) Carinski referat Slobodna zona Kruševac 45110
8. Carinarnica Niš 15008
1) Carinska ispostava Aerodrom Niš 15156
2) Carinska ispostava Vranje 15121
3) Carinska ispostava Leskovac 15024
4) Carinska ispostava Preševo 15172
5) Carinska ispostava Prohor Pčinjski 15164
6) Carinska ispostava Terminal – Preševo 15105
7) Carinski referat Železnička stanica Ristovac 15288
8) Carinska ispostava Knjaževac 15113
9) Carinski referat Pošta Niš 15083
10) Carinska ispostava Prokuplje 15407
11) Carinski referat Ribarci 15032
12) Carinski referat Strezimirovci 15040
13) Carinska ispostava Železnička stanica Niš 15075
9. Carinarnica Novi Sad 21008
1) Carinska ispostava Batrovci 21091
2) Carinska ispostava Bačka Palanka 21024
3) Carinska ispostava Železnička stanica Šid 21083
4) Carinska ispostava Luka i skladišta Novi Sad 21016
5) Carinska ispostava Most Bačka Palanka 21105
6) Carinska ispostava Ranžirna železnička stanica Novi Sad 21067
7) Carinska ispostava Šid 21342
8) Carinski referat Bečej 21369
9) Carinski referat Vajska 21466
10) Carinski referat Vrbas 21040
11) Carinski referat za poslove carinskog nadzora Novi Sad 21202
12) Carinski referat za rečni saobraćaj Novi Sad 21440
13) Carinski referat Jamena 21148
14) Carinski referat Ljuba 21300
15) Carinski referat Neštin 21156
16) Carinski referat Novi Sad 21458
17) Carinski referat Pošta Novi Sad 21059
18) Carinski referat Slobodna zona Novi Sad 21377
19) Carinski referat Sot 21270
10. Carinarnica Priština 31003
1) Carinski punkt Depce 31321
2) Carinski punkt Končulj 31330
3) Carinski punkt Merdare 31305
4) Carinski punkt Mutivode 31313
11. Carinarnica Sombor 22004
1) Carinski referat Apatin 22012
2) Carinska ispostava Bački Breg 22020
3) Carinska ispostava Bezdan – Mohač 22039
4) Carinska ispostava Bogojevo 22128
5) Carinski referat Sombor 22047
6) Carinski referat Bezdan 22144
7) Carinski referat Železnička stanica Bogojevo 22292
12. Carinarnica Subotica 25003
1) Carinska ispostava Železnička stanica Subotica 25046
2) Carinska ispostava Javna skladišta Subotica 25038
3) Carinska ispostava Kelebija 25267
4) Carinska ispostava Senta 25062
5) Carinska ispostava Terminal – Kelebija 25054
6) Carinska ispostava Terminal – Horgoš 25011
7) Carinska ispostava Horgoš 25151
8) Carinski referat Bajmok 25097
9) Carinski referat Đala 25089
10) Carinski referat Slobodna zona Subotica 25160
11) Carinski referat Bački Vinogradi 25178
12a Carinarnica Užice 46000
1) Carinska ispostava Kotroman 46094
2) Carinska ispostava Prijepolje 46043
3) Carinska ispostava Uvac 46108
4) Carinska ispostava Užice 46027
5) Carinski referat Bajina Bašta 46086
6) Carinski referat Železnička stanica Prijepolje – Kolovrat 46060
7) Carinski referat Požega 46035
8) Carinska ispostava Gostun 46078
9) Carinski referat Jabuka 46051
10) Carinski referat Slobodna zona Užice 46124
11) Carinski referat Priboj 46159
13. Carinarnica Šabac 42005
1) Carinska ispostava Badovinci 42188
2) Carinska ispostava Valjevo 42145
3) Carinska ispostava Ljubovija 42200
4) Carinska ispostava Mali Zvornik 42153
5) Carinska ispostava Sremska Mitrovica 42072
6) Carinska ispostava Sremska Rača 42102
7) Carinska ispostava Trbušnica 42196
8) Carinska ispostava Šabac 42056
9) Carinski referat Slobodna zona Šabac 42277
 1. Države i carinske teritorije
Naziv države, odnosno carinske teritorije Šifra
Kneževina Andora – primena u skladu sa Zajedničkom deklaracijom uz Protokol III uz Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane (u daljem tekstu: Prelazni sporazum) AD
Ujedinjeni Arapski Emirati AE
Avganistan AF
Antigva i Barbuda AG
Angvila AI
Albanija AL
Jermenija AM
Angola AO
Antarktik AQ
Argentina AR
Američka Samoa AS
Austrija AT
Australija AU
Aruba AW
Azerbejdžan AZ
Bosna i Hercegovina BA
Barbados BB
Bangladeš BD
Belgija BE
Burkina Faso BF
Bugarska BG
Bahrein BH
Burundi BI
Benin BJ
Sveti Bartolomej BL
Bermudi BM
Bruneji BN
Bolivija BO
Brazil BR
Boner, Sveti Eustahije i Saba BQ
Bahami BS
Butan BT
Buve BV
Bocvana BW
Belorusija BY
Belize BZ
Kanada CA
Kokosova (Kiling) Ostrva CC
Centralna Afrička Republika CF
Kongo CG
Švajcarska CH
Obala Slonovače CI
Kukova Ostrva CK
Čile CL
Kamerun CM
Kina CN
Kolumbija CO
Kostarika CR
Kuba CU
Zelenortska Ostrva (Zeleni Rt) CV
Kurasao CW
Božićno Ostrvo CX
Kipar CY
Češka CZ
Nemačka DE
Džibuti DJ
Danska DK
Dominik DM
Dominikanska Republika DO
Alžir DZ
Ekvador EC
Estonija EE
Egipat EG
Zapadna Sahara EH
Eritreja ER
Španija ES
Etiopija ET
Finska FI
Fidži FJ
Foklandska ostrva (Malvini) FK
Mikronezija FM
Farska ostrva FO
Francuska FR
Francuski Metropoliten FX
Gabon GA
Velika Britanija GB
Grenada GD
Gruzija GE
Francuska Gijana GF
Gana GH
Gibraltar GI
Grenland GL
Gambija GM
Gvineja GN
Gvadelup GP
Ekvatorijalna Gvineja GQ
Grčka GR
Južna Džordžija i Južna sendvič ostrva GS
Gvatemala GT
Guam GU
Gvineja – Bisao GW
Gvajana GY
Hong Kong HK
Herd i Mekdonald ostrva HM
Honduras HN
Hrvatska HR
Haiti HT
Mađarska HU
Indonezija ID
Irska IE
Izrael IL
Ljudska ostrva IM
Indija IN
Britanska Teritorija Indijskog Okeana IO
Irak IQ
Iran IR
Island IS
Italija IT
Jamajka JM
Jordan JO
Japan JP
Džonston Ostrva JT
Kenija KE
Kirgistan KG
Kambodža KH
Kiribati KI
Komorska Ostrva KM
Sent Kits i Nevis KN
Koreja, Demokratska Narodna Republika KP
Koreja KR
Kuvajt KW
Kajmanska ostrva KY
Kazahstan KZ
Laos LA
Liban LB
Sent Lusija (Sveta Lucija) LC
Lihtenštajn LI
Šri Lanka LK
Liberija LR
Lesoto LS
Litvanija LT
Luksemburg LU
Letonija LV
Libijska Arapska Džamahirija LY
Maroko MA
Monako MC
Moldavija MD
Madagaskar MG
Maršalska Ostrva MH
Midvejska Ostrva MI
Makedonija MK
Mali ML
Mijanmar MM
Mongolija MN
Makao MO
Severna Marijanska Ostrva MP
Martinik MQ
Mauritanija MR
Monserat MS
Malta MT
Mauricijus MU
Maldivi MV
Malavi MW
Meksiko MX
Malezija MY
Mozambik MZ
Namibija NA
Nova Kaledonija NC
Niger NE
Norfolk Ostrvo NF
Nigerija NG
Nikaragva NI
Holandija NL
Norveška NO
Nepal NP
Nauru NR
Niue NU
Novi Zeland NZ
Oman OM
Panama PA
Peru PE
Francuska Polinezija PF
Papua Nova Gvineja PG
Filipini PH
Pakistan PK
Poljska PL
Sent Pier i Mikelon PM
Pitkern PN
Portoriko PR
Portugalija PT
Palau PW
Paragvaj PY
Katar QA
Reiniom RE
Rumunija RO
Ruska Federacija RU
Ruanda RW
Saudijska Arabija SA
Solomonska Ostrva SB
Sejšelska Ostrva SC
Sudan SD
Švedska SE
Singapur SG
Sveta Jelena SH
Slovenija SI
Svalbard i Janmajen Ostrva SJ
Slovačka SK
Siera Leone SL
San Marino – primena u skladu sa Zajedničkom deklaracijom uz Protokol 3 uz Prelazni sporazum SM
Senegal SN
Somalija SO
Surinam SR
Južni Sudan SS
Sao Toma i Principi ST
El Salvador SV
Sveti Martin (holandski deo) SX
Sirija SY
Svaziland SZ
Turska i Kaikos Ostrva TC
Čad TD
Francuska Južna Teritorija TF
Togo TG
Tajland TH
Tadžikistan TJ
Tokelau TK
Turkmenistan TM
Tunis TN
Tonga TO
Demokratska Republika Timor – Leste TL
Turska TR
Trinidad i Tobago TT
Tuvalu TV
Tajvan TW
Tanzanija TZ
Ukrajina UA
Uganda UG
Sjedinjene Američke Države US
Urugvaj UY
Uzbekistan UZ
Vatikan – Sveta Stolica VA
Sent Vinsent i Grenadini VC
Venecuela VE
Britanska Devičanska Ostrva VG
Sjedinjene Države Devstvenih Ostrva VI
Vijetnam VN
Vanuatu VU
Volis i Fortuna Ostrva WF
Vejk, Ostrvo WK
Samoa WS
Okupirana teritorija Palestine PS
Jemen YE
Majote YT
Južna Afrika ZA
Zambija ZM
Demokratska republika Kongo CD
Zimbabve ZW
Republika Srpska XR
Republika Crna Gora ME
Republika Srbija RS
APKM – primena u skladu sa sporazumom CEFTA 2006 XK

Kada se uvoze u Republiku Srbiju iz Ceute i Melilje, odnosno izvoze iz Republike Srbije u Ceutu i Malilju proizvodi poreklom iz Ceute i Melilje, odnosno iz Republike Srbije u skladu sa čl. 37. i 38. Protokola III uz Prelazni sporazum u JCI se upisuje šifra: „XE“.

III. Vrsta valute

Naziv valute Šifra
Austrijski šiling ATS
Australijski dolar AUD
Belgijski franak BEF
Kanadski dolar CAD
Švajcarski franak CHF
Nemačka marka DEM
Danska kruna DKK
Španska pezeta ESP
EVRO EUR
Finska marka FIM
Francuski franak FRF
Funta sterlinga GBP
Drahma GRD
Irska funta IEP
Italijanska lira ITL
Jen JPY
Kuvajtski dinar KWD
Luksemburški franak LUF
Holandski gulden NLG
Norveška kruna NOK
Portugalski eskudo PTE
Švedska kruna SEK
Američki dolar USD
Srpski dinar RSD
 1. Lica
Naziv Šifra
Strana fizička lica 000912000
Ostala lica bez PIB 000913006
 1. Vrste prevoznog, odnosno prenosnog sredstva
Vrsta saobraćaja i vrsta prevoznog, odnosno prenosnog sredstva Šifra
Železnički saobraćaj 20
Drumsko vozilo na vagonu 23
Drumski saobraćaj
Kamion bez prikolice 31
Kamion sa prikolicom 32
Tegljač sa poluprikolicom 33
Kombi i putnička vozila 34
Ostala vozila 35
Vazdušni saobraćaj 40
Poštanski saobraćaj 50
Kombinovani/multimodalni saobraćaj 60
Posebni vidovi transporta (dalekovodi, cevovodi, gasovodi) 70
Rečni saobraćaj 80
Vagon na brodu 82
Drumsko vozilo na brodu 86
Prikolica ili poluprikolica na brodu 87
Sopstveni pogon 90
 1. Paritet isporuke
Paritet Šifra
Franko fabrika (naziv mesta) EXW
Franko prevoznik (naziv mesta) FCA
Franko uz bok broda (naziv luke otpreme) FAS
Franko na palubi broda (naziv luke otpreme) FOB
Troškovi i vozarina (naziv luke odredišta) CFR
Troškovi, osiguranje i vozarina (naziv luke odredišta) CIF
Vozarina plaćena do (naziv mesta odredišta) CPT
Vozarina i osiguranje plaćeno do (naziv mesta odredišta) CIP
Dostavljeno na granici (naziv mesta) DAF
Dostavljeno na brodu (naziv luke odredišta) DES
Dostavljeno na obali (naziv luke odredišta) DEQ
Dostavljeno – carina nije plaćena (naziv mesta odredišta) DDU
Dostavljeno – carina plaćena (naziv mesta odredišta) DDP
Dostavljeno na terminalu (naziv terminala u luci ili mestu odredišta) DAT
Dostavljeno u mestu (naziv mesta odredišta) DAP
Ostali nenavedeni pariteti XXX

VII. Mesto pariteta isporuke

Mesto pariteta isporuke Šifra
Granica Srbije 0
Mesto u Srbiji 1
Mesto izvan Srbije 3

VIII. Vrsta posla

Kolona A Šifra u rub. 24 Kolona B
Opis Šifra Opis Šifra
Poslovi sa stvarnim ili planiranim prenosom vlasništva sa plaćanjem ili drugom nadoknadom (osim poslova pod šiframa 2, 7 i 8) (1) (2) (3) 1 11 Kupovina/prodaja (2) 1
12 Pošiljke poslate na testiranje, probni uzorci, pošiljke sa pravom vraćanja i komisioni poslovi 2
13 Kompenzacioni poslovi 3
14 Prodaja robe stranim putnicima za njihove lične potrebe 4
15 Finansijski lizing(3) 5
Vraćanje robe, koja je prethodno bila evidentirana pod šifrom; 1(4) besplatna zamena robe 2 21 Vraćanje robe 1
22 Zamena za vraćenu robu 2
23 Zamena za robu koja nije vraćena (npr. u garancijskom roku) 3
Poslovi (ne privremeni) sa prenosom vlasništva bez finansijske ili druge naknade 3 31 Pošiljke robe u okviru programa, koje su u potpunosti ili delimično finansirane od strane Evropske unije 1
32 Druge isporuke vladinih pomoći 2
33 Druge isporuke pomoći (individualne ili nevladinih organizacija) 3
34 Drugi poslovi 4
Poslovi oplemenjivanja na osnovu ugovora ili poslovi popravke (osim poslova pod šifrom 7) 4 41 Oplemenjivanje 1
42 Popravka i održavanje uz plaćanje 2
43 Besplatna popravka i održavanje 3
Poslovi nakon oplemenjivanja na osnovu ugovora (5) ili nakon opravke(6) (osim poslova pod šifrom 7) 5 51 Oplemenjivanje 1
52 Popravka i održavanje uz plaćanje 2
53 Besplatna popravka i održavanje 3
Poslovi bez prenosa vlasništva, npr. zajam, zakup, operativni lizing (7) i druga privremena korišćenja(8) sa izuzetkom oplemenjivanja na osnovu ugovora ili popravke (isporuka i vraćanje) 6 61 Zakup, zajam, operativni lizing
62 Druga privremena korišćenja 2
Poslovi u vezi sa zajedničkim programima odbrane ili drugim međuvladinim proizvodnim programima 7 70
Nabavke građevinskog materijala i opreme u okviru građevinske delatnosti koji su deo opšteg ugovora (9) 8 80
Drugi poslovi 9 91 Ulog stranog lica 1
96 Promet robe u slobodnu zonu i iz slobodne zone 6
99 Ostali posebni oblici spoljnotrgovinskog posla 9

Napomene pod oznakama od (1) do (9)

______________
(1) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na najveći deo izvoza i uvoza, odnosno poslova kod kojih je svojina preneta sa rezidenta na nerezidenta ili obrnuto a plaćanje izvršeno je ili će biti izvršeno plaćanje ili druga nadoknada (npr.: plaćanje robom). Ovo se primenjuje i na robu poslatu između jedinica jednog lica, kao i na robu poslatu iz/u centralno distributivno skladište, osim ako plaćanje ili druga nadoknada u vezi sa ovim poslovima neće biti izvršena (u tom slučaju će ovi poslovi biti pobrojani u koloni A pod 3).
(2) Poslovi pod ovom oznakom odnose se i na rezervne delove i drugu robu čija se zamena plaća.
(3) Poslovi pod ovom oznakom odnose se i na finansijski lizing: rate za lizing se obračunavaju na način da pokriju celu ili skoro celu vrednost robe. Koristi i rizici vlasništva su preneseni na korisnika lizinga. Po isteku ugovora, korisnik lizinga postaje vlasnik.
(4) U slučaju vraćanja i zamene robe, pod ovom oznakom, a koja je bila prethodno ocarinjena pod šifrom 3 do 9 iz kolone A, treba koristiti njima pripadajuće odgovarajuće šifre.
(5) U slučaju oplemenjivanja robe, pod ovom oznakom, a za račun stranog vlasnika, upotrebljavaju se šifre 4 i 5 iz kolone A. Ako proizvođač vrši oplemenjivanje za svoj račun, upotrebljava se šifra 1 iz kolone A.
(6) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na popravke pod kojima se podrazumeva vraćanje robi prvobitne funkcije, pri čemu mogu biti izvršene strukturne promene ili poboljšanja.
(7) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na sve ugovore o lizingu, osim finansijskog lizinga iz napomene (3).
(8) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na robu koja se izvozi ili uvozi sa namerom da se kasnije ponovo uveze ili izveze bez promene vlasništva.
(9) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na poslove upisane pod šifrom 8 iz kolone A, koji uključuju robu za koju nije izdat poseban račun, već je za kompletnu pošiljku izdat zajednički račun. U suprotnom, upotrebljava se šifra 1 iz kolone A.

 1. Roba pod carinskim nadzorom
Roba Šifra
Motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 95 271011 01
Motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON) 95 ili više, ali manje od 98 271011 02
Motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON) 98 ili više 271011 03
Motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 98 ali sa sadržajem olova ne preko 0,02 g po litru, 271011 04
Motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 98, ostali 271011 05
Motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON) 98 ili više 271011 06
Gorivo za mlazne motore, benzinskog tipa 271011 07
Laka ulja i proizvodi, za preradu u specifičnim procesima 271011 08
Laka ulja i proizvodi, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 11 11 271011 09
Laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni benzini, vajt špirit 271011 10
Laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni benzini, ostalo 271011 11
Laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, ostalo, ostala laka ulja 271011 12
Srednja ulja, za preradu u specifičnim procesima 271019 01
Srednja ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 11 271019 02
Srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), gorivo za mlazne motore 271019 03
Srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), ostalo 271019 04
Srednja ulja, za ostale svrhe, ostalo, ostalo 271019 05
Gasna ulja, za preradu u specifičnim procesima 271019 06
Gasna ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 31 271019 07
Gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora ne preko 0,05% po masi, ostalo, osim ulja za loženje ekstra lakog (EL) 271019 08
Gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora preko 0,05% po masi, ali ne preko 0,2% po masi, ostalo 271019 09
Gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora preko 0,2% po masi, ostalo 271019 10
Vretenski super rafinat i mineralno ulje za tekstilnu industriju 271019 11
Gasna ulja, sa sadržajem sumpora ne preko 0,05% po masi, dizel goriva 271019 12
Gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,05% po masi, ali ne preko 0,2% po masi, dizel goriva 271019 13
Gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,2% po masi, dizel goriva 271019 14
Gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,2% po masi, brodska goriva 271019 15
Motorna ulja za podmazivanje 271000 10
Avio ulja za podmazivanje 271000 11
Turbinska ulja 271000 12
Masti za podmazivanje 271000 13
Ostala ulja za podmazivanje 271000 14
Sintetička ulja za podmazivanje 271000 15
Prirodni gas 271100 01
Propan 271100 02
Butan 271100 03
Etilen, propilen, butilen, butandien 271100 04
Mešavine propana i butana 271100 05
Ostalo 271100 06
Petrolej za osvetljenje 271000 16
Cigarete, koje sadrže duvan, grupe A 240220 00
Cigare i cigarilosi koji sadrže duvan 240210 00
Rezani duvan i duvan za lulu 240310 00
Duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje 240399 00
Denaturisani etil-alkohol za gorivo jačine 80% ili jače 220720 00
Nedenaturisani etil-alkohol koji se koristi za proizvodnju alkoholnih pića i kozmetike, jačine 80% ili jači 220710 01
Nedenaturisani etil-alkohol koji se koristi za proizvodnju alkoholnih pića i kozmetike, jačine manje od 80% 220890 05
Nedenaturisani etil-alkohol koji se prodaje apotekama, bolnicama i drugim krajnjim potrošačima, jačine 80% ili jači 220710 02
Nedenaturisani etil-alkohol koji se prodaje apotekama, bolnicama i drugim krajnjim potrošačima, jačine manje od 80% 220890 06
Pivo dobijeno od slada u ambalaži do 10 l, u bocama 220300 01
Pivo dobijeno od slada u ambalaži do 10 l, ostalo 220300 02
Pivo dobijeno od slada, u ambalaži preko 10 l 220300 03
Vinjak 220820 01
Lozovača i komovica 220820 02
Klekovača 220850 01
Šljivovica, kruškovača, trešnjevača 220890 01
Kajsijevača i druge prirodne rakije 220890 02
Ostala žestoka alkoholna pića dobijena od vina ili komine grožđa 220820 03
Rum i tafia 220840 00
Vodka 220860 00
Likeri 220870 00
Arak 220890 03
Ostala žestoka alkoholna pića 220890 04
Konjak 220820 04
Armanjak 220820 05
Džin 220850 02
Viski 220830 00
Voda, mineralna voda i gazirana voda sa dodatkom šećera ili dr. sredstava za zaslađivanje ili aromu 220210 00
Ostala bezalkoholna pića, osim bezalkoholnih osvežavajućih pića sa voćnim sokom 220290 00
Bezalkoholno pivo 220290 01
Praškovi i pastele za proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih pića 210690 00
Voćni sok od pomorandže, smrznuti, koncentrisani 200911 01
Voćni sok od pomorandže, smrznuti, ostali 200911 02
Voćni sok od pomorandže, koncentrisani 200919 01
Voćni sok od pomorandže, ostali 200919 02
Voćni sok od grejpfruta, koncentrisani 200920 01
Voćni sok od grejpfruta, ostalo 200920 02
Voćni sok od ostalih agruma, koncentrisani 200930 01
Voćni sok od limuna 200930 02
Voćni sok od ostalih agruma, ostali 200930 03
Voćni sok od ananasa, koncentrisani 200940 01
Voćni sok od ananasa, ostali 200940 02
Voćni sok od grožđa 200960 00
Voćni sok od jabuke, koncentrisani 200970 01
Voćni sok od jabuke, ostalo 200970 02
Voćni sok od maline, koncentrisani 200980 01
Voćni sok od višnje, koncentrisani 200980 02
Sok od ostalog voća 200980 03
Voćni sok od maline 200980 04
Voćni sok od višnje 200980 05
Sok od ostalog voća 200980 06
Mešavina sokova 200990 00
Kafa, nepržena sa kofeinom 090111 00
Kafa, nepržena bez kofeina 090112 00
Kafa, pržena sa kofeinom 090121 00
Kafa, pržena bez kofeina 090122 00
Zamena za kafu sa sadržajem kafe, ljuspice i opne od kafe 090190 00
Ekstrakt kafe 210111 00
Sirovi šećer 170111 00
Rafinisani šećer u kristalu od šećerne trske 170199 01
Rafinisani šećer u kristalu od šećerne repe 170199 02
 1. Jedinice mere
Jedinica mere Šifra
Komad KD
Miligram MG
Gram GR
Kilogram KG
Tona TN
Metar – dužni MD
Metar – kvadratni M2
Metar – kubni M3
Litar LT
Hektolitar HL
Karat KR
Tuce TC
Par PR
Arak AR
Megavat MW
Kilovat KW
Garnitura – komplet GN
gram cepanog izotopa CI
100 komada SK
1000 komada HK
1000 kW/h HW
1000 litara HT
1000 metara kubnih H3
kilogram P2O5 PO
kilogram H2O2 HP
kilogram NaOH NH
kilogram KOH KH
kilogram U KU
kilogram met. am. MA
tera džula TJ
nosivost u tonama NT
broj ćelija BC
kilogram K2O KO
kilogram N NN
kilogram 90% suve supstance SS
kilogram neto mase, oceđene materije OS
litar čistog (100%) alkohola LA
 1. Oblici izvoza i uvoza
Oblik izvoza i uvoza Šifra
Slobodan izvoz – uvoz LB
Dozvola D
Kontigent po količini KK
Kontigent po vrednosti KV

XII. Namena uvoza

Namena uvoza Šifra
Oprema 01
Reprodukcija i sirovine 02
Široka potrošnja 03
Rezervni delovi za održavanje uvezene opreme, odnosno delovi uvezene opreme i trajnih potrošnih dobara 04
Hemikalije i reagensi u pakovanjima do 2,5 kg neto mase 05

XIII. Zakonski osnov za oslobođenje od plaćanja akcize

Zakonski osnov Šifra
Član 19. stav 1. tačka 1) Zakona o akcizama 1
Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (1) Zakona o akcizama 21
Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (2) Zakona o akcizama 22
Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (3) Zakona o akcizama 23
Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (4) Zakona o akcizama 24
Član 19. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama 3
Član 19. stav 1. tačka 4) Zakona o akcizama 4
Član 19. stav 1. tačka 6) Zakona o akcizama 10
Član 19. stav 1. tačka 6a) Zakona o akcizama 11
Član 19. stav 1. Zakona o akcizama 12
Član 12. stav 1. tačka 1) Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 13
Član 12. stav 1. tačka 2) Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 14

XIV. Zakonski osnov za poreska oslobođenja i osnov naplate poreza na dodatu vrednost

Zakonski osnov Šifra
1 2
Član 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost (posebna poreska stopa) 2310
Član 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost (opšta poreska stopa) 2320
– unos dobara u slobodnu zonu 2405
– uvoz letilica i dobara namenjenih tim letilicama (član 24. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2410
– uvoz dobara namenjenih neposrednim potrebama letilica (član 24. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2420
– uvoz brodova i dobara namenjenih tim brodovima (član 24. stav 1. tačka 13) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2430
– uvoz dobara namenjenih neposrednim potrebama brodova (član 24. stav 1. tačka 14) Zakona o porezu na dodatu vrednost 2440
– uvoz zlata za potrebe Narodne banke Srbije (član 24. stav 1. tačka 15) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2450
– uvoz dobara namenjenih za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava (član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (1) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2461
– uvoz dobara namenjenih službenim potrebama međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom (član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (2) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2462
– uvoz dobara za lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica (član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (3) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2463
– uvoz dobara za lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom (član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (4) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2464
– uvoz dobara koji se vrši u skladu članom 24. stav 1. tačka 16a) Zakona o porezu na dodatu vrednost 2465
– uvoz dobara koji se vrši u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 16b) Zakona o porezu na dodatu vrednost 2466
– uvoz dobara koji se vrši na osnovu međunarodnog ugovora ako je tim ugovorom predviđeno poresko oslobođenje, osim međunarodnih ugovora iz člana 24. stav 1. tač. 16a) i 16b) Zakona o porezu na dodatu vrednost (član 24. stav 1. tač. 16v) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2467
– unos zakonskih sredstva plaćanja, osim papirnog i kovanog novca koji se ne koristi kao zakonsko sredstvo plaćanja ili ima numizmatičku vrednost (član 25. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2510
– uvoz akcija, obveznica i drugih hartija od vrednosti (član 25. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2520
– uvoz hartija od vrednosti, poštanskih vrednosnica, taksenih i drugih važećih vrednosnica po njihovoj utisnutoj vrednosti (član 25. stav 2. tačka 5) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2530
– uvoz ljudskih organa, tkiva, telesnih tečnosti i ćelija, krvi i majčinog mleka (član 25. stav 2. tačka 10) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2540
– uvoz dobara na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć (član 26. stav 1. tačka 1a) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2550
– uvoz dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena (član 26. stav 1. tačka 1b) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2560
– uvoz dobara koja se, u okviru carinskog postupka, unose u slobodne carinske prodavnice (član 26. stav 1. tačka 1v) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2570
– uvoz dobara po osnovu zamene u garantnom roku 2580
– uvoz dobara koja se, u okviru carinskog postupka, privremeno uvoze i ponovo izvoze, kao i stavljaju u carinski postupak aktivnog oplemenjivanja sa sistemom odlaganja (član 26. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2612
– uvoz dobara koja se, u okviru carinskog postupka privremeno izvozi u nepromenjenom stanju ponovo uvoze (član 26. stav 1. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2613
– uvoz dobara za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak prerade pod carinskom kontrolom (član 26. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2614
– uvoz dobara u okviru carinskog postupka, nad tranzitom robe (član 26. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2615
– uvoz dobara za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak carinskog skladištenja (član 26. stav 1. tačka 6) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2616
– član 216. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona 1611
– član 216. stav 1. tačka 2) Carinskog zakona 1612
– član 216. stav 1. tačka 3) Carinskog zakona 1613
– član 216. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona 1614
– član 216. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona 1615
– član 216. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona 1616
– član 216 stav 1. tačka 7) Carinskog zakona 1617
– član 216 stav 1. tačka 8) Carinskog zakona 1618
– član 216. stav 1. tačka 9) Carinskog zakona 1619
– član 216. stav 1. tačka 10) Carinskog zakona 1620
– član 216. stav 1. tačka 11) Carinskog zakona 1621
– član 216. stav 1. tačka 12) Carinskog zakona 1622
– član 216. stav 1. tačka 14) Carinskog zakona 1624
– član 216 stav 1. tačka 15) Carinskog zakona 1625
– član 216. stav 1. tačka 16) Carinskog zakona 1626
– član 217. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona 1716
 1. Zakonski osnov za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po carinskom i drugim zakonima
Zakonski osnov Šifra
Član 16. Carinskog zakona 01600
Član 30. stav 3. tačka 4. Carinskog zakona
Član 30. stav 3. tačka 5. Carinskog zakona
Član 107. stav 1. Carinskog zakona
03034
03035
10710
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006 – roba poreklom iz Bosne i Hercegovine BA00C
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006 – roba poreklom iz Makedonije MK00C
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom – za svu robu koja nije obuhvaćena Prilogom 2 uz Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine RU001
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006 – roba poreklom iz Moldavije – industrijski proizvodi obuhvaćeni glavama 25 do 97 Carinske tarife osim proizvoda navedenih u Aneksu 1 MD01C
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006 – roba poreklom iz Moldavije – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni glavama 1 do 24 Carinske tarife uključujući robu navedenu u Aneksu 1 MD11C
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006 – roba poreklom iz Albanije – industrijski proizvodi obuhvaćeni glavama 25 do 97 Carinske tarife osim proizvoda navedenih u Aneksu 1 AL01C
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006 – roba poreklom iz Albanije – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni glavama 1 do 24 Carinske tarife uključujući robu navedenu u Aneksu 1 AL11C
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006 – roba poreklom iz Crne Gore – sva roba obuhvaćena glavama 1 do 97 Carinske tarife ME00C
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006 – roba poreklom iz APKM – sva roba obuhvaćena glavama 1 do 97 Carinske tarife XK00C
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Belorusijom za svu robu koja nije obuhvaćena Prilogom A uz Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije BY001
Član 143. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona 14311
Član 157. Carinskog zakona 15700
Član 168. Carinskog zakona (potpuno oslobođenje) 16800
Član 170. stav 1. Carinskog zakona 17010
Član 172. stav 1. Carinskog zakona 17210
Član 179. Carinskog zakona 17910
Član 180. stav 1. Carinskog zakona 18010
Član 180. stav 2. Carinskog zakona 18020
Član 215. stav 1. tačka 2. Carinskog zakona 21512
Član 215. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona 21513
Član 215 stav 1. tačka 4. Carinskog zakona 21514
Član 215. stav 1. tačka 5. Carinskog zakona 21515
Član 215. stav 2. tačka 1. Carinskog zakona 21521
Član 215. stav 2. tačka 2. Carinskog zakona 21522
Član 216. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona 21611
Član 216. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona 21613
Član 216. stav 1. tačka 4. Carinskog zakona 21614
Član 216. stav 1. tačka 5. Carinskog zakona 21615
Član 216. stav 1. tačka 6. Carinskog zakona 21616
Član 216. stav 1. tačka 7. Carinskog zakona 21617
Član 216. stav 1. tačka 8. Carinskog zakona 21618
Član 216. stav 1. tačka 9. Carinskog zakona 21619
Član 216. stav 1. tačka 10. Carinskog zakona 21620
Član 216. stav 1. tačka 12. Carinskog zakona 21622
Član 216. stav 1. tačka 13) Carinskog zakona 21623
Član 216 stav 1. tačka 14. Carinskog zakona 21624
Član 216. stav 1. tačka 15. Carinskog zakona 21625
Član 216. stav 1. tačka 16. Carinskog zakona 21626
Član 217. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona 21711
Član 217. stav 1. tačka 2. Carinskog zakona 21712
Član 217. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona 21713
Član 217. stav 1. tačka 4. Carinskog zakona 21714
Član 217. stav 1. tačka 5. Carinskog zakona 21715
Član 217. stav 1. tačka 6. Carinskog zakona 21716
Član 217. stav 1. tačka 7. Carinskog zakona 21717
Član 217. stav 1. tačka 8. Carinskog zakona 21718
Član 217 stav 1. tačka 9. Carinskog zakona 21719
Član 217. stav 1. tačka 10. Carinskog zakona 21720
Član 218. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona 21811
Član 218. stav 1. tačka 2. Carinskog zakona 21812
Član 218. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona 21813
Član 218. stav 1. tačka 4. Carinskog zakona 21814
Član 218. stav 1. tačka 5. Carinskog zakona 21815
Član 221. stav 1. Carinskog zakona 22110
Član 222. Carinskog zakona 22200
Član 224. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona 22411
Član 224. stav 1. tačka 2. Carinskog zakona 22412
Tačka 1. podtačka 1) Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju carinski kontingenti za uvoz određene robe u 2010. godini („Službeni glasnik RS“, br. 119/08 i 96/09) i tačka 1. Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju carinski kontingenti za uvoz određene robe („Službeni glasnik RS“, br. 106/09 i 10/10) – stopa 15% 39709
Tačka 1. podtačka 2) Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju carinski kontingenti za uvoz određene robe u 2009. godini („Službeni glasnik RS“, br. 119/08 i 96/09) i tačka 1. podtačka 2) Odluke o kriterijumima na osnovu kojih se određuju carinski kontingenti za uvoz određene robe u 2010. godini („Službeni glasnik RS“, br. 106/09 i 10/10) – stopa 0% 39710
Član 30. stav 6. Carinskog zakona – smanjenje carinskih dažbina za sirovine i repromaterijal 306L1
Član 30. stav 6. Carinskog zakona – izuzimanje obrađenog duvana od plaćanja carinskih dažbina 306L2
Član 30. stav 6. Carinskog zakona – izuzimanje komponenti i delova za sklapanje „Fiat punto“ od plaćanja carinskih dažbina 306L3
Član 30. stav 6. Carinskog zakona – smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u određenoj količini (kvote) 306L4
Član 30. stav 6. Carinskog zakona – izuzimanje žitarica i uljarica od plaćanja carinskih dažbina 306L5
Član 16. Zakona o stranim ulaganjima 16000
Član 5. stav 1. Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći 05100
Član 5. stav 1. Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći – za robu koja se plaća iz sredstava prikupljenih po osnovu donacije i humanitarne pomoći 05199
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – industrijski proizvodi obuhvaćeni Glavama 25 do 97 Carinske tarife, uključujući i proizvode obuhvaćene Aneksom I (a), (b), (v) Sporazuma (osim proizvoda iz sledećih HS tarifnih brojeva, odnosno podbrojeva: 2905 43, 2905 44, 3301, 3501 – 3505, 3809 10, 3824 60, 4101 – 4103, 4301, 5001 – 5003) EU00I
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (a) EU03A
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (b) EU03B
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (v) EU03V
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (g) EU03G
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – proizvodi od ribe obuhvaćeni Aneksom V EU05R
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – vina obuhvaćena Aneksom I Protokola 2 EU12V
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – prerađeni poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom II Protokola 1 EU21P
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (d) Protokola uz SSP, prerađeni poljoprivredni proizvodi iz Aneksa II (a) Protokola uz SSP (osim cigareta iz tarifne oznake 2402 20 90 00) i šarana iz tarifne oznake 0301 93 00 00 (u skladu sa članom 5. Protokola uz SSP) EU12K
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – cigarete iz tarifne oznake 2402 20 90 00 obuhvaćene Aneksom II (a) Protokola uz SSP, na koje se primenjuje carinska stopa 10% u okviru propisane kvote od 25 tona, a dažbine 02 i 05 se ne naplaćuju. Iscrpljenjem kvote naplaćuju se carinske dažbine shodno SSP. EU12A
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – cigarete iz tarifne oznake 2402 20 90 00 obuhvaćene Aneksom II (a) Protokola uz SSP, na koje se primenjuje carinska stopa 15% u okviru propisane kvote od 1600 tona, a dažbine 02 i 05 se ne naplaćuju. Iscrpljenjem kvote se naplaćuju carinske dažbine shodno SSP. EU12B
Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske – industrijski proizvodi obuhvaćeni Glavama 25 do 97 Carinske tarife, za koje su ukinute sve carine na uvoz, uključujući proizvode navedene u Aneksu II (Liste A, B i C), osim proizvoda navedenih u Aneksu I TR00I
Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom 1 Protokola I – snižena carina u okviru kvote TR12P
Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom 1 Protokola I – snižene carinske dažbine (01 i 05) u okviru kvote TR12S
Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA – industrijski proizvodi obuhvaćeni Glavama 25 do 97 Carinske tarife, uključujući i proizvode navedene u Aneksu III liste A, B i V EF0IF
Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA – prerađeni poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Tabelom 2 Protokola A EFPAF
Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije – riba i ostali morski proizvodi obuhvaćeni Aneksom II, tabele 1 i 3 EFA2F
Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Švajcarske/ Lihtenštajna – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom I Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Švajcarske CH11F
Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Švajcarske/ Lihtenštajna – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom I Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Švajcarske – kvote CH12F
Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Islanda – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom I Sporazuma IS11F
Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Kraljevine Norveške – poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom I Sporazuma NO11F
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Kazahstan – za svu robu koja nije obuhvaćena Prilogom 2. Sporazuma KZ001

XVI. Vrste postupka

Izvoz uvoz Vrsta postupka Šifra
1. IZVOZ
Izvoz robe
10
2. PRIVREMENI IZVOZ I PASIVNO OPLEMENJIVANJE
Pasivno oplemenjivanje 21
Privremeni izvoz robe koja će se vratiti u nepromenjenom stanju 23
3. PONOVNI IZVOZ
Ponovni izvoz robe
31
4. UVOZ
Stavljanje robe u slobodan promet 40
Stavljanje robe u slobodan promet u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja (sistem povraćaja) 41
Stavljanje robe u slobodan promet u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja (sistem povraćaja) u prostorijama carinskog skladišta 46
Stavljanje robe u slobodan promet u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja (sistem povraćaja) u slobodnoj zoni 47
5. PRIVREMENI UVOZ I AKTIVNO OPLEMENJIVANJE
Aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja) 51
Privremeni uvoz robe koja će se vratiti u nepromenjenom stanju 53
Aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja) u prostorijama carinskog skladišta 55
Aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja) u slobodnoj zoni 57
6. PONOVNI UVOZ
Ponovni uvoz i stavljanje robe u slobodan promet 61
Ponovni uvoz i stavljanje domaće robe u slobodan promet 63
7. CARINSKO SKLADIŠTENJE
Carinsko skladištenje robe 71
Carinsko skladištenje ili unos u slobodnu zonu, robe namenjene za izvoz u nepromenjenom stanju, sa pravom na izvozne stimulacije ili oslobođenje od plaćanja poreza 76
Unos robe u slobodnu zonu, osim slučajeva pod šifrom 76 78
Smeštaj robe u slobodnim carinskim prodavnicama 79
9. DRUGE VRSTE
Prerada pod carinskom kontrolom 91
Ustupanje robe 92
Uništenje robe 93
Snabdevanje prodavnica u lukama i vazduhoplovnim pristaništima 96
Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavnicama 97
Snabdevanje diplomatskog osoblja iz carinskih skladišta 98

XVII. Vrste nacionalnog postupka

Vrsta postupka Šifra
Obračun carinskog duga za privremeno uvezenu robu 06
Druga strana roba namenjena obavljanju delatnosti u slobodnoj zoni 20
Strana roba namenjena isključivo za skladištenje u slobodnoj zoni 21
Strana oprema namenjena obavljanju delatnosti u slobodnoj zoni 22
Domaća roba namenjena za skladištenje i obavljanje delatnosti u slobodnim zonama 23
Snabdevanje brodova i vazduhoplova 95

XVIII. Vrste prethodnih isprava

Vrsta prethodne isprave Šifra
JCI – tranzit TR
JCI – izvoz robe C1
JCI – privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje C2
JCI – ponovni izvoz robe C3
JCI – carinsko skladištenje robe i unos robe u slobodnu zonu C7
JCI – prerada robe pod carinskom kontrolom i uništenje robe C9
Sažeta deklaracija SD
TIR karnet (za robu koja se doprema po TIR karnetu) TU
TIR karnet (za robu koja se otprema po TIR karnetu) TI
ATA karnet (za robu koja se doprema po ATA karnetu) AU
ATA karnet (za robu koja se otprema po ATA karnetu) AI
Poštansko-carinska prijava PP

XIX. Metod vrednovanja

Metod vrednovanja Šifra
Transakcijska vrednost (član 39. Carinskog zakona) 1
Transakcijska vrednost istovetne robe (član 40. Carinskog zakona) 2
Transakcijska vrednost slične robe (član 41. Carinskog zakona) 3
Metod dedukcije (član 43. Carinskog zakona) 4
Obračunata vrednost (član 44. Carinskog zakona) 5
Raspoloživi podaci (član 45. Carinskog zakona) 6
 1. Vrste dažbina
Vrsta dažbine Šifra
Carina 01
Sezonska carina 02
Posebna dažbine na uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 05
Republička administrativna taksa 14
Porez na dodatu vrednost 09
Akciza 10
Kompenzatorna kamata 15
Naknada za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte 16

XXI. Način plaćanja/obezbeđenja carinskog duga

Način plaćanja/obezbeđenja Šifra
Gotovinsko ili ekvivalentno plaćanje kod organa carinske službe A
Obezbeđenje plaćanja duga sa pojedinačnim gotovinskim depozitom C
Obezbeđenje plaćanja duga sa pojedinačnom garancijom – bankarska garancija I
Nema obaveze da se izvrši plaćanje, odnosno obezbeđenje nastalog ili obezbeđenje eventualno nastalog duga N
Obezbeđenje plaćanja duga sa zajedničkom garancijom – gotovinski depozit S
Obezbeđenje plaćanja duga sa zajedničkom garancijom – bankarska garancija W

XXII. Vrste garancija

Vrsta garancija Šifra
Garancija primaoca ili njegovog posrednog zastupnika, garancija carinskog dužnika ili lica koje može postati odgovorno za taj dug 1
Garancija drugog lica sa dozvolom carinskog organa 9

XXIII. Vrste obezbeđenja za robu u tranzitu

Vrsta obezbeđenja Šifra Ostale stavke
Oslobođenje od podnošenja obezbeđenja u skladu sa članom 121. tačka 4. Carinskog zakona 0 – broj sertifikata oslobađanja od garancije (u nacionalnom ili zajedničkom tranzitu)
Opšta garancija 1 – broj sertifikata zajedničke garancije (u nacionalnom ili zajedničkom tranzitu)
Pojedinačna garancija 2 – broj garancije u upotrebi
– (u nacionalnom ili zajedničkom tranzitu)
Obezbeđenje gotovinskim depozitom 3 – broj registracije (u nacionalnom ili zajedničkom tranzitu)
Individualna garancija u formi vaučera 4 – broj vaučera individualne garancije (u nacionalnom ili zajedničkom tranzitu)
Garancije gde iznos obezbeđenja ne prelazi 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti (član 225. stav 5. Carinskog zakona) 5 (samo u nacionalnom tranzitu)
Oslobođenje od polaganja obezbeđenja u skladu sa članom 122. Carinskog zakona ili član 11. Priloga I Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku 1987 6 (u nacionalnom ili zajedničkom tranzitu
Oslobođenje od garancije za put između carinarnice otpreme i tranzitne carinarnice (član 10 (2)(b) Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku 1987 7 (samo u zajedničkom tranzitu)
Polaganje garancije nije potrebno određenim javnim organima 8 (samo u nacionalnom tranzitu)
Za pojedinačnu garanciju u tački 3 Priloga IV glava I Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku 1987 9 – broj garancije u upotrebi
Oslobađanje od garancije po ugovoru (član 10(2)(a) Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku 1987) A (samo u zajedničkom tranzitu)
Garancija za transport po TIR karnetu B – broj TIR karneta
(samo u nacionalnom tranzitu)
Garancija za transport po ATA karnetu C – broj ATA karneta
(samo u nacionalnom tranzitu)

XXIV. Priložene isprave i dodatne informacije

(1) U rubriku 44 JCI i JCI BIS upisuju se potrebne šifre iz sedam grupa podataka, koje obrađuju:

 1. vrednost robe u carinske i statističke svrhe (grupa podataka sa oznakom V);
 2. carinske postupke iz člana 110. Carinskog zakona (grupa podataka sa oznakom E);
 3. fakturna dokumenta (grupa podataka sa oznakom F);
 4. izjave i zahteve (grupa podataka sa oznakom I);
 5. ostala priložena dokumenta (grupa podataka sa oznakom O);
 6. uverenja o poreklu i druga uverenja (grupa podataka sa oznakom U);
 7. pojednostavljene postupke (grupa podataka sa oznakom S),
 8. posebne oblike spoljnotrgovinskog posla (grupa podataka sa oznakom P),

(2) Svaku pojedinačnu grupu podataka je moguće opisati u najmanje dve podele:

– u podelu 44/1 upisuje se šifra, pri čemu je prvi znak slovna oznaka grupe podataka;

– u podelu 44/2, dužine najviše dvadeset znakova, upisuju se sadržinski podaci koji su vezani za odabranu šifru (npr.: redni brojevi dokumenata, iznos prevoznih troškova). Sadržaj ove podele i način upisa podataka određeni su za pojedinačnu šifru iz podele 44/1. Ako sadržaj nije propisan, onda se upisuje samo odgovarajuća šifra iz podele 44/1.

(3) Podaci koji se upisuju u ovu rubriku razdvajaju se zagradama, a grupe podataka kosom crtom.

Primer:

(V31)(1000,00)/(V32)(100,00)

Šifra znači da se u konkretnom naimenovanju prijavljuju troškovi prevoza i troškovi osiguranja do ulaska u carinsko područje koji se uračunavaju u carinsku vrednost u iznosu od 1000,00 dinara, odnosno 100,00 dinara.

(4) Ako u JCI sa više od jednog naimenovanja pojedinačne šifre važe za kompletnu deklaraciju (sva naimenovanja), one mogu da se upišu samo u prvom naimenovanju. U takvim slučajevima mora biti (osim za šifre slovne grupe I, O i S, jer to nije potrebno) u prvom naimenovanju upisana takođe dodatna šifra S ispred pojedinačne šifre.

Primer: S(V31)(1000,00)

Šifra znači da se u konkretnom naimenovanju prijavljuju troškovi prevoza do ulaska u carinsko područje koji se uračunavaju u carinsku vrednost u iznosu od 1000,00 dinara, da se odnose na svu robu koja se carini po JCI i da se dele srazmerno vrednosti pojedine robe.

(5) Grupe šifara se koriste na sledeći način:

 1. Vrednost robe za carinske i statističke svrhe
Opis Šifra u 44/1 Sadržaj 44/2
1. Troškovi koji se ne uračunavaju u carinsku vrednost
Troškovi prevoza (član 47. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona)
V11 iznos u din.
Troškovi osiguranja, utovara, istovara i manipulativni troškovi u vezi sa prevozom nastali posle unosa robe u carinsko područje (član 46. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona) V12 iznos u din.
Uvozne dažbine i druge naknade koje se naplaćuju u carinskom području (član 47. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona) V13 iznos u din.
Troškovi izgradnje, montaže, održavanja ili tehničke pomoći nastali posle uvoza (član 47. stav 1. tačka 2) Carinskog zakona) V14 iznos u val.
Naknade za dobijanje prava za reprodukciju (član 47. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona) V15 iznos u val.
Kamate i troškovi finansiranja (član 47. stav 1. tačka 3) Carinskog zakona) V16 iznos u val.
Provizija za kupovinu (član 47. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona) V22 iznos u val.
Naknade za dobijanje prava za distribuciju i preprodaju uvezene robe, ako nisu uslov prodaje (član 46. stav 4. tačka 2) Carinskog zakona) V23 iznos u val.
Dažbine i takse koje se naplaćuju u državi izvoza, od kojih je uvezena roba oslobođena ili može biti oslobođena sistemom povraćaja (član 47. stav 1. tačka 7) Carinskog zakona) V24 iznos u val.
2. Troškovi koji se uračunavaju u carinsku vrednost
Troškovi prevoza (član 46. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona)
V31 iznos u din.
Troškovi osiguranja, utovara, istovara i manipulativni troškovi u vezi sa prevozom uvezene robe do mesta ulaska u carinsko područje (član 46. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona) V32 iznos u din.
Troškovi pakovanja (član 46. stav 1. tačka 1) alineja 3 Carinskog zakona) V33 iznos u val.
Troškovi ambalaže (član 46. stav 1. tačka 1) alineja 2 Carinskog zakona) V34 iznos u val.
Provizija posrednika (član 46. stav 1. tačka 1) alineja 1 Carinskog zakona) V36 iznos u val.
Srazmerni deo vrednosti robe koju kupac obezbeđuje prodavcu (član 46. stav 1. tačka 2) alineja 1 do 3 Carinskog zakona) V37 iznos u val.
Naknade za korišćenje prava intelektualne svojine, uključujući naknadu za licence (član 46. stav 1. tačka 3) Carinskog zakona) V38 iznos u val.
Deo iznosa ostvaren preprodajom, ustupanjem ili upotrebom uvezene robe (član 46. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona) V39 iznos u val.
Srazmerni deo vrednosti usluga izvršenih u inostranstvu koje kupac posebno plaća (član 46. stav 1. tačka 2) alineja 4 Carinskog zakona) V40 iznos u val.
3. Sniženja i gotovinski popusti u skladu sa članom 48. Carinskog zakona
Sniženja i gotovinski popusti V51 %
Sniženja i gotovinski popusti V61 iznos u val.
4. Prijavljena vrednost robe u postupku aktivnog ili pasivnog oplemenjivanja
Prijavljena vrednost robe V71 iznos u val.
5. Troškovi koji se uračunavaju u poresku osnovicu, a ne uračunavaju se u carinsku vrednost
Sporedni troškovi nastali do prvog odredišta u Republici (član 19. stav 2. tačka 2) Zakona o PDV) V81 iznos u din.

 

Napomena: Iznosi troškova, odnosno procenti i iznosi popusta zaokružuju se na dva decimalna mesta. Iznosi troškova i popusta u valuti iskazuju se u valuti iz rubrike 22 JCI.
Procenti popusta se iskazuju u odnosu na vrednost iz rubrike 22, odnosno rubrike 42 JCI.
 1. Carinski postupci sa odlaganjem i carinski postupci sa ekonomskim dejstvom iz člana 110. Carinskog zakona
Opis Šifra u 44/1 Sadržaj 44/2
Prethodno odobrenje za postupak aktivnog oplemenjivanja E01 car.org./XX/br./gggg
Deklaracija kao zahtev i odobrenje za postupak aktivnog oplemenjivanja E02
Prethodno odobrenje za postupak prerade pod carinskim nadzorom E03 car.org./XX/br./gggg/rbr
Deklaracija kao zahtev i odobrenje za postupak prerade pod carinskim nadzorom E04
Prethodno odobrenje za postupak pasivnog oplemenjivanja E05 car.org./XX/br./gggg/rbr
Deklaracija kao zahtev i odobrenje za postupak pasivnog oplemenjivanja E06
Prethodno odobrenje za privremeni uvoz robe E07 car.org./XX/br./gggg
Oslobađanje od polaganja instrumenata obezbeđenja E08 car. org./br./gggg
Deklaracija kao zahtev i odobrenje za postupak privremenog uvoza E09
Prethodno odobrenje za privremeni izvoz robe E10 car.org./XX/br./gggg/
Deklaracija kao zahtev i odobrenje za postupak privremenog izvoza E11
Prethodno odobrenje za postupak tranzita E12 car.org./br./gggg
Prethodno odobrenje za postupak skladištenja E13 car.org./br./gggg
Deklaracija kao osnov za obračun dažbina po članu 170. Carinskog zakona E14 car.org./vr.isp/br./gggg
Odobrenje za carinsko skladištenje sa ograničenim rokom E15 car.org./vr.isp./br./gggg
Drugi dokumenti E99

 

Napomena: Skraćenica u koloni „Sadržaj 44/2“ znači: „car. org./br./gggg/dp: šifra carinskog organa/broj odobrenja/godina/redni broj dobijenog proizvoda, odnosno robe koja se vraća u nepromenjenom stanju“, car.org./vr.isp/br./ gggg: šifra carinskog organa/šifra vrste isprave/broj isprave/godina, car.org./XX/br./gggg/rbr: šifra carinskog organa/DP/broj odobrenja/godina/redni broj dobijenog proizvoda ili šifra carinskog organa /RM/ broj odobrenja/godina/redni broj repromaterijala, car.org./RM/br./gggg/ rbr: šifra carinskog organa/RM/broj odobrenja/godina/redni broj robe koja se vraća u nepromenjenom stanju, car.org./XX/br./gggg/: šifra carinskog organa /RO/broj odobrenja/godina ili šifra carinskog organa/PP/ broj odobrenja/godina.
 1. Fakturna dokumenta
Opis Šifra u 44/1 Sadržaj 44/2
Faktura F01 br./gggg
Proforma faktura F02 br./gggg
Izjava o vrednosti robe F03 br./gggg
Fakture kod kupovine robe u inostranstvu radi njene prodaje u inostranstvu F93 br./gggg
Druge fakture F99 br./gggg

 

Napomena: Skraćenica u koloni „Sadržaj 44/2“ znači:
„br./gggg: broj dokumenta/godina“
 1. Zahtevi i izjave
Opis Šifra u 44/1 Sadržaj 44/2
Zahtev za oslobođenje od plaćanja carine I01 br./gggg
Zahtev za korišćenje datuma drugačijeg od datuma prihvatanja JCI I02 br./gggg
Zahtev za sukcesivno carinjenje I03 br./gggg
Zahtev za premeštaj robe I04 br./gggg
Zahtev za primenu člana 106. Carinskog zakona I05 br./gggg
Izjava o uvozu korišćene opreme I06 br./gggg
Izjava korisnika da će robu uvezenu uz smanjenje carinskih dažbina koristiti isključivo za potrebe sopstvene proizvodnje I80
Druge izjave i zahtevi I99 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola fitosanitarne inspekcije za bezbednost hrane ili izjava kojom se roba oslobađa inspekcijske kontrole u skladu sa napomenom uz tarifni stav I60 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola veterinarsko-sanitarne inspekcije ili izjava kojom se roba oslobađa inspekcijske kontrole u skladu sa napomenom uz tarifni stav I64 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola sanitarne inspekcije ili izjava kojom se roba oslobađa inspekcijske kontrole u skladu sa napomenom uz tarifni stav I65 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola fitosanitarne inspekcije ili izjava kojom se roba oslobađa inspekcijske kontrole u skladu sa napomenom uz tarifni stav I66 br./gggg
Izjave kod kupovine robe u inostranstvu radi njene prodaje u inostranstvu I93 br./gggg
Podatak o licu koje je nosilac prava na oslobođenje od plaćanja carine, neplaćanja carine ili prava na uvoz robe po sniženoj stopi carine, zbog posebne namene robe K01

 

Napomena: Skraćenica u koloni „Sadržaj 44/2“ znači:
„br./gggg: broj zahteva – izjave/godina“
 1. Ostali priloženi dokumenti
Opis Šifra u 44/1 Sadržaj 44/2
Tovarni list O01
Polisa osiguranja O02
Brodski tovarni list O03
Avionski tovarni list O04
Železnički tovarni list O05
Drumski tovarni list O06
Specifikacija robe O07
Kopija JCI O08 car. org./vrsta/br./gggg
CAS broj O09
Nadzorna carinska ispostava O11 car. org.
Carinsko obeležje kod sprovođenja pojednostavljenog izvoznog postupka u prostoru pošiljaoca O12
Jedinstveni referentni broj (URN) O14
Identifikacioni broj međunarodne dozvole za drumski prevoz stvari O17
Humanitarna pomoć O18 naziv i sedište pošiljaoca humanitarne pomoći
Kopija JCI za razduženje postupaka sa ekonomskim dejstvom 083 car.org./vrsta/br./gggg/rbr
Drugi dokumenti O99

 

Napomena: Skraćenica u koloni „Sadržaj 44/2“ znači: car.org./vrsta/br./gggg: šifra carinskog organa/šifra vrste isprave/broj JCI/godina/redni broj naimenovanja.

5A Ostali priloženi prevozni dokumenti sažete deklaracije

Opis Šifra Identifikacija priložene isprave
Ata karnet ATA
Brodski manifest BM
Blanko tovarni list BTL
Železnički tovarni list CIM
Železnički tovarni list maršrutni voz CIMM
Drumski tovarni list CMR
Ekspresni (železnički tovarni list) ETL
Faktura FAK br./gggg
Kurirski konsolidovani manifest KKM
Ostale komercijalne isprave KOM
„Pack“ lista PAK
Prtljažnica PRT
Potvrda o zadržanoj robi PZR
TIR karnet TIR
Vazduhoplovni (kargo) manifest VM
Zbirni tovarni list ZTL
Zapisnik iz faze pregleda robe u prevoznom sredstvu ZAP
Teretnica (brodska) TER

 

NAPOMENA: Skraćenica u koloni „Identifikacija priložene isprave“ znači:
„br./gggg: broj priložene isprave/godina“.

5B Ostali priloženi dokumenti sažete deklaracije

Opis Šifra Identifikacija priložene isprave
Faktura FAK br./gggg
Kurirski konsolidovani manifest KKM
„Pak“ lista PAK
Avionski tovarni list AWB
Kućni tovarni list KTL
Teretnica (brodska) TER
Ostala prevozna dokumenta OPD

 

NAPOMENA: Skraćenica u koloni „Identifikacija priložene isprave“ znači:
„br./gggg: broj priložene isprave/godina“.
 1. Uverenja o poreklu i druga uverenja
Opis Šifra u 44/1 Sadržaj 44/2
1. Dokumenta za dokazivanje porekla
Uverenje o poreklu robe EUR.1 U01 broj BK
ili
broj SK XX
(gde su XX međ. oznake zemalja kumulacije)
Uverenje o poreklu robe Form A U02 br./gggg
Izjava na fakturi U03 broj BK ili broj SK XX
(gde su XX međ. oznake zemalja kumulacije)
Izjava ovlašćenog izvoznika na fakturi U04 broj BK
ili
broj SK XX
(gde su XX međ. oznake zemalja kumulacije)
Izjava ovlašćenog izvoznika na fakturi U04 br./gggg
Uverenje o direktnoj pošiljci U05 br./gggg
Druga uverenja o poreklu robe U06 br./gggg
Uverenje o nepreferencijalnom poreklu tekstila U07 br./gggg
Uverenje o nepreferencijalnom poreklu proizvoda narodne radinosti i folklornih proizvoda od tekstila U08 br./gggg
Dokument o obračunu dažbina po osnovu zabrane povraćaja ili oslobođenja U12 br./gggg
Uverenje o kretanju robe EUR-MED U13
Izjava na fakturi EUR-MED U14
Drugi dokumenti za dokazivanje porekla robe U19 br./gggg
Uverenje o poreklu Form CT-2 U15 br./gggg
2. Uverenja, saglasnosti i dozvole ministarstava
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva unutrašnjih poslova U21 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva finansija i privrede U22 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva pravde i državne uprave U23 br./gggg
Uverenje, saglasnost, dozvola ili mišljenje ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede U25 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja U27 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija U31 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike U32 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja U33 br./gggg
Uverenje, saglasnost, dozvola ili mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine U34 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva kulture i informisanja U36 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva zdravlja U37 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu U39 br./gggg
Dozvola Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija za izvoz šećera u zemlje Evropske zajednice U40 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Agencije za lekove i medicinska sredstva U42 br./gggg
Isprava o usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme U43 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost U44 br./gggg
Licenca Agencije za energetiku U45 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva spoljnih poslova U51 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva odbrane U52 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva omladine i sporta U53 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Kancelarija za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama U54 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Kancelarija za Kosovo i Metohiju U55 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave U56 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva saobraćaja U57 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva građevinarstva i urbanizma U58 br./gggg
3. Ostala uverenja, saglasnosti, dozvole i mišljenja
Uverenje, saglasnost ili dozvola fitosanitarne inspekcije za bezbednost hrane U60 br./gggg
Uverenje, saglasnost, dozvola ili potvrda Privredne komore Srbije U61 br./gggg
Potvrda o usklađenosti sa propisima o homologaciji Agencije za bezbednost saobraćaja U62 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola veterinarsko-sanitarne inspekcije U64 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola sanitarne inspekcije U65 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola fitosanitarne inspekcije U66 br./gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola ekološke inspekcije U67 br./gggg
Obavezujuće obaveštenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi U68 br./gggg
Obavezujuće obaveštenje o poreklu robe U69 br./gggg
Uverenje o carinskom statusu robe U71 br./gggg
Odluka nadležnog ministarstva za uvoz robe u okviru kvota po sporazumima o slobodnoj trgovini U73 br./gggg
Rešenje o količinskom kontigentu nadležnog ministarstva U74 br./gggg
Rešenje o vrednosnom kontigentu nadležnog ministarstva U75 br./gggg
Izjava korisnika o krajnjoj nameni U76 br./gggg
Sertifikat, ili rešenje o priznavanju važenja inostrane isprave o usaglašenosti, ili izvod iz registra inostranih isprava i znakova usaglašenosti koji važe u Republici Srbiji U78 br./gggg
Potvrda o usaglašenosti ili izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti, ili sertifikat, ili rešenje o priznavanju važenja inostrane isprave o usaglašenosti, ili izvod iz registra inostranih isprava i znakova usaglašenosti koji važe u Republici Srbiji izdat od strane nadležnog ministarstva U79 br./gggg
Rešenja Uprave za duvan o upisu u Registar proizvođača duvanskih proizvoda i u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda U80
Sertifikat o organskom proizvodu izdat od strane ovlašćene kontrolne organizacije U81 br./gggg
Druga uverenja, saglasnosti, dozvole i mišljenja U99 br./gggg

 

Napomena: Skraćenica u koloni „Sadržaj 44/2“ znači: „br./gggg: broj dokumenta/godina“, BK – bez kumulacije, SK – sa kumulacijom.
 1. Pojednostavljeni postupci
Opis Šifra u 44/1 Sadržaj 44/2
Pojednostavljena JCI S01
Dopunska JCI za pojednostavljenu JCI iz člana 101. stav 1. tačka 1.) Carinskog zakona S02 car. org./br./gggg
Dopunska JCI za pojednostavljenu JCI po osnovu korišćenja trgovinske ili službene isprave S03
Dopunska JCI za pojednostavljenu JCI po osnovu korišćenja knjigovodstvene isprave S04 car. org./br./gggg
Specifikacija pošiljki S05
Periodična JCI S06 car. org./br./gggg
Odobrenje za pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture S10 car.org./br./gggg
Odobrenje za pojednostavljeni izvozni postupak u prostoru pošiljaoca S11 car.org./br./gggg
Odobrenje za pojednostavljeni uvozni postupak u prostoru primaoca S12 car.org./br./gggg
Odobrenje za status ovlašćenog pošiljaoca S13 car.org./br./gggg
Odobrenje za status ovlašćenog primaoca S14 car.org./br./gggg
Druge isprave S99

 

Napomena: Skraćenica u koloni „Sadržaj 44/2“ znači:
„br./gggg: šifra carinskog organa/broj odobrenja/godina“.
 1. Posebni oblici spoljnotrgovinskog posla
Opis Šifra u 44/1 Sadržaj 44/2
Specifikacija Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja – ulog stranog lica P01 br. /gggg
Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja – kompenzacioni poslovi P04 br. /gggg
Dozvola Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za izvoz robe dvostruke namene P05 br./gggg/br.
iz kont. liste
Dozvola Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za uvoz robe dvostruke namene P06 br./gggg/ br.
iz kont. liste
Dozvola Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za izvoz naoružanja i vojne opreme P07 br./gggg/ br.
iz kont. liste
Dozvola Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za uvoz naoružanja i vojne opreme P08 br./gggg/ br.
iz kont. liste
Odobrenje Ministarstva unutrašnjih poslova za transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme kopnenim i vodenim putevima P09 br./gggg
Odobrenje organa nadležnog za vazdušni saobraćaj za transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme vazdušnim putem P10 br./ggg

 

Napomena: Skraćenica u koloni „Sadržaj 44/2“ znači:
„br./gggg: šifra carinskog organa/broj odobrenja/godina“, „br./gggg/br. iz kont. liste: broj dozvole/godina/broj iz kontrolne liste“.

XXV. Šifre vrste pakovanja

Vrste pakovanja

U rubriku 31 JCI i JCI BIS upisuju se potrebne šifre (UN/ECE Recommendation No 21/Rev. 8.1 of 12 July 2010).

1. Aerosol (sprej) AE
2. Ampula, nezaštićena AM
3. Ampula, zaštićena AP
4. Raspršivač AT
5. Vreća BG
6. Vreća, fleksibilna ambalaža FX
7. Vreća, jutena GY
8. Vreća, posebno velika (džambo vreća) JB
9. Vreća, velika ZB
10. Vreća, višestruka MB
11. Vreća, papirna 5M
12. Vreća, papirna, višeslojna XJ
13. Vreća, papirna, višeslojna, vodootporna XK
14. Vreća, plastična EC
15. Vreća, plastična folija XD
16. Vreća, za veliku količinu robe u rinfuzi 44
17. Vreća, za veliku količinu u rinfuzi 43
18. Vreća, tekstilna 5L
19. Vreća, tekstilna, nepropusna XG
20. Vreća, tekstilna, vodootporna (nepromočiva) XH
21. Vreća, tekstilna, bez unutrašnje postave / obloge XF
22. Vreća, sa ručkama TT
23. Vreća, od tkane plastike 5H
24. Vreća, od tkane plastike, (bez mogućnosti curenja) XB
25. Vreća, od tkane plastike, vodootporna (nepromočiva) XC
26. Vreća, od tkane plastike, bez unutrašnje postave / obloge XA
27. Bala, komprimovana BL
28. Bala, nekomprimovana BN
29. Lopta AL
30. Balon, nezaštićen BF
31. Balon, zaštićen BP
32. Šipka BR
33. Bačva BA
34. Bačva, drvena 2C
35. Bačva, drvena, sa zapušačem / čepom QH
36. Bačva, drvena, sa poklopcem koji se može skidati QJ
37. Šipke, u svežnju / snopu / BZ
38. Rezervoar BM
39. Korpa BK
40. Korpa, sa ručkom, kartonska HC
41. Korpa, sa ručkom, plastična HA
42. Korpa, sa ručkom, drvena HB
43. Remen B4
44. Koš BI
45. Balvan OK
46. Ploča BD
47. Table u svežnju BY
48. Kalem BB
49. Rolna (tekstil) BT
50. Boca za plin / gas GB
51. Boca, nezaštićena, loptasta BS
52. Boca, nezaštićena, cilindrična BO
53. Boca, zaštićena, loptasta BV
54 Boca, zaštićena, cilindrična BQ
55. Sanduk za boce / stalak za boce (gajba, sanduk) BC
56. Kutija BX
57. Kutija, aluminijumska 4B
58 Kutija, (CHEP) DH
59. Kutija, od lesonita 4G
60. Kutija, za tečnost BW
61. Kutija od prirodnog drveta 4C
62. Kutija, plastična 4H
63. Kutija, plastična, podesiva QR
64. Kutija, plastična, tvrda (od tvrde plastike) QS
65. Kutija, od šperploče 4D
66. Kutija, od rekonstruisanog drveta 4F
67. Kutija, čelična 4A
68. Kutija, drvena, od prirodnog drveta, obična (uobičajena) QP
69. Kutija, drvena, od prirodnog drveta, sa nepropusnim zidovima (stranicama) QQ
70 Kanta BJ
71 Rinfuza, gas (pri 1 031 mbar I 15 C) VG
72. Rinfuza, tečni gas (pri velikoj temperaturi i pritisku) VQ
73. Rinfuza, tečnost VL
74. Rinfuza, metalni otpad VS
75. Rinfuza, čvrste, fine čestice (puderi / praškovi) VY
76. Rinfuza, čvrste, zrnaste čestice (granulat) VR
77. Rinfuza, čvrste, krupne čestice (grumeni, komadi) VO
78. Veza BH
79. Bunt BE
80. Bunt drveni 8C
81. Bačva BU
82. Kavez CG
83. Kavez (CHEP) DG
84. Kavez, valjkasti CW
85. Limenka, cilindrična CX
86. Limenka, pravougaona CA
87. Limenka sa drškom i slavinom CD
88. Kanister CI
89. Platno (u smislu: slikarsko) CZ
90. Kapsula, AV
91. Velika staklena flaša za držanje koroziva, nezaštićena CO
92. Velika staklena flaša za držanje koroziva, zaštićena CP
93. Tanki karton CM
94. Kolica (korpa) sa ravnom platformom FW
95. Karton CT
96. Patrona CO
97. Sanduk CS
98. Sanduk za auto 7A
99. Sanduk, izotermički EI
100. Sanduk, skeletni (kosturni) SK
101. Sanduk, čelični SS
102. Sanduk sa paletnom osnovom ED
103. Sanduk sa paletnom osnovom, od kartona EF
104. Sanduk sa paletnom osnovom, od metala EH
105. Sanduk sa paletnom osnovom, od plastike EG
106. Sanduk sa paletnom osnovom, od drveta EE
107. Sanduk, drveni 7B
108. Bure CK
109. Škrinja CH
110 Posuda za mleko CC
111. Kutija, sa poklopcem na pregib AI
112. Kasa blagajna CF
113. Mrtvački sanduk CJ
114. Spirala CL
115. Kombinovano pakovanje, staklena posuda 6P
116. Kombinovano pakovanje, staklena posuda u aluminijumskom sanduku YR
117. Kombinovano pakovanje, staklena posuda u aluminijumskom bubnju YQ
118. Kombinovano pakovanje, staklena posuda u podesivom plastičnom pakovanju YY
119. Kombinovano pakovanje, staklena posuda u bubnju od vlaknastih ploča YW
120. Kombinovano pakovanje, staklena posuda u kutiji od lesonita YX
121. Kombinovanje pakovanje, staklena posuda u bubnju od šperploča YT
122. Kombinovano pakovanje, staklena posuda u čvrstom plastičnom pakovanju YZ
123. Kombinovano pakovanje, staklena posuda u čeličnoj kutiji YP
124. Kombinovano pakovanje, staklena posuda u čeličnom bubnju YN
125. Kombinovano pakovanje, staklena posuda u pletarskim / korparskim proizvodima YV
126. Kombinovano pakovanje, staklena posuda u drvenoj kutiji YS
127. Kombinovano pakovanje, plastična posuda 6H
128. Kombinovano pakovanje, plastična posuda u aluminijumskom sanduku YD
129. Kombinovano pakovanje, plastična posuda u aluminijumskom bubnju YC
130. Kombinovano pakovanje, plastična posuda u bubnju od vlaknastih ploča YJ
131. Kombinovano pakovanje, plastična posuda u kutiji od iverice YK
132. Kombinovano pakovanje, plastična posuda u plastičnom bubnju YL
133. Kombinovano pakovanje, plastična posuda u kutiji od šperploče YH
134. Kombinovano pakovanje, plastična posuda u bubnju od šperploče YG
135. Kombinovano pakovanje, plastična posuda u čvrstoj plastičnoj kutiji YM
136 Kombinovano pakovanje, plastična posuda u čeličnoj kutiji YB
137. Kombinovano pakovanje, plastična posuda u čeličnom bubnju YA
138. Kombinovano pakovanje, plastična posuda u drvenoj kutiji YF
139. Kornet AJ
140. Kontejneri, fleksibilni 1F
141. Kontejneri, galonski GL
142. Kontejneri, metalni ME
143. Kontejneri, koji nisu drugačije označeni kao prevozna oprema CN
144. Kontejneri, spoljni OU
145. Pokrivač CV
146. Sanduk / Sandučić CR
147. Sanduk za pivo CB
148. Sanduk za rasuti teret, kartonski DK
149. Sanduk za rasuti teret, plastični DL
150. Sanduk za rasuti teret, drveni DM
151. Sanduk, uokvireni FD
152. Sanduk za voće FC
153. Sanduk, metalni MA
154. Sanduk za mleko MC
155. Sanduk, višeslojni, kartonski DC
156. Sanduk, višeslojni, plastični DA
157. Sanduk, višeslojni, drveni DB
158. Sanduk, plitki SC
159. Sanduk, drveni 8B
160. Pletena korpa (sa poklopcem, koja se isključivo koristi za držanje upecane ribe, može se potopiti u vodu; hladi lovinu) CE
161. Posuda CU
162. Cilindar / komora CY
163. Boca, nezaštićena (zapremine 20-60 l. – za tečnost) DJ
164. Boca, zaštićena, (zapremine 20-60 l. – za tečnost) DP
165. Dozator DN
166. Bubanj DR
167. Bubanj, aluminijumski 1B
168. Bubanj, aluminijumski, bez mogućnosti skidanja poklopca QC
169. Bubanj, aluminijumski, sa mogućnošću skidanja poklopca QD
170. Bubanj, vlaknasti 1G
171. Bubanj, čelični DI
172. Bubanj, plastični IH
173. Bubanj, plastični, bez mogućnosti skidanja poklopca QF
174. Bubanj, plastični, sa mogućnošću skidanja poklopca QG
175. Bubanj, šperploča 1D
176. Bubanj, čelični 1A
177. Bubanj, čelični, bez mogućnosti skidanja poklopca QA
178. Bubanj, čelični, sa mogućnošću skidanja poklopca QB
179. Bubanj, drveni 1W
180. Omot EN
181, Omot, čelični SV
182. Kutija za film FP
183. Bačvica / malo bure (određene zapremine za puter, so…) FI
184. Čuturica (pljoska) FL
185. Flexibag FB
186. Flexitank – (isto kao prethodno, prenosivo; tipa cisterne) FE
187. Ambalaža za hranu (od stiropora) FT
188. Kovčeg, vojnički FO
189. Okvir / ram FR
190. Greda / nosač GI
191. Grede / nosači u snopu / svežnju / smotku (buntu) GZ
192. Korpa HR
193. Vešalica / ofinger HN
194. Veliko bure (zapremine 238 l. ili 286 l.) HG
195. Poluga /ingot IN
196. Ingoti IZ
197. Međurezervoar WA
198. Međurezervoar za teret, aluminijumski WD
199. Međurezervoar za teret, aluminijumski, za tečnost WL
200. Međurezervoar za teret, aluminijumski, pod pritiskom većim od 10 kPa WH
201. Međurezervoar za teret, kombinovani ZS
202. Međurezervoar za teret, kombinovani, fleksibilna plastika, za tečnost ZR
203. Međurezervoar za teret, kombinovani, fleksibilna plastika, pod pritiskom ZP
204. Međurezervoar za teret, kombinovani, fleksibilna plastika, za čvrste stvari ZM
205. Međurezervoar za teret, kombinovani, čvrsta plastika, za tečnosti ZQ
206. Međurezervoar za teret, kombinovani, čvrsta plastika, pod pritiskom ZN
207. Međurezervoar za teret, kombinovani, čvrsta plastika za čvrste stvari PL
208. Međurezervoar za teret, iverica ZT
209. Međurezervoar za teret, fleksibilni ZU
210. Međurezervoar za teret, metalni WF
211. Međurezervoar za teret, metalni, za tečnost WM
212. Međurezervoar za teret, metalni, osim čelika ZV
213. Međurezervoar za teret, metalni, pod pritiskom 10 kPa WJ
214. Međurezervoar za teret, prirodno drvo ZW
215. Međurezervoar za teret, prirodno drvo sa unutrašnjom oblogom WU
216. Međurezervoar za teret, papir, višeslojni ZA
217. Međurezervoar za teret, papir, višeslojni, vodootporni ZC
218. Međurezervoar za teret, plastična folija WS
219. Međurezervoar za teret, šperploča ZX
220. Međurezervoar za teret, šperploča, sa unutrašnjom oblogom WY
221. Međurezervoar za teret, rekonstruisano drvo ZY
222. Međurezervoar za teret, rekonstruisano drvo, sa unutrašnjom oblogom WZ
223. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika AA
224. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, samostalni, tečnost ZK
225. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, samostalni, pod pritiskom ZH
226. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, samostalni, za čvrste stvari ZF
227. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, sa strukturnom opremom, za tečnosti ZJ
228. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, sa strukturnom opremom, pod pritiskom ZG
229. Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, sa strukturnom opremom, za čvrste predmete ZD
230. Međurezervoar za teret, čelični WC
231. Međurezervoar za teret, metalni, za tečnost WK
232. Međurezervoar za teret, metalni, pod pritiskom većim od 10 kPa WG
233. Međurezervoar za teret, tekstilni, bez presvlake i obloge WT
234. Međurezervoar za teret, tekstilni, presvučen WV
235. Međurezervoar za teret, tekstilni, presvučen i obložen WX
236. Međurezervoar za teret, tekstilni, obložen WW
237. Međurezervoar za teret, tkana plastika, presvučen WP
238. Međurezervoar za teret, tkana plastika, presvučen i obložen WR
239. Međurezervoar za teret, tkana plastika, obložen WQ
240. Međurezervoar za teret, tkana plastika, bez presvlake i obloge WN
241. Tegla JR
242. Kanister, cilindrični JY
243. Kanister, plastični 3H
244. Kanister, plastični, neuklonljivi poklopac QM
245. Kanister, plastični, uklonljivi poklopac QN
246. Kanister, četvrtasti JC
247. Kanister, čelični 3A
248. Kanister, čelični, neuklonljivi poklopac QK
249. Kanister, čelični, uklonljivi poklopac QL
250. Bokal JG
251. Jutena vreća JT
252. Burence (vrsta kanistra od metala zapremine 58,7 l) KG
253. Pribor KI
254. Pokretni kontejner „liftvan“ (čvrsta drvena kutija, može se kranom dići) LV
255. Balvan (klada, trupac) LG
256. Balvan (klada, trupac), u snopu, svežnju, smotku (buntu) LZ
257. Velika količina / gomila LT
258. Kutija za voće/povrće LU
259. Prtljag LE
260. Asura, otirač, podloška (HR: vreća od hasure) MT
261. Kutija za šibice MX
262. Uzajamno određeno ZZ
263. Gnezdo NS
264. Mreža NT
265. Mreža, cevasta, plastična NU
266. Mreža, cevasta, tekstilna NV
267. Nedostupno / Nepristupačno NA
268. Osmougaona kutija OT
269. Pakovanje PK
270. Pakovanje, kartonsko, sa otvorima za držanje IK
271. Pakovanje, vidljivo, providno, kartonsko IB
272. Pakovanje, vidljivo, providno, metalno ID
273. Pakovanje, vidljivo, providno, plastično IC
274. Pakovanje, vidljivo, providno, drveno IA
275 Pakovanje, protočno IF
276. Pakovanje, umotano u papir IG
277. Pakovanje, vidljivo, providno IE
278. Paket PA
279. Kofa (vedro) PL
280. Paleta PX
281. Paleta, 100 cm x 110 cm AX
282. Paleta, AS 4068-1993 OD
283. Paleta, kutija u kombinaciji – otvorena kutija i paleta PB
284. Paleta CHEP 100 cm x 120 cm OC
285. Paleta, CHEP 40 cm x 60 cm OA
286. Paleta, CHEP 80 cm x 120 cm OB
287. Paleta ISO T11 OE
288. Paleta, modularna (Montažna), prstenovi 80 cm x 100 cm PD
289. Paleta, modularna, prstenovi 80 cm x 120 cm PE
290. Paleta, modularna, prstenovi 80 cm x 60 cm AF
291. Paleta u zaštitnom plastičnom omotaču AG
292. Paleta, troslojna TW
293. Paleta, drvena 8A
294. Pleh P2
295. Poštanski paket PC
296. Obor, tor (za životinje) PF
297. Komad PP
298 Cev PI
299. Cevi u snopu, svežnju, smotku PV
300. Bokal (stoni) PH
301. Daska PN
302. Daske u snopu, svežnju, smotku PZ
303. Ploča PG
304. Ploče u snopu/svežnju/smotku PY
305. Platforma, neodređene težine ili dimenzija OF
306. Lonac PT
307. Torbica (namena: za cigarete, telefon, fotoaparat) PO
308. Gajbice za voće od drvenih letvica PJ
309. Stalaža / stalak RK
310. Stalak za vešalice za odeću RJ
311. Rezervoar – vlaknasti AB
312. Rezervoar – stakleni GR
313. Rezervoar – metalni MR
314. Rezervoar – papirnati AC
315. Rezervoar – plastični PR
316. Rezervoar – obložen plastikom MW
317. Rezervoar – drveni AD
318. Mrežica (za pakovanje voća) RT
319. Namotaj RL
320. Prsten RG
321. Šipka RD
322. Šipke u snopu, svežnju, smotku RZ
323. Traka RO
324. Vrećica (za čaj, silikon, lavandu, šampon, šećer) SH
325. Vreća (džak) SA
326. Vreća, višeslojna MS
327. Mornarski sanduk SE
328. Set SX
329. (HR: ploča) Pokrivka (tanka, od papira, tekstila…) ST
330. (HR: ploča) Pokrivka, omotana plastikom SP
331. Metalna ploča SM
332. Ploče, u snopu, svežnju, smotku SZ
333. Zaštićena plastična folija SW
334. Klizna šipka SI
335. Armatura SB
336. Naglavak SY
337. Klizni podmetač SL
338. Vreteno SD
339. Kalem / namotaj SO
340. Kofer SU
341. Ploča T1
342. Cisterna, generička TG
343. Cisterna, cilindrična TY
344. Cisterna, četvorougaona TK
345. Sanduk za čaj TC
346. Bačva (zapremine 159 l.) TI
347. Limenka TN
348. Tacna PU
349. Tacna, vodoravno naslagana pljosnatim predmetima GU
350. Tacna, jednoslojna, bez poklopca, kartonska DV
351. Tacna, jednoslojna, bez poklopca, plastična DS
352. Tacna, jednoslojna, bez poklopca, polistirenska DU
353. Tacna, jednoslojna, bez poklopca, drvena DT
354. Tacna, čvrsta, sa poklopcem, složiva (CEN TS 14482:2002) IL
355. Tacna, dvoslojna, bez poklopca, kartonska DY
356. Tacna, dvoslojna, bez poklopca, plastična DW
357. Tacna, dvoslojna, bez poklopca, drvena DX
358. Sanduk / škrinja (u smislu kase, sefa) TR
359. Nosač (konstrukcijski) TS
360. Kada TB
361. Kada, sa poklopcem TL
362. Cev (tuba) TU
363. Cev, sklopiva TD
364. Cev, sa mlaznicom (šmrkom) TV
365. Cevi, u snopu, svežnju, smotku TZ
366. Bure (zapremine do 1000 l.) TO
367. Guma za točak TE
368. Nije u kavezu (van kaveza) UC
369. Jedinica UN
370. Neupakovano NE
371. Neupakovano, više jedinica NG
372. Neupakovano, jedna jedinica NF
373. Vakumirano (vakumsko pakovanje) VP
374. Kontejner za prevoz kombijem VK
375. Bačva / kaca VA
376. Vozilo VN
377. Bočica (za medicinske, laboratorijske svrhe…) VI
378. Flaša u pletenini (radi ukrasa i dr.) WB

 

Prilog 9.

 

ELEKTRONSKA TRANZITNA DEKLARACIJA

Deo I

Opšte odredbe

Prilog sadrži osnovna pravila, koja se primenjuju kada se formalnosti u tranzitu obavljaju sistemom elektronske razmene podataka, uključujući i strukturu razmene podataka. Elektronsku tranzitnu deklaraciju čine podaci koji se unose u rubrike JCI koji su propisani u Prilozima 5. i 8. zajedno sa odgovarajućom šifrom ili zamenjeni šifrom.

Dodatne šifre koje se unose u elektronsku tranzitnu deklaraciju date su u Prilogu 10. Prilozi 5, 8. i 16. odnose se i na elektronsku tranzitnu deklaraciju, osim kada je Prilogom 10. propisano drugačije postupanje.

Struktura i sadržina elektronske tranzitne deklaracije u skladu je sa tehničkim specifikacijama o kojima carinski organ obaveštava principala i koje su zasnovane na pravilima sadržanim u ovom prilogu.

Tranzitna deklaracija sastoji se od grupe podataka koja sadrži obeležja podataka kojima se detaljno opisuju svojstva grupe podataka (u daljem tekstu: atributi). Atributi podataka su grupisani tako da čine logične celine unutar veličine poruke. Uvučena grupa podataka znači da ta grupa podataka zavisi od grupe podataka na nižem nivou.

Odgovarajući broj rubrike JCI naveden je uz grupu podataka, odnosno atribute ako se ti podaci unose u JCI.

Terminom „broj“ u opisu grupe podataka označava se koliko se puta ta grupa podataka može koristiti u tranzitnoj deklaraciji.

Terminom „vrsta/dužina“ u opisu atributa označava se kakva i kolika može biti vrsta i dužina podatka. Šifre mogu biti:

s slovne
b brojčane
sb slovno-brojčane

Broj koji je upisan posle šifre označava dozvoljenu dužinu podatka, i to:

Opcione dve tačke pre označene dužine znače da podatak nema utvrđenu dužinu, ali da može imati oznake do određenog broja, kako je označeno u identifikatoru dužine. Zapeta u dužini karaktera znači da podatak može da sadrži decimale, cifra pre zapete označava ukupnu dužinu atributa, cifra posle zapete izražava maksimalan broj cifara pre decimalne tačke.

Deo II

Struktura elektronske tranzitne deklaracije

 1. LISTA PODATAKA

TRANZITNI POSTUPAK

ZAGLAVLJE

PLAN PUTA

PRINCIPAL

PRINCIPAL – zastupnik

POŠILJALAC

PRIMALAC

POŠILJALAC – sigurnost

PRIMALAC – sigurnost

VOZAR – sigurnost

OVLAŠĆENI PRIMALAC

POLAZNA CARINARNICA

TRANZITNA CARINARNICA

ODREDIŠNA CARINARNICA

REZULTATI KONTROLE

PODACI O PLOMBAMA

– IDENTIFIKACIJA PLOMBI

GARANCIJA

– BROJ GARANCIJE

– VAŽNOST GARANCIJE (EC)

– VAŽNOST GARANCIJE (NON-EC)

NAIMENOVANJE ROBE

PRETHODNA DOKUMENTA

PRILOŽENE ISPRAVE

DODATNE INFORMACIJE

POŠILJALAC – IZVOZNIK

PRIMALAC – UVOZNIK

POŠILJALAC – sigurnost

PRIMALAC – sigurnost

KONTEJNERI

PAKOVANJE

ROBA VISOKOG RIZIKA OD PREVARA

 1. NAČIN POPUNJAVANJA ELEKTRONSKE TRANZITNE DEKLARACIJE

TRANZIT ROBE

ZAGLAVLJE
Broj: 1
Koristi se grupa podataka.

LRN (rubrika 7)

Vrsta/Dužina: sb ..22

Koristi se lokalni referentni broj (LRN). Utvrđuje se od strane korisnika, koji ga u dogovoru sa nadležnim carinskim organom koristi radi identifikacije svake pojedinačne deklaracije.

Rezervni postupak (rubrika 1)

Vrsta/Dužina: b1

Atribut se koristi u rezervnom postupku.

Unose se sledeće šifre:

1: Deklaracija popunjena od strane ovlašćenog pošiljaoca u pojednostavljenom postupku,

0: Upotreba redovne deklaracije.

MRN (rubrika A)

Vrsta/Dužina: sb18

Atribut se koristi u rezervnom postupku.

Datum izdavanja (rubrika A)

Vrsta/Dužina: b8

Atribut se koristi kada se koristi u rezervnom postupku. Datum izdavanja je u formi GGGGMMDD gde je:

GGGG = godina, MM = mesec, DD = dan.

Vrsta deklaracije (rubrika 1)

Vrsta/Dužina: sb ..5

Atribut se koristi. Unosi se šifra za vrstu deklaracije iz Priloga 5.

Vrsta zastupanja (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..1

Atribut se koristi. Atribut označava da li principal ima zastupnika. Unose se sledeće šifre:

1: podneta bez zastupnika,

2: podneta od strane zastupnika (N = neposredno zastupanje).

Upotreba sigurnosnih podataka

Vrsta/Dužina: b1

Atribut je opcioni. Unose se sledeće šifre:

0: Deklaracija se ne koristi kao Tranzitna/Sigurnosna deklaracija,

1: Deklaracija se koristi kao Tranzitna/Sigurnosna deklaracija.

Ukupan broj naimenovanja (rubrika 5)

Vrsta/Dužina: b ..5

Atribut se koristi.

Ukupan broj pakovanja (rubrika 6)

Vrsta/Dužina: b ..7

Atribut se koristi. Ukupan broj pakovanja jednak je zbiru svih „Broj pakovanja“, svih „Broj komada“ i vrednosti od „1“ za svaki rasuti tovar.

Komercijalni Referentni Broj (rubrika 7)

Vrsta/Dužina: sb ..70

Atribut se koristi, ako je uneta šifra („1“) – „Upotreba sigurnosnog podatka“. Način upotrebe ove šifre dat je u Prilogu 16. Ako se jedan „Komercijalni referentni broj“ odnosi na sva naimenovanja, onda se atribut „Komercijalni referentni broj“ koristi u grupi podataka „TRANZITNI POSTUPAK“. Ako se koristi više od jednog atributa „Komercijalni referentni broj“, onda se isti ne koristi u grupi podataka „TRANZITNI POSTUPAK“. U ovom slučaju atribut „Komercijalni referentni broj“ koristi se u grupi podataka „NAIMENOVANJA ROBE“.

Zemlja otpreme (rubrika 15a)

Vrsta/Dužina: s2

Atribut se koristi, ako je deklarisana jedna zemlja otpreme. Unosi se šifra za države iz Priloga 8. U ovom slučaju atribut „Zemlja otpreme“ ne koristi se u grupi podataka „NAIMENOVANJE ROBE“. Ako je deklarisana više od jedne zemlje otpreme, ovaj atribut se ne koristi u grupi podataka „TRANZITNI POSTUPAK“. U ovom slučaju atribut „Zemlja otpreme“ koristi se u grupi podataka „NAIMENOVANJE ROBE“.

Zemlja odredišta (rubrika 17a)

Vrsta/Dužina: s2

Atribut se koristi, ako je deklarisana jedna zemlja odredišta. Unosi se šifra za države iz Priloga 8. U ovom slučaju atribut „Zemlja odredišta“ ne koristi se u grupi podataka „NAIMENOVANJE ROBE“. Ako je deklarisana više od jedne zemlje odredišta, ovaj atribut se ne koristi u grupi podataka „TRANZITNI POSTUPAK“. U ovom slučaju atribut „Zemlja odredišta“ koristi se u grupi podataka „NAIMENOVANJE ROBE“.

Identitet prevoznog sredstva na polasku (rubrika 18)

Vrsta/Dužina: sb ..27

Koristi se atribut iz Priloga 5.

Nacionalnost prevoznog sredstva na polasku (rubrika 18)

Vrsta/Dužina: s2

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8. i koristiće se u skladu sa Prilogom 5.

Kontejner (rubrika 19)

Vrsta/Dužina: b1

Unose se šifre:

0: Roba nije u kontejneru(ima),

1: Roba u kontejneru(ima).

Identitet prevoznog sredstva
koje prelazi granicu
(rubrika 21)

Vrsta/Dužina: an ..31

Atribut se koristi, samo ako je u „Specifične okolnosti“ upisano „D“ ili ako se koristi atribut „Nacionalnost prevoznog sredstva na polasku“. Unosi se šifra iz Priloga 8.

Nacionalnost prevoznog sredstva (rubrika 21)

Vrsta /Dužina: s2

Atribut se koristi, ako je prva cifra „Vrsta saobraćaja na granici“ „3“, „4“, „8“ ili „9“. U ostalim slučajevima korišćenje atributa je opciono. Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8.

Vrsta saobraćaja na granici (rubrika 25)

Vrsta/Dužina: b ..2

Atribut se koristi, ako je u atributu „Upotreba sigurnosnih podataka“ upisano („1“). Atribut se koristi na način koji je dat u Prilogu 5. Unose se šifre vrste saobraćaja iz Priloga 8.

Unutrašnja vrsta saobraćaja (rubrika 26)

Vrsta/Dužina: b ..2

Korišćenje atributa je opciono. Koristiće se u skladu sa objašnjenjem iz rubrike 25 u Prilogu 5. Unosi se šifra vrste saobraćaja iz Priloga 8.

Vrsta saobraćaja posle prelaska granice (rubrika 21)

Vrsta/Dužina: b ..2

Korišćenje atributa je opciono. Unosi se šifra vrste saobraćaja iz Priloga 8.

Referentni broj isporuke

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi, ako je atribut „Upotreba sigurnosnih podataka“ („1“) i „Vrsta saobraćaja na granici“ = „4“ ili „40“. U ovom slučaju atribut će se sastojati (IATA/ICAO) od broja leta i forma sb ..8, gde je:

– sb ..3: obavezna oznaka avio operatera

– b..4: obavezan broj leta

– s1: opcioni nastavak

U ostalim slučajevima upotreba atributa je opciona. Atribut se koristi na način koji je dat u Prilogu 16.

Mesto utovara (rubrika 27)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Atribut se koristi, ako je šifra u „Upotreba sigurnosnih podataka“ („1“). Atribut se koristi na način koji je dat u Prilogu 16. U ostalim slučajevima upotreba atributa je opciona.

Mesto istovara

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi, ako je šifra u „Upotreba sigurnosnih podataka“ („1“). Upotreba atributa je opciona samo ako je u „Specifičnim okolnostima“ uneto „B“ ili „E“. U ostalim slučajevima atribut se koristi. Atribut se koristi na način koji je dat u Prilogu 16.

Šifra dogovorenog mesta (rubrika 30)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Atribut se ne koristi ako se koristi grupa podataka „REZULTAT KONTROLE“. Ako se ne koristi ova grupa podataka, onda je upotreba atributa opciona. Ako se atribut koristi, potrebno je šifrom precizno označiti mesto na kome se roba može pregledati. Atributi „Dogovoreno mesto robe“/“šifra dogovorenog mesta“, „Odobreno mesto robe“ i „Drugi carinski organ“ ne mogu se koristiti istovremeno.

Dogovoreno mesto robe (rubrika 30)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se ne koristi ako se koristi grupa podataka „REZULTAT KONTROLE“. Ako se ne koristi ova grupa podataka, onda je upotreba atributa opciona. Ako se atribut koristi, potrebno je šifrom precizno označiti mesto na kome se robe može pregledati. Atributi „Dogovoreno mesto robe“/“šifra dogovorenog mesta“, „Odobreno mesto robe“ i „Drugi carinski organ“ ne mogu se koristiti istovremeno.

Odobreno mesto robe (rubrika 30)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Atribut se ne koristi ako se koristi grupa podataka „REZULTAT KONTROLE“. Ako se ne koristi ova grupa podataka, onda je upotreba atributa opciona. Ako se atribut koristi, potrebno je šifrom precizno označiti mesto na kome se roba može pregledati. Atributi „Dogovoreno mesto robe“/“šifra dogovorenog mesta“, „Odobreno mesto robe“ i „Drugi carinski organ“ ne mogu se koristiti istovremeno.

Drugi carinski organ (rubrika 30)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Atribut se ne koristi ako se koristi grupa podataka „REZULTAT KONTROLE“. Ako se ne koristi ova grupa podataka, onda je upotreba atributa opciona. Ako se atribut koristi, potrebno je šifrom precizno označiti mesto na kome se roba može pregledati. Atributi „Dogovoreno mesto robe“/“šifra dogovorenog mesta“, „Odobreno mesto robe“ i „Drugi carinski organ“ ne mogu se koristiti istovremeno.

Ukupna bruto masa (rubrika 35)

Vrsta/Dužina: b ..11,3

Atribut se koristi.

Iznos mogućeg carinskog duga

Vrsta/Dužina: b ..10,2

Atribut se koristi kada je deklaracija popunjena od strane ovlašćenog primaoca, u ostalim slučajevima atribut je opcion.

Specifične okolnosti

Vrsta/Dužina: s1

Atribut se koristi ako je prikazan podatak u „Upotreba sigurnosnih podataka“ („1“). Unosi se šifra za Upotrebu sigurnosnih podataka iz Priloga 16.

Transportni troškovi – način plaćanja

Vrsta/Dužina: s1

Atribut se koristi ako je prikazan podatak „Upotreba sigurnosnih podataka“ („1“) Način upotrebe ovog atributa propisan je Prilogom 16. Ako je deklarisan jedan atribut „Transportni troškovi – način plaćanja“ za sva naimenovanja, atribut „Transportni troškovi – način plaćanja“ će se upotrebiti u grupi podataka „TRANZITNI POSTUPAK“. Ako je deklarisano više od jednog atributa u „Transportni troškovi – način plaćanja“, ovaj podatak se ne unosi u grupu podataka „TRANZITNI POSTUPAK“, već se unosi u grupu podataka „NAIMENOVANJA ROBE“.

Datum deklaracije
(datum popunjavanja deklaracije)
(rubrika 50)

Vrsta/Dužina: b8

Atribut se koristi.

Mesto deklaracije
(mesto popunjavanja deklaracije)
(rubrika 50)

Vrsta/Dužina sb ..35

Atribut se koristi.

Upotreba pojednostavljenih postupaka
od strane ovlašćenog pošiljaoca
(rubrika 1)

Vrsta/Dužina: s 1

Atribut se koristi. Atribut označava da li je deklaracija popunjena upotrebom pojednostavljenih postupaka od strane ovlašćenog pošiljaoca. Unose se šifre:

1: Upotreba pojednostavljenih postupaka od strane ovlašćenog pošiljaoca,

0: U polaznoj carinarnici sprovedena je redovna procedura.

Identifikacioni broj odobrenja za pojednostavljeni postupak ovlašćenog pošiljaoca

Vrsta/Dužina: sb ..7

Atribut se koristi kada je atribut „Upotreba pojednostavljenih procedura od strane ovlašćenog pošiljaoca“ („1“). Atribut označava identifikacioni broj odobrenja za pojednostavljeni postupak ovlašćenog pošiljaoca izdat od strane carinskog organa.

Obavezujući plan puta

Vrsta/Dužina: b1

Atribut se koristi ako je roba po tarifnoj oznaci roba visokog rizika od prevara navedena u Prilogu 43. Uredbe.

Opis obavezujućeg plana puta

Vrsta/Dužina: sb..70

U Opisu obavezujućeg plana puta navodi se ekonomski opravdana ruta puta koja će se koristiti do odredišta.

Šifra jezika NCTS pratećeg dokumenta

Vrsta/Dužina: s2

Unosi se šifra jezika iz Priloga 10. na kojem će biti tranzitni dokument.

PLAN PUTA

Broj: 99

Grupa podataka se koristi ako je atribut „Upotreba sigurnosnih podataka“ („1“). Grupa podataka predstavlja broj država kroz koje se prolazi tokom puta. Unosi se šifra iz Priloga 16.

Oznaka zemlje u pravcu puta

Vrsta/Dužina: s2

Šifre za korišćenje ovog podatka propisane su u Prilogu 8.

PRINCIPAL (rubrika 50)

Broj: 1

Grupa podataka se koristi.

PIB (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Atribut se koristi. Ako principal ima sedište u Republici Srbiji unosi se Poreski identifikacioni broj (PIB). Ako glavni obveznik nema PIB, unosi se Jedinstveni matični broj građana (JMBG) lica koje je položilo obezbeđenje za plaćanje dažbina.

Naziv (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi ako je unet PIB, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

Ulica i broj (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi ako je unet PIB, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

Poštanski broj (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi ako je unet PIB, a ostali podaci još nisu uneti u sistem. Ako se ne zna poštanski broj principala, uneće se šifra „NNN“.

Grad (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi ako je unet PIB, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

Zemlja (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: b2

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8. ako je unet PIB, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

ID broj držaoca TIR Karneta (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Unosi se ID broj držaoca TIR Karneta ako je TIR Karnet upotrebljen kao tranzitna deklaracija.

PRINCIPAL – zastupnik (rubrika 50)

Broj: 1

Grupa podataka se koristi ako principal ima zastupnika.

PIB (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Upotreba atributa je opciona. Ako principal-zastupnik ima sedište u Republici Srbiji unosi se PIB. Ako glavni obveznik-zastupnik nema PIB, unosi se JMBG.

Ime i prezime zastupnika (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Unosi se ime i prezime fizičkog lica.

Svojstvo zastupnika (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: s..35

Upotreba atributa je opciona.

Ime (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi ako je unet PIB, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

Ulica i broj (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi ako je unet PIB, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

Poštanski broj (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi ako je unet PIB, a ostali podaci još nisu uneti u sistem. Ako se ne zna poštanski broj zastupnika, unosi se šifra „NNN“.

Grad (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi ako je unet PIB, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

Zemlja (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: s2

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8. ako je unet PIB, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

POŠILJALAC – IZVOZNIK (rubrika 2)

Broj: 1

Grupa podataka se koristi kada je deklarisan samo jedan pošiljalac. U tom slučaju grupa podataka „POŠILJALAC IZVOZNIK“ ne može se koristiti u grupi podataka „NAIMENOVANJE ROBE“

PIB (rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Upotreba atributa je opciona. Ako pošiljalac-izvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se PIB. Ako pošiljalac-izvoznik nema PIB, unosi se JMBG.

Naziv pošiljaoca (rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj (rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Poštanski broj (rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj pošiljaoca, unosi se šifra „NNN“.

Grad (rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja (rubrika 2)

Vrsta/Dužina: s2

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8.

PRIMALAC – UVOZNIK (rubrika 8)

Broj: 1

Grupa podataka se koristi kada je deklarisan samo jedan primalac. U tom slučaju grupa podataka „PRIMALAC UVOZNIK“ ne može se koristiti u grupi podataka „NAIMENOVANJE ROBE“

PIB (rubrika 8)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Upotreba atributa je opciona. Ako primalac-uvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se PIB. Ako primalac-uvoznik nema PIB, unosi se JMBG.

Naziv primaoca (rubrika 8)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj (rubrika 8)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Poštanski broj (rubrika 8)

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj pošiljaoca, uneće se šifra „NNN“.

Grad (rubrika 8)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja (rubrika 8)

Vrsta/Dužina: b2

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8.

POŠILJALAC IZVOZNIK – sigurnost

Broj: 1

Grupa podataka se koristi ako je atribut „Upotreba sigurnosnih podataka“ („1“). Grupa podataka koja se podrazumeva je „O“, osim u slučajevima kada dodatni uslovi ili pravila za ovaj atribut podrazumevaju neku drugu šifru. Unosi se šifra iz Priloga 16.

PIB

Vrsta/Dužina: sb ..17

Atribut se koristi. Ako pošiljalac-izvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se PIB. Ako pošiljalac-izvoznik nema PIB, unosi se JMBG.

Naziv pošiljaoca – izvoznika

Vrsta /Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Poštanski broj

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj pošiljaoca, unosi se šifra „NNN“.

Grad

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja

Vrsta/Dužina: s2

Unosi se šifra iz Priloga 8.

PRIMALAC – UVOZNIK – sigurnost

Broj: 1

Grupa podataka se koristi ako je atribut „Upotreba sigurnosnih podataka“ („1“). Grupa podataka koja se podrazumeva je „O“, osim u slučajevima kada dodatni uslovi ili pravila za ovaj atribut podrazumevaju neku drugu šifru. Unosi se šifra iz Priloga 16.

PIB

Vrsta/Dužina: sb ..17

Atribut se koristi. Ako primalac-uvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se PIB. Ako primalac-uvoznik nema PIB, unosi se JMBG.

Naziv primaoca – uvoznika

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Poštanski broj

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj primaoca, unosi se šifra „NNN“.

Grad

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja

Vrsta/Dužina: s2

Unosi se šifra iz Priloga 8.

PREVOZNIK – sigurnost

Broj: 1

Grupa podataka se koristi ako je atribut „Upotreba sigurnosnih podataka“ („1“). Grupa podataka koja se podrazumeva je „O“, osim u slučajevima kada dodatni uslovi ili pravila za ovaj atribut podrazumevaju neku drugu šifru. Grupa podataka se koristi samo ako prevoznik i principal-zastupnik nisu isto lice, u suprotnom upotreba je opciona. Unosi se šifra iz Priloga 16.

PIB

Vrsta/Dužina: sb ..17

Atribut se koristi. Ako prevoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se PIB. Ako prevoznik nema PIB, unosi se JMBG.

Naziv prevoznika

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Poštanski broj

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj primaoca prevoznika, unosi se šifra „NNN“.

Grad

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja

Vrsta/Dužina: s2

Unosi se šifra iz Priloga 8.

OVLAŠĆENI PRIMALAC (rubrika 53)

Broj: 1

Grupa podataka se koristi kako bi se označilo da je roba isporučena ovlašćenom primaocu.

PIB ovlašćenog primaoca (rubrika 53)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Atribut se koristi. Ako ovlašćeni primalac ima sedište u Republici Srbiji unosi se PIB. Ako ovlašćeni primalac nema PIB, unosi se JMBG.

POLAZNA CARINARNICA (rubrika C)

Broj: 1

Grupa podataka se koristi.

Referentni broj (rubrika C)

Vrsta/Dužina: sb8

Unosi se šifra iz Priloga 8.

TRANZITNA CARINARNICA (rubrika 51)

Broj: 99

Grupa podataka se koristi nakon pristupanja Republike Srbije Konvenciji o zajedničkom tranzitu 1987. Grupa podataka se koristi u saglasnosti sa odredbama Konvencije. Unosi se šifra predviđene ulazne carinske ispostave za članicu Konvencije kroz koju će se vršiti tranzit pošiljke ili, ako pošiljka samo tranzitira preko područja koje nije teritorija članica Konvencije, izlazne carinske ispostave preko koje prevozno sredstvo napušta teritoriju članica Konvencije. Grupa podataka se koristi najmanje jednom ako su različite članice Konvencije deklarisane za otpremu i odredište.

Referentni broj (rubrika 51)

Vrsta/Dužina: sb8

Unosi se šifra iz Priloga 10.

Datum i vreme dolaska u tranzitnu carinarnicu

Vrsta/Dužina: b12

Atribut se koristi, ako je „Upotreba sigurnosnih podataka“ („1“). Ako su „Specifične okolnosti“ „A“ ili „B“, upotreba atributa je opciona. Unosi se šifra iz Priloga 16. Datum i vreme dolaska su u formi GGGGMMDDSSMM gde je:

GGGG = godina, MM = mesec, DD = dan, SS = sat and MM = minut.

ODREDIŠNA CARINARNICA (rubrika 53)

Broj: 1

Atribut se koristi.

Referentni broj (rubrika 53)

Vrsta/Dužina: sb8

Unosi se šifra iz Priloga 8. u postupku nacionalnog tranzitnog postupka. Šifra iz Priloga 10. unosi se u postupku zajedničkog tranzitnog postupka nakon pristupanja Republike Srbije Konvenciji o zajedničkom tranzitu 1987.

REZULTATI KONTROLE (rubrika D)

Broj: 1

Grupa podataka se koristi kada je deklaracija popunjena od strane ovlašćenog primaoca.

Šifra rezultata kontrole (rubrika D)

Vrsta/Dužina: sb2

Unosi se šifra „A3“.

Rok predaje (rubrika D)

Vrsta/Dužina: b8

Rok predaje robe odredišnoj carinarnici biće unet na način predviđen odobrenjem. Rok predaje robe dat je u formi GGGGMMDD gde je:

GGGG = godina, MM = mesec, DD = dan.

STAVLJENE PLOMBE (rubrika D)

Broj: 1

Grupa podataka se koristi ako je u odobrenju ovlašćenog pošiljaoca navedena upotreba plombi ili ako je principalu odobreno korišćenje specijalnih plombi (pojednostavljeni postupak).

Broj plombi (rubrika D)

Vrsta/Dužina: b ..4

Atribut se koristi.

OZNAKA PLOMBI (rubrika D)

Broj: 99

Grupa podataka se koristi zbog identifikacije plombi.

Identitet plombi (rubrika D)

Vrsta/Dužina: sb ..20

Atribut se koristi.

GARANCIJA

Broj: 9

Grupa podataka se koristi.

Vrsta garancije (rubrika 52)

Vrsta/Dužina: sb1

Unosi se šifra iz Priloga 8.

POZIVANJE NA GARANCIJU (rubrika 52)

Broj: 99

Grupa podataka se koristi ako je za vrstu garancije uneta šifra

„0“, „1“, „4“ ili „9“.

RBG (Referentni broj garancije) (rubrika 52)

Vrsta /Dužina: sb ..24

Atribut se koristi za referentni broj garancije ako atribut „vrsta garancije“ sadrži šifre „0“, „1“, „2“, „4“ ili „9“. U tom slučaju atribut „ostale napomene garancije“ ne može se koristiti. Referentni broj garancije (RBG) daje carinski organ obezbeđenja zbog prepoznavanja svake pojedinačne garancije i sastoji se od:

Polje Sadržina Vrsta polja Primeri
1 Poslednje dve cifre godine u kojoj je garancija prihvaćena (GG) b 2 07
2 Identifikacija oznake države u kojoj je izdata garancija (ISO alpha 2 šifra države) s 2 MK
3 Jedinstvena identifikacijska oznaka za prihvatanje koju daje carinski organ obezbeđenja za godinu i državu sb 12 1234AB788966
4 Kontrolni broj sb 1 8
5 Identifikacijska oznaka za pojedinačno obezbeđenje u obliku kupona (1 slovo + 6 brojeva) ili NULA za druge vrste obezbeđenja sb7 A001017

Polja 1 i 2 obuhvataju oznake navedene u tabeli.

Polje 3 se popunjava jedinstvenom identifikacijskom oznakom za godinu i za državu koja je prihvatila garanciju izdatu od carinskog organa obezbeđenja.

Polje 4 se popunjava vrednošću koja je kontrolni broj za polja 1 do 3 RBG. Ovo polje omogućava otkrivanje grešaka prilikom preuzimanja prva četiri polja RBG.

Polje 5 se koristi samo kada se RBG odnosi na pojedinačnu garanciju u obliku kupona koji su registrovani u kompjuterskom tranzitnom sistemu. U tom slučaju, ovo se polje popunjava identifikacionom oznakom kupona.

Ostali vidovi garancije (rubrika 52)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi ako „Vrsta garancije“ sadrži druge šifre pored „0“, „1“, „2“, „4“ ili „9“. U ovom slučaju atribut „RBG“ se ne koristi.

Oznaka pristupa

Vrsta/Dužina: sb4

Atribut se koristi kada se koristi atribut „RBG“, u suprotnom upotreba atributa je opciona. U zavisnosti od vrste garancije, izdaje je carinski organ obezbeđenja, garant ili principal.

OGRANIČENJE VAŽENJA (EU – Evropska unija)

Broj: 1

Grupa podataka se unosi posle pristupanja Republike Srbije Konvenciji o zajedničkom tranzitu, 1987.

Ne odnosi se na EU (rubrika 52)

Tip/Dužina: b1

Šifra 0 se ne unosi za zajednički tranzit.

OGRANIČENJE VAŽENJA (NE-EU)

Broj: 99

Grupa podataka se unosi nakon pristupanja Republike Srbije Konvenciji o zajedničkom tranzitu, 1987.

Ne odnosi se na ugovorne strane
u zajedničkom tranzitu
(rubrika 52)

Vrsta/Dužina: b2

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8. za zemlje EFTE na koje se odnosi Konvencija o zajedničkom tranzitu, 1987.

NAIMENOVANJE ROBE

Broj: 999

Grupa podataka se koristi.

Vrsta deklaracije (ex rubrika 1)

Vrsta/Dužina: sb ..5

Posle pristupanja Republike Srbije Konvenciji o zajedničkom tranzitu, 1987, atribut se koristi ako je šifra „T“ upotrebljena kao atribut „Vrsta deklaracije“ uneta u grupu podataka „POSTUPAK TRANZITA“. U ostalim slučajevima atribut se ne koristi.

Zemlja otpreme (ex rubrika 15a)

Vrsta/Dužina: s2

Atribut se koristi ako je deklarisana više od jedne zemlje otpreme. Koristi se šifra zemlje iz Priloga 8. Atribut „Zemlja otpreme“ ne unosi se u grupu podataka „POSTUPAK TRANZITA“. Ako je deklarisana samo jedna zemlja otpreme, onda se ovaj atribut koristi u grupi podataka „POSTUPAK TRANZITA“.

Zemlja odredišta (ex rubrika 17a)

Vrsta/Dužina: s2

Atribut se koristi, ako je deklarisana više od jedne zemlje otpreme. Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8. Atribut „Zemlja otpreme“ ne koristi se u grupi podataka „POSTUPAK TRANZITA“.

Registracioni broj otpada (ex rubrika 31)

Vrsta/Dužina: sb ..8

Atribut se koristi ako je deklarisana roba predmet kontrole na osnovu Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori“, broj 2/99) i nacionalnih propisa iz oblasti upravljanja otpadom.

Šifra otpada (ex rubrika 31)

Vrsta/Dužina: s3

Atribut se koristi ako se deklarisana roba nalazi na listi IA – Opasan otpad ili listi IIV – Neopasan otpad Uredbe o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje („Službeni glasnik RS“, broj 60/09).

Oblik prerade otpada (ex rubrika 31)

Vrsta/Dužina: sb ..3

Atribut se koristi ako se deklarisana roba nalazi na R listi (lista postupaka i metoda ponovnog iskorišćenja otpada) Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada. Atribut sadrži jedan od kodova „R1“ do „R13“ u skladu sa navedenim pravilnikom.

Količina akciznih proizvoda (ex rubrika 31)

Vrsta/Dužina: b ..5

Atribut se koristi, ako je deklarisana akcizna roba.

Vrednost robe (ex rubrika 31)

Vrsta/Dužina: b ..10

Atribut se koristi.

Opis robe (rubrika 31)

Vrsta/Dužina: sb ..280

Atribut se koristi.

Količina robe (rubrika 32)

Vrsta/Dužina: b ..5

Atribut se koristi i ako je broj „1“ naveden za atribut „Ukupna količina robe“ u grupi podataka „POSTUPAK TRANZITA“. U ovom slučaju broj „1“ se koristi za ovaj atribut. Količina robe je ista na svim mestima u deklaraciji.

Tarifni broj (rubrika 33/1)

Vrsta/Dužina: sb8

Atribut se koristi ako je u tranzitnoj deklaraciji deklarisana roba iz Priloga 43. Uredbe, kao i kada količina nije manja od količine propisane navedenim Prilogom.

Bruto masa (rubrika 35)

Vrsta/Dužina: b ..11,3

Upotreba atributa je opciona kada je jednom deklaracijom obuhvaćena različita roba koja je upakovana zajedno i kada se može odrediti bruto masa za svaku vrstu robe.

Neto masa (rubrika 38)

Vrsta/Dužina: b ..11,3

Upotreba atributa je opciona u skladu sa Prilogom 5.

Un oznaka za robu visokog rizika (ex rubrika 44)

Vrsta/Dužina: sb4

Atribut se koristi kada je uneta „Upotreba sigurnosnih podataka“ („1“). Atribut je obavezan, osim ako dodatni uslovi ili pravila za upotrebu ovog atributa podrazumevaju nešto drugo. Unosi se šifra iz Priloga 16.

Komercijalni Referentni Broj (ex rubrika 7)

Vrsta/Dužina: sb ..70

Atribut se koristi kada je uneta „Upotreba sigurnosnih podataka“ („1“). Atribut je obavezan, osim ako dodatni uslovi ili pravila za upotrebu ovog atributa podrazumevaju nešto drugo. Unosi se šifra iz Priloga 16.

Troškovi prevoza – Način plaćanja

Vrsta/Dužina: s1

Atribut se koristi kada je uneta „Upotreba sigurnosnih podataka“ („1“). Atribut je obavezan, osim ako dodatni uslovi ili pravila za upotrebu ovog atributa podrazumevaju nešto drugo. Unosi se šifra iz Priloga 16. Šifra se ne unosi kada je atribut „Troškovi prevoza – način plaćanja“ korišćen u grupi podataka „POSTUPAK TRANZITA“.

PRETHODNA DOKUMENTA (rubrika 40)

Broj : 9

Koristi se grupa podataka iz Priloga 5.

Šifra prethodnog dokumenta (rubrika 40)

Vrsta/Dužina: sb ..6

Atribut se koristi kada je upotrebljen najmanje jedan prethodni dokument. Unosi se šifra iz Priloga 8. ili Priloga 10.

Broj prethodnog dokumenta (rubrika 40)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Broj prethodnog dokumenta se koristi.

Dodatne informacije (rubrika 40)

Vrsta/Dužina: sb ..26

Upotreba atributa je opciona.

PRILOŽENE ISPRAVE (rubrika 44)

Broj: 99

Koristi se grupa podataka iz Priloga 5. Ako se koristi grupa podataka, treba koristiti najmanje jedan, od sledećih podataka.

Šifra dokumenta (rubrika 44)

Vrsta/Dužina: sb ..3

Unosi se šifra iz Priloga 10.

Broj dokumenta (rubrika 44)

Vrsta/Dužina: sb ..20

Dodatne informacije (rubrika 44)

Vrsta/Dužina: sb ..26

POSEBNE NAPOMENE (rubrika 44)

Broj: 99

Koristi se grupa podataka iz Priloga 5. Ako se koristi ova grupa podataka koristi se i atribut „Dodatne informacije“ ili „Tekst“.

Tekst u dodatnim informacijama (rubrika 44)

Vrsta/Dužina: sb ..70

Upotreba atributa je opciona.

Identifikaciona oznaka u dodatnim
informacijama
(rubrika 44)

Vrsta/Dužina: sb ..3

Unosi se šifra iz Priloga 10. za identifikacionu oznaku u dodatnim informacijama.

Izvoz iz EU (Evropska unija) (rubrika 44)

Vrsta/Dužina: b1

Koristi se, ako atribut „Identifikaciona oznaka u dodatnim informacijama“ sadrži šifru „DG0“ ili „DG1“ atribut „Izvoz iz EU“ ili „Izvoz iz zemlje“. Oba atributa ne mogu se istovremeno koristiti. U ostalim slučajevima ovaj atribut se ne koristi. Ako se atribut koristi, unose se šifre:

0 = roba nije izvezena iz EU,

1 = roba je izvezena iz EU.

Izvoz iz zemlje (rubrika 44)

Vrsta/Dužina: s2

Koristi se, ako atribut „Identifikaciona oznaka u dodatnim informacijama“ sadrži šifru „DG0“ ili „DG1“ atribut „Izvoz iz EU“ ili „Izvoz iz zemlje“. Oba atributa se ne mogu istovremeno koristiti. Ako se atribut koristi, unose se šifre iz Priloga 8.

POŠILJALAC – IZVOZNIK (ex rubrika 2)

Broj: 1

Grupa podataka se ne koristi kada je deklarisan samo jedan pošiljalac. U tom slučaju grupa podataka „POŠILJALAC IZVOZNIK“ koristi se u grupi podataka „TRANZITNI POSTUPAK“

PIB (ex rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Upotreba atributa je opciona. Ako pošiljalac-izvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se PIB. Ako pošiljalac-izvoznik nema PIB, unosi se JMBG.

Naziv pošiljaoca (ex rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj (ex rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Poštanski broj (ex rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj pošiljaoca, unosi se šifra „NNN“.

Grad (ex rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja (ex rubrika 2)

Vrsta/Dužina: s2

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8.

PRIMALAC – UVOZNIK (ex rubrika 8)

Broj: 1

Grupa podataka se koristi kada je deklarisan više od jednog primaoca. Kada je deklarisan samo jedan primalac robe, grupa podataka „PRIMALAC UVOZNIK“ ne može se koristiti u grupi podataka „NAIMENOVANJE ROBE“

PIB (ex rubrika 8)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Upotreba atributa je opciona. Ako primalac-uvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se PIB. Ako primalac-uvoznik nema PIB, unosi se JMBG.

Naziv primaoca (ex rubrika 8)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj (ex rubrika 8)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Poštanski broj (ex rubrika 8)

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj pošiljaoca, unosi se šifra „NNN“.

Grad (ex rubrika 8)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja (ex rubrika 8)

Vrsta/Dužina: b2

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8.

POŠILJALAC IZVOZNIK – sigurnost

Broj: 1

Grupa podataka se koristi ako je atribut „Upotreba sigurnosnih podataka“ („1“). Grupa podataka je „O“, osim u slučajevima kada dodatni uslovi ili pravila za ovaj atribut podrazumevaju neku drugu šifru. Unosi se šifra iz Priloga 16.

PIB

Vrsta/Dužina: sb ..17

Atribut se koristi. Ako pošiljalac-izvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se PIB. Ako pošiljalac-izvoznik nema PIB, unosi JMBG.

Naziv pošiljaoca-izvoznika

Vrsta /Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Poštanski broj

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj pošiljaoca, unosi se šifra „NNN“.

Grad

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja

Vrsta/Dužina: s2

Unosi se šifra iz Priloga 8.

PRIMALAC – UVOZNIK – sigurnost

Broj: 1

Grupa podataka se koristi ako je atribut „Upotreba sigurnosnih podataka“ („1“). Grupa podataka je „O“, osim u slučajevima kada dodatni uslovi ili pravila za ovaj atribut podrazumevaju neku drugu šifru. Unosi se šifra iz Priloga 16.

PIB

Vrsta/Dužina: sb ..17

Šifra se unosi. Ako primalac-uvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se PIB. Ako primalac-uvoznik nema PIB, unosi se JMBG.

Naziv primaoca – uvoznika

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Poštanski broj

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj primaoca, unosi se šifra „NNN“.

Grad

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja

Vrsta/Dužina: s2

Unosi se šifra iz Priloga 8.

KONTEJNERI (rubrika 31)

Broj: 99

Ako atribut „Kontejner“ u grupi podataka „TRANZITNI POSTUPAK“ sadrži šifru „1“ ova grupa podataka se unosi.

Broj kontejnera (rubrika 31)

Vrsta/Dužina: sb ..11

Atribut se koristi.

PAKOVANJA (rubrika 31)

Broj: 99

Grupa podataka se koristi.

Vrsta pakovanja (rubrika 31)

Vrsta/Dužina: b ..5

Atribut se koristi ako atribut „vrsta pakovanja“ sadrži šifre iz Priloga 8. osim onih koje označavaju rasutu robu (VQ, VG, VL, VY, VR ili VO) ili „Raspakovano“ (NE, NF, NG). Ne može se koristiti podatak „vrsta pakovanja“ ukoliko u sebi sadrži jednu od pomenutih šifara.

Oznake i broj pakovanja (rubrika 31)

Vrsta/Dužina: sb ..42

Atribut se koristi ako atribut „vrsta pakovanja“ sadrži šifre iz Priloga 8. osim onih koje označavaju rasutu robu (VQ, VG, VL, VY, VR ili VO) ili „Raspakovano“ (NE, NF, NG). Atribut se može koristiti opciono ako atribut u sebi sadrži jednu od pomenutih šifara.

Vrsta pakovanja (rubrika 31)

Vrsta/Dužina: s2

Unose se šifre iz liste pakovanja iz rubrike 31 iz Priloga 8.

Broj komada (rubrika 31)

Vrsta/Dužina: b ..5

Ako atribut „Vrsta pakovanja“ sadrži jednu od šifara za rasutu robu (VQ, VG, VL, VY, VR ili VO) iz Priloga 8., onda se atributi „Broj komada“ i „Broj pakovanja“ ne koriste i upotreba atributa „Oznake i broj pakovanja“ je opciona. Atribut „Broj komada“ se koristi ako atribut „Vrsta pakovanja“ sadrži jednu od šifara za „Raspakovano“ (NE, NF, NG) iz Priloga 8.

ROBA VISOKOG RIZIKA OD PREVARA (rubrika 31)

Broj: 9

Grupa podataka se koristi za unos oznake robe visokog rizika od prevara iz Priloga 43. Uredbe ukoliko je tranzitnom deklaracijom obuhvaćena navedena roba.

Oznaka robe visokog rizika od prevara (rubrika 31)

Vrsta/Dužina: b ..2

Šifra iz Priloga 8. unosi se ako tarifna oznaka robe nije dovoljna da jedinstveno označi robu iz Priloga 43. Uredbe.

Količina robe visokog rizika od prevara (rubrika 31)

Vrsta/Dužina: b ..11,3

Atribut se koristi kada tranzitna deklaracija sadrži robu iz Priloga 43. Uredbe.

Prilog 10.

 

DODATNE ŠIFRE ZA NOVI KOMPJUTERIZOVANI TRANZITNI SISTEM

Ovaj prilog sadrži dodatne šifre koje se unose u elektronsku tranzitnu deklaraciju.

 1. Šifra zemlje (CNT)
Polje Sadržina Vrsta polja Primer
1. ISO alpha 2 šifra zemlje slovno 2 IT

Koristi se ISO alpha 2 šifra zemlje (Prilog 8.).

 1. Šifra jezika

Primenjuje se kodiranje ISO alpha 2 u skladu sa normom ISO – 639:1988

 1. Tarifna oznaka robe (COM)
Polje Sadržina Vrsta polja Primer
1. HS6 brojčano 6 (levo poravnanje) 010290

Unosi se šest brojeva harmonizovanog sistema (HS6). Oznaka robe može se za potrebe pojedinih zemalja proširiti na osam brojeva.

 1. Šifra osetljive robe
Polje Sadržina Vrsta polja Primer
1. Dodatna identifikacija osetljive robe brojčano ..2 2

Oznaka se koristi kao dodatak uz šest brojeva harmonizovanog sistema HS6 kako je navedeno u Prilogu 43. Uredbe ako se osetljiva roba ne može u potpunosti identifikovati pomoću tarifnog podbroja (HS6).

 1. Šifre prethodnih dokumenata
T2 Tranzitna deklaracija koja pokriva zajednički postupak tranzita Zajednice za robu
T2F Tranzitna deklaracija koja pokriva zajednički postupak tranzita Zajednice za robu koja se šalje u ili iz nefiskalnih teritorija Zajednice
T2CIM Status robe iz Zajednice koja je u tranzitu po CIM tovarnom listu
T2TIR Status robe iz Zajednice koja je pokrivena TIR karnetom
T2ATA Status robe iz Zajednice koja je pokrivena ATA karnetom
T2L Jedinstveni dokument kojim se dokazuje da je roba iz Zajednice
T2LF Jedinstveni dokument koji dokazuje status robe iz Zajednice koja se šalje u ili iz nefiskalnih teritorija Zajednice i teritorija Zajednice
T1 Tranzitna deklaracija koja pokriva zajednički tranzit za robu koja nije iz Zajednice
NT Oznaka za nacionalni tranzitni postupak
NTTIR Oznaka se koristi kada se TIR karnet koristi kao tranzitna deklaracija
NTCIM Oznaka se koristi kada se CIM tovarni list koristi kao tranzitna deklaracija
NTATA Oznaka se koristi kada se ATA karnet koristi kao tranzitna deklaracija
IZ1 JCI – izvoz robe
IZ2 JCI – privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje
IZ3 JCI – ponovni izvoz robe
UV5 JCI – privremeni uvoz i aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja)
UV6 JCI – ponovni uvoz robe
UV7 JCI – carinsko skladištenje robe i unos robe u slobodnu zonu
SD Sažeta deklaracija
PP Poštansko-carinska prijava
 1. Šifre podnetih isprava/potvrda

Brojčane šifre iz 1997b UN Pravilnika za elektronsku razmenu podataka za upravu, trgovinu i transport Lista šifara za podatke 1001, naziv dokumenta / poruke, u šiframa

Potvrda o usaglašenosti 2
Potvrda o kvalitetu 3
Potvrda o kretanju robe A TR.1 18
Spisak kontejnera 235
Tovarni list (dostavnica) 270
Spisak paketa 271
Profaktura / proforma faktura 325
Sažeta deklaracija za privremeni smeštaj 337
Ulazna sažeta deklaracija 355
Faktura / Komercijalna faktura 380
Interni tovarni list 703
Glavni brodski tovarni list 704
Brodski tovarni list 705
CIM tovarni list (železnica) 720
Interni brodski tovarni list 714
Drumski list – SMGS 722
Drumski tovarni list 730
Vazduhoplovni tovarni list 740
Glavni vazduhoplovni tovarni list 741
Otpremnica za poštanske pakete 750
Multimodalni / kombinovani transportni dokument (opšti) 760
Robni manifest 785
Specifikacija spiska pošiljki (bordero) 787
Deklaracija za zajednički tranzit – mešovite pošiljke T 820
Deklaracija za zajednički tranzit – spoljni tranzit T1 821
Deklaracija za zajednički tranzit – unutrašnji tranzit T2 822
Kontrolni dokument, T5 823
Otpremnica, T2L 825
Deklaracija za izvoz robe 830
Fitosanitarno uverenje /dozvola / saglasnost / 851
Sanitarno uverenje / dozvola / saglasnost 852
Veterinarsko uverenje / dozvola / saglasnost 853
Potvrda (uverenje) o poreklu 861
Deklaracija o poreklu 862
Potvrda o poreklu radi sticanja povlašćenog postupanja 864
Obrazac potvrde o poreklu radi sticanja povlašćenog postupanja (GSP) 865
Dozvola za uvoz (ili uvozna dozvola) 911
Deklaracija o teretu (prispeće) 933
Dozvola za izvoz robe pod embargom 941
Obrazac TIF 951
Karnet TIR 952
Potvrda o poreklu robe EUR 1 954
ATA karnet 955
Dozvola za prevoz otpada 961
Broj/datum unosa robe u evidenciju CLE
Informacioni list INF 3 IF3
Informacioni list INF 8 IF 8
Kargo manifest-pojednostavljeni postupak MNS
Tranzitna deklaracija u Zajednici T2F
T2M T2M
Jedinstveni referentni broj (URN) 014
Identifikacioni broj međunarodne dozvole za drumski prevoz stvari O17
Ostalo ZZZ
 1. Dodatne informacije/Posebne identifikacijske šifre

Primenjuju se sledeće šifre:

DG0 Izvoz iz zemlje EFTA koji podleže ograničenjima ili izvoz iz EZ koji podleže ograničenjima
DG1 Izvoz iz zemlje EFTA koji podleže carini ili izvoz iz EZ koji podleže carini
DG2 Izvoz
 1. Referentni broj carinarnice (COR)
Polje Sadržina Vrsta polja Primer
1. Oznaka zemlje kojoj pripada carinarnica slovno 2 RS
2. Nacionalni broj carinarnice slovno brojčano 6 011029

U polje 1 unosi se oznaka zemlje kojoj pripada carinarnica.

U polje 2 unosi se šest slovno-brojčanih oznaka tako što se unose postojeće šifre carinskih ispostava iz Priloga 8 (5 cifara), a dodaje se prefiks nula. Šest oznaka omogućava državnim organima utvrđivanje hijerarhije između carinskih organa, ako je to potrebno.

 1. Vrsta deklaracije

Za deklaracije TІR, kao atribut „Vrsta deklaracije“ (rubrika 1), upotrebljava se oznaka „NTTIR“.

Za ATA karnet u tranzitu, kao atribut „Vrsta deklaracije“ (rubrika 1), upotrebljava se oznaka „NTATA“.

Za CІM tovarni list u tranzitu, kao atribut „Vrsta deklaracije“ (rubrika 1), upotrebljava se oznaka „NTCIM“.

 1. Vrsta garancije

Za poruke TІR kao atribut „Vrsta garancije“ (rubrika 52), upotrebljava se oznaka „B“.

Za poruke ATA kao atribut „Vrsta garancije“ (rubrika 52), upotrebljava se oznaka „C“.

Za poruke CІM kao atribut „Vrsta garancije“ (rubrika 52), upotrebljava se oznaka „6“.

 

Prilog 11.

 

TRANZITNI PRATEĆI DOKUMENT

Obrazac Tranzitnog pratećeg dokumenta

 

Podaci koji se unose u određene rubrike Tranzitnog pratećeg dokumenta

Papir koji se koristi za Tranzitni prateći dokument može biti zelene boje.

Tranzitni prateći dokument se ne može menjati niti se mogu dodavati ili brisati podaci u njemu, osim ako nije drugačije predviđeno ovim pravilnikom.

Tranzitni prateći dokument štampa se na osnovu podataka iz tranzitne deklaracije koje, prema potrebi, menja principal i/ili ih proverava polazna carinarnica i popunjava se na sledeći način:

 1. MRN se sastoji od 18 slovnobrojčanih karaktera koji se unose na sledeći način:
Polje Sadržina Vrsta polja Primeri
1 Poslednje dve cifre godine prihvatanja tranzitne deklaracije (GG) brojčano 2 14
2 Identifikaciona oznaka države iz koje je kretanje počelo (ISO alpha 2 šifra države) slovno 2 RS
3 Jedinstvena identifikaciona oznaka za kretanje u tranzitu po godini i zemlji slovno brojčano 13 9876AB8890123
4 Kontrolna oznaka slovno brojčano 1 5

U polje 1 unose se poslednje dve cifre godine prihvatanja tranzitne deklaracije.

U polje 2 unosi se identifikaciona oznaka države iz koje je kretanje počelo.

U polje 3 unosi se identifikaciona oznaka za tranzit prema instrukciji Uprave carina kojom se određuje način popunjavanja polja, s tim da svaki tranzit koji se obradi u toku jedne godine mora imati jedinstveni broj.

Uprava carina može odrediti da se u MRN obavezno nalazi šifra polazne carinarnice, za koju se može koristiti maksimalno šest prvih oznaka.

U polje 4 unosi se vrednost koja je kontrolna oznaka za ceo MRN. Ovo polje omogućava otkrivanje grešaka prilikom preuzimanja celog MRN-a.

MRN se takođe štampa kao bar kod korišćenjem standardnog „koda 128“, vrsta slova „B“.

 1. U rubriku 3 (Obrasci) unosi se:

– u prvu podelu – redni broj štampanog lista,

– u drugu podelu – ukupan broj štampanih listova (uključujući i spisak naimenovanja).

Ova rubrika se ne popunjava ako je samo jedno naimenovanje.

 1. U prostor sa desne strane rubrike 8 unosi se naziv i adresa carinskog organa kojem se vraća primerak Tranzitnog pratećeg dokumenta ako se primenjuje rezervni postupak.
 2. U rubriku C (Polazna carinarnica) unose se:

– naziv polazne carinarnice.

– referentni broj polazne carinarnice,

– datum prihvatanja tranzitne deklaracije,

– naziv i broj odobrenja ovlašćenog pošiljaoca (ako postoji).

 1. U rubriku D (Kontrola polazne carinarnice) unose se:

– rezultati kontrole,

– podaci o stavljenim plombama ili oznaka „- -“ koja označava „oslobođeno – 99201“.

– napomena „obavezujući plan puta“, prema potrebi.

 1. U rubrike 55 i 56 unose se podaci o formalnostima u toku puta u skladu sa članom 409. Uredbe.

Od momenta kada roba napusti polaznu carinarnicu do momenta njenog dolaska u odredišnu carinarnicu, ako dođe do nepredviđenih okolnosti, određeni podaci moraju se uneti u Tranzitni prateći dokument. Ti podaci se odnose na tranzit i unosi ih vozar odgovoran za prevozno sredstvo na koje je roba utovarena u toku obavljanja konkretnih radnji. Podaci se mogu uneti ručno, pod uslovom da su jasno i čitko upisani mastilom i velikim slovima.

Ako se roba pretovari uz odobrenje carinskog organa na čijem području treba da se obavi pretovar, a nadležni carinski organ smatra da se konkretan tranzit može nastaviti na uobičajen način, on overava Tranzitni prateći dokument posle preduzimanja svih neophodnih mera.

U zavisnosti od slučaja, nadležna tranzitna ili odredišna carinarnica u sistem unosi podatke koji su dodati u Tranzitni prateći dokument. Te podatke može uneti i ovlašćeni primalac.

– u rubriku 55 (Pretovar), vozar u prva tri reda rubrike unosi podatke ako se pretovar vrši iz jednog prevoznog sredstva u drugo ili iz jednog kontejnera u drugi, u toku prevoza.

Ako se roba prevozi u kontejneru na drumskom prevoznom sredstvu, nadležni carinski organ može dozvoliti principalu da ne popunjava rubriku 18 ako zbog logističkih razloga u mestu polaska nije moguće navesti identitet i nacionalnost prevoznog sredstva u trenutku podnošenja tranzitne deklaracije i ako može garantovati da će se u rubriku 55 naknadno uneti tačni podaci koji se odnose na prevozno sredstvo.

– u rubriku 56 (Druge nezgode u toku prevoza), unose se podaci u skladu sa obavezama koje se odnose na tranzit.

Ako je roba utovarena u poluprikolicu, a vučno vozilo je promenjeno u toku puta (bez rukovanja robom ili pretovara robe), u ovu rubriku se unose registarske oznake i nacionalnost novog vučnog vozila. U tom slučaju nije potrebna overa nadležnog carinskog organa.

 

Prilog 12.

 

SPISAK NAIMENOVANJA

Obrazac Spiska naimenovanja

Podaci koji se unose u određene rubrike Spiska naimenovanja

Ako tranzit ima više od jednog naimenovanja, strana A Spiska naimenovanja uvek se štampa iz kompjuterskog sistema i prilaže uz Tranzitni prateći dokument. Rubrike u Spisku naimenovanja mogu se vertikalno proširiti.

Podaci se štampaju na sledeći način:

 1. U gornji levi ugao, radi identifikacije, unosi se:

(a) spisak naimenovanja,

(b) serijski broj stranice i ukupan broj stranica (uključujući i Tranzitni prateći dokument);

 1. U rubriku Polazna carinarnica unosi se naziv polazne carinarnice;
 2. U rubriku Datum unosi se datum prihvatanja tranzitne deklaracije;
 3. U rubriku MRN unose se podaci na način prikazan u Prilogu 11.;
 4. Podaci iz različitih rubrika koji su na nivou naimenovanja moraju se štampati na sledeći način:

(a) broj naimenovanja – unosi se serijski broj naimenovanja;

(b) deklaracija – ako je status robe za celu deklaraciju isti, ova rubrika se ne koristi.

 

Prilog 13.

 

TRANZITNI/SIGURNOSNI PRATEĆI DOKUMENT (TSPD)

Obrazac Tranzitnog/sigurnosnog pratećeg dokumenta

Podaci koji se unose u određene rubrike Tranzitnog/sigurnosnog pratećeg dokumenta

Skraćenica „PKP“ (Plan kontinuiteta poslovanja) odnosi se na situacije u kojima se primenjuje rezervni postupak propisan članom 388. stav 1. tačka 7. Uredbe.

Tranzitni/sigurnosni prateći dokument sadrži podatke koji važe za celu deklaraciju.

Tranzitni/sigurnosni prateći dokument ne može da se menja, niti se mogu dodavati ili brisati podaci u njemu, osim ako nije drugačije propisano ovim pravilnikom.

Podaci koji su sadržani u Tranzitnom/sigurnosnom pratećem dokumentu zasnivaju se na podacima iz tranzitne deklaracije. Te podatke prema potrebi menja i dopunjuje principal i/ili ih proverava polazna carinarnica.

Papir koji se koristi za Tranzitni/sigurnosni prateći dokument može biti zelene boje.

Podaci koji su uneti na način koji je dat u Prilozima 5, 8. i 16., štampaju se na sledeći način:

 1. MRN:

MRN se štampa na prvoj strani ovog obrasca i na svim spiskovima naimenovanja, osim kada se ovi obrasci koriste u kontekstu plana kontinuiteta poslovanja, kada se ne dodeljuje MRN.

MRN se formira na sledeći način:

Polje Sadržina Vrsta polja Primeri
1 Poslednje dve cifre godine prihvatanja tranzitne deklaracije (GG) brojčano 2 14
2 Identifikacijska oznaka države iz koje je kretanje počelo (ISO alpha 2 oznaka zemlje) slovno 2 RS
3 Jedinstvena identifikacijska oznaka za kretanje u tranzitu po godini i zemlji slovno brojčano 13 9876AB8890123
4 Kontrolna oznaka slovno brojčano 1 5

U polje 1 unose se poslednje dve cifre godine prihvatanja tranzitne deklaracije.

U polje 2 unosi se identifikaciona oznaka države iz koje je kretanje počelo.

U polje 3 unosi se identifikaciona oznaka za tranzit. Svaki tranzit koji se obradi u toku jedne godine mora imati jedinstveni broj.

U polje 4 unosi se vrednost koja je kontrolna oznaka za ceo MRN. Ovo polje omogućava otkrivanje grešaka prilikom preuzimanja celog MRN-a.

MRN se takođe štampa kao bar kod korišćenjem standardnog „koda 128“, vrsta slova „B“.

 1. U rubriku Sig. dekl. (S00) unosi se šifra S ako Tranzitni/sigurnosni prateći dokument sadrži i sigurnosne informacije. Ako taj dokument ne sadrži sigurnosne informacije, ova rubrika se ne popunjava.
 2. U rubriku Obrasci (3) unosi se:

– u prvu podelu – serijski broj štampanog lista,

– u drugu podelu – ukupan broj štampanih listova (uključujući spisak naimenovanja).

 1. U rubriku Referentni brojevi (7) unosi se LRN i/ili UCR, i to:

LRN – na način koji je dat u Prilogu 9.

UCR – na način koji je dat u Prilogu 16.

 1. U prostor sa desne strane rubrike Primalac (8) unosi se naziv i adresa carinarnice kojoj se vraća primerak Tranzitnog/sigurnosnog pratećeg dokumenta.
 2. U rubriku Ostale CO (S32) unose se ostale specifične okolnosti.
 3. U rubriku Polazna carinarnica (C) unosi se:

– referentni broj polazne carinarnice,

– datum prihvatanja deklaracije za postupak tranzita,

– naziv i broj odobrenja ovlašćenog pošiljaoca (ukoliko postoji).

 1. U rubriku Kontrola polazne carinarnice (D) unose se:

– rezultati kontrole,

– podaci o stavljenim plombama ili oznaka „- -“ koja označava „Oslobođenje – 99201“,

– napomena: „obavezujući put“, prema potrebi.

 1. U rubrike 55 i 56 unose se podaci o formalnostima u toku puta u skladu sa članom 409. Uredbe.

Od momenta kada roba napusti polaznu carinarnicu do momenta njenog dolaska u odredišnu carinarnicu, ako dođe do nepredviđenih okolnosti, određeni podaci moraju se uneti u Tranzitni/sigurnosni prateći dokument. Ti podaci se odnose na tranzit i unosi ih vozar odgovoran za prevozno sredstvo na koje je roba utovarena u toku obavljanja konkretnih radnji. Podaci se mogu uneti ručno, pod uslovom da su jasno i čitko upisani mastilom i velikim slovima.

Ako se roba pretovari uz odobrenje carinskog organa na čijem području treba da se obavi pretovar, a nadležni carinski organ smatra da se konkretan tranzit može nastaviti na uobičajen način, on overava Tranzitni/sigurnosni prateći dokument posle preduzimanja svih neophodnih mera.

U zavisnosti od slučaja, nadležna tranzitna ili odredišna carinarnica u sistem unosi podatke koji su dodati u Tranzitni/sigurnosni prateći dokument. Podatke takođe može da unese i ovlašćeni primalac.

 1. U rubriku 55 (Pretovar) vozar u prva tri reda rubrike unosi podatke ako se pretovar vrši iz jednog prevoznog sredstva u drugo ili iz jednog kontejnera u drugi, u toku prevoza.

Ako se roba prevozi u kontejneru na drumskom prevoznom sredstvu, nadležni carinski organ može dozvoliti principalu da ne popunjava rubriku 18 ako zbog logističkih razloga u mestu polaska nije moguće navesti identitet i nacionalnost prevoznog sredstva u trenutku podnošenja tranzitne deklaracije i ako može garantovati da će se u rubriku 55 naknadno uneti tačni podaci koji se odnose na prevozno sredstvo.

 1. U rubriku 56 (Druge nezgode u toku prevoza) unose se podaci u skladu sa obavezama koje se odnose na tranzit.

Ako je roba utovarena u poluprikolicu, a vučno vozilo je promenjeno u toku puta (bez rukovanja robom ili pretovara robe), u ovu rubriku se unose registarske oznake i nacionalnost novog vučnog vozila. U tom slučaju nije potrebna overa nadležnog carinskog organa.

 

Prilog 14.

 

TRANZITNI/SIGURNOSNI SPISAK NAIMENOVANJA (TSSN)

Obrazac tranzitnog/sigurnosnog spiska naimenovanja

Podaci koji se unose u određene rubrike
Tranzitnog/sigurnosnog spiska naimenovanja

Skraćenica „PKP“ (Plan kontinuiteta poslovanja) odnosi se na situacije u kojima se primenjuje rezervni postupak u skladu sa članom 388. stav 1. tačka 7. Uredbe.

Tranzitni/sigurnosni spisak naimenovanja sadrži podatke koji se odnose na naimenovanja robe u deklaraciji.

Rubrike spiska naimenovanja mogu se vertikalno proširiti. Podaci koji su uneti na način koji je dat u Prilozima 5, 8. i 16., štampaju se na sledeći način, uz upotrebu šifri gde je to moguće:

 1. Rubrika MRN – iz Priloga 13. štampa se na prvoj strani tog obrasca i na svim spiskovima naimenovanja, osim kada se ovi obrasci koriste u kontekstu plana kontinuiteta poslovanja, kada se ne dodeljuje MRN.
 2. Navedene rubrike se popunjavaju na sledeći način:

(a) u rubriku Br. naimen. (32) unosi se redni broj naimenovanja;

(b) u rubriku Šifra n.p.t.t. (S29) unosi se šifra načina plaćanja transportnih troškova;

(v) u rubriku UNDG (44/4) unosi se šifra UN-a za opasnu robu;

(g) u rubriku Obrasci (3) unosi se:

– u prvu podelu – redni broj štampane stranice,

– u drugu podelu-ukupan broj štampanih strana Tranzitnog/sigurnosnog spiska naimenovanja.

 

Prilog 15.

 

REZERVNI POSTUPAK ZA POSTUPAK TRANZITA

Deo I

 1. Korišćenje rezervnog postupka u skladu sa odredbama člana 398. stav 2. tačka 2) Uredbe vrši se na sledeći način, i to:
 2. a) za putnike:

– kada kompjuterski sistem carinskih organa nije u funkciji,

 1. b) za principale, uključujući i ovlašćene pošiljaoce:

– kada kompjuterski sistem carinskih organa nije u funkciji,

– kada kompjuterski sistem principala nije u funkciji, ili

– kada elektronska veza između principala i carinskih organa nije u funkciji.

 1. Čl. 158-200. i čl. 387-443. Uredbe, primenjuju se i na rezervni postupak ako nije drugačije predviđeno tač. 3-29. ovog priloga.
 2. Tranzitna deklaracija se prihvata ako je:

1) prepoznatljiva svim nadležnim organima u postupku tranzita, uključujući i tranzitne carinarnice. Kao tranzitne deklaracije mogu se koristiti sledeće isprave:

– jedinstvena carinska isprava (JCI),

– JCI odštampana na običnom papiru od strane podnosioca, u skladu sa Prilogom 5,

– obrazac Pratećeg tranzitnog dokumenta (PTD) ili Tranzitnog sigurnosnog pratećeg dokumenta (TSPD) ako se carinski organ saglasi sa zahtevom podnosioca da se JCI zameni ovom ispravom.

2) radi primene odredbe treće alineje podtačke 1) ove tačke, PTD ili TSPD popunjen u skladu sa prilozima 5, 11 i 13.

3) PTD ili TSPD popunjen shodno ovom prilogu, ako tranzitna deklaracija prati pošiljku.

Deo II

 1. Ako nema mogućnosti za korišćenje kompjuterskog sistema carinskih organa, rezervni postupak se sprovodi tako što se:

1) Isprave koje se koriste u rezervnom postupku popunjavaju i podnose na sledeći način:

– tranzitna deklaracija se popunjava i podnosi polaznoj carinarnici u tri primerka JCI, u skladu sa Prilogom 5, a ako se podnosi PTD ili TSPD u skladu sa prilozima 5 i 11;

– u polje C tranzitne deklaracije upisuje se broj iz kontrolnika u koji se evidentiraju tranzitne deklaracije, koji je različit od broja koji se koristi pri korišćenju kompjuterskog sistema;

– upotreba rezervnog postupka označava se na primercima tranzitne deklaracije pečatom iz Dodatka 1 ovog priloga u rubrici A JCI ili na mestu MRN i bar koda na PTD/TSPD;

– u pojednostavljenom postupku, u deklaraciju se unose svi podaci i koriste posebni pečati iz tač. 24-27. ovog priloga, koristeći polja D i C, redosledom navođenja;

– u redovnom postupku isprava se overava pečatom polazne carinarnice, a u pojednostavljenom postupku pečatom ovlašćenog pošiljaoca;

– na obrascu PTD ili TSPD ne navodi se broj deklaracije, kao ni referentni broj kretanja (MRN).

2) Deklaracije koje su unete u kompjuterski sistem (i dobile svoj broj MRN), ali nisu dalje obrađene zbog nedostataka sistema, poništavaju se. Podnosilac deklaracije obaveštava nadležni carinski organ da je u sistem uneta deklaracija za koju se nakon toga koristi rezervni postupak.

3) Kontrolu upotrebe rezervnog postupka vrše carinski organi radi sprečavanja zloupotrebe postupka.

 1. Ako nema mogućnosti pristupa kompjuterskom sistemu principala i/ili ako je elektronska veza između principala i carinskog organa nedostupna, rezervni postupak se sprovodi tako što se:

– primenjuju odredbe navedene u tački 4. ovog priloga, osim odredbe o pojednostavljenom postupku;

– nadležni carinski organ obaveštava od strane principala da su njegov kompjuterski sistem i/ili elektronska veza ponovo dostupni.

 1. Ako nema mogućnosti pristupa kompjuterskom sistemu ovlašćenog pošiljaoca i/ili ako je elektronska veza između principala i carinskog organa nedostupna, rezervni postupak se sprovodi tako što se:

– primenjuju odredbe tačke 4. ovog priloga;

– nadležni carinski organ obaveštava od strane ovlašćenog pošiljaoca da su njegov kompjuterski sistem i/ili elektronska veza ponovo dostupni.

Ako ovlašćeni pošiljalac podnosi više od 2% svojih deklaracija u godini u okviru rezervnog postupka, vrši se ponovna provera ispunjenosti propisanih uslova iz odobrenja.

 1. U slučajevima iz tač. 5. i 6. ovog priloga ako nadležni carinski organi omoguće podnošenje tranzitne deklaracije na jednom primerku (JCI, odnosno PTD ili TSPD) polaznoj carinarnici, unos i obradu podataka u kompjuterskom sistemu Uprave carina vrše ti organi.

Deo III

 1. Robu stavljenu u postupak tranzita prate primerci br. 4 i 5 JCI ili obrazac PTD ili TSPD, koje je polazna carinarnica predala principalu.
 2. Ako carinski organ obezbeđenja nije polazna carinarnica u postupku tranzita, ona zadržava kopiju garantne isprave kojom dokazuje da je prihvatila potvrdu garanta o preuzimanju obaveze. Principal podnosi original garantne isprave polaznoj carinarnici, koja ga zadržava. Ako je potrebno, polazna carinarnica može tražiti prevod na odgovarajući službeni jezik.
 3. Potpisivanjem tranzitne deklaracije principal postaje odgovoran za primenu odredbe člana 159. Uredbe.
 4. U slučaju primene člana 405. st. 16. i 17. Uredbe polazna carinarnica, pored teksta „Stavljene plombe“ u polju „D Kontrola polazne carinarnice“ tranzitne deklaracije unosi oznaku: „Oslobođeno“.
 5. Polazna carinarnica upisuje rezultate kontrole na svakom primerku tranzitne deklaracije. Ako su rezultati kontrole u skladu sa deklaracijom, polazna carinarnica pušta robu u postupak tranzita i unosi datum na primerke tranzitne deklaracije.
 6. Vozar podnosi Obaveštenje o tranzitu na obrascu koji je dat u Prilogu 28, svakoj tranzitnoj carinarnici, koja isti zadržava.

Ako se roba prevozi preko tranzitne carinarnice koja nije navedena u primercima 4 i 5 tranzitne deklaracije, ta carinarnica:

– bez odlaganja šalje obaveštenje o tranzitu prvobitno određenoj tranzitnoj carinarnici, ili

– obaveštava polaznu carinarnicu u skladu sa postupkom koji su međusobno dogovorili carinski organi.

 1. Odredišna carinarnica evidentira primerke br. 4 i 5 tranzitne deklaracije u evidenciji rezervnog postupka, na njima upisuje datum podnošenja i pojedinosti o izvršenim kontrolama.

Ako se postupak tranzita završava u carinarnici različitoj od one koja je upisana u tranzitnu deklaraciju, ta carinarnica postaje odredišna carinarnica i u polje „I Kontrola odredišne carinarnice“ primerka broj 5 tranzitne deklaracije, upisuje:

„Razlike: Carinarnica kojoj je roba dopremljena …… (naziv i zemlja) — 99203“, kao i druge podatke u vezi sa robom.

 1. Potvrda prijema upisuje se na poleđini primerka broj 5 JCI, na za to predviđenom mestu.
 2. Odredišna carinarnica vraća primerak broj 5 tranzitne deklaracije polaznoj carinarnici bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana završetka tranzitne operacije. Kada se koristi PTD ili TSPD, primerak podnete isprave šalje se nazad na isti način kao primerak broj 5 JCI.
 3. Ako se primerak broj 5 tranzitne deklaracije ne vrati polaznoj carinarnici u roku od jednog meseca od roka za podnošenje robe odredišnoj carinarnici, polazna carinarnica obaveštava o tome principala i traži dokaze o završetku postupka.
 4. Ako polazna carinarnica ne primi dokaz o završetku postupka u roku od dva meseca od roka dopremanja robe odredišnoj carinarnici, odmah započinje postupak provere završetka postupka radi pribavljanja informacija potrebnih za okončanje tog postupka ili, ako to nije moguće:

– utvrđuje da li je nastao carinski dug;

– utvrđuje ko je dužnik,

– određuje carinski organ koji je nadležan za naplatu.

Ako carinski organ ima saznanja da postupak tranzita nije završen ili ako postoji sumnja da nije završen, bez odlaganja pokreće postupak provere završetka postupka.

Postupak provere završetka postupka takođe se pokreće ako se naknadno utvrdi da je dokaz o završetku postupka bio falsifikovan i da je postupak provere završetka postupka neophodan u cilju ispunjenja ciljeva iz ove tačke.

 1. Radi upotrebe zajedničkog obezbeđenja ili oslobođenja od polaganja obezbeđenja do visine referentnog iznosa, iz člana 430. stav 1. Uredbe:

1) vrši se obračun iznosa duga koji može nastati za svaki postupak tranzita principala i obezbeđuje da zbir mogućih dugovanja ne prelazi referentni iznos, uzimajući u obzir i one postupke tranzita koji još nisu završeni;

2) principal obaveštava carinski organ obezbeđenja kada odobreni referentni iznos ne pokriva iznos koji je dovoljan za pokrivanje njegovih postupaka tranzita.

 1. Ako se odobrenje izdaje u skladu sa odredbom člana 423. stav 1. tačka 1. Uredbe, potvrde o zajedničkom obezbeđenju i potvrde o oslobođenju od polaganja obezbeđenja koje izdaje nadležni carinski organ podnose se polaznoj carinarnici. Podaci o potvrdama upisuju se u tranzitnu deklaraciju.
 2. Nadležni carinski organi mogu da ovlaste principale koji ispunjavaju opšte uslove iz člana 424. Uredbe da kao spisak pošiljki koriste i spiskove koji ne ispunjavaju sve uslove iz Priloga 23 i Priloga 24.

1) Upotreba posebnih spiskova pošiljki odobrava se pod uslovom:

– da ih izrađuju privredni subjekti koji za vođenje evidencije koriste integrisani elektronski sistem ili automatsku obradu podataka;

– da su sačinjeni i popunjeni na takav način da ih nadležni organi mogu koristiti bez teškoća;

– da sadrže podatke koje se zahtevaju na osnovu Priloga 23 i Priloga 24.

2) Posebni spiskovi pošiljki mogu biti i opisni spiskovi koji su sastavljeni radi obavljanja otpremnih/izvoznih formalnosti, čak i ako su takve spiskove sastavili privredni subjekti koji ne koriste integrisani elektronski sistem ili sistem automatske obrade podataka za vođenje evidencija.

3) Privredne subjekte koji koriste integrisani elektronski sistem ili sistem automatske obrade podataka za vođenje evidencija i koji imaju odobrenje za korišćenje posebnih spiskova pošiljaka na osnovu podtač. 1. i 2. ove tačke, mogu dobiti odobrenje za korišćenje takvih spiskova za postupke tranzita koji uključuju samo jednu vrstu robe ako je to neophodno zbog kompjuterskog programa privrednog subjekta.

 1. Pored oznake „Stavljene plombe“ u polje „D Kontrola polazne carinarnice“ tranzitne deklaracije, principal upisuje oznaku, vrstu i broj stavljenih plombi.
 2. U slučajevima izuzeća od propisanog plana puta, upisuju se napomena u odgovarajuću rubriku 44. tranzitne deklaracije:

– „Izuzeće od propisanog plana puta – 99205“

 1. Radi prethodne provere podatka: ovlašćeni pošiljalac i formalnosti na polasku, a cilju primene tačaka 4. i 6. ovog priloga nadležni carinski organ u odobrenju određuje način overe obrazaca.

1) Nadležni carinski organ određuje da se polje „C Polazna carinarnica“ obrasca tranzitne deklaracije:

– unapred overava pečatom polazne carinarnice; ili

– overava posebnim pečatom ovlašćenog pošiljaoca koji je odobrio nadležni organ i koji je u skladu sa obrascem iz Priloga 46 Uredbe.

Obrasci tranzitne deklaracije mogu biti unapred overeni pečatom, ako štampanje vrši za to ovlašćena štamparija.

Ovlašćeni pošiljalac popunjava rubriku upisivanjem datuma kada je roba otpremljena i dodeljuje broj tranzitnoj deklaraciji u skladu s pravilima navedenima u odobrenju.

2) Nadležni carinski organ može da odobri da se koriste obrasci koji imaju posebnu oznaku kao sredstvo identifikacije.

 1. Ovlašćeni pošiljalac:

1) preduzima sve potrebne mere za čuvanje posebnih pečata i/ ili obrazaca overenih pečatom polazne carinarnice ili posebnim pečatom i obaveštava nadležnu carinarnicu o sigurnosnim merama koje preduzima.

2) odgovoran je, u skladu sa propisima, za plaćanje svih dažbina za robu koja se prevozi, u slučaju zloupotrebe obrazaca koji su unapred overeni pečatom polazne carinarnice ili posebnim pečatom, osim ako dokaže nadležnom organu koji mu je izdao odobrenje, da je preduzeo odgovarajuće mere u skladu sa podtačkom 1. ove tačke.

 1. Ovlašćeni pošiljalac najkasnije do trenutka otpreme robe, popunjava tranzitnu deklaraciju i u rubriku 44, upisuje plan puta propisan u skladu sa odredbom člana 404. stav 1. Uredbe, a u polje „D Kontrola polazne carinarnice“ upisuje rok predaje robe odredišnoj carinarnici, mere obezbeđenja istovetnosti robe koje se primenjuju i napomenu:

– „Ovlašćeni pošiljalac – 99206“.

Ako polazna carinarnica kontroliše pošiljku pre njene otpreme, unosi rezultate kontrole u polje „D Kontrola polazne carinarnice“.

Posle otpreme, primerak broj 1 tranzitne deklaracije bez odlaganja šalje polaznoj carinarnici. Nadležni carinski organ može u odobrenju da odredi da se primerak broj 1 šalje polaznoj carinarnici odmah posle popunjavanja tranzitne deklaracije. Drugi primerci prate robu u skladu sa tačkom 8. ovog priloga.

 1. Ovlašćeni pošiljalac može da bude oslobođen od obaveze potpisivanja tranzitne deklaracije koja je overena posebnim pečatom i koja je sastavljena pomoću integrisanog elektronskog sistema ili automatske obrade podataka.

Ovo oslobođenje se daje ako je ovlašćeni pošiljalac prethodno dostavio nadležnom carinskom organu pismenu izjavu kojom potvrđuje da je on principal za sve tranzitne postupke za koje će koristiti tranzitne deklaracije sa posebnim pečatom.

Tranzitna deklaracija popunjena u skladu sa ovom tačkom mora u rubrici koja je predviđena za potpis principala da sadrži napomenu:

– „Oslobođeno od obaveze potpisivanja – 99207“.

 1. Ako se roba dopremi u prostorije ovlašćenog primaoca ili na mesta ovlašćenog primaoca navedena u odobrenju, on bez odlaganja šalje odredišnoj carinarnici PTD/TSPD ili primerke br. 4 i 5 tranzitne deklaracije koja je pratila robu, upisuje datum dolaska, stanje stavljenih plombi i eventualno utvrđene nepravilnosti.

Odredišna carinarnica upisuje napomene iz tačke 14. ovog priloga na primerke br. 4 i 5 tranzitne deklaracije.

 1. U slučaju tranzita robe na koju se odnosi odluka o zabrani korišćenja zajedničkog obezbeđenja, primenjuje se sledeće:

– preko svih primeraka tranzitne deklaracije dijagonalno se stavlja sledeća napomena: „ZABRANJENO ZAJEDNIČKO OBEZBEĐENJE“, upisana velikim štampanim crvenim slovima, veličine najmanje 100 x 10 mm.

– izuzetno od tačke 16. ovog priloga, odredišna carinarnica vraća primerak broj 5 tranzitne deklaracije sa ovom napomenom najkasnije sledećeg radnog dana nakon radnog dana kada su pošiljka i potrebni primerci deklaracije podneti toj carinarnici. Ako je takva pošiljka predata ovlašćenom primaocu u skladu sa članom 441. Uredbe, on šalje primerak broj 5 nadležnoj carinarnici najkasnije sledećeg radnog dana nakon dana prijema pošiljke.

Ako je korišćenje zajedničkog obezbeđenja privremeno zabranjeno za robu navedenu u spisku iz Priloga 43 Uredbe, korisnici zajedničkog obezbeđenja mogu, na njihov zahtev, da koriste pojedinačno obezbeđenje. U tom slučaju ovo pojedinačno obezbeđenje može da se koristi, u okviru rezervnog postupka, samo u polaznoj carinarnici navedenoj na garantnoj ispravi.

Dodatak 1

PEČAT ZA REZERVNI POSTUPAK

 

REZERVNI POSTUPAK NCTS U SISTEMU NEMA DOSTUPNIH PODATAKA

POKRENUTO DANA _________________
(Datum/sat)

(dimenzije 26×59 mm, crvena boja)

 

Prilog 16.

 

ULAZNA I IZLAZNA SAŽETA DEKLARACIJA

Deo I

Uvodne napomene uz tabele

Napomena 1.

U sažetu deklaraciju, koja se podnosi za robu koja ulazi u carinsko područje Republike Srbije ili izlazi iz njega, unose se podaci navedeni u tabelama od 1 do 5 koji odgovaraju navedenim situacijama ili vrsti prevoza. Ako prevozno sredstvo koje ulazi u carinsko područje Republike Srbije, stigne u carinarnicu koja nije bila deklarisana u ulaznoj sažetoj deklaraciji podnosi se zahtev za preusmeravanje. Podaci koji se unose u zahtev za preusmeravanje prevoznog sredstva dati su u Tabeli 6.

Tabele od 1 do 7 sadrže podatke potrebne za predmetne postupke, deklaracije i zahteve za preusmeravanje.

Slovo „X“ u određenom polju tabele označava da je potrebno određeni podatak za postupak ili deklaraciju iz naslova određene kolone uneti za svako naimenovanje robe u deklaraciji. Slovo „Y“ u određenom polju tabele označava da je potrebno određeni podatak potreban za postupak ili deklaraciju iz naslova određene kolone uneti u zaglavlje deklaracije. Slovo „Z“ u određenom polju tabele označava da je potrebno određeni podatak za postupak ili deklaraciju iz naslova određene kolone, uneti na nivou transportnih podataka. Kombinacija slova „X“, „Y“ i „Z“ označava da se određeni podatak može tražiti za postupak ili deklaraciju iz naslova određene kolone na bilo kojem od navedenih nivoa.

Opis i napomene iz dela IV ovog priloga, u vezi sa ulaznom i izlaznom sažetom deklaracijom, pojednostavljenim postupcima i zahtevima za preusmeravanje, primenjuju se na podatke iz tabela od 1 do 7.

Napomena 2. Carinska deklaracija koja se koristi kao ulazna sažeta deklaracija

Ako se deklaracija iz člana 87. stav 1. Carinskog zakona koristi kao sažeta deklaracija, ta deklaracija, pored podataka potrebnih za određeni postupak navedenih u prilozima 5. ili 9., mora da sadrži i podatke označene u koloni „Ulazna sažeta deklaracija“ iz tabela od 1 do 4.

Ako se carinska deklaracija iz člana 101. stav 1. Carinskog zakona, koristi kao sažeta deklaracija, ta deklaracija, pored podataka potrebnih za određeni postupak označenih u Tabeli 7, mora da sadrži i podatke označene u koloni „Ulazna sažeta deklaracija“ iz tabela od 1 do 4.

U slučajevima iz člana 22. st. 4. do 6. Uredbe i ako se carinska deklaracija iz člana 87. stav 1. Carinskog zakona koristi kao sažeta deklaracija, ta deklaracija, pored podataka potrebnih za određeni postupak navedenih u prilozima 5. ili 9. mora da sadrži i podatke označene u koloni „OPS Ulazna sažeta deklaracija“ iz Tabele 5.

U slučaju iz člana 22. st. 4. do 6. Uredbe i ako se carinska deklaracija iz člana 101. stav 1. Carinskog zakona koristi kao sažeta deklaracija, ta deklaracija, pored podataka potrebnih za određeni postupak označenih u Tabeli 7, mora da sadrži i podatke označene u koloni „OPS Ulazna sažeta deklaracija“ iz Tabele 5.

Napomena 3. Izvozna carinska deklaracija

Ako se carinska deklaracija iz člana 87. stav 1. Carinskog zakona, koristi kao sažeta deklaracija, ta deklaracija, pored podataka potrebnih za određeni postupak navedenih u prilozima 5. ili 9. mora da sadrži i podatke označene u koloni „Izlazna sažeta deklaracija“ iz tabela 1 i 2.

Ako se carinska deklaracija iz člana 101. stav 1. Carinskog zakona, koristi kao sažeta deklaracija, ta deklaracija, pored podataka potrebnih za određeni postupak iz Tabele 7 mora da sadrži i podatke označene u koloni „Izlazna sažeta deklaracija“ iz tabela 1 i 2.

U slučajevima iz člana 22. st. 4. do 6. Uredbe i kada se carinska deklaracija iz člana 87. stav 1. Carinskog zakona, koristi kao sažeta deklaracija, ta deklaracija, pored podataka potrebnih za određeni postupak navedenih u Prilozima 5. ili 9. mora da sadrži i podatke označene u koloni „OPS Izlazna sažeta deklaracija“ iz Tabele 5.

U slučajevima iz člana 22. st. 4. do 6. Uredbe i ako se carinska deklaracija iz člana 101. stav 1. Carinskog zakona koristi kao sažeta deklaracija, ta deklaracija, pored podataka potrebnih za određeni postupak označenih u Tabeli 7, mora da sadrži i podatke označene u koloni „OPS Izlazna sažeta deklaracija“ iz Tabele 5.

Napomena 4. Ostale specifične okolnosti u vezi sa ulaznim i izlaznim sažetim deklaracijama i određenim vrstama transporta robe. Napomena uz tabele 2 do 4

Kolone „Izlazna sažeta deklaracija – ekspresne pošiljke“ i „Ulazna sažeta deklaracija – ekspresne pošiljke“ iz Tabele 2 obuhvataju potrebne podatke koji se elektronskim putem dostavljaju carinskim organima u svrhu analize rizika pre otpreme ili dopreme ekspresnih pošiljaka. Poštanski operatori mogu da podatke iz tih kolona Tabele 2 dostave carinskim organima elektronskim putem u svrhu analize rizika pre otpreme ili dopreme poštanskih pošiljaka.

Tabele 3 i 4 sadrže podatke neophodne za ulazne sažete deklaracije u drumskom i železničkom transportu.

Tabela 3 za drumski transport se primenjuje i u slučaju kombinovanog transporta, osim ako nije drugačije navedeno u delu IV ovog priloga.

Napomena 5. Pojednostavljeni postupci

Deklaracije za pojednostavljene postupke iz čl. 209, 215, 220, 222, 229, 235, 237, 239, 240. i 245. Uredbe sadrže podatke iz Tabele 7.

Smanjeni obim podataka predviđen za pojednostavljene postupke ne utiče na obavezu unošenja podataka kada se deklaracija popunjava u skladu sa prilozima 5. i 8., posebno kada se radi o podacima koje treba uneti u dopunske deklaracije.

Deo II

Zahtevi za ulazne i izlazne sažete deklaracije

Vazdušni transport, transport unutrašnjim plovnim putevima i druge vrste transporta ili situacije koje nisu navedene u tabelama 2 do 4

Tabela 1

Naziv Izlazna sažeta deklaracija (Vidi napomenu 3. st.1. i 2.) Ulazna sažeta deklaracija (Vidi napomenu 2. st. 1. i 2.)
Broj naimenovanja Y Y
Jedinstveni referentni broj pošiljke X/Y X/Y
Broj prevozne isprave X/Y X/Y
Pošiljalac X/Y X/Y
Podnosilac sažete deklaracije Y Y
Primalac X/Y X/Y
Vozar Z
Lice koje treba obavestiti X/Y
Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koja prelazi granicu Z
Transportni referentni broj Z
Šifra prvog mesta ulaska Z
Datum i vreme dolaska u prvo mesto ulaska u carinsko područje Z
Šifra zemlje (zemalja) preko kojih se obavlja transport Y Y
Vrsta saobraćaja na granici Z
Izlazna carinarnica Y
Mesto gde se nalazi roba Y
Mesto utovara X/Y
Šifra mesta istovara X/Y
Opis robe X X
Vrsta pakovanja (šifra) X X
Broj paketa X X
Otpremne oznake X/Y X/Y
Identifikacioni broj opreme, ako je u kontejnerima X/Y X/Y
Broj naimenovanja robe X X
Tarifna oznaka X X
Bruto masa (kg) X/Y X/Y
Šifra UN-a za opasnu robu X X
Broj plombe X/Y X/Y
Šifra načina plaćanja transportnih troškova X/Y X/Y
Datum deklaracije Y Y
Potpis/Overa Y Y
Ostale specifične okolnosti Y Y
Šifra sledeće ulazne carinarnice Z

Ekspresne pošiljke

Tabela 2

Naziv Izlazna sažeta deklaracija – Ekspresne pošiljke
(Vidi napomene 3. st. 1. i 2. i 4. st. 1. do 3.)
Ulazna sažeta deklaracija – Ekspresne pošiljke
(Vidi napomene 2. st. 1. i 2. i 4. st. 1. do 3.)
Jedinstveni referenti broj pošiljke
Broj prevozne isprave
Pošiljalac X/Y X/Y
Podnosilac sažete deklaracije Y Y
Primalac X/Y X/Y
Vozar Z
Transportni referentni broj Z
Datum i vreme dolaska u prvo mesto ulaska u carinsko područje Z
Šifra zemlje (zemalja) preko kojih se obavlja transport Y Y
Vrsta saobraćaja na granici Z
Izlazna carinarnica Y
Mesto gde se nalazi roba Y
Mesto utovara Y
Šifra mesta istovara X/Y
Opis robe X X
Identifikacioni broj opreme, ako je u kontejnerima
Broj naimenovanja robe X X
Tarifna oznaka X X
Bruto masa (kg) X/Y X/Y
Šifra UN-a za opasnu robu X X
Šifra načina plaćanja transportnih troškova X/Y X/Y
Datum deklaracije Y Y
Potpis/Overa Y Y
Ostale specifične okolnosti Y Y
Šifra sledeće ulazne carinarnice Z

Drumski transport – Podaci iz ulazne sažete deklaracije

Tabela 3

Naziv Ulazna sažeta deklaracija (Vidi napomenu
2. st. 1. i 2.)
Broj naimenovanja Y
Jedinstveni referentni broj pošiljke X/Y
Broj prevozne isprave X/Y
Pošiljalac X/Y
Podnosilac sažete deklaracije Y
Primalac X/Y
Vozar Z
Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu Z
Šifra prvog mesta ulaska Z
Datum i vreme dolaska u prvo mesto ulaska u carinsko područje Z
Šifra zemlje (zemalja) preko kojih se obavlja prevoz Y
Vrsta saobraćaja na granici Z
Mesto utovara X/Y
Šifra mesta istovara X/Y
Opis robe X
Vrsta pakovanja (šifra) X
Broj paketa X
Identifikacioni broj opreme, ako je u kontejnerima X/Y
Broj naimenovanja robe X
Tarifna oznaka X
Bruto masa (kg) X/Y
Šifra načina plaćanja transportnih troškova X/Y
Šifra UN-a za opasnu robu X
Broj plombe X/Y
Datum deklaracije Y
Potpis/Overa Y
Ostale specifične okolnosti Y

Železnički transport – Podaci iz ulazne sažete deklaracije

Tabela 4

Naziv Železnica – Ulazna sažeta deklaracija (Vidi napomenu 2. st. 1. i 2.)
Broj naimenovanja Y
Jedinstveni referentni broj pošiljke X/Y
Broj prevozne isprave X/Y
Pošiljalac X/Y
Podnosilac ulazne sažete deklaracije Y
Primalac X/Y
Vozar Z
Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu Z
Transportni referentni broj Z
Šifra prvog mesta ulaska Z
Datum i vreme dolaska u prvo mesto ulaska u carinsko područje Z
Šifra zemlje (zemalja) preko kojih se obavlja prevoz Y
Vrsta saobraćaja na granici Z
Mesto utovara X/Y
Šifra mesta istovara X/Y
Opis robe X
Vrsta pakovanja (šifra) X
Broj paketa X
Identifikacioni broj opreme, ako je u kontejnerima X/Y
Broj naimenovanja robe X
Tarifna oznaka X
Bruto masa (kg) X/Y
Šifra načina plaćanja transportnih troškova X/Y
Šifra UN-a za opasnu robu X
Broj plombe X/Y
Datum deklaracije Y
Potpis/Overa Y
Ostale specifične okolnosti Y

Ovlašćeni privredni subjekti – smanjeni obim zahteva za podatke za izlazne i ulazne sažete deklaracije

Tabela 5

Ime Izlazna sažeta deklaracija (Vidi napomenu 3. st. 3. i 4.) Ulazna sažeta deklaracija (Vidi napomenu 2. st. 3. i 4.)
Jedinstveni referenti broj pošiljke X/Y X/Y
Broj prevozne isprave X/Y X/Y
Pošiljalac X/Y X/Y
Podnosilac sažete deklaracije Y Y
Primalac X/Y X/Y
Vozar Z
Lice koje treba obavestiti X/Y
Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koja prelazi granicu Z
Transportni referentni broj Z
Šifra prvog mesta ulaska Z
Datum i vreme dolaska u prvo mesto ulaska u carinsko područje Z
Šifra zemlje (zemalja) preko kojih se obavlja prevoz Y Y
Vrsta saobraćaja na granici Z
Izlazna carinarnica Y
Mesto utovara X/Y
Opis robe X X
Broj paketa X X
Identifikacioni broj opreme, ako je u kontejnerima X/Y X/Y
Broj naimenovanja robe X X
Tarifna oznaka X X
Datum deklaracije Y Y
Potpis/Overa Y Y
Ostale specifične okolnosti Y Y
Šifra sledeće ulazne carinarnice Z

Uslovi za zahtev za preusmeravanje

Tabela 6

Ime
Vrsta saobraćaja na granici Z
Identifikacija prevoznog sredstva koje prelazi granicu Z
Datum i vreme dolaska u prvo mesto ulaska u carinsko područje Z
Lice koje zahteva preusmeravanje Z
MRN X
Broj naimenovanja robe X
Šifra prvog mesta ulaska Z
Šifra stvarnog prvog mesta ulaska Z

Deo III

Zahtevi za pojednostavljene postupke

Tabela 7

Naziv Deklarisanje na osnovu knjigovodstvene isprave – izvoz
(vidi napomenu 3. st. 1. i 2.)
Pojednostavljena deklaracija- izvoz
(vidi napomenu 3. st. 1. i 2.)
Nepotpuna deklaracija – izvoz
(vidi napomenu 3. st. 1. i 2.)
Deklarisanje na osnovu knjigovodstvene isprave – uvoz (vidi napomenu 2. st. 1. i 2.) Pojednostavljena deklaracija – uvoz
(vidi napomenu 2. st. 1. i 2.)
Nepotpuna deklaracija – uvoz
(vidi napomenu 2. st. 1. i 2.)
Deklaracija Y Y Y Y
Broj naimenovanja Y Y Y Y
Jedinstveni referentni broj pošiljke X X X X X X
Broj prevozne isprave X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y
Pošiljalac/izvoznik X/Y X/Y X/Y
Primalac X/Y X/Y X/Y
Deklarant/zastupnik Y Y Y Y Y Y
Broj deklaranta/vrsta zastupanja (šifra) Y Y Y Y Y Y
Šifra valute X X X
Izlazna carinarnica Y Y Y
Carinarnica nadležna za prihvatanje dopunske deklaracije Y
Opis robe X X X X X X
Vrsta pakovanja (šifra) X X X X X X
Broj paketa X X X X X X
Otpremne oznake X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y
Identifikacioni broj opreme, ako je u kontejnerima X/Y X/Y X/Y
Broj naimenovanja robe X X X X
Tarifna oznaka X X X X X X
Bruto masa (kg) X X X
Postupak X X X X X X
Neto masa (kg) X X X X X X
Iznos naimenovanja X X X
Referentni broj za pojednostavljene postupke X X
Broj odobrenja X X X X
Dodatne informacije X X X
Datum deklaracije Y Y Y Y Y Y
Potpis/overa Y Y Y Y Y Y

Deo IV

Objašnjenja elemenata podataka

MRN

U zahtev za preusmeravanje MRN se unosi alternativno umesto:

– identifikacije transportnog sredstva koje prelazi granicu,

– datuma i mesta dolaska u prvo mesto ulaska u carinsko područje.

 

Deklaracija

Unose se šifre iz Priloga 8. za rubriku 1 prva i druga podela JCI.

Broj naimenovanja1)

______________
1) Automatski ga generiše informacioni sistem

Označava ukupan broj naimenovanja navedenih u deklaraciji ili u sažetoj deklaraciji.

(Veza: rubrika 5 JCI)

Jedinstveni referentni broj pošiljke (UCR)

Označava broj dodeljen robi za ulaz, uvoz, izlaz i izvoz. Koriste se oznake Svetske carinske organizacije (ISO15459) ili ekvivalentne oznake.

U sažete deklaracije navedeni broj unosi se alternativno kada broj transportne isprave nije raspoloživ.

Za pojednostavljene postupke podatak se unosi kada je raspoloživ. Podatak omogućava vezu sa drugim korisnim izvorima informacija.

(Veza: rubrika 7 JCI)

Broj transportne isprave

Broj se odnosi na oznaku transportne isprave koja prati robu u ili iz carinskog područja. Ako lice koje podnosi ulaznu sažetu deklaraciju nije vozar, vozar unosi i broj svoje transportne isprave.

Broj transportne isprave obuhvata i šifru za vrstu transportne isprave predviđenu Prilogom 8., nakon čega se unosi odgovarajući identifikacioni broj isprave.

Broj transportne isprave se može upotrebljavati umesto jedinstvenog referentnog broja pošiljke ako isti nije raspoloživ. Ovaj podatak omogućava vezu sa drugim korisnim izvorima informacija.

U izlaznu sažetu deklaraciju za snabdevanje brodova i vazduhoplova unosi se broj fakture ili tovarnog lista.

U ulaznu sažetu deklaraciju za drumski transport podatak se unosi ako je poznat i može da uključuje podatke vezane za TIR karnet i za CMR.

Pošiljalac

Podatak o pošiljaocu se odnosi na lice koje šalje robu i koje je u ugovoru o transportu navedeno od strane naručioca posla.

U izlaznu sažetu deklaraciju podatak o pošiljaocu se unosi kada je to lice različito od lica koje podnosi sažetu deklaraciju. Unosi se identifikacioni broj pošiljaoca. Ako pošiljalac ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji koristi se PIB, a ako pošiljalac nema PIB, koristi se JMBG, ako je licu koje podnosi sažetu deklaraciju raspoloživ taj broj. Ako su podaci potrebni za izlaznu sažetu deklaraciju uneti u carinsku deklaraciju, podatak o pošiljaocu odgovara podacima iz rubrike „Pošiljalac/izvoznik“ te carinske deklaracije.

U ulaznu sažetu deklaraciju unosi se identifikacioni broj pošiljaoca. Ako pošiljalac ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji koristi se PIB, a ako pošiljalac nema PIB, koristi se JMBG, odnosno odgovarajuće šifre iz Priloga 8.

Ako se olakšice za sprovođenje carinskih formalnosti odobravaju na osnovu sporazuma sa trećom zemljom, ovaj podatak može biti u formi jedinstvenog identifikacionog broja koji se koristi u toj zemlji, a koji je dostavljen nadležnim organima u Republici Srbiji, i dostupan je licu koje podnosi sažetu deklaraciju.

Struktura broja je sledeća:

Polje Sadržina Vrsta polja Format Primer
1 Šifra treće zemlje (ISO alpha 2 šifra) slovna s2 US JP
2 Jedinstveni identifikacioni broj za treću zemlju slovno brojčana do 15 sb..15 1234567890ABCDE AbCd9875F
pt20130101aa

Primeri:

‘US1234567890ABCDE’ za pošiljaoca u SAD (šifra zemlje: US) jedinstveni identifikacioni broj je 1234567890ABCDE.

‘JPAbCd9875F’ za pošiljaoca u Japanu (šifra zemlje: JP)

njihov identifikacioni broj je AbCd9875F.

‘USpt20130101aa’ za pošiljaoca u SAD (šifra zemlje: US)

identifikacioni broj je pt20130101aa.

Šifra treće zemlje: slovne šifre za zemlje i teritorije su zasnovane na aktuelnim ISO alpha slovnim šiframa.

Pošiljalac/izvoznik

Podatak se odnosi na lice koje podnosi izvoznu deklaraciju ili u čije ime se ona podnosi i koje je vlasnik robe ili ima slično pravo raspolaganja robom u trenutku kada je deklaracija prihvaćena.

Unosi se identifikacioni broj lica. Ako pošiljalac/izvoznik ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji koristi se PIB, a ako pošiljalac nema PIB, koristi se JMBG. Ako pošiljalac/izvoznik ima sedište u nekoj od članica Evropske unije, koristiće se EORI broj. Ako pošiljalac/izvoznik ima sedište u nekoj od EFTA zemalja, koristi se identifikacioni broj prodavca dodeljen u toj zemlji, a kada pošiljalac/izvoznik ima sedište u nekoj trećoj zemlji (van EU i EFTA zemalja), koristi se šifra iz Priloga 8.

(Veza: rubrika 2 JCI)

Lice koje podnosi ulaznu ili izlaznu sažetu deklaraciju

Podatak sadrži identifikacioni broj lica koje podnosi ulaznu ili izlaznu sažetu deklaraciju. Ako to lice ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji koristi se PIB, a ako nema PIB, koristi se JMBG. Ako lice ima sedište u nekoj od članica Evropske unije, koristi se EORI broj. Ako lice ima sedište u nekoj od EFTA zemalja, koristi se identifikacioni broj prodavca dodeljen u toj zemlji, a ako lice ima sedište u nekoj trećoj zemlji (van EU i EFTA zemalja), koristi se šifra iz Priloga 8.

Podatak se neće unositi ako se roba iznosi u skladu sa članom 210. stav 1. Carinskog zakona, a obuhvaćena je carinskom deklaracijom.

Podatak je potreban radi utvrđivanja lica odgovornog za podnošenje deklaracije.

Lice koje zahteva preusmeravanje

U zahtev za preusmeravanje unosi se podatak o licu koje podnosi zahtev za preusmeravanje pri ulasku. Taj podatak sadrži identifikacioni broj lica koje podnosi zahtev za preusmeravanje. Ako lice ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji koristi se PIB, a ako nema PIB, koristi se JMBG. Ako lice ima sedište u nekoj od članica Evropske unije, koristi se EORI broj. Ako lice ima sedište u nekoj od EFTA zemalja, koristi se identifikacioni broj prodavca dodeljen u toj zemlji, a ako lice ima sedište u nekoj trećoj zemlji (van EU i EFTA zemalja), koristi se šifra iz Priloga 8.

Primalac

Unosi se podatak o licu kome je roba stvarno poslata.

U ulaznu sažetu deklaraciju podatak se unosi u slučaju kada je to lice različito od lica koje je podnelo sažetu deklaraciju. Ako se roba prevozi na osnovu prenosive teretnice, primalac je nepoznat i umesto podataka o primaocu unosi se šifra 10600.

Ako je ovaj podatak obavezan, isti je u obliku identifikacionog broja primaoca, ako je taj broj dostupan licu koje podnosi sažetu deklaraciju. Ako lice ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji koristi se PIB, a ako nema PIB, koristi se JMBG. Ako lice ima sedište u nekoj od članica Evropske unije, koristi se EORI broj. Ako lice ima sedište u nekoj od EFTA zemalja, koristi se identifikacioni broj prodavca dodeljen u toj zemlji, a kada lice ima sedište u nekoj trećoj zemlji (van EU i EFTA zemalja), koristi se šifra iz Priloga 8.

U izlaznu sažetu deklaraciju, u slučajevima uz člana 375. Uredbe, ovi podaci se unose ukoliko su dostupni. Ako se roba prevozi na osnovu prenosive teretnice, primalac je nepoznat i umesto podataka o primaocu unosi se šifra iz rubrike 44 izvozne deklaracije.

Podatak koji se unosi u izlaznu sažetu deklaraciju sadrži identifikacioni broj primaoca ako je taj broj dostupan licu koje podnosi sažetu deklaraciju. Ako lice ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji koristi se PIB, a ako nema PIB, koristi se JMBG. Ako lice ima sedište u nekoj od članica Evropske unije, koristi se EORI broj. Ako lice ima sedište u nekoj od EFTA zemalja, koristi se identifikacioni broj prodavca dodeljen u toj zemlji, a ako lice ima sedište u nekoj trećoj zemlji (van EU i EFTA zemalja), koristi se šifra iz Priloga 8.

(Veza: rubrika 8 JCI)

Deklarant/zastupnik

Podatak o deklarantu/zastupniku se unosi ako se deklarant/ zastupnik razlikuje od pošiljaoca/izvoznika kod izvoza, odnosno primaoca kod uvoza.

Podatak sadrži identifikacioni broj deklaranta/zastupnika, ako je taj broj dostupan licu koje podnosi sažetu deklaraciju. Ako lice ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji koristi se PIB, a ako nema PIB, JMBG. Ako lice ima sedište u nekoj od članica Evropske unije, koristi se EORI broj. Ako lice ima sedište u nekoj od EFTA zemalja, koristi se identifikacioni broj prodavca dodeljen u toj zemlji, a ako lice ima sedište u nekoj trećoj zemlji (van EU i EFTA zemalja), koristi se šifra iz Priloga 8.

(Veza: rubrika 14 JCI)

Deklarant/vrsta zastupanja

Unosi se šifra koja predstavlja deklaranta ili status zastupnika. Koriste se šifre iz Priloga 5. za rubriku 14 JCI.

Vozar

Podatak o vozaru se unosi ako se razlikuje od lica koje podnosi ulaznu sažetu deklaraciju.

Podatak sadrži identifikacioni broj vozara, ako je taj broj dostupan licu koje podnosi sažetu deklaraciju. Ako lice ima sedište odnosno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji koristi se PIB, a ako nema PIB, koristi se JMBG. Ako lice ima sedište u nekoj od članica Evropske unije, koristi se EORI broj. Ako lice ima sedište u nekoj od EFTA zemalja, unosi se identifikacioni broj trgovca dodeljen u toj zemlji, a ako lice ima sedište u nekoj trećoj zemlji (van EU i EFTA zemalja), unosi se šifra iz Priloga 8. U slučajevima iz člana 135. st. 11. i 13. Uredbe unosi se identifikacioni broj vozara.

Lice koje treba obavestiti

Označava lice koje treba obavestiti o prispeću robe prilikom njenog ulaska na carinsko područje i unosi se po potrebi. Podaci o licu koje treba obavestiti o prispeću robe mogu biti u obliku identifikacionog broja tog lica ako je broj dostupan licu koje podnosi sažetu deklaraciju. Ako lice ima sedište odnosno prebivalište ili boravište u Republici Srbiji koristi se PIB, a ako nema PIB, koristi se JMBG. Ako lice ima sedište u nekoj od članica Evropske unije, koristi se EORI broj. Ako lice ima sedište u nekoj od EFTA zemalja, koristi se identifikacioni broj prodavca dodeljen u toj zemlji, a ako lice ima sedište u nekoj trećoj zemlji (van EU i EFTA zemalja) koristi se šifra iz Priloga 8.

U ulaznoj sažetoj deklaraciji, ako se roba prevozi na osnovu prenosive teretnice, kada se primalac ne navodi, već se umesto podataka o primaocu unosi šifra 10600, uvek se navode podaci o licu koje treba obavestiti.

U izlaznu sažetu deklaraciju, ako se roba prevozi na osnovu prenosive teretnice, kada se primalac ne navodi, podaci o licu koje treba obavestiti unose se u polje „primalac“ umesto podataka o primaocu robe. U slučajevima kada izvozna deklaracija sadrži podatke iz izlazne sažete deklaracije, šifra 30600 unosi se u rubriku 44 izvozne deklaracije.

Identitet i nacionalnost prevoznog sredstva koje prelazi granicu

Unosi se šifra identiteta u skladu sa načinom popunjavanja rubrike 18 JCI iz Priloga 5. Ako se radi o prevozu unutrašnjim plovnim putem, unosi se identifikacioni broj plovila Međunarodne pomorske organizacije (IMO) ili jedinstveni identifikacioni broj plovila (ENI). Ako se radi o prevozu vazdušnim putem, nije potrebno navoditi podatke.

Za šifru nacionalnosti unosi se šifra iz Priloga 8. ako taj podatak nije već naveden.

Za železnički transport unosi se broj vagona.

Identifikacija prevoznog sredstva koje prelazi granicu

U zahtev za preusmeravanje unosi se podatak koji sadrži identifikacioni broj plovila Međunarodne pomorske organizacije (IMO), oznake ENI ili broja leta IATA za prevoz unutrašnjim plovnim, odnosno vazdušnim putem.

Za vazdušni saobraćaj, ako se prevozi roba u okviru sporazuma o podeli kapaciteta aviona, unosi se broj leta kompanije sa kojom se deli kapacitet aviona.

Referentni broj prevoza2)

______________
2) Podatak se unosi tamo gde je potrebno

Označava identifikaciju puta prevoznog sredstva, na primer broj plovidbe, broj leta, broj puta, tamo gde je primenljivo.

Za vazdušni saobraćaj, ako se prevozi roba u okviru sporazuma o podeli kapaciteta aviona, unosi se broj leta kompanije sa kojom se deli kapacitet aviona.

Za železnički saobraćaj, unosi se broj voza. Ovaj podatak se navodi u slučaju multimodalnog prevoza, tamo gde je primenljivo.

Šifra prvog mesta ulaska

Označava identifikaciju prvog mesta ulaska u carinsko područje, luke u rečnom, aerodroma u vazdušnom i granične ispostave u drumskom saobraćaju.

Šifra sadrži: UN/LOCODE (sb..5) + nacionalnu šifru (sb..6).

Za drumski i železnički saobraćaj unosi se šifra predviđena za carinske ispostave u Prilogu 8.

U zahtev za preusmeravanje unosi se šifra deklarisane prve ulazne carinarnice.

Šifra stvarnog prvog mesta ulaska

U zahtev za preusmeravanje unosi se šifra stvarne prve ulazne carinarnice.

Datum i vreme dolaska na prvo mesto ulaska u carinsko područje

Unosi se planirani datum i vreme dolaska prevoznog sredstva na prvi aerodrom (kod vazdušnog), na prvi granični prelaz (kod drumskog) ili dolazak u prvu luku (kod unutrašnjeg vodnog saobraćaja). Koristi se oznaka b12 (VVGGMMDDSSMM). Navodi se lokalno vreme prvog mesta ulaska.

U zahtevu za preusmeravanje podatak se ograničava na datum. Koristi se oznaka b8(VVGGMMDD).

Šifre zemalja preko kojih se obavlja prevoz

Šifre se unose radi identifikacije zemalja preko kojih se obavlja prevoz, od zemlje polaska do zemlje konačnog odredišta hronološkim redom. Koriste se šifre predviđene u Prilogu 8. za rubriku 2 JCI. Ti podaci se unose u meri u kojoj su poznati.

U izlaznu sažetu deklaraciju za ekspresne pošiljke-poštanske pošiljke unosi se samo zemlja konačnog odredišta robe.

U ulaznu sažetu deklaraciju ekspresne pošiljke-poštanske pošiljke unosi se samo zemlja polaska.

Šifra valute

Unosi se šifra iz Priloga 8. za rubriku 22 JCI za valutu iz fakture.

Podatak se koristi zajedno sa „iznosom naimenovanja“ ako je to potrebno za obračun uvoznih dažbina.

(Veza: rubrike 22 i 44 JCI)

Vrsta saobraćaja na granici

U ulaznu sažetu deklaraciju unosi se šifra aktivnog prevoznog sredstva kojim se očekuje da će roba ući na carinsko područje Republike Srbije. U slučaju kombinovanog prevoza, primenjuju se pravila iz Priloga 5. za popunjavanje rubrike 21. Kada se avionski teret ne prevozi avionom, deklarisaće se ta druga vrsta transporta. Koriste se oznake 20, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 70, 80 ili 90 iz Priloga 8. za popunjavanje rubrike 25 JCI.

(Veza: rubrika 25 JCI)

Izlazna carinarnica

Unosi se šifra iz Priloga 8. za rubriku 29 JCI za nameravanu izlaznu carinarnicu.

U izlaznu sažetu deklaraciju za ekspresne pošiljke-poštanske pošiljke podatak se ne unosi kada se automatski i nedvosmisleno može utvrditi iz drugih podataka koje je dao deklarant.

Carinarnica nadležna za prihvatanje dopunske deklaracije

U nepotpunoj izvoznoj deklaraciji podatak se može upotrebiti samo u slučajevima navedenim u članu 236. stav 3. Uredbe.

Mesto gde se nalazi roba3)

______________
3) Podatak se unosi tamo gde je potrebno

Unosi se tačna lokacija na kojoj se roba može pregledati.

(veza: rubrika 30 JCI)

Mesto utovara4)

______________
4) Šifra ako je na raspolaganju

Unosi se naziv pomorske luke, aerodroma, teretnog terminala, železničke stanice ili nekog drugog mesta na kome se vrši utovar robe na prevozno sredstvo koje se koristi za prevoz, uključujući zemlju u kojoj se nalazi.

U ulaznu sažetu deklaraciju za ekspresne pošiljke-poštanske pošiljke podatak se ne unosi kada se automatski i nedvosmisleno može utvrditi iz drugih podataka koje je dao deklarant.

Za drumski i železnički transport unosi se podatak o mestu preuzimanja robe u skladu sa ugovorom o prevozu ili TIR polaznoj carinarnici.

Mesto istovara5)

Unosi se naziv pomorske luke, aerodroma, teretnog terminala, železničke stanice ili drugog mesta na kojem se roba istovaruje sa prevoznog sredstva koje je korišćeno za prevoz, uključujući zemlju u kojoj se nalazi.

Za drumski i železnički transport ako šifra nije raspoloživa, unosi se naziv mesta što je preciznije moguće.

Napomena: ovaj podatak se koristi za vođenje postupka.

______________
5) Šifra ako je na raspolaganju

Opis robe

U sažete deklaracije unosi se jednostavan opis robe neophodan za identifikaciju robe od strane carinskog organa. Opšti izrazi (kao što su „konsolidovan“, „opšti teret“ ili „delovi“) ne mogu se prihvatiti. Ovaj podatak se ne unosi kada se unosi tarifna oznaka robe.

Za pojednostavljene postupke koristi se u svrhe tarifnog svrstavanja.

(veza: rubrika 31 JCI)

Vrsta pakovanja/šifra

Unosi se šifra za vrstu pakovanja iz Priloga 8. za rubriku 31 (Preporuka UN/ECE br. 21 – Prilog VI).

Broj paketa

Unosi se broj pošiljki kada je roba upakovana tako da se ne može podeliti bez prethodnog otvaranja paketa, odnosno broj komada pošiljke ako nije upakovana. Podatak se ne unosi kada je roba u rasutom stanju.

(veza: rubrika 31 JCI)

Oznake otpreme

Unosi se opis oznaka i brojevi na prevoznim jedinicama ili paketima.

Podatak se unosi prema potrebi samo za upakovanu robu. Ako se roba nalazi u kontejnerima, broj kontejnera može da zameni oznake otpreme, koje deklarant unosi prema potrebi. Jedinstvena oznaka pošiljke ili napomena na transportnom dokumentu, koji omogućavaju nedvosmislenu identifikaciju svih paketa u pošiljci, mogu da zamene oznake otpreme.

Napomena: ovaj podatak se koristi za identifikaciju pošiljaka.

(veza: rubrika 31 JCI)

Identifikacioni broj opreme ako je u kontejnerima

Unose se oznake (slova i/ili brojevi) koje identifikuju kontejner.

(veza: rubrika 31 JCI)

Broj naimenovanja6)

______________
6) Automatski ga generiše informacioni sistem

Označava broj naimenovanja u odnosu na ukupan broj naimenovanja u deklaraciji, sažetoj deklaraciji ili zahtevu za preusmeravanje.

U zahtev za preusmeravanje, ako je naveden MRN, a zahtev za preusmeravanje se ne odnosi na sva naimenovanja robe iz ulazne sažete deklaracije, lice koje zahteva preusmeravanje unosi broj naimenovanja robe iz prve ulazne sažete deklaracije.

Broj naimenovanja unosi se samo ako postoji više od jednog naimenovanja.

Napomena: informacioni sistem automatski generiše ovaj podatak radi prepoznavanja određenih naimenovanja u deklaraciji.

(veza: rubrika 32 JCI)

Tarifna oznaka

Unosi se tarifna oznaka koja odgovara naimenovanju na koje se odnosi.

U ulaznu sažetu deklaraciju unose se prve četiri cifre tarifne oznake. Podatak se ne unosi ako je dat opis robe.

Za pojednostavljene postupke pri uvozu koristi se 10 cifara tarifne oznake. Deklarant, po potrebi može da dopuni ovaj podatak dodatnim ciframa. Carinski organ ne mora da zahteva unošenje ovog podatka prilikom podnošenja pojednostavljenih deklaracija i primene postupka deklarisanja na osnovu knjigovodstvenih isprava prilikom uvoza, ako je uslovima iz datog odobrenja za ove postupke dozvoljeno da se navedeni podatak unosi podnošenjem dopunske deklaracije.

U izlaznu sažetu deklaraciju unose se prve četiri cifre tarifne oznake. Podatak se ne unosi ako je dat opis robe.

Za pojednostavljene postupke pri izvozu unosi se osam cifara tarifne oznake. Deklarant, po potrebi može da dopuni ovaj podatak dodatnim ciframa. Carinski organ ne mora da zahteva unošenje ovog podatka prilikom podnošenja pojednostavljenih deklaracija i primene postupka deklarisanja na osnovu knjigovodstvenih isprava prilikom uvoza, ako je uslovima iz datog odobrenja za ove postupke dozvoljeno da se navedeni podatak unosi podnošenjem dopunske deklaracije.

(veza: rubrika 33 JCI)

Bruto masa (kg)

Unosi se težina (masa) robe navedena u deklaraciji, uključujući ambalažu, ali isključujući opremu vozara.

Kada je to moguće, deklarant može uneti težinu u svakom naimenovanju.

Za pojednostavljene postupke pri uvozu podatak se unosi samo ako je potreban za obračun uvoznih dažbina.

Carinski organ ne mora da zahteva unošenje ovog podatka prilikom podnošenja pojednostavljenih deklaracija i primene postupka deklarisanja na osnovu knjigovodstvenih isprava prilikom uvoza, ako je uslovima iz datog odobrenja za ove postupke dozvoljeno da se navedeni podatak unosi podnošenjem dopunske deklaracije.

(veza: rubrika 35 JCI)

Postupak

Unosi se šifra postupka iz Priloga 8. za rubriku 37 prva i druga podela JCI.

Carinski organ ne mora da zahteva unošenje šifara iz Priloga 8. za rubriku 37 druga podela JCI prilikom podnošenja pojednostavljenih deklaracija i primene postupka deklarisanja na osnovu knjigovodstvenih isprava prilikom uvoza i izvoza, kada je uslovima iz datog odobrenja za ove postupke dozvoljeno da se navedeni podatak unosi podnošenjem dopunske deklaracije.

Neto masa (kg)

Unosi se težina (masa) robe bez ambalaže.

Carinski organ ne mora da zahteva unošenje ovog podatka prilikom podnošenja pojednostavljenih deklaracija i primene postupka deklarisanja na osnovu knjigovodstvenih isprava prilikom uvoza i izvoza, ako je uslovima iz datog odobrenja za ove postupke dozvoljeno da se navedeni podatak unosi podnošenjem dopunske deklaracije.

(veza: rubrika 38 JCI)

Cena robe

Unosi se cena robe za svako naimenovanje u deklaraciji. Ovaj podatak se koristi zajedno sa „šifrom valute“ ako je to potrebno za obračun uvoznih dažbina.

Carinski organ ne mora da zahteva unošenje ovog podatka prilikom podnošenja pojednostavljenih deklaracija i primene postupka deklarisanja na osnovu knjigovodstvenih isprava prilikom uvoza, ako je uslovima iz datog odobrenja za ove postupke dozvoljeno da se navedeni podatak unosi podnošenjem dopunske deklaracije.

(veza: rubrika 42 JCI)

Referentni broj za pojednostavljene procedure

Unosi se referentni broj upisa u evidenciju za postupke navedene u čl. 220. i 240. Uredbe.

Dodatne informacije

Unosi se oznaka 10100.

(veza: rubrika 44 JCI)

Broj odobrenja

Unosi se broj odobrenja za pojednostavljene postupke.

Šifra UN za opasnu robu

Šifra UN za opasnu robu (UNDG) je jedinstveni serijski broj (b4) koji UN dodeljuje supstancama i vrstama robe koja se nalazi na listi opasne robe koja se najčešće prevozi.

Podatak se unosi samo ako je potreban.

Broj plombe7)

______________
7) Podatak se unosi tamo gde je potrebno

Unose se identifikacioni brojevi plombi pričvršćenih na prevoznu opremu, ako postoje.

Šifra načina plaćanja transportnih troškova

Unose se sledeće šifre:

A Plaćanje gotovinom
B Plaćanje kreditnom karticom
C Plaćanje čekom
D Ostalo (preko tekućeg računa)
H Elektronski transfer
Y Otvoren račun kod vozara
Z Nije plaćeno unapred

Podatak se unosi samo ako je potreban.

Datum deklaracije8)

______________
8) Automatski ga generiše informacioni sistem

Označava datum kada je deklaracija sačinjena i, prema potrebi, potpisana ili overena.

Za postupke deklarisanja na osnovu knjigovodstvene isprave na osnovu odredaba čl. 220. i 240. Uredbe, označava datum upisa u evidenciju.

(veza: rubrika 54 JCI)

Potpis/Overa

(veza: rubrika 54 JCI)

Ostale specifične okolnosti

Unosi se šifra podatka koji ukazuje na posebnu okolnost na koju se deklarant poziva:

A Poštanske i ekspresne pošiljke
B Snabdevanje brodova i vazduhoplova
C Drumski transport
D Železnički transport
E Ovlašćeni privredni subjekat

Podatak se unosi samo kada se lice koje podnosi sažetu deklaraciju poziva na posebnu okolnost, koja nije navedena u tabeli 1.

Podatak se ne unosi kada se iz drugih podataka koje je deklarant naveo može automatski i nedvosmisleno zaključiti na koje se specifične okolnosti deklarant poziva.

Šifra sledeće ulazne carinarnice

Šifra kojom se identifikuje sledeća ulazna carinarnica u carinsko područje Republike Srbije unosi se u slučaju kada je šifra za vrstu saobraćaja na granici 40 ili 80.

Šifra je navedena u Prilogu 8. za popunjavanje rubrike 29 JCI za ulaznu carinarnicu.

 

Prilog 17.

 

SIGURNOSNI I BEZBEDNOSNI DOKUMENT (SBD)

Obrazac Sigurnosnog i bezbednosnog dokumenta

Podaci koji se unose u određene rubrike
Sigurnosnog i bezbednosnog dokumenta

Podaci koji se unose u Sigurnosni i bezbednosni dokument zasnivaju se na podacima dobijenim iz ulazne ili izlazne sažete deklaracije koje prema potrebi menja i dopunjuje lice koje podnosi sažetu deklaraciju i/ili ih proverava ulazna odnosno izlazna carinarnica.

Sigurnosni i bezbednosni dokument popunjava lice koje podnosi sažetu deklaraciju.

Sigurnosni i bezbednosni dokument se ne može menjati, niti se mogu dodavati ili brisati podaci u njemu, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno.

Podaci koji su uneti na način koji je dat u Prilozima 5. i 16., štampaju se na sledeći način:

 1. U rubriku MRN unosi se broj iz Priloga 13. ili referentni broj koji carinski organ utvrđuje za taj konkretni slučaj (ad hoc). MRN se štampa na prvoj strani i na svim spiskovima naimenovanja;
 2. U rubriku Carinarnica unosi se referentni broj ulazne/izlazne carinarnice;
 3. U rubriku Vrsta deklaracije (1) unosi se šifra „IM“ ili „EX“ u zavisnosti da li isprava sadrži podatke iz ulazne ili izlazne sažete deklaracije;
 4. U rubriku Referentni broj (7) unosi se LRN iz Priloga 9.
 5. U rubriku Prvo mesto ulaska (S 11) unosi se šifra prvog mesta ulaska;
 6. U rubriku Datum/vreme dolaska u prvo mesto ulaska u carinsko područje (S 12) unosi se datum i vreme dolaska u prvo mesto ulaska u carinsko područje;
 7. U rubriku Šifra n.p.t.t. (S29) unosi se šifra načina plaćanja transportnih troškova;
 8. U rubriku UNDG (S27) unosi se šifra UN-a za opasnu robu;

 

 1. U rubriku Ostale CO (S32) unose se indikatori ostalih specifičnih okolnosti.

 

Prilog 18.

 

SIGURNOSNI I BEZBEDNOSNI SPISAK NAIMENOVANJA

Obrazac sigurnosnog i bezbednosnog naimenovanja

 

Podaci koji se unose u određene rubrike
Sigurnosnog i bezbednosnog spiska naimenovanja

Rubrike u spisku naimenovanja ne mogu se vertikalno širiti.

Podaci koji su uneti na način koji je dat u Prilozima 5. i 16. štampaju se na sledeći način:

– u rubriku Naim. br. (32) unosi se serijski broj tog naimenovanja;

– u rubriku Šifra n.p.t.t. (S29) unosi se šifra načina plaćanja transportnih troškova;

– u rubriku UNDG (S27) unosi se šifra UN za opasnu robu.

Prilog 19.

 

NAČIN POPUNJAVANJA RUBRIKA SAŽETE DEKLARACIJE ZA PRIVREMENI SMEŠTAJ

U SD rubrike označene brojevima, popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku 1 (Odgovorno lice) upisuje se:

– u prvi red (gornji desni ugao) – PIB podnosioca SD. Ako lice nema PIB, upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;

– u drugi red – naziv podnosioca SD;

– u treći red – sedište, prebivalište, odnosno boravište i adresa podnosioca SD.

U rubriku 2 (Identitet, nacionalnost i vrsta prevoznog sredstva) upisuju se:

– u prvi red podaci o prevoznom sredstvu na koje je roba direktno natovarena.

Ako je roba natovarena na teretnom vozilu, unose se podaci o teretnom vozilu.

Za pošiljke u drumskom saobraćaju upisuju se, odvojeno kosom crtom, registarski broj vozila i prikolice ako je vozilo ima i šifra države vozila iz Kodeksa šifara.

Za pošiljke u železničkom saobraćaju upisuje se broj vagona.

Za pošiljke u rečnom saobraćaju upisuje se ime plovila i šifra države iz Kodeksa šifara pod čijom zastavom plovilo plovi.

Za pošiljke u vazdušnom saobraćaju upisuje se oznaka leta, datum odlaska i šifra države iz Kodeksa šifara, u kojoj je vazduhoplov registrovan;

– u drugi red šifra države u kojoj je vozilo registrovano iz Kodeksa šifara i, odvojeno kosom crtom, šifra vrste saobraćaja iz Kodeksa šifara kojoj vozilo pripada.

U rubriku 3 (Priložene isprave i dodatne informacije) upisuju se podaci o vrsti i identifikaciji priloženih prevoznih isprava, kao i drugi podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike.

Podaci se upisuju u šifarskom obliku iz Kodeksa šifara, odeljak „XXIV PRILOŽENE ISPRAVE I DODATNE INFORMACIJE“, deo „5A OSTALI PRILOŽENI PREVOZNI DOKUMENTI SAŽETE DEKLARACIJE“.

U rubriku 4 (Identifikacija prostora za privremeni smeštaj) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra prostora za privremeni smeštaj robe i broj iz evidencije držaoca prostora za privremeni smeštaj robe.

U rubriku 5 (Datum i vreme smeštaja) upisuju se, odvojeno kosim crtama, datum i vreme smeštaja robe u prostor za privremeni smeštaj.

U rubriku 6 (Obezbeđenje) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinskog organa koji je prihvatio obezbeđenje, broj obezbeđenja, godina obezbeđenja, šifra vrste obezbeđenja iz Kodeksa šifara i PIB podnosioca garancije.

U rubriku 7 (Redni broj) upisuje se redni broj.

U rubriku 8 (Broj prevozne isprave) upisuje se broj prevozne isprave, odnosno broj potvrde o zadržanoj robi.

Podaci se upisuju u šifarskom obliku iz Kodeksa šifara, odeljak „XXIV PRILOŽENE ISPRAVE I DODATNE INFORMACIJE“, deo „5B OSTALI PRILOŽENI DOKUMENTI SAŽETE DEKLARACIJE“.

U rubriku 9 (Pakovanje i naimenovanje robe, oznake i brojevi – kontejner br. – broj i vrsta) upisuju se, odvojeno kosim crtama, ukupan broj, vrsta, oznake koleta i uobičajeni trgovački naziv robe, odnosno podaci o primaocu robe (naziv, poreski identifikacioni broj i sl.).

U rubriku 10 (Bruto masa u kg) upisuje se bruto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

U rubriku 11 (Prethodna isprava) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, šifra vrste prethodne isprave iz Kodeksa šifara, broj prethodne isprave, godina prihvatanja prethodne isprave i redni broj naimenovanja robe iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena ili MRN i redni broj naimenovanja iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena.

Ako roba pre podnošenja SD nije bila predmet carinskog postupka ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 12 (Mesto i datum – potpis, ime i prezime odgovornog lica) upisuju se mesto i datum podnošenja SD i PIB podnosioca.

Ako je podnosilac fizičko lice upisuje svoje ime i prezime i to overava potpisom.

Ako je podnosilac pravno lice stavlja otisak službenog pečata.

Ako je podnosilac deklaracije carinski agent u ovu rubriku upisuje svoj identifikacioni broj i stavlja otisak ličnog pečata.

U slučaju elektronske razmene podataka, kao poslednji podatak u ovoj rubrici unosi se identifikacija podele JCI. Identifikacija može imati najviše 20 znakova. Za identifikaciju koriste se slova: „A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Q, W, X, i Y“, brojevi i znaci: “ -, / „.

Rubrike SD označene velikim slovima popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku A (Carinarnica) upisuje se:

– u prvi red naziv carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome se roba prijavljuje;

– u drugi red, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, broj i datum podnošenja SD;

– u treći red, odvojeno kosim crtama, vreme podnošenja SD i službeni broj ovlašćenog carinskog službenika.

U rubriku B (Napomena) upisuju se podatak o vrednosti robe i podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike.

U rubriku C (Rok podnošenja druge isprave) upisuje se rok za stavljanje robe u carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu.

 

Prilog 20.

 

OBRAZAC DEKLARACIJE O CARINSKOJ VREDNOSTI (DCV)

 

 

Prilog 21.

 

DODATNI OBRAZAC DEKLARACIJE O CARINSKOJ VREDNOSTI (DCV BIS)

 

 

Prilog 22.

 

KORIŠĆENJE SETA OBRASCA DEKLARACIJE O CARINSKOJ VREDNOSTI

DCV se prilaže uz svaku JCI za robu koja podleže naplati uvoznih dažbina „ad valorem“, osim u sledećim slučajevima:

– ako je ukupna carinska vrednost pošiljke do 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, odnosno ekvivalentan iznos u drugoj konvertibilnoj valuti;

– ako uvezena roba nije komercijalne prirode;

– ako se uvezena roba carini po postupku iz člana 101. Carinskog zakona po pojednostavljenoj deklaraciji;

– ako se carini roba na osnovu zamene za neispravnu robu i ako se carini roba koja se vraća iz inostranstva kao neodgovarajuća ili neprodata;

– ako se privremeno uvozi roba uz potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina;

– ako se carini roba bez plaćanja protivvrednosti čija je carinska vrednost pošiljke do 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, odnosno ekvivalentan iznos u drugoj konvertibilnoj valuti;

– ako se izvozi roba za koju se ne plaćaju carinske dažbine;

– ako se obračun uvoznih dažbina vrši u smislu člana 178. stav 1. Carinskog zakona.

DCV se podnosi u setu od dva primerka, od kojih jedan zadržava carinski organ, a drugi se vraća deklarantu/zastupniku.

Ako deklarant/zastupnik, u vreme carinjenja robe, iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da podnese DCV, carinarnica može odobriti da se ova isprava podnese u roku od 14 dana od dana prihvatanja deklaracije. Ako deklarant/zastupnik u navedenom roku ne podnese DCV, carinarnica mu neće dozvoliti da ubuduće koristi ovu pogodnost.

Ako DCV popunjava pravno lice, lice koje potpisuje DCV mora biti vlasnik ili jedan od rukovodilaca tog lica.

Izuzetno, ako DCV potpisuje službenik pravnog lica, mora imati pismeno ovlašćenje jednog od lica iz stava 4 ovog priloga.

Podnošenjem potpisane DCV, deklarant/zastupnik odgovara za tačnost i potpunost podataka datih na svim stranicama ove deklaracije, kao i za verodostojnost svih dokumenata koji se podnose uz tu ispravu.

Deklarant/zastupnik je dužan da pruži sve dodatne podatke i isprave neophodne za utvrđivanje carinske vrednosti robe.

Način popunjavanja rubrika deklaracije o carinskoj vrednosti

DCV se popunjava na sledeći način.

Rubrike popunjava deklarant/zastupnik, osim rubrika „Službena beleška I“ i „Službena beleška II“.

U rubriku (Službena beleška I), ovlašćeni carinski službenik koji je izvršio pregled DCV, unosi šifru CI, odnosno CR iz Kodeksa šifara, broj i datum JCI uz koju se prilaže i overava potpisom i otiskom ličnog pečata.

U rubriku (Službena beleška II), ovlašćeni carinski službenik, ako je potrebno, unosi druge podatke u vezi sa pregledom DCV. U rubriku 1 (Naziv i adresa prodavca) upisuje se ime i prezime, odnosno naziv i adresa, uključujući i državu, prodavca robe.

U rubriku 2(a) (Naziv i adresa kupca) upisuje se PIB, ime i adresa, odnosno naziv i adresa kupca robe.

U rubriku 2(b) (Naziv i adresa deklaranta/zastupnika) upisuje se PIB, ime i prezime, odnosno naziv i adresa lica koje popunjava DCV.

U rubriku 3 (Paritet isporuke) upisuju se podaci o uslovima i mestu isporuke robe.

U rubriku 4 (Broj i datum fakture) upisuje se broj i datum izdavanja fakture.

U rubriku 5 (Broj i datum ugovora) upisuje se broj i datum ugovora, ako je zaključen u pisanom obliku.

U rubriku 6 (Broj i datum bilo koje prethodne carinske odluke koja se odnosi na rubrike 7 do 9) upisuje se broj i datum bilo koje pisane odluke, odnosno mišljenja carinarnice koji se odnose na rubrike 7 do 9.

U rubriku 7 upisuju se odgovori na pitanja u vezi sa povezanošću kupca i prodavca iz člana 102. Uredbe.

U rubriku 8 upisuju se odgovori na pitanja u vezi sa uslovima za primenu člana 39. stav 1. tač. 1) i 2) Carinskog zakona.

U rubriku 9 upisuju se odgovori na pitanja u vezi sa naknadama za korišćenje autorskog prava i licencnim naknadama koje se odnose na uvezenu robu, kao i prihoda od preprodaje, raspolaganja ili korišćenja robe.

U rubriku 10(a) upisuje se broj priloženih listova DCV BIS. Ako nema priloženih listova DCV BIS, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 10(b) upisuju se mesto i datum podnošenja DCV.

Deklarant/zastupnik upisuje u ovu rubriku svoje ime i prezime i to overava potpisom.

Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, u ovu rubriku se upisuje i funkcija odgovornog lica i stavlja otisak službenog pečata.

Ako je deklarant carinski agent, u ovu rubriku stavlja i otisak ličnog pečata.

Deo A – osnov za obračun

U rubriku 11(a) upisuje se neto vrednost u valuti iz fakture, koja je, po pravilu, konačan iznos koji je stvarno plaćen ili koji treba platiti (bruto iznos umanjen za popuste kao što su rabat, kasa – skonto i dr.), a zaokružuje se na dva decimalna mesta.

U rubriku 11(b) upisuje se ukupan iznos posrednih plaćanja u valuti, zaokružen na dva decimalna mesta, ako su navedena u rubrici 8, kao i kurs za preračunavanje u skladu sa članom 54. Carinskog zakona.

U rubriku 12 upisuje se dinarski iznos koji predstavlja zbir iznosa iz rubrika 11(a) i 11(b).

Deo B – troškovi koji se uračunavaju u carinsku vrednost

Ako se bilo koji od deklarisanih iznosa u ovom delu plaća u stranoj valuti, u rubriku na dnu strane upisuju se iznosi u valuti i kurs valute, a u odgovarajućoj rubrici dobijeni iznos u dinarima.

U rubriku 13(a) upisuje se iznos koji se plaća za sve provizije pri kupoprodaji robe, osim kupovne provizije.

U rubriku 13(b) upisuju se iznosi koji se plaćaju za druge vrste provizija za posredovanje.

U rubriku 13(c) upisuju se troškovi za uobičajenu (standardnu) ambalažu, koji čine deo vrednosti same robe, kao i troškovi pakovanja, uključujući vrednost usluge i materijala.

U rubriku 14 upisuju se troškovi za robu i usluge koje kupac posredno ili neposredno isporučuje, besplatno ili po sniženoj ceni, za korišćenje u procesu proizvodnje i prodaji za izvoz u Republiku Srbiju.

U rubriku 15, ako je odgovor u rubrici 9(a) pozitivan, upisuje se iznos naknade za korišćenje autorskog prava i licencne naknade, koje se odnose na uvezenu robu.

U rubriku 16, ako je odgovor u rubrici 9(b) pozitivan, upisuje se iznos prihoda od bilo koje naredne preprodaje, raspolaganja ili korišćenja uvezene robe, koji treba da se plati, posredno ili neposredno, prodavcu.

U rubriku 17 upisuje se mesto ulaska robe u carinsko područje.

U rubriku 17(a) upisuju se ukupni troškovi prevoza do mesta ulaska robe u carinsko područje, ako ti troškovi nisu uključeni u cenu robe.

U rubriku 17(b) upisuju se ukupni troškovi utovara, istovara i troškovi rukovanja do mesta ulaska robe u carinsko područje, ako ti troškovi nisu uključeni u cenu robe.

U rubriku 17(c) upisuju se troškovi osiguranja robe za vreme prevoza do ulaska u carinsko područje. U rubriku 18 upisuje se ukupan zbir iznosa u rubrikama 13 do 17.

Deo C – troškovi koji se ne uračunavaju u carinsku vrednost

Ako se bilo koji od deklarisanih iznosa u ovom delu plaća u stranoj valuti, u rubriku na dnu strane upisuju se iznosi u valuti i kurs valute, a u odgovarajućoj rubrici dobijeni iznos u dinarima.

U rubriku 19 upisuju se troškovi prevoza robe unutar carinskog područja, ako:

– su uključeni u plaćenu cenu robe ili u cenu dospelu za plaćanje, i

– mogu da se izdvoje.

U rubriku 20 upisuju se troškovi iz člana 47. stav 1. tačka 2) Carinskog zakona.

U rubriku 21 upisuju se drugi troškovi koji su uključeni u cenu robe, a koji se ne uračunavaju u carinsku vrednost uvezene robe, s tim što se ti troškovi moraju specificirati.

U rubriku 22 upisuju se, ako su posebno iskazani na fakturi, iznosi za robu fakturisanu po ceni koja već sadrži uvozne dažbine ili poreze, koji se plaćaju prilikom uvoza u carinsko područje.

U rubriku 23 upisuje se ukupan zbir iznosa u rubrikama 19 do 22.

U rubriku 24 upisuje se ukupan zbir iznosa u rubrikama 12 i 18, s tim što se od dobijenog zbira oduzima iznos iz rubrike 23, a dobijeni rezultat upisuje, po naimenovanjima, u ovu rubriku.

DCV BIS popunjava se na isti način kao i rubrike 11 do 24 DCV.

Prilog 23.

 

SPISAK POŠILJKE

 

 

Prilog 24.

 

NAČIN POPUNJAVANJA RUBRIKA SPISKA POŠILJKE

 

Obrazac spiska pošiljke popunjava se na sledeći način:

1) U rubriku u desnom gornjem delu dimenzija 70 x 55 mm podeljenu na gornji deo, dimenzija 70 x 15 mm i na donji deo, dimenzija 70 x 40 mm, upisuju se podaci iz tačke 2 ovog priloga;

2) U kolonu Redni broj upisuje se redni broj svake stavke unete u SP;

U kolonu Oznake, brojevi, količina i vrsta pakovanja; opis robe upisuju se podaci za identifikaciju robe i primaoca robe;

U kolonu Zemlja otpreme/izvoza upisuje se naziv države iz koje se roba šalje ili izvozi;

U kolonu Bruto masa u kg upisuje se bruto težina u kilogramima zaokružena na dva decimalna mesta;

U kolonu Rezervisano za službenu upotrebu, širine najmanje 30 mm upisuju se, ako je to potrebno, odgovarajuće službene beleške.

Podnosilac može prilagoditi širinu kolona njegovim potrebama.

SP može da se popunjava samo na prednjoj strani.

Za svaku pojedinu stavku robe, ako je potrebno, upisuju se oznake priložene isprave, potvrde i odobrenja.

Ispod poslednje stavke povlači se horizontalna linija, radi sprečavanja naknadnog upisivanja.

 

Prilog 25.

 

ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA KORIŠĆENJE CARINSKOG POSTUPKA S EKONOMSKIM DEJSTVOM/STAVLJANJE ROBE U POSEBNU UPOTREBU

 

ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD CARINSKOG SKLADIŠTA ILI PRIMENE POSTUPKA U SKLADIŠTU TIPA E
(DODATNI OBRAZAC)

 

 

ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA POSTUPAK AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA
(DODATNI OBRAZAC)

 

 

ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA POSTUPAK PASIVNOG OPLEMENJIVANJA
(DODATNI OBRAZAC)

 

 

ODOBRENJE ZA KORIŠĆENJE CARINSKOG POSTUPKA S EKONOMSKIM DEJSTVOM/STAVLJANJE ROBE U POSEBNU UPOTREBU

 

 

 

ODOBRENJE ZA RAD CARINSKOG SKLADIŠTA ILI PRIMENE POSTUPKA U SKLADIŠTU TIPA E
(DODATNI OBRAZAC)

 

ODOBRENJE ZA KORIŠĆENJE POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA
(DODATNI OBRAZAC)

 

 

ODOBRENJE ZA KORIŠĆENJE POSTUPKA PASIVNOG OPLEMENJIVANJA
(DODATNI OBRAZAC)

 

Prilog 26.

 

NAČIN POPUNJAVANJA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA KORIŠĆENJE CARINSKOG POSTUPKA SA EKONOMSKIM DEJSTVOM

 1. Rubrike zahteva za izdavanje odobrenja za korišćenje carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom i stavljanja robe u posebnu upotrebu popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku 1 (Podnosilac zahteva) upisuju se podaci (PIB, naziv, sedište i adresa) podnosioca zahteva, odnosno nosioca odobrenja kojem se izdaje odobrenje u skladu sa carinskim propisima.

U rubriku 2 (Carinski postupak) upisuje se odgovarajući carinski postupak ili postupci u koje se roba navedena u rubrici 7 namerava staviti, i to:

– stavljanje robe u slobodan promet radi posebne upotrebe,

– carinsko skladištenje,

– aktivno oplemenjivanje – sistem odlaganja,

– aktivno oplemenjivanje – sistem povraćaja,

– prerada pod carinskom kontrolom,

– privremeni uvoz,

– pasivno oplemenjivanje.

Ako podnosilac zahteva traži odobrenje za više carinskih postupaka (jedinstveno odobrenje), u slučajevima kada roba nije ista za svaki postupak, koriste se posebni obrasci za svaki carinski postupak.

U rubriku 3 (Vrsta zahteva) upisuje se jedna od šifara:

1 – za prvi zahtev

2 – za zahtev za izmenu ili produženje odobrenja (navesti i broj već donetog odobrenja)

3 – za zahtev za primenu jednog odobrenja

4 – za zahtev za sukcesivno (ponovno) odobrenje (kod aktivnog oplemenjivanja).

U rubriku 4 (Dodatni obrazac) upisuje se broj dodatnih obrazaca koji se podnosi kao i da li se obrazac koristi za:

– carinski postupak skladištenja,

– carinski postupak aktivnog oplemenjivanja (ako je potrebno) i

– carinski postupak pasivnog oplemenjivanja (ako je potrebno).

U rubriku 5 (Mesto i način vođenja knjigovodstva/evidencije) upisuje se mesto u kome se vodi knjigovodstvo podnosioca zahteva odnosno njegova poslovna, poreska ili druga knjigovodstvena dokumentacija ili takva dokumentacija koja se vodi za njegov račun, vrsta sistema koji se koristi za vođenje knjigovodstva kao i vrsta evidencije (evidencija zalihe) koja se koristi za carinski postupak (koja sadrži podatke sa svim potrebnim informacijama i tehničkim detaljima koji carinskim organima omogućavaju nadzor i kontrolu carinskog postupka).

Ako se namerava koristiti carinsko skladište tipa B rubrika 5 se ne popunjava.

U slučaju privremenog uvoza, rubrika 5 se popunjava ako to zahteva carinski organ.

U rubriku 6 (Period važenja odobrenja) upisuje se u podelu a) traženi datum stupanja na snagu odobrenja (dan/mesec/godina), a u podelu b) datum isteka važenja odobrenja.

U rubriku 7 (Roba koja se stavlja u postupak) upisuju se sledeći podaci;

– u podelu „Tarifna oznaka“ – desetocifrena tarifna oznaka;

– u podelu „Opis robe“ – opis robe znači trgovački i/ili tehnički opis (koji treba da bude dovoljno jasan i detaljan kako bi omogućio donošenje odluke o odobrenju);

– u podelu „Količina“ – procenjena količina robe koja se namerava staviti u carinski postupak;

– u podelu „Jedinica mere“ – propisana jedinica mere iz Kodeksa šifara;

– u podelu „Vrednost“ – procenjena vrednost robe koja se namerava staviti u carinski postupak;

– u podelu „Valuta“ – šifra valute iz Kodeksa šifara.

U slučaju podnošenja zahteva za postupak carinskog skladištenja, ako zahtev sadrži više različite robe, u podeli „Tarifna oznaka“ upisuje se reč: „razno“, a u podelu „Opis robe“ upisuje se naziv robe za skladištenje.

U slučaju podnošenja zahteva za postupak aktivnog i pasivnog oplemenjivanja u podelu „Tarifna oznaka“ upisuje se četvorocifrena tarifna oznaka, a desetocifrena tarifna oznaka obavezno se upisuje:

– ako se namerava koristiti ekvivalentna roba ili sistem standardne zamene,

– pri korišćenju člana 359. stav 3. Uredbe, ili

– ako to zahteva carinski organ u skladu sa članom 266. stav 1. Uredbe.

Ako se planira korišćenje ekvivalentne robe ili sistema standardne zamene upisuju se podaci o trgovačkom kvalitetu i tehničke karakteristike robe.

U slučaju kada se u postupku aktivnog oplemenjivanja namerava korišćenje ekvivalentne robe, u podelu „Tarifna oznaka“ upisuje se desetocifrena tarifna oznaka, u podelu „Količina“ – količina, a u podelu „Vrednost“ – predviđena vrednost robe.

U rubriku 8 (Dobijeni ili obrađeni proizvodi) upisuju se sledeći podaci:

– u podelu „Tarifna oznaka“ – desetocifrena tarifna oznaka;

– u podelu „Opis robe“ – opis robe znači trgovački i/ili tehnički opis (koji treba da bude dovoljno jasan i detaljan kako bi omogućio donošenje odluke o odobrenju);

– u podelu „Normativ“ procenjeni normativ ili metod po kojem će on biti utvrđen.

Ako se u podelu ne mogu uneti svi podaci od značaja za utvrđivanje normativa potrebno je uz zahtev priložiti normativ utroška.

U ovu rubriku upisuju se podaci o dobijenim proizvodima koji su rezultat proizvodnih radnji, odnosno upisuju se i glavni dobijeni proizvod (GDP) i ako postoje, sporedni dobijeni proizvodi (SDP).

U rubriku 9 (Podaci o planiranim radnjama) upisuju se vrste planiranih aktivnosti (npr. podaci o proizvodnim radnjama prema ugovoru o izvođenju aktivnog i pasivnog oplemenjivanja ili vrsti uobičajenih oblika rukovanja) koje će biti izvedene na robi u okviru carinskog postupka i mesto gde će se te aktivnosti obavljati.

Ako je u rubriku 2 upisano više carinskih postupaka, mora biti upisano kako će se roba stavljati u te carinske postupke.

U slučaju da učestvuje više izvođača u postupku aktivnog, odnosno pasivnog oplemenjivanja, upisuje se njihov naziv, kao i podaci o odgovornom licu (njihovo ime, prezime, adresa i funkcija).

Ako se roba stavlja u posebnu upotrebu, navesti predviđenu posebnu upotrebu i mesto ili mesta u kojima će roba biti stavljena u taj postupak. Ako postoji namera da se prava i obaveze prenesu na drugo lice u skladu sa čl. 108. stav 2. ili 117. Carinskog zakona, navesti, ako su raspoloživi, podatke o licu na koje se ta prava i obaveze prenose.

U rubriku 10 (Ekonomski uslovi) upisuju se razlozi kojima se opravdava ispunjenost ekonomskih uslova, i to:

– u postupku carinskog skladištenja – da postoji ekonomska potreba za skladištenjem,

– u postupku prerade pod carinskom kontrolom – da li upotreba strane robe omogućava da se odnosna prerađivačka delatnost razvija ili održi u Republici Srbiji.

U slučaju posebne upotrebe rubrika 10 se ne popunjava.

U slučaju carinskog postupka privremenog uvoza upisuju se članovi Uredbe prema kojima se zahteva izdavanje odobrenja i podaci o vlasniku robe koja je navedena u rubrici 7;

U slučaju carinskog postupka pasivnog oplemenjivanja, ova rubrika se popunjava samo na zahtev carinskog organa u skladu sa članom 358. Uredbe.

U rubriku 11 (Carinski organ) upisuje se carinski organ:

 1. a) početka postupka,
 2. b) završetka postupka,
 3. v) nadzorni carinski organ.

U rubriku 12 (Identifikacija) upisuje se način utvrđivanja istovetnosti robe korišćenjem najmanje jedne od sledećih šifri:

1 – za serijski ili proizvođački broj,

2 – za stavljanje carinskih plombi, pečata ili drugih identifikacijskih oznaka,

3 – za informativni obrazac (INF),

4 – za uzimanje uzoraka, ilustracija ili tehničkih opisa,

5 – za izvođenje analiza,

6 – za druga sredstva za utvrđivanje istovetnosti robe;

7 – ako ne postoji dokaz za utvrđivanje istovetnosti u skladu sa članom 166. Carinskog zakona (primenjuje se za privremeni uvoz).

 

U slučaju postupka carinskog skladištenja ova rubrika se popunjava ako se skladišti unapred plaćena roba ili na zahtev carinskog organa.

Rubrika 12 se ne popunjava u slučaju carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja sa ekvivalentnom robom, pasivnog oplemenjivanja sa sistemom standardne zamene ili u slučaju primene člana 359. stav 2. Uredbe. Umesto toga popunjava se rubrika 18 dodatnog obrasca za postupak aktivnog oplemenjivanja, odnosno rubrike 19 ili 21 dodatnog obrasca za postupak pasivnog oplemenjivanja.

U rubriku 13 (Rok za završetak postupka – u mesecima) upisuje se procenjeno vreme potrebno za izvršavanje proizvodnih radnji ili upotrebe u okviru zahtevanog carinskog postupka iz rubrike 2. U slučaju posebne upotrebe navesti procenjeno vreme koje će biti potrebno da se roba stavi u određenu posebnu upotrebu ili da se prenese drugom nosiocu odobrenja.

U slučaju carinskog skladištenja rok je neograničen tako da se ova rubrika ne popunjava.

U slučaju aktivnog oplemenjivanja, kada na isti datum ističe rok za završetak postupka za svu robu stavljenu u postupak u okviru određenog vremenskog perioda, u odobrenju se može odrediti da se rok za završetak postupka istovremeno produžava za svu robu koja se u datom trenutku nalazi u postupku. Ako se zahteva ova olakšica, uneti: „Član 308. stav 2“, a u rubrici 16 navesti ostale detalje.

U rubriku 14 (Pojednostavljeni postupci) ako se koristi pojednostavljeni postupak za početak postupka, u podelu a) upisuje se šifra:

1 – za nepotpunu deklaraciju (član 201. stav 1. Uredbe),

2 – za pojednostavljeni postupak deklarisanja (član 201. stav 2. Uredbe),

3 – za deklarisanje na osnovu knjigovodstvenih isprava sa podnošenjem robe (član 201. stav 3. Uredbe),

4 – za deklarisanje na osnovu knjigovodstvenih isprava bez podnošenja robe (član 201. stav 3. Uredbe),

Ako se namerava koristiti pojednostavljeni postupak za završetak postupka, u podelu b) se upisuje najmanje jedna od šifara navedenih za podelu a).

U slučaju posebne upotrebe ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 15 (Premeštanje robe) upisuje se, jedna od šifara:

1 – za premeštanje robe bez carinskih formalnosti između različitih mesta navedenih u odobrenju,

2 – za premeštanje robe od carinskog organa početka postupka do korisnikovih ili izvođačkih prostora ili do mesta njene upotrebe, na osnovu deklaracije za stavljanje robe u carinski postupak,

3 – za premeštanje robe namenjene za ponovni izvoz do izlaznog carinskog organa u okviru predmetnog carinskog postupka,

4 – druge isprave (samo za posebnu upotrebu, navesti ih u rubrici 16).

U rubriku 16 (Dodatne informacije) upisuju se podaci koji zbog nedostataka prostora nisu mogli da stanu u ostale rubrike.

U rubriku 17 upisuje se datum podnošenja obrasca, ime i potpis ovlašćenog lica, naziv firme podnosioca obrasca i stavlja se otisak službenog pečata.

Ako se koristi dodatni obrazac, umesto ove rubrike popunjavaju se samo odgovarajuće rubrike 22, 23 ili 26.

 1. Rubrike Zahteva za izdavanje odobrenja za rad carinskog skladišta (dodatni obrazac) popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku 18 (Tip skladišta), upisuje se tip skladišta: A, B, C, D ili E.

U rubriku 19 (Skladište ili prostori za skladištenje – tip E), upisuje se mesto u kome se nalazi carinsko skladište, ili kad se zahtev odnosi na skladište tipa E, mesto u kojem se nalazi prostor za skladištenje.

U rubriku 20 (Rok za podnošenje popisa robe na zalihama), upisuje se rok za podnošenje popisa robe na zalihama (član 293. Uredbe).

U rubriku 21 (Stopa gubitka), upisuje se podatak o stopi gubitka, ukoliko gubitka ima.

U rubriku 22 (Smeštaj robe koja nije u postupku carinskog skladištenja), upisuju se tarifna oznaka, opis robe i carinski postupak.

U slučaju kad se planira korišćenje zajedničkog smeštaja u podelu „Tarifna oznaka“ upisuje se desetocifrena tarifna oznaka, a u podelu „Opis robe“ – trgovački kvalitet i tehničke karakteristike robe. U slučajevima kada se ne planira korišćenje zajedničkog smeštaja upisuje se trgovački i/ili tehnički opis, ili ako smeštaj robe koja nije u postupku carinskog skladištenja obuhvata određeni broj naimenovanja različite robe, u podelu „Tarifna oznaka“ upisuje se reč: „razno“, u podelu „Opis robe“ – opis smeštene robe, a u podelu „Kategorija/Carinski postupak“, – carinski postupak.

U rubriku 23 (Uobičajeni oblici postupanja s robom), upisuju se oblici postupanja s robom, i carinski postupci.

U rubriku 24 (Privremeno premeštanje robe – svrha), upisuje se svrha privremenog premeštanja.

U rubriku 25 (Dodatne informacije), upisuju se sve dodatne informacije koje se smatraju korisnim u vezi sa rubrikama 18-24.

 1. Rubrike Zahteva za izdavanje odobrenja za postupak aktivnog oplemenjivanja (Dodatni obrazac) popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku 18 (Ekvivalentna roba) upisuje se ako je planirano korišćenje ekvivalentne robe, desetocifrena tarifna oznaka, i trgovački ili tehnički opis ekvivalentne robe. U svrhu utvrđivanja istovetnosti mogu se koristiti šifre koje su propisane za rubriku 12. Ako se ekvivalentna roba nalazi na višem nivou obrade nego uvozna roba upisuju se odgovarajuće informacije u rubrici 21 (Dodatne informacije).

U rubriku 19 (Prethodni izvoz) upisuje se rok u kojem uvozna roba treba biti prijavljena za postupak uzimajući u obzir vreme potrebno za nabavku i transport u Republiku Srbiju, ako se planira korišćenje sistema prethodnog izvoza.

U rubriku 20 (Stavljanje u slobodan promet bez podnošenja carinske deklaracije) upisuju se: „DA“ ako se zahteva da se dobijeni proizvodi ili roba u nepromenjenom stanju stave u slobodan promet u skladu sa članom 312. Uredbe.

U rubriku 21 (Dodatne informacije) upisuju se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli da stanu u ostale rubrike.

 1. Rubrike Zahteva za izdavanje odobrenja za postupak pasivnog oplemenjivanja (Dodatni obrazac) popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku 18 (Sistem standardne zamene) upisuje se da li se koristi sistem standardne zamene bez ili sa prethodnim uvozom, kada se planira upotreba sistema standardne zamene.

U rubriku 19 (Proizvod za zamenu) upisuje se desetocifrena tarifna oznaka, trgovački kvalitet i tehničke karakteristike proizvoda za zamenu, ako se namerava korišćenje sistema standardne zamene (moguće samo u slučaju popravke). U svrhu utvrđivanja istovetnosti mogu se koristiti šifre propisane za rubriku 12.

U rubriku 20 (Primena člana 174. stav 2. Carinskog zakona) upisuju se podaci u slučaju kad se odobrenje za postupak pasivnog oplemenjivanja daje licu koje nije lice koje organizuje izvođenje procesa oplemenjivanja (ako se radi o robi domaćeg porekla u smislu pravila o nepreferencijalnom poreklu) u skladu sa članom 174. stav 2. Carinskog zakona.

U rubriku 21 (Primena člana 359. stav 3. Uredbe) upisuju se podaci u slučaju kada zbog vrste posla oplemenjivanja nije moguće utvrditi da li su dobijeni proizvodi proizvedeni iz privremeno izvezene robe, a odobrenje se može, u posebnim slučajevima, izdati ako podnosilac zahteva carinskom organu na odgovarajući način dokaže da roba, upotrebljena u postupku pasivnog oplemenjivanja, ima istu desetocifrenu tarifnu oznaku, i da je istih trgovačkih i tehničkih karakteristika, kao i privremeno izvezena roba. U svrhu utvrđivanja istovetnosti mogu se koristiti šifre propisane za rubriku 12 kako bi se predložila dodatna sredstva, koja mogu biti korisna u ovu svrhu.

U rubriku 22 (Dodatne informacije) upisuju se podaci koji zbog nedostataka prostora nisu mogli da stanu u ostale rubrike.

Prilog 27.

 

SAŽETA DEKLARACIJA ZA PRIVREMENI SMEŠTAJ

 

 

SAŽETA DEKLARACIJA ZA PRIVREMENI SMEŠTAJ

 

 

SAŽETA DEKLARACIJA ZA PRIVREMENI SMEŠTAJ

 

 

Prilog 28

 

OBAVEŠTENJE O TRANZITU (TS10)

 

 

 

Servis računara online zakazivanje