Odluka o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

Odluka o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

Sl.list Beograda br. 17/2015, 43/2015, 71/2015

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovom odlukom propisuje se vrsta, izgled, uslovi i način postavljanja, korišćenja i uklanjanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama na teritoriji grada Beograda, vršenje nadzora nad primenom odredaba ove odluke i inspekcijski nadzor.

Pojam i vrste manjeg montažnog objekta privremenog karaktera

Član 2

Manji montažni objekat privremenog karaktera u smislu ove odluke je kiosk, drugi manji montažni objekat i drugi slični objekat za prodaju robe na malo, za pružanje ugostiteljskih, zanatskih usluga i drugih usluga (u daljem tekstu: privremeni objekat).

Privremeni objekat u smislu odredaba ove odluke je i zabavni park, cirkus, sportski objekat i drugi privremeni objekat za igru dece i rekreaciju građana.

Privremeni objekat se postavlja isključivo kao samostalan objekat i ne može se koristiti kao proširenje poslovnog prostora stalnog karaktera.

Površine za postavljanje

Član 3

Privremeni objekat se može postavljati na javnim i drugim površinama, u skladu sa odredbama ove odluke.

Javne površine na kojima se, u skladu sa odredbama ove odluke, mogu postavljati privremeni objekti su:

 1. javne saobraćajne površine (put, ulica, pešačka zona i sl.);
 2. trg;
 3. javne zelene površine (park, skver, gradska šuma i sl.) i
 4. javne površine bloka (parkovski uređene površine i saobraćajne površine).

Druge površine na kojima se, u skladu sa odredbama ove odluke, mogu postavljati privremeni objekti su:

 1. slobodne površine kompleksa – građevinske parcele objekata javne namene;
 2. slobodne površine građevinske parcele objekata drugih namena;
 3. neizgrađeno građevinsko zemljište do privođenja nameni u skladu sa planskim dokumentom.

Površine iz stava 3. ovog člana su u režimu javnog korišćenja kada izlaze na javnu površinu i neometano su i stalno dostupne neodređenom broju korisnika.

Član 4

Na površinama iz člana 3. ove odluke, mesto postavljanja privremenog objekta ne može se nalaziti na sledećim površinama:

– na parking površinama;

– na zelenim površinama (travnatim i drugim ozelenjenim površinama) u sklopu javnih površina;

– na površinama u javnim podzemnim prolazima;

– na površinama u otvorenim delovima objekta namenjenim pešacima (kolonade, pasaži i sl.);

– na rastojanju manjem od 1,0 m od otvora šahta podzemnog objekta.

Drugi manji montažni objekti se ne mogu postavljati:

– na javnim saobraćajnim površinama;

– na području gradskih opština Vračar, Savski venac i Stari grad.

Odredba alineje 2. stava 1. ovog člana ne odnosi se na zabavne parkove, cirkuse, sportske objekte i druge privremene objekte za igru dece i rekreaciju građana.

Odredbe stava 2. ovog člana ne odnose se na postavljanje drugih manjih montažnih objekata za vreme održavanja vašara, sajmova, izložbi i tradicionalnih manifestacija (novogodišnji, božićni, uskršnji i drugi praznici).

Član 5

Privremeni objekti mogu se postavljati isključivo na javnim površinama iz člana 3. stav 2. ove odluke, drugim površinama koje su u režimu javnog korišćenja i u javnoj svojini, kao i na neizgrađenom građevinskom zemljištu u javnoj svojini, do privođenja nameni, u skladu sa planskim dokumentom.

Pored površina iz stava 1. ovog člana, zabavni parkovi, cirkusi, sportski objekti, privremeni objekti za igru dece i rekreaciju građana mogu se postavljati i na drugim površinama u režimu javnog korišćenja i na neizgrađenom građevinskom zemljištu do privođenja nameni, u skladu sa planskim dokumentom, bez obzira na režim svojine.

II IZGLED I DRUGE KARAKTERISTIKE PRIVREMENOG OBJEKTA

Član 6

Kiosk je tipski objekat za šaltersku prodaju robe na malo, ili pružanje usluge, čija bruto površina ne može biti veća od 10,5 m2 i koji se postavlja u finalnom obliku.

Drugi manji montažni objekat je tipski montažni objekat za prodaju robe na malo, za pružanje ugostiteljskih, zanatskih i drugih usluga, čija je bruto površina od 10,5 m2 do 30 m2 i koji se formira od tipskih elemenata.

Kod postavljanja privremenih objekata iz stava 1-2. ovog člana mogu se izvoditi minimalni građevinski radovi na nivelisanju terena i izradi podloge i priključaka na komunalnu infrastrukturu.

Zabavni park i cirkus čine jedan ili više različitih objekata osnovne namene (vrteške, karuseli, vozići i sl., cirkuska šatra) sa pomoćnim objektima (blagajna, objekti za smeštaj osoblja, držanje životinja i sl.), koji se postavljaju u finalnom obliku ili sklapaju od gotovih elemenata.

Sportski objekat je otvoreni objekat sportske namene, sportski teren i sl. (klizalište, teren za košarku, odbojku, skejt, boćanje i sl.), koji osim terena mogu imati montažno-demontažnu ogradu i klupe-tribine, a izuzetno, kao pomoćne objekte, mogu imati zatvorene montažne objekte (blagajna, smeštaj rekvizita i sl.).

Drugi privremeni objekti za igru dece i rekreaciju građana su otvoreni objekti koje čine jedan ili više elemenata opreme za odvijanje odgovarajuće aktivnosti (ljuljaška, tobogan, penjalica, oprema za fitnes, šah i sl.).

Član 7

Gradonačelnik grada Beograda donosi akte kojim se na određenim površinama bliže određuje tip, veličina izgled i druge karakteristike:

– privremenih objekata iz člana 6. stav 1. ove odluke za područje gradske opštine Vračar, Savski venac i Stari grad;

– privremenih objekata iz člana 6. st. 1. i 2. ove odluke za područje gradske opštine Barajevo, Voždovac, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Sopot, Surčin i Čukarica.

Član 8

Isticanje reklamnih poruka na privremenom objektu vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje oglašavanje na teritoriji grada Beograda.

III USLOVI I NAČIN POSTAVLJANJA PRIVREMENIH OBJEKATA

 1. Odobrenje za postavljanje

Član 9

Privremeni objekat mogu postavljati pravna i fizička lica, u skladu sa zakonom i odredbama ove odluke.

Privremeni objekat se postavlja na osnovu odobrenja koje se izdaje u formi rešenja, nakon sprovedenog javnog konkursa ili po zahtevu zainteresovanog lica, u skladu sa odredbama ove odluke.

Rešenje iz stava 2. ovog člana donosi organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za komunalne poslove na čijem području se nalazi mesto za postavljanje privremenog objekta (u daljem tekstu: nadležna organizaciona jedinica).

Na rešenje kojim se odlučuje o postavljanju privremenog objekta, može se podneti žalba veću gradske opštine, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Izuzetno od st. 1-4. ovog člana postavljanje drugih privremenih objekata za igru dece i rekreaciju građana, na izgrađenoj i uređenoj javnoj zelenoj površini i zelenoj površini u javnom korišćenju, vrši se u skladu sa propisom kojim se uređuje komunalni red na teritoriji grada Beograda.

Odredbe st. 2-5. ovog člana ne odnose se na postavljanje privremenih objekata koji se postavljaju na površinama poverenim na upravljanje javnim preduzećima „Beogradska tvrđava“ JP i „Ada Ciganlija“ JKP.

 1. Postupak donošenja plana i sprovođenja konkursa

Plan postavljanja

Član 10

Mesto postavljanja privremenih objekata – kioska i drugog manjeg montažnog objekta, njihov broj, tip, veličina, namena i uslovi korišćenja, određuje se planom postavljanja privremenih objekata (u daljem tekstu: plan), kada se nalazi na površinama iz člana 5. stav 1. ove odluke.

Plan iz stava 1. ovog člana donosi Skupština gradske opštine za svoje područje, po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Beograda nadležnih za poslove urbanizma i saobraćaja, a priprema ga organizaciona jedinica uprave gradske opštine.

Izradu plana gradska opština može poveriti privrednom društvu ili drugom pravnom licu.

Član 11

Sadržaj plana čine: spisak lokacija – mesta postavljanja sa privremenim objektima, uslovima i načinom postavljanja; pregledna karta lokacija – mesta postavljanja u razmeri 1:5000; opis mesta postavljanja sa namenom površine na kojoj se nalazi; tehnički opis privremenog objekta i njegov izgled; grafički prikaz mesta postavljanja sa ucrtanim privremenim objektom i objektima u neposrednom okruženju u razmeri 1:100 ili 1:200 i fotografski prikaz površine na kojoj se postavljanje vrši, koji su pripremljeni od strane lica koje poseduje licencu odgovornog projektanta iz oblasti saobraćaja i saobraćajne signalizacije i lica koje poseduje licencu odgovornog projektanta arhitektonske struke.

Sastavni deo plana iz stava 1. ovog člana jesu saglasnosti:

– subjekta koji upravlja, koristi i održava javnu površinu, a na drugim površinama vlasnika, odnosno korisnika površine na koju se vrši postavljanje;

– nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture kada se privremeni objekat postavlja na parceli kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, odnosno na parceli dobra koje uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostorno kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu.

Član 12

Saglasnost iz člana 10. stav 2. ove odluke pribavlja se na nacrt plana pripremljen u skladu sa članom 11. ove odluke.

Plan se donosi na određeno vreme, sa rokom važenja od pet godina.

Plan se objavljuje u „Službenom listu Grada Beograda“.

Plan sprovodi gradska opština.

Izmena i dopuna plana vrši se po potrebi, po postupku predviđenom za donošenje plana.

Član 13

Odredbe člana 10. ne odnose se na privremene objekte – kioske i druge manje montažne objekte koji se postavljaju:

– na javnim i drugim površinama za vreme održavanja vašara, sajmova, izložbi i tradicionalnih manifestacija (novogodišnji, božićni, uskršnji i drugi praznici) i

– na površinama poverenim na upravljanje javnim preduzećima „Beogradska tvrđava“ JP i „Ada Ciganlija“ JKP.

Javni konkurs

Član 14

Korisnik mesta postavljanja privremenog objekta na mestu utvrđenom planom, određuje se na osnovu javnog konkursa (u daljem tekstu: konkurs).

Odluku o pokretanju postupka za izbor korisnika mesta donosi nadležan organ gradske opštine.

Odlukom iz stava 2. ove odluke uređuju se pitanja koja se odnose na: prijavu na konkurs, rok za prijavljivanje, kriterijume za odluku o izboru korisnika i druga pitanja od značaja za sprovođenje konkursa.

Član 15

Pravo učešća na konkursu ima pravno lice i fizičko lice registrovano za obavljanje odgovarajuće delatnosti.

Član 16

Konkurs raspisuje i sprovodi komisija koju obrazuje nadležan organ gradske opštine.

Broj članova i sastav komisije, kao i način obavljanja stručnih i administrativnih poslova za potrebe komisije utvrđuje se aktom o obrazovanju komisije.

Član 17

Komisija, u skladu sa odlukom iz člana 14. st. 2. i 3. ove odluke, raspisuje konkurs, sprovodi konkurs i donosi odluku o izboru korisnika.

Konkurs sadrži: naziv organa koji raspisuje konkurs, kome se podnosi prijava, rok za podnošenje prijave, dokaze koji se podnose uz prijavu, kriterijum po kom se vrši izbor, period na koji se odobrava postavljanje privremenog objekta, popis mesta za postavljanje i površinu, vrstu, tip, veličinu i namenu privremenog objekta, radno vreme, rok u kom je komisija dužna da donese odluku, kao i druga pitanja koja su od uticaja na pravilno sprovođenje postupka.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu koji izlazi na teritoriji grada Beograda.

Učesnik konkursa ima pravo prigovora na odluku o izboru korisnika u roku od osam dana, od dana prijema odluke.

Odluku po prigovoru donosi veće gradske opštine.

Određivanje korisnika iz stava 1. ovog člana vrši se za period važenja plana.

Član 18

Po sprovedenom konkursu, odobrenje za postavljanje privremenog objekta izdaje nadležna organizaciona jedinica.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana se izdaje u formi rešenja, za period važenja plana, i sadrži: mesto, vrstu, tip, veličinu i namenu objekta, površinu koja se koristi, period korišćenja, radno vreme i rok u kojem je korisnik dužan da otpočne sa obavljanjem delatnosti, a koji ne može biti duži od 90 dana od izdavanja odobrenja, i obavezu uklanjanja objekta po isteku perioda na koji je odobrenje izdato.

Sastavni deo rešenja iz stava 2. ovog člana jeste izvod iz plana, koji se sastoji od tehničkog opisa privremenog objekta i prikaza njegovog izgleda, grafičkog prikaza mesta postavljanja sa ucrtanim privremenim objektom i objektima u neposrednom okruženju u razmeri 1:100 ili 1:200 i fotografskog prikaz površine na kojoj se postavljanje vrši.

 1. Postupak izdavanja odobrenja po zahtevu

Član 19

Odobrenje za postavljanje zabavnih parkova, cirkusa, sportskih objekata i drugih privremenih objekata za igru dece i rekreaciju građana, na zahtev zainteresovanih lica, za područje gradske opštine izdaje nadležna organizaciona jedinica uprave gradske opštine, izuzev u slučaju iz člana 9. stav 5. ove odluke.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se u formi rešenja, uz prethodnu saglasnost:

– vlasnika, odnosno korisnika građevinske parcele, odnosno subjekta koji upravlja, koristi ili održava površinu na kojoj se privremeni objekat postavlja i

– organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda nadležne za poslove urbanizma, organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda nadležne za poslove saobraćaja, nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture kada se privremeni objekat postavlja na parceli kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, odnosno na parceli dobra koje uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostorno kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu i organizacije kojoj je ta površina poverena na upravljanje, korišćenje i održavanje, na tehničku dokumentaciju.

Podnosilac zahteva dužan je da uz zahtev za postavljanje priloži saglasnosti iz stava 2. ovog člana i tehničku dokumentaciju, koju čine: opis mesta postavljanja sa namenom površine na kojoj se nalazi; tehnički opis privremenog objekta i njegov izgled; grafički prikaz mesta postavljanja sa ucrtanim privremenim objektom i objektima u neposrednom okruženju u razmeri 1:100 ili 1:200 i fotografski prikaz površine na kojoj se postavljanje vrši.

Tehnička dokumentacija za postavljanje sportskih objekata i drugih privremenih objekata za igru dece i rekreaciju građana mora biti pripremljena od strane lica koje poseduje licencu odgovornog projektanta arhitektonske struke i lica koje poseduje licencu odgovornog projektanta iz oblasti saobraćaja i saobraćajne signalizacije.

Odobrenjem se određuje mesto, površina, period korišćenja, vreme rada, posebni uslovi uređivanja i održavanja u toku korišćenja objekata, elementi ovih objekata, prikaz njihovog razmeštaja, kao i obaveza dovođenja te površine u prvobitno stanje po prestanku korišćenja.

Odobrenje se donosi za određeni period u toku godine, ili za tekuću godinu.

Član 20

Postavljanje kioska i drugih manjih montažnih objekata na javnim i drugim površinama za vreme održavanja vašara, sajmova, izložbi i tradicionalnih manifestacija (novogodišnji, božićni, uskršnji i drugi praznici) vrši se shodno odredbama člana 19. ove odluke.

 1. Obaveštavanje i evidencija

Član 21

Primerak odobrenja iz člana 18, 19 i 20. ove odluke nadležna organizaciona jedinica dostavlja komunalnoj inspekciji gradske opštine i Grada Beograda i komunalnoj policiji.

Primerak odobrenja se dostavlja i organizacionoj jedinici Gradske uprave Grada Beograda nadležnoj za poslove javnih prihoda, radi utvrđivanja i naplate lokalne komunalne takse, kada se privremeni objekat postavlja na javnim površinama.

Primerak odobrenja iz stava 1. ovog člana dostavlja se i subjektu koji obavlja komunalnu delatnost odnošenja smeća, radi utvrđivanja i naplate cene za uslugu odnošenja smeća.

Nadležna organizaciona jedinica obavezna je da vodi evidenciju izdatih odobrenja i pripadajuće tehničke dokumentacije.

 1. Postavljanje privremenih objekata na površinama kojima upravlja JP „Beogradska tvrđava“ i JKP „Ada Ciganlija“

Član 22

Postavljanje privremenih objekata na površinama poverenim na upravljanje javnim preduzećima JP „Beogradska tvrđava“ i „Ada Ciganlija“ JKP vrši se u skladu sa aktima tih preduzeća, a u skladu sa zakonom i propisima kojima je regulisano upravljanje, korišćenje i održavanje tih površina.

IV NAČIN KORIŠĆENJA PRIVREMENOG OBJEKTA

Član 23

Lice kome je odobreno postavljanje objekta u skladu sa čl. 18, 19. i 20. ove odluke, kao korisnik mesta postavljanja (u daljem tekstu: korisnik), dužno je da:

 1. privremeni objekat postavlja i koristi u skladu sa odobrenjem, odnosno aktom izdatim u skladu sa aktom javnog preduzeća iz člana 22. ove odluke;
 2. ukloni privremeni objekat po prestanku važenja odobrenja za postavljanje i površinu na kojoj se objekat nalazio dovede u uredno stanje;
 3. privremeni objekat održava u urednom stanju;
 4. da postavljanjem privremenog objekta i njegovim korišćenjem ne oštećuje i ne prlja površinu koju koristi, a po uklanjanju privremenog objekta površinu vrati u prvobitno stanje;
 5. da privremeni objekat privremeno ukloni sa mesta postavljanja dok to zahteva izvođenje hitnih i neophodnih radova.

Član 24

Korisniku nije dozvoljeno da bilo kojim pravnim poslom ili osnovom omogući drugom licu korišćenje mesta za koje mu je izdato odobrenje.

Član 25

Privremeni objekat uklanja se:

 1. kada je objekat postavljen ili se koristi bez odobrenja, odnosno akta iz člana 22. ove odluke;
 2. kada se privremeni objekat postavi ili koristi suprotno izdatom odobrenju odnosno aktu iz člana 22. ove odluke;
 3. kada je objekat postavljen suprotno uslovima utvrđenim planom;
 4. kada je objekat postavljen na mesto koje nije određeno planom;
 5. kada se promeni neki od uslova utvrđen planom i odobrenjem, a korisnik im se ne prilagodi u ostavljenom roku;
 6. kada postavljeni privremeni objekat koristi neovlašćeno lice;
 7. kada korisnik ne počne da koristi privremeni objekat u roku od 30 dana od dana izdavanja odobrenja za postavljanje privremenog objekta;
 8. kada se privremeni objekat ne koristi duže od 30 dana;
 9. kada je to neophodno zbog izmene uslova i načina korišćenja površine;
 10. kada je to neophodno zbog izmene režima saobraćaja;
 11. kada se pristupi privođenju nameni neizgrađenog građevinskog zemljišta.

O nastupanju uslova iz tač. 5, 9, 10. i 11. stava 1. ovog člana, nadležan organ ili drugi subjekt, obaveštava komunalnu inspekciju.

O donošenju rešenja o uklanjanju privremenog objekta komunalni inspektor obaveštava organizacionu jedinicu uprave koja je izdala odobrenje o postavljanju objekta.

Po prijemu obaveštenja iz stava 3. ovog člana, organizaciona jedinica uprave gradske opštine koja je izdala odobrenje za postavljanje privremenog objekta donosi rešenje o prestanku važenja izdatog odobrenja.

Na rešenje iz stava 4. ovog člana, korisnik može izjaviti žalbu, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja opštinskom veću gradske opštine.

Komunalni inspektor, na zahtev nadležnog organa grada, odnosno gradske opštine, rešenjem može naložiti da se privremeni objekat privremeno ukloni kada je neophodno zbog izvođenja neodložnih radova na zaštiti i održavanju komunalnih objekata ili privremene izmene režima saobraćaja, dok te okolnosti traju. Troškove uklanjanja i vraćanja objekta na prvobitno mesto snosi korisnik.

V NADZOR

Član 26

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda nadležna za poslove urbanizma.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši komunalna inspekcija.

Kontrolu nad primenom ove odluke u skladu sa zakonom i drugim propisima, vrši komunalna policija.

Član 27

U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni inspektor je ovlašćen da rešenjem naredi uklanjanje privremenog objekta u slučajevima predviđenim čl. 25. i 36. ove odluke.

Član 28

Ako korisnik ne postupi po rešenju komunalnog inspektora i ne ukloni privremeni objekat, komunalni inspektor će odrediti da se privremeni objekat ukloni o trošku korisnika, preko drugog lica, na mesto koje je određeno za te namene.

Obaveza omogućavanja nadzora

Član 29

Lice koje je postavilo ili koristi privremeni objekat dužno je da licu ovlašćenom za vršenje nadzora omogući pristup i pregled objekta, dozvoli uvid u dokumentaciju, dostavi tražene podatke i postupa po drugim nalozima inspektora, odnosno komunalnog policajca.

VI KAZNENE ODREDBE

Član 30

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

 1. privremeni objekat postavi na mesto koje nije određeno planom (član 10.);
 2. privremeni objekat postavi i koristi bez odobrenja, odnosno akta javnog preduzeća (čl. 18, 19, 20. i 22. ove odluke);
 3. postupa suprotno članu 23. stav 1. tač. 2. i 5. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 dinara preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 dinara fizičko lice.

Član 31

Novčanom kaznom u iznosu od 60.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

 1. postupa suprotno članu 23. stav 1. tačka 1. ove odluke;
 2. postupi suprotno članu 24. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 40.000 dinara preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 dinara fizičko lice.

Član 32

Novčanom kaznom u iznosu od 40.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

 1. postupa suprotno članu 23. stav 1. tač. 3. i 4. ove odluke;
 2. postupa suprotno odredbama člana 29. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 8.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 30.000 dinara preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 8.000 dinara fizičko lice.

Član 33

Za prekršaje iz čl. 30-32. ove odluke, komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34

Gradonačelnik grada Beograda doneće akt iz prve alineje člana 7. ove odluke najkasnije do 31. decembra 2015. godine, a akt iz druge alineje člana 7. ove odluke najkasnije do 31. decembra 2016. godine.

Član 35

Gradske opštine dužne su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu akta iz prve alineje, odnosno druge alineje člana 7 ove odluke, donesu planove iz člana 10. ove odluke.

Planovi doneti do stupanja na snagu ove odluke, važe do donošenja planova iz člana 10. ove odluke, ili donošenja akta iz člana 22. ove odluke.

Član 36

U slučaju da se mesto postavljanja privremenog objekta na koje se odobrenje odnosi, nalazi na površini za koju je predviđeno donošenje plana iz člana 10. ove odluke, i mesto bude određeno planom, izdato odobrenje prestaje da važi danom konačnosti odluke o izboru korisnika tog mesta postavljanja, a u slučaju da mesto ne bude određeno planom, izdato odobrenje prestaje da važi danom stupanja na snagu plana.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, nadležna organizaciona jedinica rešenjem utvrđuje prestanak važenja rešenja i određuje rok za uklanjanje privremenog objekta, koji ne može biti duži od osam dana.

Ako korisnik ne ukloni objekat u roku ostavljenom u rešenju iz stava 2. ovog člana, uklanjanje objekta naložiće komunalni inspektor.

Član 37

Korisnik mesta kome je odobreno postavljanje kioska do dana stupanja na snagu ove odluke, a kome je novim odobrenjem donetim u skladu sa odredbama ove odluke, mesto postavljanja potvrđeno, dužan je da tip kioska uskladi sa aktom iz prve alineje člana 7. ove odluke, najkasnije do 31. decembra 2016. godine na području gradske opštine Vračar, Savski venac i Stari grad.

Korisnik mesta kome je odobreno postavljanje kioska ili drugog manjeg montažnog objekta do dana stupanja na snagu ove odluke, a kome je novim odobrenjem donetim u skladu sa odredbama ove odluke, mesto postavljanja potvrđeno, dužan je da tip kioska ili drugog manjeg montažnog objekta uskladi sa aktom iz druge alineje člana 7. ove odluke, najkasnije do 31. decembra 2018. godine na području gradske opštine Barajevo, Voždovac, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Sopot, Surčin i Čukarica.

Član 38

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima i načinu postavljanju privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu („Službeni list Grada Beograda“, br. 31/2002 – prečišćen tekst, 11/2005, 29/2007, 61/2009, 24/2010, i 10/2011).

Član 39

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Beograda“.