Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu i načinu polaganja stručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu i načinu polaganja stručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje

Sl.glasnik RS br. 86/2014

Član 1

Ovim pravilnikom se propisuju uslovi koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, program i način polaganja stručnog ispita za upravljanje čamcem, plovećim telom i plutajućim objektom (u daljem tekstu: stručni ispit), kao i obrazac, sadržina, način izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) čamac za privredne svrhe je čamac sa sopstvenim pogonom koji se koristi za obavljanje javnog prevoza (prevoz do 12 putnika i/ili stvari uz naplatu), za obavljanje registrovane privredne delatnosti (privredni ribolov, tegljenje ili potiskivanje skele i dr.) ili za više navedenih namena;

2) čamac za sopstvene potrebe je čamac sa sopstvenim pogonom koji se koristi za sport, razonodu i druge neprivredne svrhe;

3) javni čamac je čamac sa sopstvenim pogonom koji koristi državni organ ili organizacija isključivo u neprivredne svrhe;

4) gliser je čamac koji pomoću sopstvenog pogonskog uređaja glisira po površini vode;

5) skuter je čamac koji koristi sopstveni pogonski uređaj, koji se koristi za skijanje na vodi ili izvođenje figura (vodeni skuter, džet bicikl, džet ski i slično);

6) jedrilica je čamac bez sopstvenog pogona koji plovi isključivo uz pomoć jedara na unutrašnjim vodama. Čamac koji plovi uz pomoć jedara i istovremeno koristi sopstveni mašinski uređaj za pogon smatra se čamcem sa sopstvenim pogonom;

7) plutajući objekat je plovilo bez sopstvenog pogona koje po pravilu nije predviđeno za premeštanje niti za obavljanje posebnih radova na unutrašnjim vodama (kupatilo, hangar, vodenica, ribarska tikvara, kuća za odmor, ponton, pontonski most, stambena lađa, ugostiteljski objekat, splav kućica, plutajuća radionica i slično);

8) ploveće telo je splav ili druga konstrukcija, objekat ili spojena struktura sposobna za plovidbu, koja nije brod, tehnički plovni objekat, čamac ili plutajući objekat;

9) dužina čamca je dužina trupa čamca, odnosno dužina od krajnje krmene do krajnje pramčane tačke integralnog dela trupa čamca merena paralelno sa vodnom linijom koja odgovara čamcu ukrcanom zalihama i sa najvećim dopuštenim opterećenjem čamca.

Uslovi koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom

Član 3

Čamcem može da upravlja lice koje je steklo dozvolu za:

1) upravljača čamcem kategorije A;

2) upravljača čamcem kategorije B.

Lice koje je steklo dozvolu za upravljača čamcem kategorije B može da upravlja i čamcem kojim može da upravlja lice koje je steklo dozvolu za upravljača čamcem kategorije A.

Član 4

Dozvolu za upravljača čamcem kategorije A stiče lice koje:

1) je navršilo 16 godina života;

2) ima državljanstvo Republike Srbije ili prebivalište, odnosno odobren privremeni boravak u trajanju od najmanje šest meseci u Republici Srbiji;

3) fizički i psihički sposobno da upravlja čamcem;

4) zna veštinu plivanja;

5) položilo stručni ispit i steklo uverenje o položenom stručnom ispitu;

6) na osnovu položenog stručnog ispita steklo dozvolu za upravljača čamcem kategorije A.

Dozvolu za upravljača čamcem kategorije B stiče lice koje:

1) je navršilo 18 godina života;

2) ima državljanstvo Republike Srbije ili prebivalište, odnosno odobren privremeni boravak u trajanju od najmanje šest meseci u Republici Srbiji;

3) je fizički i psihički sposobno da upravlja čamcem;

4) zna veštinu plivanja;

5) je položilo stručni ispit i steklo uverenje o položenom stručnom ispitu;

6) je na osnovu položenog stručnog ispita steklo dozvolu za upravljača čamcem kategorije B.

Plutajućim objektom može da rukuje lice koje je navršilo 18 godina života, fizički i psihički sposobno da upravlja čamcem i koje je na osnovu položenog stručnog ispita steklo dozvolu za upravljača čamcem kategorije B.

Plovećim telom može da upravlja lice koje je navršilo 18 godina života, fizički i psihički sposobno da upravlja čamcem i koje je na osnovu položenog stručnog ispita steklo dozvolu za upravljača čamcem kategorije B.

Dozvolu za upravljača čamcem kategorije B stiče i lice koje je steklo zvanje upravljača i rukovaoca čamca po ranijim propisima.

Dozvolu za upravljača čamcem kategorije B stiče i lice koje je steklo zvanje mornara na plovećem postrojenju po ranijim propisima.

Dozvolu za upravljača čamcem kategorije B stiče i lice koje je steklo ovlašćenje o osposobljenosti člana posade brodova trgovačke mornarice u skladu sa propisom kojim se uređuju zvanja i uslovi za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade brodova trgovačke mornarice.

Član 5

Čamcem za sopstvene potrebe dužine do sedam metara i snage pogonskog uređaja do 15 kilovata (u daljem tekstu: kW) može da upravlja lice koje je steklo dozvolu za upravljača čamcem kategorije A.

Čamcem za sopstvene potrebe dužine od sedam do 20 metara i snage pogonskog uređaja veće od 15 kW može da upravlja lice koje je steklo dozvolu za upravljača čamcem kategorije B.

Čamcem za privredne svrhe i javnim čamcem može da upravlja lice koje je steklo dozvolu za upravljača čamcem kategorije B.

Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, čamcem za privredne svrhe koji se koristi za prevoz do 12 putnika može da upravlja lice koje je steklo posebnu osposobljenost u skladu sa propisom kojim se uređuju zvanja i uslovi za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade brodova trgovačke mornarice.

Gliserom može da upravlja lice koje je steklo dozvolu za upravljača čamcem kategorije B.

Skuterom može da upravlja lice koje je steklo dozvolu za upravljača čamcem kategorije B.

Program stručnog ispita

Član 6

Program stručnog ispita za upravljača čamcem kategorije A obuhvata sledeće oblasti, i to:

1) plovidbeni propisi na unutrašnjim vodama;

2) osnovi navigacije;

3) poznavanje motora;

4) osnovi pružanja prve pomoći.

Program stručnog ispita za upravljača čamcem kategorije B obuhvata sledeće oblasti, i to:

1) plovidbeni propisi na unutrašnjim vodama;

2) osnovi navigacije;

3) plovila i njihovo korišćenje;

4) poznavanje motora;

5) konstrukcija i oprema plovila i slaganje tereta;

6) radiotelefonska služba;

7) osnovi pružanja prve pomoći.

Član 7

Sadržinu oblasti iz člana 6. ovog pravilnika čine:

1) Plovidbeni propisi na unutrašnjim vodama: pravila plovidbe; zvučni i optički znaci u plovidbi i stajanju; propisi o plovidbi na pojedinim delovima unutrašnjih voda; saopštenja brodarstvu; red u pristaništima i prostorima na vodi za sport i rekreaciju; propisi o čamcima, plovećim telima i plutajućim objektima; zastave; nadzor nad bezbednošću plovidbe; nadležnost lučke kapetanije;

2) Osnovi navigacije: poznavanje plovidbenih karata, njihovo čitanje i upotreba; postupanje pri susretanju, mimoilaženju i preticanju; izbegavanje sudara; manevrisanje u plovidbi; plovidba u otežanim uslovima (prirodne i veštačke smetnje – magla, kiša, sneg, vetar, uski prolazi, mostovi, kablovi i dr); manevrisanje u prevodnicama, lukama i pristaništima; vremenska prognoza i vodostanje na unutrašnjim vodama; uticaj vetra i vodene struje na plovidbu;

3) Plovila i njihovo korišćenje: vrsta, materijali i način gradnje plovila, kao i održavanje; oprema i uređaji; krma i krmarenje; sredstva za gašenje požara i postupak u slučaju požara; prodora vode, nasukivanja i pada lica u vodu; sidrenje i vezivanje plovila; pomoć u slučaju nepredviđenih događaja i upotreba opreme za spasavanje; sprečavanje zagađenja sa plovila;

4) Poznavanje motora: osnovni pojmovi o radu motora; benzinski i dizel motori; priprema motora za pogon; upućivanje i zaustavljanje motora; kontrolni instrumenti na motoru i kontrola rada motora; vrste hlađenja i podmazivanja motora; kontrola i održavanje akumulatora; otklanjanje manjih kvarova na motoru; vrste goriva; mere predostrožnosti pri uzimanju i upotrebi goriva;

5) Konstrukcija i oprema plovila i slaganje tereta: glavni delovi plovila; oprema palube; palubni uređaji; glavne dimenzije plovila, nadvođe, gaz; osnovni pojmovi o stabilitetu plovila; osnovni pojmovi o pramčanoj i krmenoj pretezi; način ukrcavanja – iskrcavanja; smeštaj zapaljivih materija;

6) Osnovi pružanja prve pomoći: mehanički i toplotni izvori povreda na plovilu; prva pomoć kod povrede (preloma, sunčanice, davljenja u vodi, opekotina, postupak veštačkog disanja, sredstva za pružanje prve pomoći);

7) Radiotelefonska služba: isprave brodskog radiotelefonskog uređaja; služba bdenja; rad u luci; nadzor i inspekcija; smeštaj radiotelefonskog uređaja; delovi radiotelefonskog uređaja; mere protiv smetnji, identifikacija i pozivni znakovi; opšti postupak za uspostavljanje veze; signali za opasnost; poziv i poruka o opasnosti; signali i poruke o hitnosti i signali i poruke o bezbednosti; red prvenstva u radio saobraćaju; provera radiotelefonskog uređaja pre puštanja u rad; praktično rukovanje radiotelefonskim uređajem.

Kao izvori i literatura za pripremanje predmeta: plovidbeni propisi na unutrašnjim vodama, koriste se zakon kojim se uređuje plovidba i luke na unutrašnjim vodama, uredba kojom se uređuju pravila plovidbe na unutrašnjim vodnim putevima, drugi odgovarajući propisi kojima se uređuje plovidba, priručnici za polaganje stručnog ispita za upravljanje čamcem.

Član 8

Praktični deo stručnog ispita za upravljača čamcem obuhvata upravljanje čamcem u plovidbi, pristajanje, sidrenje i izvezivanje, rukovanje opremom i uređajima, pripremu, upućivanje, kontrolu rada i zaustavljanje motora.

Način polaganja stručnog ispita

Član 9

Pismena prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se nadležnoj lučkoj kapetaniji, odnosno ispostavi lučke kapetanije.

Prijava za polaganje stručnog ispita sadrži ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište, naznačenje kategorije čamca za koju se prijavljuje polaganje ispita, kao i registarski broj lične karte za državljane Republike Srbije, odnosno lične karte za strance ili putne isprave za strane državljane.

Uz prijavu podnose se dokazi da kandidat ispunjava uslove za polaganje stručnog ispita, i to:

1) fotokopija lične karte za državljane Republike Srbije, odnosno lične karte za strance ili putne isprave za strane državljane;

2) lekarsko uverenje da ispunjava uslove za upravljanje čamcem;

3) dokaz da zna veštinu plivanja;

4) dokaz o uplati sredstava na ime troškova polaganja stručnog ispita i administrativne takse.

Član 10

Stručni ispit polaže se pred komisijom za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: komisija), koju obrazuje ministar nadležan za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: ministar).

Komisija se sastoji od predsednika, dva člana i sekretara, koji imaju zamenike.

Predsednik, članovi i sekretar komisije, odnosno njihovi zamenici, imenuju se na period od četiri godine.

Predsednik i članovi komisije, odnosno njihovi zamenici, su ispitivači gradiva iz pojedinih predmeta.

Na predlog predsednika komisije, mogu se za pojedine predmete angažovati ispitivači van sastava komisije.

Administrativno-stručne poslove za komisiju obavlja sekretar.

Predsedniku, članovima komisije, njihovim zamenicima i ispitivačima pripada naknada za rad u komisiji, čija se visina određuje rešenjem o njenom obrazovanju.

Član 11

Predsednik komisije određuje datum, vreme i mesto polaganja ispita o čemu sekretar komisije obaveštava kandidate isticanjem obaveštenja na oglasnoj tabli lučke kapetanije, odnosno ispostave lučke kapetanije.

Sekretar komisije prima prijave za ispit, utvrđuje identitet kandidata uvidom u ličnu kartu i upoznaje kandidate o načinu polaganja ispita.

Član 12

Stručni ispit sastoji se od usmenog dela i praktičnog dela.

Praktični deo stručnog ispita polaže se na odgovarajućem čamcu.

Za sprovođenje praktičnog dela stručnog ispita iz stava 2. ovog člana, kandidati u dogovoru sa nadležnom lučkom kapetanijom, odnosno ispostavom lučke kapetanije obezbeđuju jedno plovilo za potrebe polaganja praktičnog dela ispita.

Kandidat se na stručnom ispitu ocenjuje posebno za svaki predmet usmenog dela i praktičnog dela ocenom „zadovoljio“ ili „nije zadovoljio“.

Konačan uspeh kandidata na stručnom ispitu utvrđuje komisija.

Konačan uspeh kandidata ocenjuje se ocenom: „položio“, „upućuje se na popravni ispit“ ili „nije položio“.

Ocenom „položio“ ocenjuje se kandidat koji je zadovoljio iz svih predmeta usmenog dela i praktičnog dela stručnog ispita.

Ocenom „upućuje se na popravni ispit“ ocenjuje se kandidat koji nije zadovoljio iz jednog predmeta usmenog dela, ili iz praktičnog dela stručnog ispita.

Ocenom „nije položio“ ocenjuje se kandidat koji nije zadovoljio iz više od jednog predmeta usmenog dela, ili iz jednog predmeta usmenog dela i praktičnog dela stručnog ispita.

Član 13

Kandidat koji nije položio stručni ispit može ponovo da polaže ispit u roku koji ne može da bude kraći od 15 dana od dana prethodnog polaganja ispita.

Kandidat može samo jedanput polagati popravni ispit, u roku koji ne može da bude kraći od sedam dana od dana prethodnog polaganja ispita.

Kandidat koji na popravnom ispitu ne zadovolji smatra se da nije položio stručni ispit.

Član 14

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, a svoj izostanak pismeno ne opravda pre početka polaganja ispita, odnosno ako neopravdano odustane od započetog polaganja ispita, smatraće se da nije položio stručni ispit.

Započeto polaganje ispita može se odložiti ako je kandidat zbog bolesti ili iz drugog opravdanog razloga sprečen da nastavi polaganje ispita.

O odlaganju stručnog ispita odlučuje komisija.

Član 15

Komisija sačinjava zapisnik o održanom stručnom ispitu u koji se unose podaci od značaja za tok stručnog ispita (datum i mesto održavanja, članovi komisije, broj kandidata i zbirni uspeh kandidata), i poseban zapisnik o polaganju stručnog ispita za svakog kandidata sa ocenama za svaki predmet i konačnim uspehom na stručnom ispitu.

Zapisnik o održanom stručnom ispitu potpisuju predsednik i sekretar komisije.

Poseban zapisnik o polaganju stručnog ispita za svakog kandidata potpisuju predsednik, članovi i sekretar komisije, odnosno njihovi zamenici ili ispitivači van sastava komisije, koji su učestvovali u radu komisije na stručnom ispitu.

Sekretar komisije vodi evidenciju kandidata koji su položili stručni ispit koji sadrži: podatke o kandidatu koji je položio ispit, broj evidencije, ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište, datum i mesto polaganja ispita, uspeh na ispitu, datum izdavanja uverenja.

Član 16

Na osnovu rezultata stručnog ispita, kandidatu koji je položio ispit, izdaje se uverenje o položenom stručnom ispitu.

Uverenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naziv lučke kapetanije, odnosno ispostavi lučke kapetanije koja je izdala uverenje;

2) propis na osnovu koga se izdaje uverenje;

3) ime, prezime, JMBG, datum i mesto rođenja kandidata;

4) naziv ispita i datum polaganja;

5) naznačenje kategorije čamca kojom lice može da upravlja;

6) broj iz evidencije, datum i mesto izdavanja uverenja;

7) potpis predsednika komisije i pečat ministarstva.

Uverenje iz stava 1. ovog člana overava se pečatom lučke kapetanije, odnosno ispostave lučke kapetanije.

Dozvola za upravljanje

Član 17

Čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom upravlja lice koje je steklo dozvolu za upravljača čamcem odgovarajuće kategorije.

Dozvolu za upravljača čamcem iz stava 1. ovog člana izdaje nadležna lučka kapetanija, odnosno ispostava lučke kapetanije licu koje ispunjava uslove iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 18

Dozvolu za upravljača čamcem izdaje lučka kapetanija, odnosno ispostava lučke kapetanije na zahtev lica iz člana 4. ovog pravilnika.

Lice, uz zahtev za izdavanje dozvole za upravljača čamcem, podnosi uverenje o položenom stručnom ispitu, lekarsko uverenje koje nije starije od šest meseci, dve fotografije veličine 30×35 mm i dokaze o uplati administrativne takse za izdavanje dozvole i naknade za obrazac dozvole.

Lice koje poseduje ovlašćenje o osposobljenosti člana posade brodova trgovačke mornarice, uz zahtev za izdavanje dozvole za upravljača čamcem podnosi fotokopiju ovlašćenja o osposobljenosti, dve fotografije veličine 30×35 mm i dokaze o uplati administrativne takse za izdavanje dozvole i naknade za obrazac dozvole.

Lice čija je dozvola za upravljača čamcem nestala, izgubljena ili oštećena, uz zahtev za izdavanje nove dozvole za upravljača čamcem, lučkoj kapetaniji, odnosno ispostavi lučke kapetanije podnosi dokumenta iz stava 2. ovog člana osim lekarskog uverenja.

Lice koje je izgubilo dozvolu za upravljača čamcem izdatu od strane organa ili organizacije Republike Srbije koji su ranije sprovodili stručni ispit, uz zahtev i dokumenta iz stava 2. ovog člana, osim lekarskog uverenja, prilaže i potvrdu da je položilo stručni ispit izdatu od organa ili organizacije Republike Srbije koji su sprovodili stručni ispit.

Licu koje poseduje uverenje za upravljača i rukovaoca čamcem, odnosno mornara na plovećem postrojenju, uz zahtev za izdavanje nove dozvole za upravljanje lučkoj kapetaniji, odnosno ispostavi lučke kapetanije podnosi dokumenta iz stava 2. ovog člana, kao i staro uverenje, osim lekarskog uverenja.

Strani državljanin koji želi da zameni inostranu dozvolu za upravljača čamcem za dozvolu za upravljača čamcem iz člana 3. ovog pravilnika, uz zahtev za zamenu inostrane dozvole za upravljača čamcem podnosi važeću inostranu dozvolu za upravljača čamcem i prevod overen od ovlašćenog sudskog tumača, ispravu kojom se potvrđuje kojom kategorijom čamca podnosilac zahteva može da upravlja ako se iz teksta inostrane dozvole za upravljača čamcem to ne može da utvrdi, lekarsko uverenje koje nije starije od šest meseci, dokaz o identitetu (važeću ličnu kartu za strance ili putnu ispravu) na uvid, dokaz o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, kao i dokaze o uplati administrativne takse za izdavanje dozvole za upravljača i naknade za obrazac dozvole za upravljača čamcem.

Član 19

Na zahtev lica koje je steklo dozvolu za upravljača čamcem u skladu sa odredbama člana 17. ovog pravilnika, Lučka kapetanija Beograd izdaje Međunarodnu dozvolu za upravljača plovilom za rekreaciju u skladu sa odredbama Rezolucije Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu broj 40.

Međunarodna dozvola za upravljača plovilom za rekreaciju iz stava 1. ovog člana, izdaje se bez polaganja dodatnog stručnog ispita.

Lice koje je podnelo zahtev za izdavanje Međunarodne dozvole za upravljača plovilom za rekreaciju samo za upravljanje jedrilicom, uz zahtev podnosi dokumenta iz člana 18. stav 2. ovog pravilnika, kao i ispravu kojom se potvrđuje da je završilo mornarski ispit pri Jedriličarskom savezu Srbije, kao i takmičarsku knjižicu.

Zahtev za izdavanje Međunarodne dozvole za upravljača plovilom za rekreaciju zajedno sa dokumentima iz stava 3. ovog člana, lice podnosi lučkoj kapetaniji prema mestu svog prebivališta, koja zahtev i dokumenta dostavlja Lučkoj kapetaniji Beograd.

Lučka kapetanija Beograd će na obrascu Međunarodne dozvole za upravljača plovilom za rekreaciju naznačiti kojom vrstom čamca je imalac ovlašćen da upravlja.

Obrasci dozvola za upravljača čamcem

Član 20

Dozvola za upravljača čamcem kategorije A je sastavljena na srpskom jeziku i data je na Obrascu br. 1 – Dozvola za upravljača čamcem kategorije A, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Dozvola za upravljača čamcem kategorije B je sastavljena na srpskom jeziku i data je na Obrascu br. 2 – Dozvola za upravljača čamcem kategorije B, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Međunarodna dozvola za upravljača plovilom za rekreaciju je sastavljena na srpskom i engleskom jeziku i data je na Obrascu br. 3 – Međunarodna dozvola za upravljača plovilom za rekreaciju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrasci dozvola iz st. 1. i 2. ovog člana su plave boje, veličine papira 90 x 60 mm, preko koga se stavlja zaštitna plastična folija.

Obrazac dozvole iz stava 3. ovog člana je plave boje, veličine 8 x 54 mm na papiru koji ima ISO standard 7810.

Član 21

Obrazac dozvole za upravljača čamcem kategorije A na prednjoj strani sadrži tekst: „Dozvola za upravljača čamcem kategorije A, Republika Srbija, naziv ministarstva i lučke kapetanije, odnosno ispostave lučke kapetanije koja izdaje dozvolu“, kao i mesta za upisivanje podataka, i to:

1) prezime i ime imaoca dozvole;

2) datum i mesto rođenja imaoca dozvole;

3) broj dozvole;

4) fotografija imaoca dozvole;

5) adresa imaoca dozvole;

6) državljanstvo imaoca dozvole;

Na zadnjoj strani obrazac sadrži tekst: „Dozvola za upravljača čamcem kategorije A izdaje se na osnovu člana 17. Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu, troškovima i načinu polaganja stručnog ispita za upravljanje čamcem, plovećim telom i plutajućim objektom, kao i obrazac, sadržina, način izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje, („Službeni glasnik RS“, broj 86/14)“, kao i mesta za upisivanje podataka, i to:

1) mesto izdavanja dozvole;

2) datum izdavanja dozvole;

3) datum do kada važi dozvola;

4) potpis šefa lučke kapetanije, odnosno ispostave lučke kapetanije koja izdaje dozvolu;

5) potpis imaoca dozvole;

6) serijski broj dozvole.

U pozadini prednje i zadnje strane obrasca dozvole nalazi se Mali grb Republike Srbije.

Član 22

Obrazac dozvole za upravljača čamcem kategorije B na prednjoj strani sadrži tekst: „Dozvola za upravljača čamcem kategorije B, Republika Srbija, naziv ministarstva i lučke kapetanije, odnosno ispostave lučke kapetanije koja izdaje dozvolu“, kao i mesta za upisivanje podataka, i to:

1) prezime i ime imaoca dozvole;

2) datum i mesto rođenja imaoca dozvole;

3) broj dozvole;

4) fotografija imaoca dozvole;

5) adresa imaoca dozvole;

6) državljanstvo imaoca dozvole.

Na zadnjoj strani obrazac sadrži tekst: „Dozvola za upravljača čamcem kategorije B se izdaje na osnovu člana 17. Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu, troškovima i načinu polaganja stručnog ispita za upravljanje čamcem, plovećim telom i plutajućim objektom, kao i obrazac, sadržina, način izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje, („Službeni glasnik RS“, broj 86/14)“, kao i mesta za upisivanje podataka, i to:

1) mesto izdavanja dozvole;

2) datum izdavanja dozvole;

3) datum do kada važi dozvola;

4) potpis šefa lučke kapetanije koja izdaje dozvolu;

5) potpis imaoca dozvole;

6) serijski broj dozvole.

U pozadini prednje i zadnje strane obrasca dozvole nalazi se Mali grb Republike Srbije.

Član 23

Obrazac Međunarodne dozvole za upravljača plovilom za rekreaciju na prednjoj strani u gornjem delu na sredini sadrži tekst: „Međunarodna dozvola za upravljača plovilom za rekreaciju“, na levoj strani obrasca međunarodnu oznaku Republike Srbije „SRB“ ispisanu velikim slovima, bele boje latiničnim pismom na pravougaoniku plave boje, u gornjem desnom uglu reči: „REPUBLIKA SRBIJA“ sa prevodom na engleski jezik ispisane slovima bele boje, ispod kojih se nalazi Mali grb Republike Srbije, laserski štampana crno-bela fotografija imaoca isprave veličine 30×24 mm, i serijski broj dozvole, dok se sa desne strane nalaze redni brojevi i uz njih mesta za upisivanje podataka, i to:

1) prezime imaoca dozvole;

2) ime imaoca dozvole;

3) datum i mesto rođenja imaoca dozvole;

4) datum izdavanja dozvole;

5) broj dozvole;

6) fotografija imaoca dozvole;

7) potpis imaoca dozvole;

8) adresa imaoca dozvole;

9) državljanstvo imaoca dozvole;

10) vode i vrsta plovila za rekreaciju za koje se dozvola izdaje, pri čemu se za unutrašnje vode koristi oznaka: „I“, za priobalne vode (more) – oznaka: „C“, za čamce – oznaka: „M“ i za jedrilice – oznaka: „S“;

11) plovilo ne prekoračuje (dužinu, zapreminu, snagu);

12) dozvola važi do;

13) naznaku da je dozvolu izdala Lučka kapetanija Beograd;

14) naziv ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja;

15) posebni uslovi za upravljanje čamcem, odnosno jedrilicom određenim od strane Jedriličarskog saveza Srbije.

Na zadnjoj strani obrasca je u gornjem delu tekst: „Međunarodna dozvola za upravljača plovilom za rekreaciju (izdata u skladu sa Rezolucijom broj 40 UNECE Radne grupe za unutrašnji vodni transport)“ sa prevodom na engleski jezik, kao i tekstualno objašnjenje za mesta za upisivanje podataka uz red. br. 1)-15) na prednjoj strani.

U pozadini prednje i zadnje strane obrasca nalazi se stilizovani čamac.

Član 24

Broj dozvole iz člana 21. stav 1. tačka 3), člana 22. stav 1. tačka 3) i člana 23. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika, sastoji se od skraćene oznake lučke kapetanije, odnosno ispostave lučke kapetanije koja je izdala dozvolu i rednog broja iz evidencije izdatih dozvola.

Skraćene oznake lučkih kapetanija su:

1) Lučka kapetanija Bezdan – BE;

2) Lučka kapetanija Novi Sad – NS;

3) Lučka kapetanija Beograd – BG;

4) Lučka kapetanija Smederevo – SD;

5) Lučka kapetanija Veliko Gradište – VG;

6) Lučka kapetanija Prahovo – PR;

7) Lučka kapetanija Senta – ST;

8) Lučka kapetanija Sremska Mitrovica – SM.

Skraćene oznake ispostava lučkih kapetanija su:

1) ispostava Lučke kapetanije Bezdan u Apatinu – BE/IAP:

2) ispostava Lučke kapetanije Beograd u Pančevu – BG/IPA;

3) ispostava Lučke kapetanije Prahovo u Kladovu – PR/IKL;

4) ispostava Lučke kapetanije Novi Sad u Titelu – NS/ITL.

Član 25

Rok trajanje dozvole za upravljača čamcem i Međunarodne dozvole za upravljača plovilom za rekreaciju je deset godina od dana izdavanja.

Rok trajanja dozvole koja se izdaje umesto dozvole koja je izgubljena, oštećena, ili koja je izdata po ranijim propisima je isti kao i rok do kada je važila ta dozvola, odnosno najviše deset godina od dana izdavanja.

Član 26

Dozvola se produžava na rok od najviše deset godina.

Lice, uz zahtev za produženje dozvole, podnosi dozvolu kojoj je istekao rok važenja, dve fotografije veličine 35×30 mm, fotokopiju lične karte i dokaze o uplati administrativne takse za izdavanje dozvole i naknade za obrazac dozvole.

Licu koje je navršilo 65 godina starosti, dozvola se produžava na tri godine.

Licu za koje je na lekarskom pregledu utvrđeno da ima izvesne fizičke ili psihičke nedostatke koji nisu predstavljali smetnju za izdavanje dozvole, ali postoje izgledi da će se njegovo zdravstveno stanje pogoršati kroz kraće vreme, dozvola se produžava do roka do kojeg važi lekarsko uverenje.

Lica iz st. 3. i 4. ovog člana, uz zahtev za produženje dozvole, pored dokaza iz stava 2. ovog člana prilažu i lekarsko uverenje koje nije starije od šest meseci.

Član 27

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja upravljača i rukovaoca čamca („Službeni glasnik RS“, broj 18/97) i Pravilnik o načinu sticanja stručne osposobljenosti i o programu stručnih ispita posade određenih plovnih objekata („Službeni glasnik SRS“, broj 19/78).

Član 28

Odredbe člana 19. ovog pravilnika primenjivaće se od 1. maja 2015. godine.

Član 29

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac br. 1

DOZVOLA ZA UPRAVLJAČA ČAMCEM – KATEGORIJA A

Prednja strana

REPUBLIKA SRBIJA  
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA,  
SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE  
Lučka kapetanija ______________  

 

Fotografija
35×30

 

  DOZVOLA ZA UPRAVLJAČA
ČAMCEM – KATEGORIJA A
   
   
   
   
  Prezime i ime
     
    Mesto i datum rođenja
     
     
Br. dozvole   Adresa
     
    Državljanstvo

Zadnja strana

Dozvola za upravljača čamcem – kategorija A se izdaje na osnovu člana 17. Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu, troškovima i načinu polaganja stručnog ispita za upravljanje čamcem, plovećim telom i plutajućim objektom, kao i obrazac, sadržina, način izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje („Službeni glasnik RS“, broj 86/14)

     
Datum izdavanja   M.P.
     
Datum isteka važenja    
     
    Potpis šefa Lučke kapetanije _________
Mesto izdavanja    
     
    Potpis imaoca dozvole

Obrazac br. 2

DOZVOLA ZA UPRAVLJAČA ČAMCEM – KATEGORIJA B

Prednja strana

REPUBLIKA SRBIJA  
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA,  
SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE  
Lučka kapetanija ______________  

 

Fotografija
35×30

 

  DOZVOLA ZA UPRAVLJAČA
ČAMCEM – KATEGORIJA B
   
   
   
   
  Prezime i ime
     
    Mesto i datum rođenja
     
     
Br. dozvole   Adresa
     
    Državljanstvo

Zadnja strana

Dozvola za upravljača čamcem – kategorija B se izdaje na osnovu člana 17. Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu, troškovima i načinu polaganja stručnog ispita za upravljanje čamcem, plovećim telom i plutajućim objektom, kao i obrazac, sadržina, način izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje („Službeni glasnik RS“, broj 86/14)

 

     
Datum izdavanja   M.P.
     
Datum isteka važenja    
     
    Potpis šefa Lučke kapetanije _________
Mesto izdavanja    
     
    Potpis imaoca dozvole

Obrazac br. 3

MEĐUNARODNA DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE PLOVILOM ZA REKREACIJU

Prednja strana

MEĐUNARODNA DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE PLOVILOM ZA REKREACIJU
INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT

 

         
    Republika Srbija  
    Republic of Serbia  
1. _____________________________________        
2. _____________________________________        
3. _____________________________________        
4. _____________________________________        
5. _____________________________________     6.  
6. _____________________________________        
7. _____________________________________        
8. _____________________________________        
9. _____________________________________        
10. I    C    M    S        
11. _____________________________________        
12. _____________________________________        
13. _____________________________________        
14. _____________________________________        
15. _____________________________________   5.    
           

Zadnja strana

MEĐUNARODNA DOZVOLA ZA UPRAVLJAČA PLOVILOM ZA REKREACIJU
(izdata u skladu sa Rezolucijom 40 UNECE Radne grupe za unutrašnji vodni transport)

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATOR OF PLEASURE CRAFT
(issued in accordance with the Resolution No. 40 of the UNECE Working Party on Inland Water Transport)

1. Prezime imaoca/Surname of the Holder
2. Ime imaoca/Other Name(s) of the Holder
3. Datum i mesto rođenja/Date and Place of Birth
4. Datum izdavanja dozvole/Date of Issue
5. Broj dozvole/Number of the Certificate
6. Fotografija imaoca/Photograph of the Holder
7. Potpis imaoca/Signature of the Holder
8. Adresa imaoca/Address of the Holder
9. Državljanstvo imaoca/Nationality of the Holder
10. Vode i vrsta plovila/Valid for: I (Inland waters), C (Coastal waters), M (Motorized craft), S (Sailing craft)
11. Plovilo ne prekoračuje (dužinu, zapreminu, snagu)/Pleasure craft not exceeding (length, deadweight, power)
12. Dozvola važi do/Date of Expiry
13. Dozvolu izdala Lučka kapetanija Beograd/Issued by the harbour Master Office Belgrade
14. Naziv ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja/Authorized by
15. Posebni uslovi/Conditions