Pravo na odbitak prethodnog PDV na promet građevinskog objekta

Servis računara online zakazivanje

Pravo na odbitak prethodnog PDV na promet građevinskog objekta

„Odredbom člana 28. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

1)     koji je oporeziv PDV;

2)     za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

3)     koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbi člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan prethodni porez, odnosno kojim se potvrđuje da je primalac ili uvoznik tako iskazani PDV platio prilikom uvoza.

Odredbom stava 3. istog člana Zakona propisano je, da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

1)     obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;

2)     PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1. do 3. ovog člana.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, a uz ispunjenje ostalih propisanih uslova, obveznik PDV – privredno društvo koje, na osnovu ugovora nazvanog ugovorom o zajedničkoj izgradnji građevinskog objekta zaključenog sa investitorima – fizičkim licima na koja glasi građevinska dozvola, finansira izgradnju građevinskog objekta i vrši oporezivi promet investitorima, odnosno isporuku građevinskog objekta u skladu sa odredbom člana 4. stav 3. tačka 6) Zakona, po osnovu kojeg od investitora stiče pravo raspolaganja na ekonomski deljivim celinama u okviru tog objekta, ima pravo da po osnovu prometa iz člana 4. stav 3. tačka 6) Zakona PDV obračunat od strane prethodnih učesnika u prometu – obveznika PDV za promet dobara i usluga namenjenih izgradnji predmetnog objekta, odbije u potpunosti od PDV koji duguje. Prijem avansnih sredstava od trećih lica za promet ekonomski deljivih celina u okviru predmetnog objekta stečenih od investitora na ime naknade za promet iz člana 4. stav 3. tačka 6) Zakona, kao ni sam promet tih ekonomski deljivih celina, a koji, shodno odredbama Zakona, nije predmet oporezivanja PDV, ne predstavlja osnov za osporavanje prava na odbitak PDV obračunatog od strane prethodnih učesnika u prometu – obveznika PDV za promet dobara i usluga namenjenih izgradnji predmetnog objekta.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-2356/2009-04 od 25.01.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje