Odluka o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju

Servis računara online zakazivanje

Odluka o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju

Sl.glasnik RS br. 6/2013, 74/2013

 

1. Finansijski krediti i zajmovi iz inostranstva u devizama koji nisu namenjeni za plaćanje uvoza robe i usluga, finansiranje izvođenja investicionih radova u inostranstvu i otplatu ranije korišćenih kredita iz inostranstva – koriste se pod uslovima i na način koji su propisani ovom odlukom.

Rezidenti – banke, pravna lica, preduzetnici i fizička lica finansijski kredit i zajam iz stava 1. ove tačke (u daljem tekstu: kredit) uzimaju od nerezidenata – banaka, pravnih i fizičkih lica, a ogranci stranih pravnih lica od nerezidenata – osnivača.

2. Kredit može da bude otplaćen tek nakon isteka jedne godine od datuma njegovog korišćenja, a ako je korišćenje kredita ugovoreno u više tranši – ovaj rok se za svaku pojedinačnu tranšu računa od datuma korišćenja te tranše.

Ako se kredit otplaćuje u više rata, otplata može da počne tek nakon isteka šest meseci od datuma svakog korišćenja tog kredita, a vrši se u srazmernim ratama do otplate ukupnog iznosa kredita.

3. Kredit se i pre isteka rokova iz tačke 2. ove odluke može otplatiti novim kreditom ako su rokovi otplate novog kredita isti ili duži od rokova utvrđenih tom tačkom.

4. Banke mogu da koriste kredit s rokom otplate kraćim od godinu dana, čija otplata može da počne i pre isteka šest meseci od datuma korišćenja.

Rezidenti – pravna lica i preduzetnici mogu da koriste kredit s rokom otplate kraćim od godinu dana, i to radi finansiranja otkupa, prerade i proizvodnje poljoprivrednih proizvoda ili finansiranja izvoza robe i usluga, s tim da otplata ne može početi pre isteka tri meseca od datuma svakog korišćenja tog kredita.

4a Obaveza po kreditu može da prestane otplatom pod uslovima iz tač. od 2. do 4. ove odluke, kao i na drugi način u skladu s propisima.

Otplatom iz stava 1. ove tačke smatra se plaćanje u skladu s propisom kojim se uređuje obavljanje platnog prometa sa inostranstvom.

5. Rezidenti iz ove odluke dostavljaju Narodnoj banci Srbije ugovor o kreditu – radi izveštavanja u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, a ako u tom ugovoru nije navedena namena korišćenja kredita, dostavljaju i izjavu u kojoj bliže određuju tu namenu.

6. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS“, br. 81/2006, 105/2007, 8/2008 i 44/2009).

7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalna odredba Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju

(„Sl. glasnik RS“, br. 74/2013)

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje