Pravilnik o sadržini popisnih lista i načinu utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o sadržini popisnih lista i načinu utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza

Sl.glasnik RS br. 106/2007

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržina popisnih listi i način utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza iz člana 27. st. 1. i 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 61/07 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Popisne liste iz člana 27. stav 1. Zakona sačinjavaju se za dobra za koja je obveznik ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza, i to posebno za:

1) zalihe dobara nabavljenih od 1. januara 2005. godine;

2) opremu i objekte za vršenje delatnosti za koje na dan 1. januara 2008. godine postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza;

3) dobra, osim za dobra iz tač. 1) i 2) ovog člana, nabavljena od 8. jula 2007. godine.

Član 3

U popisne liste za zalihe dobara iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika unose se podaci o zalihama dobara namenjenih prometu, uključujući i gotove proizvode, materijala, rezervnih delova, nedovršene proizvodnje i osnovnih sredstava u pripremi, a koji su nabavljeni, odnosno proizvedeni od dobara nabavljenih od 1. januara 2005. godine.

Popisne liste iz stava 1. ovog člana sačinjavaju se posebno za svaku vrstu zaliha dobara iz tog stava.

Popisne liste za zalihe dobara iz stava 1. ovog člana moraju da sadrže podatke o:

1) nazivu dobara, odnosno opisu objekata;

2) količini dobara;

3) nabavnoj ceni, vrednosti, odnosno ceni koštanja dobara, uključujući objekte, bez PDV;

4) iznosu ostvarenog odbitka prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara, odnosno nabavke dobara i usluga za proizvodnju dobara, uključujući i objekte.

Član 4

U popisnu listu za opremu i objekte za vršenje delatnosti iz člana 2. tačka 2) ovog pravilnika unose se podaci o dobrima koja se, u skladu sa članom 2. Pravilnika o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i o načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 67/05), smatraju opremom i objektima za vršenje delatnosti, a za koje na dan 1. januara 2008. godine postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza prema članu 32. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05 i 61/07).

Popisna lista za opremu i objekte za vršenje delatnosti iz stava 1. ovog člana mora da sadrži podatke o:

1) nazivu opreme, odnosno opisu objekata za vršenje delatnosti;

2) nabavnoj ceni, odnosno ceni koštanja opreme i objekata za vršenje delatnosti, bez PDV;

3) iznosu ostvarenog odbitka prethodnog poreza po osnovu nabavke opreme i objekata za vršenje delatnosti, odnosno nabavke dobara i usluga za proizvodnju opreme i objekata za vršenje delatnosti;

4) momentu prve upotrebe opreme i objekata za vršenje delatnosti;

5) iznosu ispravljenog odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti.

Član 5

U popisnu listu za dobra iz člana 2. tačka 3) ovog pravilnika unose se podaci o dobrima koja se ne smatraju zalihama dobara iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika niti opremom za vršenje delatnosti u smislu člana 2. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i o načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 67/05), nabavljenim od 8. jula 2007. godine.

Popisna lista za dobra iz stava 1. ovog člana mora da sadrži podatke o:

1) nazivu dobara;

2) količini dobara;

3) nabavnoj ceni dobara, bez PDV;

4) iznosu ostvarenog odbitka prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara.

Član 6

Popisne liste iz čl. 3. do 5. ovog pravilnika moraju da sadrže i podatke o nazivu, odnosno imenu i prezimenu, adresi i PIB-u, odnosno JMBG-u obveznika PDV, kao i da budu potpisane od ovlašćenog lica i overene pečatom.

Član 7

U vrednost, odnosno cenu koštanja dobara iz člana 3. stav 3. tačka 3) i člana 4. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika, uračunava se samo vrednost nabavljenih dobara i usluga po osnovu kojih je obveznik ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza.

Član 8

Ako je za nabavku dobara iz člana 2. ovog pravilnika izvršeno avansno plaćanje, a promet dobara nije izvršen zaključno sa 31. decembrom 2007. godine, u popisne liste iz čl. 3. do 5. ovog pravilnika posebno se unose podaci o iznosu plaćenih avansnih sredstava, bez PDV, i iznosu ostvarenog odbitka prethodnog poreza po osnovu plaćenih avansnih sredstava za nabavku tih dobara.

Član 9

Za dobra iz člana 2. ovog pravilnika iznos ostvarenog odbitka prethodnog poreza utvrđuje se na osnovu dokumentacije o nabavci dobara i usluga, evidencije koju je obveznik PDV dužan da vodi u skladu sa članom 46. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05 i 61/07) i podataka iz poreske prijave za PDV (Obrazac PPPDV).

Član 10

Popisne liste iz čl. 3. do 5. ovog pravilnika obveznik PDV je dužan da dostavi nadležnom poreskom organu u roku iz člana 27. stav 3. Zakona.

Utvrđeni iznos ostvarenog odbitka prethodnog poreza za dobra iz člana 2. tač. 1) i 3) ovog pravilnika, uključujući i iznos ostvarenog odbitka prethodnog poreza po osnovu plaćenih avansnih sredstava u smislu člana 8. ovog pravilnika, kao i iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti iz člana 2. tačka 2) ovog pravilnika, obveznik PDV je dužan da plati u roku iz člana 27. stav 4. Zakona.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje