Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca

Sl.glasnik RS br. 83/2015

 

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržina akta kojim se uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca (u daljem tekstu: interni akt).

Internim aktom u skladu sa Zakonom naročito se uređuje način planiranja nabavki (kriterijumi, pravila i način određivanja predmeta javne nabavke i procenjene vrednosti, način ispitivanja i istraživanja tržišta), odgovornost za planiranje, ciljevi postupka javne nabavke, način izvršavanja obaveza iz postupka, način obezbeđivanja konkurencije, sprovođenje i kontrola javnih nabavki i način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci.

Član 2

Internim aktom može da se vrši upućivanje na primenu usvojenih akata naručioca i sertifikovanih procedura po domaćim, evropskim ili međunarodnim standardima, kojima se uređuju pitanja iz ovog pravilnika, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog pravilnika.

Način planiranja nabavki

Član 3

Internim aktom naručilac uređuje ovlašćenja u planiranju nabavki, postupak planiranja nabavki, rokove izrade i donošenja plana javnih nabavki, kao i druga pitanja od značaja za način planiranja nabavki.

Utvrđivanje načina planiranja nabavki iz stava 1. ovog člana odnosi se na:

 1. kriterijume za planiranje nabavki;
 2. način iskazivanja potreba, proveru iskazanih potreba i utvrđivanje stvarnih potreba predmeta nabavke;
 3. pravila i način određivanja predmeta nabavke i tehničkih specifikacija predmeta nabavke;
 4. pravila i način određivanja procenjene vrednosti javne nabavke;
 5. način ispitivanja i istraživanja tržišta predmeta nabavke (stepen razvijenosti tržišta, upoređivanje cena više potencijalnih ponuđača, kvalitet, period garancije, održavanje, rokovi isporuke, mogućnosti zadovoljavanja potreba naručioca na drugačiji način i sl.);
 6. radnje u vezi sa proverom vrste postupka i primene odgovarajućeg postupka i utvrđivanje istovrsnosti javne nabavke;
 7. način određivanja perioda na koji se ugovor o javnoj nabavci zaključuje;
 8. određivanje dinamike pokretanja postupka javne nabavke;
 9. ispitivanje opravdanosti rezervisane javne nabavke;
 10. proveru usaglašenosti plana javnih nabavki sa budžetom Republike Srbije, teritorijalne autonomije, lokalne samouprave ili finansijskim planom naručioca;
 11. izradu predloga plana javnih nabavki i
 12. donošenje plana javnih nabavki.

Član 4

Naručilac prilikom planiranja javne nabavke naročito uzima u obzir sledeće kriterijume:

 1. da li je predmet javne nabavke u funkciji obavljanja delatnosti naručioca i u skladu sa planiranim ciljevima;
 2. da li tehničke specifikacije i količine odgovaraju stvarnim potrebama naručioca;
 3. da li je procenjena vrednost konkretne javne nabavke odgovarajuća s obzirom na ciljeve nabavke, imajući u vidu tehničke specifikacije i količine;
 4. da li javna nabavka ima za posledicu stvaranje dodatnih troškova za naručioca;
 5. da li postoje druga moguća rešenja za zadovoljavanje potrebe naručioca;
 6. stanje na zalihama, iskustvene pokazatelje u vezi sa mesečnom, kvartalnom, godišnjom potrošnjom dobara i sl.;
 7. troškove održavanja i korišćenja postojeće opreme u odnosu na troškove nove opreme, isplativost investicije, isplativost remonta postojeće opreme i sl.;
 8. troškove životnog ciklusa predmeta javne nabavke (trošak nabavke, troškove upotrebe i održavanja, kao i troškove odlaganja nakon upotrebe);

9) rizike i troškove u slučaju nesprovođenja postupka javne nabavke.

Odgovornost za planiranje

Član 5

Internim aktom naručilac uređuje odgovornost za planiranje nabavki svih učesnika u planiranju nabavki.

Ciljevi postupka javne nabavke

Član 6

Internim aktom naručilac bliže uređuje ciljeve postupka javne nabavke, koji se odnose na:

 1. celishodnost i opravdanost javne nabavke – pribavljanje dobara, usluga ili radova odgovarajućeg kvaliteta i potrebnih količina, za zadovoljavanje stvarnih potreba naručioca na efikasan, ekonomičan i efektivan način;
 2. ekonomično i efikasno trošenje javnih sredstava – princip „vrednost za novac“, odnosno pribavljanje dobara, usluga ili radova odgovarajućeg kvaliteta po najpovoljnijoj ceni;
 3. efektivnost (uspešnost) – stepen do koga su postignuti postavljeni ciljevi, kao i odnos između planiranih i ostvarenih efekata određene javne nabavke;
 4. transparentno trošenje javnih sredstava;
 5. obezbeđivanje konkurencije i jednak položaj svih ponuđača u postupku javne nabavke;
 6. zaštitu životne sredine i obezbeđivanje energetske efikasnosti;

7) blagovremeno i efikasno sprovođenje postupka javne nabavke za potrebe nesmetanog odvijanja procesa rada naručioca i blagovremenog zadovoljavanja potreba ostalih korisnika.

Način izvršavanja obaveza iz postupka javne nabavke

Član 7

Internim aktom naručilac uređuje način izvršavanja obaveza u postupku javne nabavke, odnosno:

 1. pre donošenja odluke o pokretanju postupka;
 2. prilikom izrade konkursne dokumentacije;
 3. u toku otvaranja ponuda;
 4. u fazi stručne ocene ponuda;
 5. u toku zaključenja ugovora.

Način obezbeđivanja konkurencije

Član 8

Internim aktom naručilac uređuje način obezbeđivanja konkurencije u svim postupcima javne nabavke u skladu sa Zakonom, kao i u slučaju nabavki na koje se Zakon ne primenjuje.

Sprovođenje postupka javne nabavke

Član 9

Internim aktom naručilac uređuje ovlašćenja i odgovornost za sprovođenje postupka javne nabavke, sačinjavanje predloga i donošenje odluka, rešenja i drugih akata u postupku javne nabavke, i to za:

 1. izradu akata u postupku javne nabavke;
 2. oblikovanje javne nabavke po partijama;
 3. određivanje dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke;
 4. određivanje tehničkih specifikacija predmeta javne nabavke;
 5. određivanje kriterijuma za dodelu ugovora i elemenata kriterijuma, kao i metodologije za dodelu pondera za svaki element kriterijuma;
 6. utvrđivanje uporedivosti ponuđene cene sa tržišnom cenom;
 7. izradu modela ugovora;
 8. postupanje u postupku zaštite prava;
 9. postupanje u rokovima za zaključenje ugovora;
 10. prikupljanje podataka, sačinjavanje i dostavljanje izveštaja o javnim nabavkama, unutar naručioca, Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

Internim aktom uređuje se način sprovođenja postupka javne nabavke, i to:

 1. način podnošenja zahteva za pokretanje postupka javne nabavke (predmet javne nabavke, procenjena vrednost, tehničke specifikacije, dodatni uslovi i sl.);
 2. način odobravanja javne nabavke;
 3. način postupanja po odobrenom zahtevu za pokretanje postupka javne nabavke;
 4. način imenovanja članova komisije za javnu nabavku, odnosno lica koja sprovode postupak javne nabavke;
 5. način pružanja stručne pomoći komisiji, odnosno licima koja sprovode postupak javne nabavke;
 6. način postupanja u cilju zaštite podataka i određivanje poverljivosti;
 7. način evidentiranja svih radnji i akata, čuvanja dokumentacije u vezi sa javnim nabavkama i vođenja evidencije zaključenih ugovora i dobavljača.

Kontrola javnih nabavki

Član 10

Naručilac internim aktom uređuje kontrolu javnih nabavki, sadržinu, rokove izrade i način podnošenja izveštaja o izvršenoj kontroli javnih nabavki.

Kontrola javnih nabavki obuhvata kontrolu mera, radnji i akata naručioca u postupku planiranja, sprovođenja postupka i izvršenja ugovora o javnoj nabavci, i to:

 1. postupka planiranja i celishodnosti planiranja konkretne javne nabavke sa stanovišta potreba i delatnosti naručioca;
 2. kriterijuma za sačinjavanje tehničke specifikacije;
 3. načina ispitivanja tržišta;
 4. opravdanosti dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke i kriterijuma za dodelu ugovora;
 5. načina i rokova plaćanja, avanse, garancije za date avanse;
 6. izvršenja ugovora, a posebno kvaliteta isporučenih dobara i pruženih usluga, odnosno izvedenih radova;
 7. stanja zaliha;
 8. načina korišćenja dobara i usluga.

Kontrola se može vršiti u toku i nakon planiranja nabavki, sprovođenja postupka javne nabavke i izvršenja ugovora o javnoj nabavci.

Način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci

Član 11

Internim aktom naručilac uređuje ovlašćenja, odgovornost i način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci.

Internim aktom uređuju se:

 1. pravila određivanja lica za praćenje izvršenja ugovora o javnim nabavkama;
 2. kriterijumi, pravila i način provere kvantiteta i kvaliteta isporučenih dobara, pruženih usluga ili izvedenih radova;
 3. pravila dostavljanja ugovora i potrebne dokumentacije unutar naručioca;
 4. pravila komunikacije sa drugom ugovornom stranom u vezi sa izvršenjem ugovora;
 5. pravila za potpisivanje dokumenata o izvršenom prijemu dobara, usluga ili radova;
 6. pravila postupanja u slučaju reklamacija u vezi sa izvršenjem ugovora;
 7. pravila prijema i overavanja računa i drugih dokumenata za plaćanje;
 8. pravila postupka realizacije ugovorenih sredstava finansijskog obezbeđenja;
 9. pravila stavljanja dobara na raspolaganje korisnicima unutar naručioca;
 10. pravila postupanja u vezi sa izmenom ugovora;
 11. pravila za sastavljanje izveštaja (analize) o izvršenju ugovora;
 12. postupanja u slučaju potrebe za otklanjanjem grešaka u garantnom roku.

Završne odredbe

Član 12

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik RS“, broj 106/13).

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje