Pravilnik o određivanju dokaza na osnovu kojih se utvrđuje da je ponudu podneo domaći ponuđač i za određivanje dobara domaćeg porekla

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o određivanju dokaza na osnovu kojih se utvrđuje da je ponudu podneo domaći ponuđač i za određivanje dobara domaćeg porekla

Sl.glasnik RS br. 50/2009

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju dokazi na osnovu kojih se utvrđuje da je ponudu za pružanje usluga ili izvođenje radova u postupcima javnih nabavki podneo domaći ponuđač, odnosno da je ponudu za isporuku dobara podneo ponuđač koji nudi dobra domaćeg porekla.

Član 2

Domaći ponuđač koji pruža usluge ili izvodi radove, u smislu ovog pravilnika, je pravno lice ili fizičko lice koje je upisano u odgovarajući registar nadležnog organa u Republici Srbiji.

Kada ponudu za pružanje usluga ili izvođenje radova podnosi grupa ponuđača, smatra se da je ponudu podneo domaći ponuđač, ukoliko svaki od učesnika u zajedničkoj ponudi ispunjava uslov iz stava 1. ovog člana.

Kada pružanje usluga ili izvođenje radova, ponuđač poverava podizvođaču, smatra se da je ponudu podneo domaći ponuđač, ukoliko ponuđač i podizvođač ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana dokazuje se podnošenjem izvoda iz odgovarajućeg registra na način određen u konkursnoj dokumentaciji, javnom pozivu ili u pozivu za podnošenje ponude.

Član 3

Ponuđač koji nudi dobra domaćeg porekla mora, kao sastavni deo ponude, podneti i dokaz o domaćem poreklu dobara.

Za dobra koja se, u smislu ovog pravilnika, smatraju dobrima domaćeg porekla, dokaz iz stava 1. ovog člana je Uverenje o domaćem poreklu robe, koje izdaje Privredna komora Srbije.

Kada predmet javne nabavke obuhvata više dobara, smatra se da je ponuđač ponudio dobro domaćeg porekla, ukoliko preko 51% vrednosti svih dobara čine dobra domaćeg porekla.

Član 4

Dobrima domaćeg porekla u celini proizvedena u Republici Srbiji, u smislu ovog pravilnika, smatraju se:

1) mineralni proizvodi izvađeni iz zemljišta;

2) biljni proizvodi uzgojeni ili ubrani u Republici Srbiji;

3) priplodi životinja rođenih i uzgojenih u Republici Srbiji;

4) proizvodi dobijeni od živih životinja uzgojenih u Republici Srbiji;

5) proizvodi dobijeni lovom ili ribolovom u Republici Srbiji;

6) proizvodi dobijeni od riba uzgojenih u Republici Srbiji;

7) ostaci i otpaci proizvoda dobijenih iz proizvodnih delatnosti ili upotrebljavanih predmeta, ako su u Republici Srbiji prikupljeni i ako su pogodni samo za ponovno dobijanje sirovina;

8) druga dobra koja su proizvedena u Republici Srbiji isključivo od dobara navedenih u tač. 1) do 7) ovog člana ili od njegovih derivata, nezavisno od stepena obrade.

Član 5

Dobrima domaćeg porekla, u smislu ovog pravilnika, smatraju se i dobra koja su u Republici Srbiji proizvedena od uvezene robe, kojoj su u tom procesu bitno promenjena prvobitna svojstva, odnosno koja je bila predmet dovoljne obrade ili prerade.

Dovoljna obrada ili prerada, u smislu stava 1. ovog člana smatra se obrada ili prerada:

1) usled koje se dobijeni proizvod svrstava u različiti tarifni broj Carinske tarife od tarifnog broja Carinske tarife svih materijala bez porekla koji su bili upotrebljeni u postupku obrade ili prerade ili

2) u kojoj vrednost svih upotrebljenih uvezenih materijala nije veća od 50% cene „franko fabrika“ (ex-works).

Izraz cena „franko fabrika“ (ex-works) znači cenu plaćenu za proizvod proizvođaču u zemlji u kojoj je obavljena poslednja obrada ili prerada, pod uslovom da ta cena uključuje vrednost svih upotrebljenih materijala, umanjenu za porez.

Izraz vrednost uvezenih materijala znači carinsku vrednost u vreme uvoza upotrebljenih materijala ili, ako ona nije poznata i ne može da se utvrdi, prvu cenu koja može da se utvrdi, a koja se za te materijale plaća u zemlji izvoza.

Član 6

Ne smatra se da su bitno promenjena prvobitna svojstva uvezenog dobra, odnosno da je to dobro bilo predmet dovoljne obrade ili prerade, iako je usled prerade došlo do promene tarifnog broja, ako su na toj robi izvršene samo sledeće radnje:

1) postupanje neophodno za očuvanje svojstava proizvoda prilikom prevoza ili uskladištenja;

2) radnje koje se odnose na pripremu robe za prodaju;

3) rastavljanje i sastavljanje pošiljki;

4) pranje, čišćenje i uklanjanje prašine, korozije, ulja, rđe, boje ili drugih materija za prekrivanje;

5) peglanje ili presovanje tekstila;

6) bojenje i poliranje;

7) ljuštenje i beljenje (delimično ili u celini), poliranje i glaziranje žita i pirinča;

8) bojenje šećera ili oblikovanje šećernih kocki;

9) uklanjanje koštica i ljuski, guljenje voća, oraščića i povrća;

10) brušenje, jednostavno drobljenje ili jednostavno rezanje;

11) prosejavanje, prebiranje, razvrstavanje, usklađivanje, gradiranje i sparivanje (uključujući sastavljanje garniture proizvoda);

12) pakovanje u tegle, konzerve, čuture, kesice, sanduke, učvršćivanje na kartone ili ploče, kao i drugi načini pakovanja;

13) dodavanje oznaka, nalepnica, natpisa i drugih sličnih znakova za razlikovanje proizvoda i njihove ambalaže;

14) jednostavno mešanje istih ili različitih proizvoda;

15) jednostavno sklapanje delova da bi se proizveo celovit proizvod ili rastavljanje proizvoda na delove;

16) jednostavni postupci sa robom, naročito: ventilacija, distribucija, sušenje, hlađenje, otklanjanje oštećenih delova, farbanje radi zaštite od prirodnih uticaja, merenje, testiranje ili baždarenje, rastvaranje u vodi ili nekoj drugoj tečnoj supstanci, jonizacija, soljenje, drobljenje, uklanjanje semena iz voća, klanje životinja;

17) kombinacija dve ili više radnji iz tač. 1) do 16) ovog stava.

Dobrima domaćeg porekla, u smislu ovog pravilnika, ne smatraju se dobra koja nisu finalizovana u zemlji.

Član 7

Prilikom utvrđivanja porekla dobara ne uzimaju se u obzir proizvodi koji se upotrebljavaju u njegovoj proizvodnji, i to:

1) energija i gorivo;

2) postrojenja i oprema;

3) mašine i alati.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o određivanju dokaza na osnovu kojih se utvrđuje da su dobra proizvedena u zemlji, odnosno domaćeg porekla („Službeni glasnik RS“, broj 82/04).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje