Uputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja uverenja o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki

Servis računara online zakazivanje

Uputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja uverenja o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki

Sl.glasnik RS br. 48/2013

 

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Uputstvom o uslovima, načinu i postupku izdavanja uverenja o domaćem poreklu dobara u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Uputstvo), uređuju se uslovi, način i postupak izdavanja uverenja o domaćem poreklu robe koje je ponuđač – podnosilac zahteva dužan da dostavi uz ponudu i koje može da koristi kako bi ostvario pravo shodno odredbi člana 86. Zakona o javnim nabavkama.

1.2. Uverenje iz tačke 1.1. ovog uputstva izdaje se ponuđaču – podnosiocu zahteva, privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje obavlja registrovanu delatnost na teritoriji Republike Srbije, za ponudu isporuke predmeta javne nabavke domaćeg porekla, pod kojim se podrazumeva proizvodnja dobara.

2. KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE POREKLA

2.1. Proizvodi osim tekstila i tekstilnih proizvoda iz Odeljka XI nomenklature Carinske tarife

Za dobijene proizvode iz Liste obrade ili prerade koju treba izvršiti na materijalima bez porekla kako bi dobijeni proizvod stekao status proizvoda sa poreklom koji su dati u Prilogu 9 Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom (u daljem tekstu: Uredba), postupci iz kolone 3 Priloga, smatraju se dovoljnom obradom ili preradom na osnovu koje se stiče status proizvoda sa poreklom.

Za robu koja nije obuhvaćena Prilogom 9, poreklo se određuje za svaki slučaj posebno, uzimajući u obzir bilo koji postupak obrade ili prerade, shodno konceptu poslednje bitne obrade ili prerade u smislu člana 34. Carinskog zakona to jest:

Roba, u čijoj su proizvodnji učestvovale dve ili više država, smatra se da je poreklom iz one države u kojoj je obavljena poslednja bitna, ekonomski opravdana prerada ili obrada, u privrednom društvu opremljenom za tu preradu ili obradu, i čiji je rezultat novi proizvod ili koja predstavlja bitnu fazu proizvodnje.

2.2. Tekstil i tekstilni proizvodi iz Odeljka XI nomenklature Carinske tarife

Obrada ili prerada na osnovu koje se dobijeni proizvod svrstava u tarifni broj nomenklature Carinske tarife koji je različit od tarifnog broja u koji su bili svrstani upotrebljeni materijali bez porekla, smatra se potpunom preradom.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, za proizvode iz Liste obrade ili prerade koju treba izvršiti na materijalima bez porekla kako bi dobijeni proizvod stekao status proizvoda sa poreklom koja je data u Prilogu 8 Uredbe, samo određeni postupci navedeni u koloni 3 ove liste koji se odnose na svaki dobijeni proizvod posebno, smatraju se potpunom preradom, bilo da ona uključuje ili ne promenu tarifnog broja.

Potpuna prerada navedena u stavu 1. ove tačke, smatra se obradom ili preradom kojom se stiče poreklo u skladu sa članom 34. Carinskog zakona.

3. NAČIN IZDAVANJA UVERENJA

3.1. Uverenje o domaćem poreklu robe Privredna komora Srbije (u daljem tekstu: Komora), izdaje na osnovu zahteva ponuđača – podnosioca zahteva. Zahtev se može podneti na jedan od sledećih načina:

– pisanim putem u papirnom obliku, na memorandumu, overenom pečatom i svojeručno potpisanom od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva, uz propisanu originalnu dokumentaciju;

– elektronskim putem u obliku digitalno potpisanog dokumenta, tako što podnosilac unosi podatke u propisani obrazac na internet portalu Komore. Na istom portalu podnosilac zahteva prosleđuje propisanu dokumentaciju u obliku elektronskih dokumenata, koji moraju biti overeni kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog lica podnosioca zahteva. Procedura predaje digitalno potpisanih dokumenata je u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 51/09);

– izuzetno putem elektronske pošte, tako što podnosilac unosi podatke u propisani obrazac na internet portalu Komore, a propisanu dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev dostavlja u elektronskoj formi na elektronsku adresu Komore.

Podnosilac zahteva je dužan da propisanu originalnu dokumentaciju dostavi najkasnije do dana preuzimanja Uverenja. Ukoliko podnosilac zahteva ne dostavi propisanu originalnu dokumentaciju, Uverenje neće biti izdato.

Zahtev se podnosi Privrednoj komori Srbije – Centru za usluge i posredovanje, Beograd, Resavska 13-15, i unosi se u posebnu evidenciju.

3.2. Podnosilac zahteva dužan je da u zahtevu navede sledeće podatke:

– naziv, sedište i matični broj podnosioca zahteva;

– šifru delatnosti i poreski identifikacioni broj (PIB) podnosioca zahteva;

– svrhu, odnosno izjavu da se uverenje traži radi ostvarivanja prava iz člana 86. stav 4. Zakona o javnim nabavkama;

– broj ili šifru, vrstu, opis predmeta javne nabavke, podatak kada i gde je objavljena javna nabavka;

– naziv i sedište naručioca;

– obrazloženje da je predmet javne nabavke domaćeg porekla po osnovu jednog ili više kriterijuma iz odgovarajućih članova Carinskog zakona i Uredbe.

3.3. Ponuđač – podnosilac zahteva dužan je da uz zahtev iz tačke 3.1. priloži i sledeću dokumentaciju:

– izjavu proizvođača da je roba koja je predmet javne nabavke domaćeg porekla, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, na memorandumu, overenom pečatom i svojeručno potpisanom od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva. U slučaju da zahtev ne podnosi proizvođač, već neko drugo pravno lice (ponuđač), podnosilac zahteva dužan je da priloži izjavu proizvođača da je roba domaćeg porekla;

– ukoliko zahtev sadrži više različitih vrsta proizvoda koji su predmet javne nabavke, podnosilac zahteva je dužan da dostavi overenu i potpisanu Specifikaciju proizvoda u dva primerka, koju Komora overava;

– specifikaciju utroška materijala u procesu proizvodnje proizvoda domaćeg porekla;

– izvod iz registra nadležnog organa – dokaz da je podnosilac zahteva registrovan za obavljanje odgovarajuće delatnosti ili fotokopiju rešenja o registraciji u Agenciji za privredne registre;

– odgovarajući prospektni materijal;

– dokaz o uplati utvrđene naknade Komori za izdavanje uverenja;

– po potrebi, Komora može od podnosioca zahteva da traži da priloži i dopunske isprave na osnovu kojih se može proveriti tačnost datih podataka.

3.4. Ukoliko zahtev nije kompletan, podnosilac zahteva se, od strane lica koje obrađuje zahtev, poziva da zahtev dopuni u primerenom roku, koji ne može biti duži od sedam radnih dana od dana kada podnosilac zahteva bude obavešten pisanim putem (odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom) o potrebi dopune dokumentacije.

Kao datum prijema zahteva, smatraće se dan kada je zahtev kompletiran.

Ako se dopuna zahteva ne izvrši ni u primerenom roku od sedam radnih dana, zahtev će se smatrati nevažećim.

3.5. Komora može da proverava tačnost podataka u priloženim dokumentima.

Ukoliko Komora utvrdi da određeni podaci u priloženim dokumentima nisu u skladu sa nekim odredbama Carinskog zakona i Uredbe, traženo Uverenje neće biti izdato, o čemu će podnosilac zahteva biti obavešten pisanim putem (u daljem tekstu Obaveštenje), uz navođenje razloga zbog kojih Uverenje nije izdato.

3.6. Radi donošenja stručnog mišljenja u vezi sa zahtevom, lice koje obrađuje zahtev izvršiće uvid u:

– odredbe Carinskog zakona i Uredbe;

– raspoložive baze podataka;

a po potrebi i proveru navoda podnosioca zahteva obilaskom lokacija navedenih u zahtevu.

Lice koje obrađuje zahtev ima obavezu čuvanja tajnosti podataka iz dostavljene dokumentacije koji se smatraju poslovnom tajnom.

3.7. Na osnovu stručnog mišljenja, zasnovanog na utvrđenom činjeničnom stanju, izdaje se Uverenje da je privredno društvo ili drugo pravno lice (sa podacima o njihovom nazivu i sedištu) koje obavlja registrovanu delatnost, proizvođač ili ponuđač proizvoda domaćeg porekla.

4. SADRŽINA UVERENJA, ODNOSNO OBAVEŠTENJA

4.1. Uverenje iz tačke 3.1. izdaje se na memorandumu Komore i sadrži:

– osnov za izdavanje Uverenja, broj i datum izdavanja Uverenja;

– naziv, sedište, matični broj, šifru delatnosti i poreski identifikacioni broj (PIB) podnosioca zahteva;

– iskaz o nalazu da je podnosilac zahteva proizvođač ili ponuđač proizvoda domaćeg porekla;

– predmet javne nabavke ili specifikaciju proizvoda koji su predmet javne nabavke;

– broj ili šifru, vrstu i opis javne nabavke;

– naziv i sedište naručioca, kao i podatak kada i gde je objavljena javna nabavka.

4.2. Uverenje, odnosno Obaveštenje izdaje se u roku do 15 radnih dana od dana prijema zahteva. U papirnom obliku Uverenje, odnosno Obaveštenje se izdaje u dva primerka overena pečatom i svojeručnim potpisom ovlašćenog lica u Komori, jedan za podnosioca zahteva, a drugi za arhivu Komore.

U obliku elektronskog dokumenta Uverenje, odnosno Obaveštenje je overeno kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog lica u Komori i preuzima se sa portala Komore.

4.3. Uverenje, odnosno Obaveštenje izdaje se na osnovu podataka i obrazloženja koje je podneo podnosilac zahteva, koji snosi punu materijalnu i krivičnu odgovornost za date podatke.

5. VAŽENJE UVERENJA I PODNOŠENJE PRIGOVORA

5.1. Uverenje se izdaje samo za potrebe javne nabavke navedene u zahtevu i ne može se koristiti u druge svrhe.

5.2. Na Obaveštenje u vezi sa zahtevom iz tačke 3. podtačke 3.5. ovog uputstva, može se podneti prigovor Komisiji za rešavanje prigovora na izdavanje zvaničnih dokumenata (u daljem tekstu: Komisija), u roku od 15 radnih dana od dana prijema Obaveštenja.

Komisiju iz prethodnog stava obrazuje predsednik Komore ili lice koje on ovlasti, i to, u zavisnosti od predmeta – Obaveštenja na koji se podnosi prigovor, dvočlanu ili tročlanu, sa mandatom od dve godine.

Odluka Komisije po prigovoru je konačna.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

6.1. Naknada za izdavanje Uverenja, odnosno Obaveštenja naplaćuje se prema cenovniku koji utvrđuje nadležni organ Komore.

6.2. Komora je dužna da podnete zahteve sa dokumentacijom, izdato uverenje, odnosno Obaveštenja evidentira i čuva pet godina od dana izdavanja.

6.3. Ovo uputstvo objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na internet sajtu Komore.

6.4. Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja Uverenja o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, broj 120/12).

6.5. Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje