Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje

Sl.glasnik RS br. 95/2010, 88/2015

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac dnevne evidencije o otpadu i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje.

Član 2

Dnevna evidencija o otpadu vodi se na sledećim obrascima:

1) Obrazac DEO 1 – Dnevna evidencija o otpadu proizvođača otpada;

2) Obrazac DEO 2 – Dnevna evidencija o otpadu operatera postrojenja za odlaganje otpada;

3) Obrazac DEO 3 – Dnevna evidencija o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada;

4) Obrazac DEO 4 – Dnevna evidencija o otpadu izvoznika otpada;

5) Obrazac DEO 5 – Dnevna evidencija o otpadu uvoznika otpada;

6) Obrazac DEO6 – Dnevna evidencija o otpadu sakupljača i drugih vlasnika otpada.

Obrasci dnevne evidencije iz stava 1. ovog člana dati su u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Godišnji izveštaj o otpadu vodi se na sledećim obrascima:

1) Obrazac GIO 1 – Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada;

2) Obrazac GIO 2 – Godišnji izveštaj o otpadu operatera na deponiji otpada;

3) Obrazac GIO 3 – Godišnji izveštaj o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada;

4) Obrazac GIO 4 – Godišnji izveštaj o otpadu izvoznika otpada;

5) Obrazac GIO 5 – Godišnji izveštaj o otpadu uvoznika otpada;

5a) Obrazac GIO6 – Godišnji izveštaj o otpadu sakupljača i drugih vlasnika otpada;

6) Obrazac KOM 1 – Godišnji izveštaj o komunalnom otpadu.

Obrasci godišnjeg izveštaja iz stava 1. ovog člana dati su u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uputstvo za popunjavanje obrasca godišnjeg izveštaja dato je u Prilogu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

PRILOG 1.

Obrazac DEO

DNEVNA EVIDENCIJA O OTPADU PROIZVOĐAČA OTPADA¹·

Godina
Mesec
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada
Naziv otpada
Opis otpada
Evidenciju vodi (Ime i prezime)
PROIZVEDENE KOLIČINE OTPADA OTPAD PREDAT
Datum Proizvedena količina otpada (t) Predata količina otpada (t) Stanje na privremenom skladištu (t) Sakupljaču2. Operateru na ponovno iskorišćenje2. R oznaka Operateru na odlaganje2. D oznaka Izvoz2. Naziv preduzeća kojem je otpad predat Broj dozvole
UKUPNO

1.Evidencija se vodi za svaku vrstu otpada posebno.
2.Označiti sa X u odgovarajućem polju.

Obrazac DEO2

DNEVNA EVIDENCIJA O OTPADU OPERATERA POSTROJENJA ZA ODLAGANJE OTPADA¹·

Godina
Mesec
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada
Naziv otpada
Opis otpada
Evidenciju vodi (Ime i prezime)
PREUZETE KOLIČINE OTPADA ODLAGANJE OTPADA
Datum Naziv preduzeća od kojeg je otpad preuzet Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada Preuzeta količina ove vrste otpada (t) Odložena količina otpada (t) Stanje na deponiji (t) Način odlaganja
D oznaka
Klasa deponije2
UKUPNO
 1. Evidencija se vodi za svaku vrstu otpada posebno.
  2. Klasa deponije uneti za Deponiju inertnog otpada -1, Deponiju neopasnog otpada – 2, Deponiju opasnog otpada – 3.

Obrazac DEO3

DNEVNA EVIDENCIJA O OTPADU OPERATERA POSTROJENJA ZA PONOVNO ISKORIŠĆENJE OTPADA¹·

Godina
Mesec
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada
Naziv otpada
Opis otpada
Evidenciju vodi (Ime i prezime)
PREUZETE KOLIČINE OTPADA TRETMAN OTPADA
Datum Naziv preduzeća od kojeg je otpad preuzet Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada Preuzeta količina ove vrste otpada (t) Ponovno iskorišćena količina otpada (t) Postupak ponovnog iskorišćenja R oznaka Stanje na skladištu (t)
UKUPNO
 1. Evidencija se vodi za svaku vrstu otpada posebno.

Obrazac DEO4

DNEVNA EVIDENCIJA O OTPADU IZVOZNIKA OTPADA¹·

Godina
Mesec
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada
Naziv otpada
Opis otpada
Evidenciju vodi (Ime i prezime)
PREUZETE KOLIČINE OTPADA IZVOZ OTPADA
Datum Naziv preduzeća od kojeg je otpad preuzet Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada Broj jedinstvene carinske isprave Izvezena količina otpada (t) Zemlja izvoza Predviđeno postupanje sa otpadom
Tretman
R oznaka
Odlaganje
D oznaka
Naziv i adresa postrojenja za odlaganje / tretman otpada
UKUPNO
 1. Evidencija se vodi za svaku vrstu otpada posebno.

Obrazac DEO5

DNEVNA EVIDENCIJA O OTPADU UVOZNIKA OTPADA¹·

Godina
Mesec
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada
Naziv otpada
Opis otpada
Evidenciju vodi (Ime i prezime)
PREUZETE KOLIČINE OTPADA   UVOZ OTPADA
Datum Količina uvezenog otpada (t) Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada Broj jedinstvene carinske isprave Zemlja izvoznik Otpad je 2. Naziv i adresa preduzeća za čije je potrebe otpad uvezen
Opasan Neopasan
UKUPNO
 1. Evidencija se vodi za svaku vrstu otpada posebno.
  2. Označiti sa x u odgovarajućem polju.

Obrazac DEO6

DNEVNA EVIDENCIJA O OTPADU SAKUPLJAČA I DRUGIH VLASNIKA OTPADA*

Izveštaj za
godinu
PODACI O PREDUZEĆU
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj
Pun naziv preduzeća
Adresa Mesto
Šifra mesta
Poštanski broj
Ulica i broj
Telefon
Telefaks
E mail
Opština
Šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti
PODACI O ODGOVORNOM LICU
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
E mail

* Dnevni izveštaj dostavljaju svi vlasnici otpada koji nisu proizvođači otpada, operateri na deponiji, operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada, uvoznici i izvoznici otpada.

Izveštaj se dostavlja dnevnim unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

Na osnovu unešenih dnevnih izveštaja, generiše se godišnji Izveštaj. Godišnji izveštaj odštampan iz informacionog sistema, propisno potpisan i overen se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine do 31.3. tekuće godine za podatke iz prethodne godine.

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.
Ime i prezime odgovorne osobe Overa
Potpis
Datum

PODACI O PREUZETOM OTPADU

PODACI O PREUZETOM OTPADU PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK OD KOGA JE OTPAD PREUZET
Indeksni broj preuzetog otpada Količina
(t)
Datum
preuzimanja
otpada
Otpad preuzet
od
(Označiti sa
Poreski
identifikacioni broj
(PIB)
Matični
broj
Naziv Pravno lice ili preduzetnik od koga je otpad preuzet
(Označiti sa X)
Broj dozvole za upravljanje otpadom*
od fizičkog lica od pravnog lica
ili
preduzetnika
Proizvođač otpada Sakupljač Operater na deponiji Operater tretmana otpada Skladištar Uvoznik otpada Drugi vlasnik otpada

* Broj dozvole se upisuje za sva pravna lica i preduzetnike osim za proizvođača otpada.

PODACI O PREDATOM OTPADU

PODACI O PREDATOM OTPADU PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK KOME JE OTPAD PREDAT
Indeksni broj preuzetog otpada Količina
(t)
Datum predaje otpada Poreski identifikacioni broj (PIB) Matični broj Naziv Broj dozvole za upravljanje otpadom Pravno lice ili preduzetnik kome je predat otpad je
(Označiti sa X)
Sakupljač Operater na deponiji Operater tretmana otpada Skladištar Izvoznik otpada Drugi vlasnik otpada
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

PRILOG 2.

Obrazac GIO1

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU PROIZVOĐAČA OTPADA

Izveštaj za
                   
godinu
PODACI O PREDUZEĆU
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj preduzeća
Pun naziv preduzeća
Adresa Mesto
Šifra mesta
Poštanski broj
Ulica i broj
Telefon
Telefaks
E mail
Opština
Šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti
PODACI O ODGOVORNOM LICU
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
E mail

Izveštaj se dostavlja na sledeći način:

1) unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja,

2) komplet obrazaca odštampanih iz informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica.

Izveštaj se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

SERTIFIKAT

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.
Ime i prezime odgovorne osobe Overa
Potpis
Datum
VRSTE I KLASIFIKACIJA OTPADA
Mesto nastanka otpada
Geografske koordinate lokacije otpada 1. N  °  ‘  ,  „
E0  °  ‘  ,  „
Vrsta otpada
Opis otpada
Naziv otpada
Kategorija otpada – Q lista 1. Q
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada 1.
Karakter otpada 2. Inertan
Neopasan
Opasan
Izveštaj o ispitivanju otpada Broj:
Datum izdavanja:
Oznaka opasne karakteristike otpada 1. H / H / H
Kategorija opasnog otada prema poreklu i sastavu 1. Y / Y / Y
Fizičko stanje otpada 2. Čvrsta materija – prah
Čvrsta materija – komadi
Viskozna pasta
Tečna materija
Talog
Komponente koje otpad čine opasnim CAS No. Hemijski naziv kg opasne materije / kg otpada
KOLIČINE OTPADA 3.
Količina proizvedenog otpada u izveštajnoj godini (t)
Stanje privremenog skladišta na dan 1.1.
31.12.
Način određivanja količina otpada 4.
 1. U svaku ćeliju treba uneti po jednu cifru
  2. Označiti sa X
  3. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu.
  4. Način određivanja količina otpada (1. – Merenje, 2. – Proračun, 3. – Procena) – Uneti jedan od brojeva od 1 do 3
NAČIN UPRAVLJANJA OTPADOM
Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada Datum predaje otpada prevozniku Transport otpada Skladištenje otpada Odlaganje / Tretman otpada Izvoz otpada
Naziv prevoznika otpada Broj dozvole za prevoz opasnih materija Tip prevoznog sredstva Naziv postrojenja za skladištenje otpada Broj dozvole Otpad predat na skladištenje Naziv postrojenja za odlaganje / tretman otpada Broj dozvole Otpad predat na odlaganje Otpad predat na tretman Zemlja izvoza Količina izvezenog otpada (t) D ili R oznaka Naziv i adresa postrojenja za odlaganje / tretman otpada
Količina (t) D oznaka Količina (t) D oznaka Količina (t) R oznaka

Obrazac GIO2

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU OPERATERA NA DEPONIJI OTPADA

Izveštaj za
                    
godinu
PODACI O PREDUZEĆU
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj preduzeća
Pun naziv preduzeća
Adresa Mesto
Šifra mesta
Poštanski broj
Ulica i broj
Telefon
Telefaks
E mail
Opština
Šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti
PODACI O ODGOVORNOM LICU
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
E mail

Izveštaj se dostavlja na sledeći način:

1) unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja,

2) komplet obrazaca odštampanih iz informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica.

Izveštaj se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

SERTIFIKAT

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.
Ime i prezime odgovorne osobe Overa
Potpis
Datum
PODACI O DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Broj dozvole
Datum izdavanja:
Dozvola važi do:
PODACI O DEPONIJAMA U VLASNIŠTVU PREDUZEĆA
Deponija 1. Lokacija deponije
(Adresa, Mesto, Opština)
Vrsta deponije1.
Geografske koordinate deponije N
E0
Deponija 2. Lokacija deponije
(Adresa, Mesto, Opština)
Vrsta deponije1.
Geografske koordinate deponije N
E0
KOLIČINE PREUZETOG OTPADA ZA ODLAGANJE ODLAGANJE PREUZETOG OTPADA
Oznaka otpada iz Kataloga otpada Količina ove vrste otpada preuzeta u izveštajnoj godini (t) Ukupna količina ove vrste otpada odložena u toku izveštajne godine (t) Stanje na deponiji na dan u izveštajnoj godini Količina otpada za odlaganje (Oznaka D1)
(t)
Količina otpada za spaljivanje (bez proizvodnje energije)
(Oznaka D10)
(t)
Drugi postupak odlaganja (D) Drugi postupak odlaganja (D)
Količina 01.01. (t) Količina 31.12. (t) D
oznaka
Količina
(t)
D
oznaka
Količina
(t)

Obrazac GIO3

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU OPERATERA POSTROJENJA ZA PONOVNO ISKORIŠĆENJE OTPADA      

Izveštaj za
                    
godinu
PODACI O PREDUZEĆU
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj preduzeća
Pun naziv preduzeća
Adresa Mesto
Šifra mesta
Poštanski broj
Ulica i broj
Telefon
Telefaks
E mail
Opština
Šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti
PODACI O ODGOVORNOM LICU
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
E mail

Izveštaj se dostavlja na sledeći način:

1) unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja,

2) komplet obrazaca odštampanih iz informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica.

Izveštaj se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

SERTIFIKAT

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.
Ime i prezime odgovorne osobe Overa
Potpis
Datum
PODACI O DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Broj dozvole
Datum izdavanja:
Dozvola važi do:
PODACI O POSTROJENJIMA ZA PONOVNO ISKORIŠĆENJE OTPADA U VLASNIŠTVU PREDUZEĆA
Postrojenje 1. Lokacija (Adresa, Mesto, Opština)
Geografske koordinate postrojenja N
E0
Postrojenje 2. Lokacija (Adresa, Mesto, Opština)
Geografske koordinate postrojenja N
E0
KOLIČINE PREUZETOG OTPADA ZA PONOVNO ISKORIŠĆENJE PONOVNO ISKORIŠĆENJE PREUZETOG OTPADA
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada Količina ove vrste otpada preuzete u izveštajnoj godini
(t)
Ukupna količina ove vrste otpada tretirana u toku izveštajne godine
(t)
Stanje privremenog skladišta na dan u izveštajnoj godini Količina spaljenog otpada uz proizvodnju energije (Oznaka R1)
(t)
Količina kompostiranog otpada (Oznaka R3)
(t)
Drugi postupak
ponovnog iskorišćenja (R)
Drugi postupak
ponovnog iskorišćenja (R)
Količina 01.01.
(t)
Količina 31.12.
(t)
R
oznaka
Količina
(t)
R
oznaka
Količina
(t)

Obrazac GIO4

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU IZVOZNIKA OTPADA

Izveštaj za
                    
godinu
PODACI O PREDUZEĆU
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj preduzeća
Pun naziv preduzeća
Adresa Mesto
Šifra mesta
Poštanski broj
Ulica i broj
Telefon
Telefaks
E mail
Opština
Šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti
PODACI O ODGOVORNOM LICU
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
E mail
PODACI O DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Broj dozvole
Datum izdavanja:
Dozvola važi do:

Izveštaj se dostavlja na sledeći način:

1) unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja,

2) komplet obrazaca odštampanih iz informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica.

Izveštaj se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

SERTIFIKAT

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.
Ime i prezime odgovorne osobe Overa
Potpis
Datum
IZVOZ OTPADA
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada Količina izvezenog otpada (t) Broj dozvole za izvoz Broj jedinstvene carinske isprave Carinska tarifna oznaka Zemlja izvoza Zemlje transporta Y lista C lista otpada Opasna karakteristika otpada (H lista) Lista otpada za prekogranični transport Predviđeno postupanje sa otpadom
Lista IA Lista IIB Tretman R oznaka Odlaganje D oznaka Naziv i adresa postrojenja za odlaganje / tretman otpada

Obrazac GIO5

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU UVOZNIKA OTPADA

Izveštaj za
                    
godinu
PODACI O PREDUZEĆU
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj preduzeća
Pun naziv preduzeća
Adresa Mesto
Šifra mesta
Poštanski broj
Ulica i broj
Telefon
Telefaks
E mail
Opština
Šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti
PODACI O ODGOVORNOM LICU
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
E mail
PODACI O DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Broj dozvole
Datum izdavanja:
Dozvola važi do:

Izveštaj se dostavlja na sledeći način:

1) unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja,

2) komplet obrazaca odštampanih iz informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica.

Izveštaj se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

SERTIFIKAT

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.
Ime i prezime odgovorne osobe Overa
Potpis
Datum
UVOZ OTPADA
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada Količina uvezenog otpada (t) Broj dozvole za uvoz Broj jedinstvene carinske isprave Carinska tarifna oznaka Zemlja izvoznik Zemlje transporta Y lista otpada C lista otpada Opasna karakteristika otpada (H lista) Lista otpada za prekogranični transport Naziv i adresa preduzeća za čije je potrebe otpad uvezen
Lista IA Lista IIB

Obrazac GIO6

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU SAKUPLJAČA I DRUGIH VLASNIKA OTPADA*

Izveštaj za
                    
godinu
PODACI O PREDUZEĆU
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj
Pun naziv preduzeća
Adresa Mesto
Šifra mesta
Poštanski broj
Ulica i broj
Telefon
Telefaks
E mail
Opština
Šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti
PODACI O ODGOVORNOM LICU
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
E mail

* Godišnji izveštaj dostavljaju sakupljači otpada i drugi vlasnici otpada koji nisu proizvođači otpada, operateri na deponiji, operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada, uvoznici i izvoznici otpada.

Godišnji izveštaj se dostavlja dnevnim unosom obrasca DEO6 u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

Na osnovu unetih dnevnih izveštaja, generiše se godišnji Izveštaj. Godišnji izvešaj odštampan iz informacionog sistema, propisno potpisan i overen se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine do 31.3. tekuće godine za podatke iz prethodne godine.

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.
Ime i prezime odgovorne osobe Overa
Potpis
Datum

PODACI O PREUZETOM OTPADU

Poreski
identifikacioni
broj (PIB)
Matični broj Naziv Broj dozvole za upravljanje otpadom* Indeksni broj preuzetog otpada Godišnja količina preuzetog otpada
(t)
PREUZETO OD FIZIČKIH LICA
// // // //
// // // //
// // // //
// // // //
// // // //
PREUZETO OD PRAVNIH LICA ILI PREDUZETNIKA

PODACI O PREDATOM OTPADU

Poreski identifikacioni broj
(PIB)
Matični broj Naziv Broj dozvole za upravljanje otpadom* Indeksni broj predatog otpada Godišnja količina predatog otpada
(t)

Obrazac KOM1

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM

Izveštaj za
                    
 godinu
PODACI O PREDUZEĆU
Poreski identifikacioni broj
Matični broj preduzeća
Pun naziv preduzeća
Adresa Mesto
Šifra mesta
Poštanski broj
Ulica i broj
Telefon
Telefaks
E mail
Opština
Šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti
PODACI O ODGOVORNOM LICU
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
E mail

Izveštaj se dostavlja na sledeći način:

1) unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja,

2) komplet obrazaca odštampanih iz informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica.

Izveštaj se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

SERTIFIKAT

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.
Ime i prezime odgovorne osobe Overa
Potpis
Datum
OBUHVAT PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
Matični broj naselja Naziv naselja Ukupan broj domaćinstava u naselju Broj domaćinstava obuhvaćenih prikupljanjem otpada
KOLIČINA PRIKUPLJENOG OTPADA
Vrste otpada Količine otpada prikupljene u toku sezonskih analiza Srednja godišnja vrednost
t/god
Prolećna analiza
t/ned
Letnja analiza
t/ned
Jesenja analiza
t/ned
Zimska analiza
t/ned
Komunalni otpad iz domaćinstava, preduzeća i ustanova, osim kabastog otpada
Kabasti otpad
Otpad sa javnih površina
Građevinski šut
SASTAV KOMUNALNOG OTPADA
Frakcije Analiza frakcija u toku sezonskih analiza Srednja godišnja
vrednost
Prolećna
analiza
Letnja
analiza
Jesenja
analiza
Zimska
analiza
Količina
frakcije
(t)
Udeo
%
Količina
frakcije
(t)
Udeo
%
Količina
frakcije
(t)
Udeo
%
Količina
frakcije
(t)
Udeo
%
Količina
frakcije
(t)
Udeo
%
Papir i karton
Staklo
Biorazgradivi otpad
PET ambalaža
Drugi plastični ambalažni otpad
Plastične kese
Ostala plastika
Metal – ferozni ambalažni
Metal – ferozni ostali
Metal – aluminijumske konzerve
Metal – ostali neferozni metali (aluminijum, bakar i dr.)
Kompozitni materijali (karton/vosak, karton/aluminijum)
Guma
Tekstil
Fini elementi
Ostalo
UKUPNO 100 100 100 100 100
UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM
Indeksni broj otpada Ukupna količina sakupljenog ili preuzetog otpada u izveštajnoj godini (t) Način određivanja količina Količina otpada sakupljena iz domaćinstava (t) Količine otpada sakupljenog iz primarne reciklaže Predato
Iz kontejnera za primarnu selekciju (t) Iz reciklažnih dvorišta (t) Drugih sabirnih mesta (t) Drugom sakupljaču Na odlaganje Na ponovno iskorišćenje Izvoz D ili R oznaka Količina (t) Naziv i adresa operatera Broj dozvole operatera
OPREMA I MEHANIZACIJA
Oprema za prikupljanje otpada Broj
Komunalni kontejneri od 5 m3
Komunalni kontejneri od 7 m3
Komunalni kontejneri od 10 m3
Pres ili rolo kontejneri
Kontejneri od 1.1 m3
Veliki kontejner
Druge vrste kontejnera
Kante
Kontejneri za odvojeno prikupljanje sek. sirovina
Kese
Oprema za transport otpada Broj vozila
Autosmećar (rotopres)
Autopodizač
Kamion
Kiper
Traktor sa prikolicom
Zaprežno vozilo
Oprema na deponiji Broj mašina
Traktor guseničar
Kompaktor
Druga oprema Broj mašina
Cisterne za pijaću vodu
Cisterne za pranje ulica
Vozila za pranje kontejnera
Vozila za čišćenje septičkih jama

PRILOG 3.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OTPADU

UVOD

Pod otpadom se, prema odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10), podrazumeva svaki materijal ili predmet koji nastaje u toku obavljanja proizvodne, uslužne ili druge delatnosti, predmeti isključeni iz upotrebe, kao i otpadne materije koje nastaju u potrošnji i koje sa aspekta proizvođača, odnosno potrošača nisu za dalje korišćenje i moraju se odbaciti.

Preduzeća koja proizvode ili upravljaju otpadom imaju obavezu da u svom radu postupaju u skladu sa odredbama ovog zakona i odgovarajućim podzakonskim aktima, i o tome vode dnevne evidencije i godišnje izveštaje i dostavljaju ih nadležnim organima.

Ovo uputstvo namenjeno je pravnim i fizičkim licima koje imaju obavezu vođenja i dostavljanja podataka o otpadu. Odgovornosti i obaveze vezane za upravljanje otpadom su date u Zakonu o upravljanju otpadom u poglavlju 5. i date su za proizvođača proizvoda, proizvođača otpada, vlasnika otpada, prevoznika otpada, operatera postrojenja za tretman otpada, operatera na deponiji, kao i za kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad.

Neadekvatno upravljanje otpadom, a posebno njegovo neadekvatno odlaganje može imati značajan negativan uticaj na zdravlje stanovnika i životnu sredinu. Neposredno se javlja uticaj na vazduh, podzemne i površinske vode, zemljište i ugrožavanje bukom.

U materije koje u najvećoj meri zagađuju vazduh, a emituju se sa deponija su azotni i sumporni oksidi, poliaromatični ugljovodonici, dioksini, furani, prašina i teški metali. Sa komunalnih deponija se emituje i deponijski gas, kao proizvod procesa razgradnje odloženog otpada, koji sadrži oko 50% metana, kao jednog od najznačajnijih gasova sa efektom staklene bašte. Pored toga, emituju se i neprijatni mirisi, koji imaju značajan uticaj na kvalitet života u okolini deponija.

Neadekvatno odlaganje otpada na nehigijenskim deponijama dovodi do zagađivanja zemljišta i podzemnih voda. Padavine koje se filtriraju kroz masu otpada rastvaraju štetne materije, čime se zagađuju i zemljište i podzemne vode. Dodatni problem je da zagađivanje tla nema isključivo lokalni karakter, nego dolazi do zagađivanja tla i podzemnih i površinskih voda na širem prostoru, a posredno i do ugrožavanja flore i faune u i na tlu. Kao dodatni problem javlja se zagađivanje zemljišta u okolini, otpadom nošenim vetrom.

Ugrožavanje bukom se javlja tokom izvođenja operacija na deponiji radom građevinskih mašina za raznošenje, ravnanje i zbijanje otpada.

Ne treba zaboraviti da otpad, sam po sebi, predstavlja gubitak materije i energije, ali i da je za njegovo prikupljanje, obradu i odlaganje potrebna velika količina dodatne energije i radne snage.

U principu, ne postoji dokazan direktan i trenutan uticaj otpada na ljudsko zdravlje, ali se indirektno ugrožavanje zdravlja može ispoljiti kroz:

 1. raznošenje otpada u neposrednu okolinu vetrom, ali i od strane životinja koje se na deponijama hrane;
 2. nekontrolisano izdvajanje gasovitih zagađujućih materija u koncentracijama opasnim po ljudsko zdravlje;
 3. širenje neprijatnih mirisa;
 4. paljenje otpada i emisija produkata sagorevanja;
 5. nekontrolisano prodiranje zagađenih voda sa deponije i ugrožavanje bunara i vodotoka u široj okolini.

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, otpad se deli na:

1) komunalni otpad (kućni otpad);

2) komercijalni otpad;

3) industrijski otpad.

U zavisnosti od opasnih karakteristika koje utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu, otpad može biti:

1) inertni;

2) neopasan;

3) opasan.

Otpad se razvrstava prema Katalogu otpada, koji predstavlja zbirnu listu neopasnog i opasnog otpada prema mestu nastanka, poreklu i prema predviđenom načinu postupanja. Metodološki pristup razvrstavanja je usklađen s evropskim katalogom otpada (European List of Waste).

Katalog otpada sadrži popis više od 800 vrsta otpada sistematizovanih u 20 grupa prema osobinama i mestu nastanka. Od tih dvadeset grupa veći deo se zasniva na delatnostima u kojima otpad nastaje, dok se neke grupe zasnivaju na materijalima ili procesima.

Vlasnik otpada, odnosno operater, dužan je da klasifikuje otpad na propisan način, u skladu sa zakonom. Tačno određivanje vrste otpada je važan korak jer se na osnovu tog podatka zasniva optimalno postupanje sa tom vrstom otpada.

Osnovni principi klasifikacije otpada dati su u Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni glasnik RS“, br. 56/10), a detaljna metodologija za klasifikaciju i davanje ključnih brojeva otpadu dat je u posebnoj publikaciji pod nazivom „KATALOG OTPADA – Uputstvo za određivanje indeksnih brojeva otpada“ u izdanju Agencije za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Agencija). Publikacija se nalazi na internet stranici Agencije www.sepa.gov.rs.

VOĐENJE I DOSTAVLJANJE PODATAKA O OTPADU

Članom 75. Zakona o upravljanju otpadom regulisan je postupak izveštavanja, čime je predviđena obaveza vođenja dnevne evidencije o otpadu i godišnje izveštavanje.

Proizvođač i vlasnik otpada, izuzev domaćinstva, dužan je da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji. Izveštaj sadrži podatke o: vrsti, količini, poreklu, karakterizaciji i klasifikaciji, sastavu, skladištenju, transportu, uvozu, izvozu, tretmanu i odlaganju nastalog otpada, kao i otpada primljenog u postrojenje za upravljanje otpadom. I proizvođač i vlasnik otpada imaju obavezu da osnovna dokumenta i podatke iz izveštaja čuvaju najmanje pet godina.

Jedinica lokalne samouprave vodi i čuva evidenciju o prikupljenom komunalnom otpadu, kao i popis neuređenih deponija i podatke o tome dostavlja Agenciji.

Na osnovu prikupljenih podataka u Agenciji se vode baze podataka i izgrađuje informacioni sistem o upravljanju otpadom kao podsistem informacionog sistema životne sredine Republike Srbije u cilju praćenja tokova otpada, nadzora nad primenom propisa, izrade izveštaja i proračun indikatora na nacionalnom i međunarodnom nivou: Na osnovu ovih podataka, donose se i strateška dokumenta i planovi, kao i ocene primenjenih mera na području upravljanja otpadom.

U slučaju neispunjenja zahteva vezanih za izveštavanje, članom 90. ovog zakona, predviđene su prekršajne kazne.

Sistem izveštavanja i informacioni sistem upravljanja otpadom uspostavljeni ovim pravilnikom omogućuju praćenje tokova otpada na području Republike Srbije, kao i pri prekograničnom transportu otpada. Pored toga, analizom prikupljenih podataka moguće je dobiti jasnu sliku o stanju upravljanja otpadom u našoj zemlji, izraditi potrebne izveštaje o generisanju, skladištenju, tretmanu, odlaganju, uvozu i izvozu otpada na nacionalnom ili međunarodnom nivou.

ZAKONSKA REGULATIVA I DOKUMENTI NEOPHODNI ZA VOĐENJE PODATAKA I PRIPREMU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA

1. Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS“, broj 114/13)
2. Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS“, broj 114/13)
3. Pravilnik o kategorijama, klasifikaciji i ispitivanju otpada („Službeni glasnik RS“, broj 56/10)
 Katalog otpada
 Q lista
 H lista
 Y lista
 C lista
 Opasne karakteristike
 D i R lista
4. Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje („Sl. glasnik RS“, broj 60/09)
5. Uputstvo – KATALOG OTPADA, Uputstvo za određivanje indeksnih brojeva otpada
6. Uputstvo za određivanje oznaka postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganje otpada (D)
7. Zakon o carinskoj tarifi („Sl. glasnik RS“, br. 62/05, 61/07 i 5/09)
8. Sistematski spisak naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama, Republički zavod za statistiku
9. Spisak opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga, Republički zavod za statistiku
10. Šifarnik delatnosti, Republički zavod za statistiku
11. JCI, Jedinstvena carinska isprava za svaki prekogranični transport otpada
12. Dozvola za sakupljanje otpada ukoliko se preduzeće bavi sakupljanjem otpada
13. Dozvola za odlaganje otpada ukoliko se preduzeće bavi odlaganjem otpada
14. Dozvola za tretman otpada ukoliko se preduzeće bavi ponovnim iskorišćenjem otpada
15. Dozvola za izvoz ukoliko se preduzeće bavi izvozom otpada
16. Dozvola za uvoz ukoliko se preduzeće bavi uvozom otpada
17. Dozvola za transport otpada špeditera.

NAČIN POPUNJAVANJA OBRAZACA

Popunjavanje obrazaca ima za cilj pravilno i efikasno formiranje i vođenje sistema praćenja i evidencije o upravljanju otpadom u preduzećima koja imaju obavezu godišnjeg izveštavanja. Formiranje ovog sistema zahteva značajno angažovanje zaposlenih u svim radnim jedinicama preduzeća od nabavke i komercijale do proizvodnje i prodaje, ali jednom uveden sistem se lako održava uspostavljanjem jasne procedure vođenja podataka i određivanje zadužene osobe ili osoba za te aktivnosti.

Pravilnikom je predviđeno da podatke dostavljaju:

 1. Proizvođači otpada,
 2. Operateri postrojenja za odlaganje otpada,
 3. Operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada,
 4. Izvoznici otpada,
 5. Uvoznici otpada,
 6. Sakupljači i drugi vlasnici otpada.

Na ovaj način su pripremljeni i odgovarajući obrasci godišnjeg izveštaja, kao što je dato u tabeli 1.

Tabela 1. Obrasci godišnjeg izveštaja

Red.
Br.
Oznaka
obrasca
Naziv obrasca
godišnjeg izveštaja
Ko popunjava obrazac
1. GIO1 Godišnji izveštaj o upravljanju otpadom proizvođača otpada – Proizvođači otpada za generisani otpad
– Operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada za rezidualni otpad koji nastaje tokom tehnološkog procesa prerade otpada
2. GIO2 Godišnji izveštaj o upravljanju otpadom operatera postrojenja za odlaganje otpada – Operateri postrojenja za odlaganje otpada za sakupljeni i odloženi otpad
3. GIO3 Godišnji izveštaj o upravljanju otpadom operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada – Operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada za prikupljeni i prerađeni otpad
4. GIO4 Godišnji izveštaj o upravljanju otpadom izvoznika otpada – Izvoznici otpada za izvezene količine otpada
5. GIO5 Godišnji izveštaj o upravljanju otpadom uvoznika otpada – Uvoznici otpada za uvezene količine otpada
6. GIO6 Godišnji izveštaj o upravljanju otpadom sakupljača i drugih vlasnika otpada – Sakupljači i drugi vlasnici otpada
7. KOM 1 Godišnji izveštaj o komunalnom otpadu – JKP koja se bave sakupljanjem komunalnog otpada

U daljem tekstu su prikazani svi navedeni obrasci i data detaljna uputstva za popunjavanje svakog obrasca posebno.

Radi što boljeg objašnjenja pojedinih polja i što preciznijeg i tačnijeg podatka koji je potrebno uneti, u ovom uputstvu se koriste tri oznake, koje imaju za cilj da usredsrede pažnju čitaoca na važnost prikazanih informacija.

Vrlo važna informacija, neophodna za pravilno popunjavanje obrazaca.
Upućuje na dodatne informacije koje se nalaze u drugim dokumentima.
Daje objašnjenje, kako najefikasnije dobiti potrebne podatke.

OPŠTI ZAHTEVI VEZANI ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA

Obrasci se popunjavaju isključivo računarom. Svi obrasci su urađeni u Microsoft Office 2003 Excel programu.
Obrasci izveštaja se dostavljaju Agenciji na sledeći način:
■ jedan elektronski popunjen komplet obrazaca (Excell fajlovi) na e-mail adresu Agencije ili na kompakt disku, bez potpisa i overe.
■ odštampan elektronski popunjeni komplet obrazaca u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica na poštansku adresu Agencije.
Preduzeća dostavljaju obrasce izveštaja najkasnije do 31. marta tekuće godine sa podacima za prethodnu godinu.
Od izuzetno velike važnosti je primena odgovarajućih mernih jedinica. Otpad se, bez obzira na vrstu i agregatno stanje, uvek prikazuje u tonama.
Obrasci godišnjeg izveštaja se sastoje od više strana. U Microsoft Office 2003 Excel programu oznake strana se nalaze na dnu ekrana i označene su Strana 1. Strana 2. itd.
Podatke je moguće dobiti merenjem, proračunom ili procenom. Podatak dobijen merenjem je najbolji i najkvalitetniji, dok podatak dobijen procenom može biti uvek predmet dodatne analize i uspostavljanja efikasnijih metoda određivanja.
Broj dozvole operatera za aktivnosti za koje se izdaje dozvola je neophodan podatak za popunjavanje obrazaca. Prema odredbama Zakona o upravljanju otpadom, svaki vlasnik otpada, osim proizvođača otpada dužan je da ima dozvolu. Zabranjena je predaja otpada preduzećima ili licima koji ne poseduju ovu dozvolu.

Obrazac godišnjeg izveštaja proizvođača otpada

Obrazac godišnjeg izveštaja proizvođača otpada popunjavaju sva preduzeća koja u toku odvijanja radnog procesa proizvode otpad i u strukturi izveštavanja o otpadu označeni su sa GIO 1. Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada.

GIO 1. Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada

GIO 1. Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada, prikazan je po stranama i popunjavaju ga proizvođači otpada godišnje, za svaku vrstu otpada posebno.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO1 – Strana 1.

Naziv polja Objašnjenje polja
  PODACI O PREDUZEĆU
Poreski identifikacioni broj (PIB) Uneti poreski identifikacioni broj preduzeća (9 cifara)
Matični broj preduzeća Uneti matični broj preduzeća (8 cifara)
Pun naziv preduzeća Uneti pun naziv preduzeća
Mesto Uneti mesto u kome se preduzeće nalazi
Šifra mesta Uneti šifru mesta
Obavezno pogledati – Sistematski spisak naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama, Republičkog zavoda za statistiku.
Potrebno je pronaći naziv opštine u Sistematskom spisku naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama i u okviru nje naći naziv mesta, u koloni pored se nalazi šifra mesta
Poštanski broj Uneti poštanski broj mesta
Ulica i broj Uneti ulicu i broj preduzeća
Telefon Uneti telefonski broj preduzeća
Telefaks Uneti broj telefaksa
E mail Uneti E mail adresu preduzeća
Opština Uneti naziv opštine u kojoj se preduzeće nalazi
Šifra opštine Uneti šifru opštine u kojoj se preduzeće nalazi
Obavezno pogledati – Spisak opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga, Republičkog zavoda za statistiku.
Potrebno je pronaći naziv opštine u Spisku opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga i u koloni pored se nalazi šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti Uneti šifru pretežne delatnosti preduzeća
Obavezno pogledati – Šifarnik delatnosti Republičkog zavoda za statistiku
Šifra pretežne delatnosti se nalazi u registraciji preduzeća ili šifarniku preduzeća. Napisati onu šifru koja najbolje opisuje delatnost u toku čijeg odvijanja se proizvodi otpad
PODACI O ODGOVORNOM LICU
Ime i prezima Uneti ime i prezime odgovornog lica
Odgovorno lice je lice koje ima pravo potpisa (direktor, upravnik i sl.)
Funkcija Uneti funkciju odgovornog lica
Telefon Uneti telefon odgovornog lica
PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ime i prezime Uneti ime i prezime lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
Lice odgovorno za upravljanje otpadom je lice ovlašćeno od strane odgovornog lica preduzeća
Funkcija Uneti funkciju lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
Telefon Uneti telefon lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
E mail Uneti E mail adresu lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO1 – Strana 2.

Naziv polja Objašnjenje polja
VRSTE I KLASIFIKACIJA OTPADA
Mesto nastanka otpada Upisati tehnološki proces, pogon i dr. gde se otpad stvara
Geografske koordinate lokacije otpada Upisati geografske koordinate (širinu i dužinu) gde se otpad nalazi
Vrsta otpada Upisati da li je otpad komercijalni ili industrijski
Opis otpada Upisati opis otpada: šta otpad pretežno sadrži, koje su prateće primese, u kom je agregatnom stanju, kakvog je oblika i slično
Naziv otpada Upisati naziv otpada u skladu sa katalogom otpada koji je sastavni deo Pravilnika o kategorijama, klasifikaciji i ispitivanju otpada
Obavezno pogledati Pravilnik o kategorijama, klasifikaciji i ispitivanju otpada (u daljem tekstu: Pravilnik o kategorijama otpada)
Kategorija otpada Q – lista Upisati kojoj kategoriji otpada pripada sa Q liste koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada
Obavezno pogledati Pravilnik o kategorijama otpada
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada Upisati Indeksni broj otpada odnosno Oznaku otpada iz Kataloga otpada, koji je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada
Upisati samo jedan indeksni broj iz Kataloga otpada kojim se otpad detaljno opisuje
Obavezno pogledati:
■ Pravilnik o kategorijama otpada i
■ Uputstvo – KATALOG OTPADA, Uputstvo za određivanje indeksnih brojeva otpada
Karakter otpada Označiti u odgovarajućem polju sa X da li je otpad inertan, neopasan ili opasan
Izveštaj o ispitivanju otpada Upisati broj izveštaja o ispitivanju otpada i datum njegovog izdavanja
Oznaka opasne karakteristike otpada ■ Upisati oznaku opasne karakteristike otpada sa H liste, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada.
■ Može biti više H oznaka, predviđen je unos maksimalno 3 oznake.
Odnosi se samo na opasan otpad
Obavezno pogledati Pravilnik o kategorijama otpada
Kategorija opasnog otpada prema poreklu i sastavu ■ Upisati kategoriju opasnog otpada prema poreklu i sastavu sa C liste, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada.
■ Može biti više Y oznaka, predviđen je unos maksimalno 3 oznake.
Odnosi se samo na opasan otpad
Obavezno pogledati Pravilnik o kategorijama otpada
Fizičko stanje otpada Označiti u odgovarajućem polju sa X da li je otpad čvrsta materija-prah, čvrsta materija-komadi, viskozna pasta, tečna materija ili talog
Komponente koje otpad čine opasnim Upisati CAS broj komponenti koje čine otpad opasnim, njihov tačan hemijski naziv i udeo opasnih materija u kilogramima po kilogramu otpada
CAS registarski broj (CAS registry numbers) je jedinstven numerički identifikator hemijskih jedinjenja, polimera, bioloških komponenata, smeša i legura. U literaturi na engleskom može stajati ‘CAS numbers, CAS RNs ili CAS #s.
CAS registarski broj je razdvojen crticama u tri dela; prvi deo sadrži do šest cifara, drugi dve, a treći jednu cifru koja služi kao proverna cifra. Brojevi se dodeljuju u rastućem poretku, i nemaju nikakvog bitnog značenja.
KOLIČINE OTPADA
Količina proizvedenog otpada u izveštajnoj godini (t) Upisati ukupno proizvedenu količinu otpada u tonama u izveštajnoj godini
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Stanje privremenog skladišta na dan Upisati količine otpada na privremenom skladištu 1. januara izveštajne godine i količine otpada na privremenom skladištu 31. decembra izveštajne godine
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Način određivanja količina otpada Navesti da li su upisane količine otpada u prethodnom polju određene:
1-merenjem
2-proračunom
3-procenom
Uneti jedan od brojeva od 1 do 3

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO1 – Strana 3.

Naziv polja Objašnjenje polja
NAČIN UPRAVLJANJA OTPADOM
Broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada Upisati broj Dokumenta o kretanju otpada (ukoliko je otpad neopasan) ili broj Dokumenta o kretanju opasnog otpada (ukoliko je otpad opasan), za svaku pojedinačnu isporuku otpada na koju se taj Dokument odnosi
Datum predaje otpada prevozniku Upisati datum kada je otpad predat prevozniku otpada
TRANSPORT OTPADA
Naziv prevoznika otpada Upisati naziv prevoznika otpada
Broj dozvole za prevoz opasnih materija Upisati broj dozvole prevoznika za prevoz opasnih materija
Tip prevoznog sredstva Upisati tip prevoznog sredstva (kamion, brod, voz i dr.)
SKLADIŠTENJE OTPADA
Naziv postrojenja za skladištenje otpada Upisati naziv postrojenja gde je otpad uskladišten
Broj dozvole Upisati broj dozvole preduzeća za skladištenje otpada
Otpad predat na skladištenje ■ Upisati koja je količina otpada u tonama odložena na skladište.
■ Ukoliko je otpad odložen upisati kojim postupkom je odložen u skladu sa D listom, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada
Upisati samo jednu oznaku iz D liste koja najbolje opisuje način odlaganja
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Obavezno pogledati:
■ Pravilnik o kategorijama otpada i
■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)
ODLAGANJE/TRETMAN OTPADA
Naziv postrojenja za odlaganje / tretman otpada Upisati naziv postrojenja za odlaganje otpada (ukoliko se otpad odlaže), tj. naziv postrojenja za tretman otpada (ukoliko se otpad tretira)
Broj dozvole Upisati broj dozvole preduzeća za odlaganje otpada ukoliko se otpad odlaže, odnosno broj dozvole preduzeća za tretman otpada ukoliko se otpad tretira
Otpad predat na odlaganje ■ Ukoliko je otpad odložen upisati koja je količina otpada odložena u tonama.
■ Upisati kojim postupkom je otpad odložen u skladu sa D listom, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada
Upisati samo jednu oznaku iz D liste koja najbolje opisuje način odlaganja
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Obavezno pogledati:
■ Pravilnik o kategorijama otpada i
■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)
Otpad predat na tretman Ukoliko je otpad tretiran upisati koja je količina otpada tretirana u tonama.
Upisati kojim postupkom je otpad tretiran u skladu sa R listom, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada
Upisati samo jednu oznaku iz R liste koja najbolje opisuje način ponovnog iskorišćenja
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Obavezno pogledati:
■ Pravilnik o kategorijama otpada i
■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)
IZVOZ OTPADA
Zemlja izvoza Upisati u koju se zemlju otpad izvozi
Količina izvezenog otpada (t) Upisati količinu otpada koja je izvezena u tonama
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
D ili R oznaka ■ Ukoliko je u zemlji izvoza predviđeno da se otpad odlaže, upisati kojim postupkom će se otpad odlagati u skladu sa D listom, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada.
■ Ukoliko je u zemlji izvoza predviđeno da se otpad tretira, upisati kojim postupkom će se otpad tretirati u skladu sa R listom, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada.
Upisati samo jednu oznaku iz D ili R liste koja najbolje opisuje način ponovnog iskorišćenja ili odlaganja
Obavezno pogledati:
■ Pravilnik o kategorijama otpada i
■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)
Naziv i adresa postrojenja za odlaganje / tretman otpada Upisati naziv i adresu postrojenja u zemlji izvoza za odlaganje otpada (ukoliko se otpad odlaže), tj. naziv i adresu postrojenja za tretman otpada (ukoliko se otpad tretira)

Obrazac godišnjeg izveštaja o otpadu operatera postrojenja za odlaganje otpada

Obrazac godišnjeg izveštaja operatera postrojenja za odlaganje otpada popunjavaju sva preduzeća koja se bave odlaganjem otpada i u strukturi izveštavanja o otpadu označen je sa GIO 2. Godišnji izveštaj o otpadu operatera postrojenja za odlaganje otpada.

GIO 2. Godišnji izveštaj o otpadu operatera postrojenja za odlaganje otpada

Godišnji izveštaj o otpadu operatera postrojenja za odlaganje otpada, prikazan je po stranama i popunjavaju ga operateri postrojenja za odlaganje otpada

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO2 – Strana 1.

Naziv polja Objašnjenje polja
PODACI O PREDUZEĆU
Poreski identifikacioni broj (PIB) Uneti poreski identifikacioni broj preduzeća (9 cifara)
Matični broj preduzeća Uneti matični broj preduzeća (8 cifara)
Pun naziv preduzeća Uneti pun naziv preduzeća
Mesto Uneti mesto u kome se preduzeće nalazi
Šifra mesta Uneti šifru mesta
Obavezno pogledati – Sistematski spisak naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama, Republičkog zavoda za statistiku.
Potrebno je pronaći naziv opštine u Sistematskom spisku naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama i u okviru nje naći naziv mesta, u koloni pored se nalazi šifra mesta
Poštanski broj Uneti poštanski broj mesta
Ulica i broj Uneti ulicu i broj preduzeća
Telefon Uneti telefonski broj preduzeća
Telefaks Uneti broj telefaksa
E mail Uneti E mail adresu preduzeća
Opština Uneti naziv opštine u kojoj se preduzeće nalazi
Šifra opštine Uneti šifru opštine u kojoj se preduzeće nalazi
Obavezno pogledati – Spisak opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga, Republičkog zavoda za statistiku.
Potrebno je pronaći naziv opštine u Spisku opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga i u koloni pored se nalazi šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti Uneti šifru pretežne delatnosti preduzeća
Obavezno pogledati – Šifarnik delatnosti Republičkog zavoda za statistiku
Šifra pretežne delatnosti se nalazi u registraciji preduzeća ili šifarniku preduzeća. Napisati onu šifru koja najbolje opisuje delatnost u toku čijeg odvijanja se proizvodi otpad
PODACI O ODGOVORNOM LICU
Ime i prezime Uneti ime i prezime odgovornog lica
Odgovorno lice je lice koje ima pravo potpisa (direktor, upravnik i sl.)
Funkcija Uneti funkciju odgovornog lica
Telefon Uneti telefon odgovornog lica
PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ime i prezime Uneti ime i prezime lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
Lice odgovorno za upravljanje otpadom je lice ovlašćeno od strane odgovornog lica preduzeća
Funkcija Uneti funkciju lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
Telefon Uneti telefon lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
E mail Uneti E mail adresu lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
PODACI O DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Broj dozvole Upisati broj dozvole
Datum izdavanja Uneti datum izdavanja dozvole
Dozvola važi do Uneti datum kada prestaje važenje dozvole
PODACI O DEPONIJAMA U VLASNIŠTVU PREDUZEĆA
Lokacija deponije Upisati adresu, mesto, opštinu na čijoj se teritoriji nalazi deponija
Klasa deponije Upisati kojoj klasi pripada deponija na koju je izvršeno odlaganje otpada:
1. Deponija inertnog otpada
2. Deponija neopasnog otpada
3. Deponija opasnog otpada
Uneti jedan od brojeva od 1 do 3
Geografske koordinate lokacije deponije Upisati geografske koordinate (širinu i dužinu) gde se deponija nalazi

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO2 – Strana 2.

Naziv polja Objašnjenje polja
KOLIČINE PREUZETOG OTPADA ZA ODLAGANJE
Oznaka otpada iz Kataloga otpada Upisati indeksni broj otpada odnosno Oznaku otpada iz Kataloga otpada, koji je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada
Upisati samo jedan indeksni broj kojim se otpad detaljno opisuje
Obavezno pogledati:
■ Pravilnik o kategorijama otpada i
■ Uputstvo – KATALOG OTPADA, Uputstvo za određivanje indeksnih brojeva otpada
Količina ove vrste otpada preuzete u izveštajnoj godini Upisati količinu ove vrste otpada u tonama koja je preuzeta od drugih preduzeća u izveštajnoj godini
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Ukupna količina ove vrste otpada odložena u toku izveštajne godine Upisati koja je ukupna (zbirna) količina ove vrste otpada u tonama koja je odložena u toku izveštajne godine
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Stanje na deponiji na dan u izveštajnoj godini Upisati količine otpada u tonama na privremenom skladištu 1. januara izveštajne godine i količine otpada u tonama na privremenom skladištu 31. decembra izveštajne godine
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
ODLAGANJE PREUZETOG OTPADA
Količina otpada za odlaganje (Oznaka D1) (t) Ukoliko je u postupku odlaganja, otpad odložen u zemljište ili na zemljište (što odgovara oznaci D1 D Liste koja je sastavni deo Pravilnika o klasifikaciji otpada), onda upisati koja je količina tog otpada odložena u tonama
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Količina otpada za spaljivanje (bez proizvodnje energije) (Oznaka D10) (t) Ukoliko je u postupku odlaganja, otpad predviđen za spaljivanje, bez proizvodnje energije (što odgovara oznaci D10 D Liste koja je sastavni deo Pravilnika o klasifikaciji otpada), onda upisati koja je količina tog otpada spaljena u tonama
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Drugi postupak odlaganja (D) (t) Ukoliko je preuzeti otpad odložen drugim postupkom pored navedenih (odložen u zemljište ili na zemljište oznaka D1 ili otpad predviđen za spaljivanje, bez proizvodnje energije oznaka D10), upisati oznaku tog postupka (D2 – D9, ili D11-D15) sa D Liste koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada, kao i količinu otpada u tonama koji je tim postupkom odložen
Upisati samo jednu oznaku iz D liste koja najbolje opisuje način odlaganja
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Obavezno pogledati:
■ Pravilnik o kategorijama otpada i
■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)
Drugi postupak odlaganja (D) (t) Ukoliko je preuzeti otpad odložen drugim postupkom pored navedenih (odložen u zemljište ili na zemljište oznaka D1 ili otpad predviđen za spaljivanje, bez proizvodnje energije oznaka D10), upisati oznaku tog postupka sa D Liste koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada, kao i količinu otpada u tonama koji je tim postupkom odložen
Upisati samo jednu oznaku iz D liste koja najbolje opisuje način odlaganja
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Obavezno pogledati:
■ Pravilnik o kategorijama otpada i
■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)

Obrazac godišnjeg izveštaja o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada

Obrazac godišnjeg izveštaja operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada popunjavaju sva preduzeća koja se bave ponovnim iskorišćenjem otpada i u strukturi izveštavanja o upravljanju otpadom označeni su sa GIO 3. Godišnji izveštaj o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada.

GIO 3. Godišnji izveštaj o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada

Obrazac Godišnjeg izveštaja o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada posebno dat je po stranama i popunjava ga operater postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada za svaku vrstu otpada.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO3 – Strana 1.

Naziv polja Objašnjenje polja
PODACI O PREDUZEĆU
Poreski identifikacioni broj (PIB) Uneti poreski identifikacioni broj preduzeća (9 cifara)
Matični broj preduzeća Uneti matični broj preduzeća (8 cifara)
Pun naziv preduzeća Uneti pun naziv preduzeća
Mesto Uneti mesto u kome se preduzeće nalazi
Šifra mesta Uneti šifru mesta
Obavezno pogledati – Sistematski spisak naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama, Republičkog zavoda za statistiku
Potrebno je pronaći naziv opštine u Sistematskom spisku naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama i u okviru nje naći naziv mesta, u koloni pored se nalazi šifra mesta
Poštanski broj Uneti poštanski broj mesta
Ulica i broj Uneti ulicu i broj preduzeća
Telefon Uneti telefonski broj preduzeća
Telefaks Uneti broj telefaksa
E mail Uneti E mail adresu preduzeća
Opština Uneti naziv opštine u kojoj se preduzeće nalazi
Šifra opštine Uneti šifru opštine u kojoj se preduzeće nalazi
Obavezno pogledati – Spisak opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga, Republičkog zavoda za statistiku
Potrebno je pronaći naziv opštine u Spisku opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga i u koloni pored se nalazi šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti Uneti šifru pretežne delatnosti preduzeća
Obavezno pogledati – Šifarnik delatnosti Republičkog zavoda za statistiku
Šifra pretežne delatnosti se nalazi u registraciji preduzeća ili šifarniku preduzeća. Napisati onu šifru koja najbolje opisuje delatnost u toku čijeg odvijanja se proizvodi otpad
PODACI O ODGOVORNOM LICU
Ime i prezime Uneti ime i prezime odgovornog lica
Odgovorno lice je lice koje ima pravo potpisa (direktor, upravnik i sl.)
Funkcija Uneti funkciju odgovornog lica
Telefon Uneti telefon odgovornog lica
PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ime i prezime Uneti ime i prezime lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
Lice odgovorno za upravljanje otpadom je lice ovlašćeno od strane odgovornog lica preduzeća
Funkcija Uneti funkciju lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
Telefon Uneti telefon lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
E mail Uneti E mail adresu lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
PODACI O DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Broj dozvole Upisati broj dozvole
Datum izdavanja Uneti datum izdavanja dozvole
Dozvola važi do Uneti datum kada prestaje važenje dozvole
PODACI O POSTROJENJIMA ZA PONOVNO ISKORIŠĆENJE OTPADA U VLASNIŠTVU PREDUZEĆA
Lokacija postrojenja Upisati adresu, mesto, opštinu na čijoj se teritoriji nalazi postrojenje
Geografske koordinate lokacije postrojenja Upisati geografske koordinate (širinu i dužinu) gde se postrojenje nalazi

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO3 – Strana 2.

Naziv polja Objašnjenje polja
KOLIČINE PREUZETOG OTPADA ZA PONOVNO ISKORIŠĆENJE
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada Upisati indeksni broj otpada odnosno Oznaku otpada iz Kataloga otpada, koji je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada
Upisati samo jedan indeksni broj kojim se otpad detaljno opisuje
Obavezno pogledati:
■ Pravilnik o kategorijama otpada i
■ Uputstvo – KATALOG OTPADA, Uputstvo za određivanje indeksnih brojeva otpada
Količine ove vrste otpada preuzete u izveštajnoj godini Upisati količinu ove vrste otpada u tonama koja je preuzeta od drugih preduzeća u izveštajnoj godini
Količine unete isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Ukupna količina ove vrste otpada tretirana u toku izveštajne godine Upisati koja je ukupna (zbirna) količina ove vrste otpada u tonama koja je tretirana u toku izveštajne godine
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Stanje privremenog skladišta na dan u izveštajnoj godini Upisati količine otpada u tonama na privremenom skladištu 1. januara izveštajne godine i količine otpada u tonama na privremenom skladištu 31. decembra izveštajne godine
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
PONOVNO ISKORIŠĆENJE PREUZETOG OTPADA
Količina spaljenog otpada uz proizvodnju energije (Oznaka R1) (t) Ukoliko je u postupku ponovnog iskorišćenja preuzetog otpada, otpad spaljen uz proizvodnju energije (što odgovara oznaci R1 R Liste koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada, onda upisati koja je količina tog otpada spaljena u tonama
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Obavezno pogledati:
■ Pravilnik o kategorijama otpada i
■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)
Količina kompostiranog otpada (Oznaka R3) (t) Ukoliko je u postupku ponovnog iskorišćenja preuzetog otpada, otpad kompostiran (što odgovara oznaci R3 R Liste koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada, onda upisati koja je količina tog otpada kompostirana u tonama
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Obavezno pogledati:
■ Pravilnik o kategorijama otpada i
■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)
Drugi postupak ponovnog iskorišćenja (R) Ukoliko je preuzeti otpad ponovno iskorišćen drugim postupkom pored navedenih (spaljivanje uz proizvodnju energije i kompostiranje), upisati oznaku tog postupka sa R Liste koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada, kao i količinu otpada u tonama koji je tim postupkom ponovno iskorišćen
Upisati samo jednu oznaku iz R liste koja najbolje opisuje način ponovnog iskorišćenja
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Obavezno pogledati:
■ Pravilnik o kategorijama otpada i
■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)
Drugi postupak ponovnog iskorišćenja (R) Ukoliko je preuzeti otpad ponovno iskorišćen drugim postupkom pored navedenih (spaljivanje uz proizvodnju energije i kompostiranje), upisati oznaku tog postupka sa R Liste koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada, kao i količinu otpada u tonama koji je tim postupkom ponovno iskorišćen
Upisati samo jednu oznaku iz R liste koja najbolje opisuje način ponovnog iskorišćenja
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Obavezno pogledati:
■ Pravilnik o kategorijama otpada i
■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)

Obrazac godišnjeg izveštaja o otpadu izvoznika otpada

Obrazac godišnjeg izveštaja o otpadu izvoznika otpada popunjavaju sva preduzeća koja se bave njegovim izvozom i u strukturi izveštavanja o otpadu označen je sa GIO 4. Godišnji izveštaj o otpadu izvoznika otpada.

GIO 4. Godišnji izveštaj o otpadu izvoznika otpada

Obrazac Godišnjeg izveštaja o otpadu izvoznika otpada dat je po stranama i popunjava ga izvoznik otpada.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO4 – Strana 1

Naziv polja Objašnjenje polja
PODACI O PREDUZEĆU
Poreski identifikacioni broj (PIB) Uneti poreski identifikacioni broj preduzeća (9 cifara)
Matični broj preduzeća Uneti matični broj preduzeća (8 cifara)
Pun naziv preduzeća Uneti pun naziv preduzeća
Mesto Uneti mesto u kome se preduzeće nalazi
Šifra mesta Uneti šifru mesta
Obavezno pogledati – Sistematski spisak naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama, Republičkog zavoda za statistiku.
Potrebno je pronaći naziv opštine u Sistematskom spisku naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama i u okviru nje naći naziv mesta, u koloni pored se nalazi šifra mesta
Poštanski broj Uneti poštanski broj mesta
Ulica i broj Uneti ulicu i broj preduzeća
Telefon Uneti telefonski broj preduzeća
Telefaks Uneti broj telefaksa
E mail Uneti E mail adresu preduzeća
Opština Uneti naziv opštine u kojoj se preduzeće nalazi
Šifra opštine Uneti šifru opštine u kojoj se preduzeće nalazi
Obavezno pogledati – Spisak opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga, Republičkog zavoda za statistiku.
Potrebno je pronaći naziv opštine u Spisku opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga i u koloni pored se nalazi šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti Uneti šifru pretežne delatnosti preduzeća
Obavezno pogledati – Šifarnik delatnosti Republičkog zavoda za statistiku
Šifra pretežne delatnosti se nalazi u registraciji preduzeća ili šifarniku preduzeća. Napisati onu šifru koja najbolje opisuje delatnost u toku čijeg odvijanja se proizvodi otpad
PODACI O ODGOVORNOM LICU
Ime i prezime Uneti ime i prezime odgovornog lica
Odgovorno lice je lice koje ima pravo potpisa (direktor, upravnik i sl.)
Funkcija Uneti funkciju odgovornog lica
Telefon Uneti telefon odgovornog lica
PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ime i prezime Uneti ime i prezime lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
Lice odgovorno za upravljanje otpadom je lice ovlašćeno od strane odgovornog lica preduzeća
Funkcija Uneti funkciju lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
Telefon Uneti telefon lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
E mail Uneti E mail adresu lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
PODACI O DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Broj dozvole Upisati broj dozvole
Datum izdavanja Uneti datum izdavanja dozvole
Dozvola važi do Uneti datum kada prestaje važenje dozvole

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO4 – Strana 2

Naziv polja Objašnjenje polja
IZVOZ OTPADA
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada Upisati indeksni broj otpada odnosno Oznaku otpada iz Kataloga otpada, koji je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada
Upisati samo jedan indeksni broj kojim se otpad detaljno opisuje
Obavezno pogledati:
■ Pravilnik o kategorijama otpada i
■ Uputstvo – KATALOG OTPADA, Uputstvo za određivanje indeksnih brojeva otpada
Količina izvezenog otpada (t) Upisati količinu otpada koja je izvezena u tonama
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Broj dozvole za izvoz Upisati broj dozvole preduzeća za izvoz otpada
Broj jedinstvene carinske isprave Nakon realizovanog izvoza upisati broj jedinstvene carinske isprave za svaku količinu izvezenog otpada koja je navedena u jedinstvenoj carinskoj ispravi
Carinska tarifna oznaka Upisati carinsku tarifnu oznaku iz Zakona o carinskoj tarifi
Obavezno pogledati Zakon o carinskoj tarifi („Sl. glasnik RS“, br. 62/05, 61/07 i 5/09)
Zemlja izvoza Navesti u koju se zemlju otpad izvozi
Y lista Upisati kategoriju opasnog otpada prema poreklu i sastavu sa Y liste, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada
Odnosi se samo na opasan otpad
Obavezno pogledati Pravilnik o kategorijama otpada
C lista otpada Upisati oznaku komponenti otpada zbog kojih se otpad smatra opasnim sa C liste, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada
Odnosi se samo na opasan otpad
Obavezno pogledati Pravilnik o kategorijama otpada i
Opasna karakteristika otpada (H lista) Upisati oznaku opasne karakteristike otpada na H liste, koja je sastavni deo Pravilnika o klasifikaciji otpada
Odnosi se samo na opasan otpad
Obavezno pogledati Pravilnik o kategorijama otpada i
Lista otpada za prekogranični transport Ukoliko se vrši izvoz opasnog otpada, upisati oznaku otpada sa Liste IA – Opasni otpad, koja je sastavni deo Uredbe o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje.
Ukoliko se vrši izvoz neopasnog otpada, upisati oznaku otpada sa Liste IIB – Neopasan otpad, koja je sastavni deo navedene Uredbe
Obavezno pogledati Uredbu o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje („Sl. glasnik RS“, broj 60/09)
Predviđeno postupanje sa otpadom/Tretman R oznaka Ukoliko je predviđeno postupanje sa otpadom tretman, onda upisati kojim postupkom je otpad tretiran u skladu sa R listom, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada.
Upisati samo jednu oznaku iz R liste koja najbolje opisuje način ponovnog iskorišćenja
Obavezno pogledati:
■ Pravilnik o kategorijama otpada i
■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)
Predviđeno postupanje sa otpadom/Odlaganje D oznaka Ukoliko je predviđeno postupanje sa otpadom odlaganje, onda upisati kojim postupkom je otpad odložen u skladu sa D listom, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada.
Upisati samo jednu oznaku iz D liste koja najbolje opisuje način odlaganja
Obavezno pogledati:
■ Pravilnik o kategorijama otpada i
■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)
Naziv i adresa, postrojenja za odlaganje / tretman otpada Upisati naziv i adresu postrojenja za odlaganje otpada (ukoliko se otpad odlaže), odnosno naziv i adresu postrojenja za tretman otpada (ukoliko se otpad tretira)

Obrazac godišnjeg izveštaja o otpadu uvoznika otpada

Obrazac godišnjeg izveštaja o otpadu uvoznika otpada popunjavaju sva preduzeća koja se bave njegovim uvozom i u strukturi izveštavanja o otpadu označen je sa GIO 5. Godišnji izveštaj o otpadu uvoznika otpada.

GIO 5. Godišnji izveštaj o otpadu uvoznika otpada

Obrazac Godišnjeg izveštaja o otpadu uvoznika otpada dat je po stranama i popunjava ga uvoznik otpada.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO5 – Strana 1.

Naziv polja Objašnjenje polja
PODACI O PREDUZEĆU
Poreski identifikacioni broj (PIB) Uneti poreski identifikacioni broj preduzeća (9 cifara)
Matični broj preduzeća Uneti matični broj preduzeća (8 cifara)
Pun naziv preduzeća Uneti pun naziv preduzeća
Mesto Uneti mesto u kome se preduzeće nalazi
Šifra mesta Uneti šifru mesta
Obavezno pogledati – Sistematski spisak naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama, Republičkog zavoda za statistiku.
Potrebno je pronaći naziv opštine u Sistematskom spisku naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama i u okviru nje naći naziv mesta, u koloni pored se nalazi šifra mesta
Poštanski broj Uneti poštanski broj mesta
Ulica i broj Uneti ulicu i broj preduzeća
Telefon Uneti telefonski broj preduzeća
Telefaks Uneti broj telefaksa
E mail Uneti E mail adresu preduzeća
Opština Uneti naziv opštine u kojoj se preduzeće nalazi
Šifra opštine Uneti šifru opštine u kojoj se preduzeće nalazi
Obavezno pogledati – Spisak opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga, Republičkog zavoda za statistiku.
Potrebno je pronaći naziv opštine u Spisku opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga i u koloni pored se nalazi šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti Uneti šifru pretežne delatnosti preduzeća
Obavezno pogledati – Šifarnik delatnosti Republičkog zavoda za statistiku
Šifra pretežne delatnosti se nalazi u registraciji preduzeća ili šifarniku preduzeća. Napisati onu šifru koja najbolje opisuje delatnost u toku čijeg odvijanja se proizvodi otpad
PODACI O ODGOVORNOM LICU
Ime i prezime Uneti ime i prezime odgovornog lica
Odgovorno lice je lice koje ima pravo potpisa (direktor, upravnik i sl.)
Funkcija Uneti funkciju odgovornog lica
Telefon Uneti telefon odgovornog lica
PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ime i prezime Uneti ime i prezime lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
Lice odgovorno za upravljanje otpadom je lice ovlašćeno od strane odgovornog lica preduzeća
Funkcija Uneti funkciju lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
Telefon Uneti telefon lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
E mail Uneti E mail adresu lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
PODACI O DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Broj dozvole Upisati broj dozvole
Datum izdavanja Uneti datum izdavanja dozvole
Dozvola važi do Uneti datum kada prestaje važenje dozvole

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO5 – Strana 2.

Naziv polja Objašnjenje polja
UVOZ OTPADA
Indeksni broj otpada iz Kataloga otpada Upisati indeksni broj otpada odnosno Oznaku otpada iz Kataloga otpada, koji je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada
Upisati samo jedan indeksni broj kojim se otpad detaljno opisuje
Obavezno pogledati:
■ Pravilnik o kategorijama otpada i
■ Uputstvo – KATALOG OTPADA, Uputstvo za određivanje indeksnih brojeva otpada
Količina uvezenog otpada (t) Upisati količinu otpada koja je uvezena u tonama
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Broj dozvole za uvoz Upisati broj dozvole preduzeća za uvoz otpada
Broj jedinstvene carinske isprave Nakon realizovanog uvoza upisati broj jedinstvene carinske isprave za svaku količinu uvezenog otpada koja je navedena u jedinstvenoj carinskoj ispravi
Carinska tarifna oznaka Upisati carinsku tarifnu oznaku iz Zakona o carinskoj tarifi
Obavezno pogledati Zakon o carinskoj tarifi („Sl. glasnik RS“, br. 62/05, 61/07 i 5/09)
Zemlja izvoznik Navesti iz koje se zemlje otpad uvozi
Y lista Upisati kategoriju opasnog otpada prema poreklu i sastavu sa Y liste, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada
Odnosi se samo na opasan otpad
Obavezno pogledati Pravilnik o kategorijama otpada
C lista otpada Upisati oznaku komponenti otpada zbog kojih se otpad smatra opasnim sa C liste, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada
Odnosi se samo na opasan otpad
Obavezno pogledati Pravilnik o kategorijama otpada
Opasna karakteristika otpada (H lista) Upisati oznaku opasne karakteristike otpada sa H liste, koja je sastavni deo Pravilnika o kategorijama otpada
Odnosi se samo na opasan otpad
Obavezno pogledati Pravilnik o kategorijama otpada
Lista otpada za prekogranični transport Ukoliko se vrši uvoz opasnog otpada, upisati oznaku otpada sa Liste IA – Opasan otpad, koja je sastavni deo Uredbe o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje
Ukoliko se vrši uvoz neopasnog otpada, upisati oznaku otpada sa Liste IIB – Neopasan otpad, koja je sastavni deo navedene Uredbe
Obavezno pogledati Uredbu o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje („Sl. glasnik RS“, broj 60/09)
Naziv i adresa preduzeća za čije je potrebe otpad uvezen Ukoliko je otpad uvezen za potrebe drugog preduzeća upisati naziv i adresu preduzeća u čije ime je otpad uvezen.

Obrazac godišnjeg izveštaja o komunalnom otpadu

Obrazac godišnjeg izveštaja o komunalnom otpadu popunjavaju sva preduzeća koja se bave prikupljanjem komunalnog otpada i u strukturi izveštavanja o otpadu označen je sa KOM1. Godišnji izveštaj o komunalnom otpadu.

KOM1. Godišnji izveštaj o komunalnom otpadu

Obrazac Godišnjeg izveštaja o komunalnom otpadu dat je po stranama i popunjavaju ga javna komunalna preduzeća i druga pravna lica koja se bave prikupljanjem komunalnog otpada.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA KOM1 – Strana 1.

Naziv polja Objašnjenje polja
PODACI O PREDUZEĆU
Poreski identifikacioni broj (PIB) Uneti poreski identifikacioni broj preduzeća (9 cifara)
Matični broj preduzeća Uneti matični broj preduzeća (8 cifara)
Pun naziv preduzeća Uneti pun naziv preduzeća
Mesto Uneti mesto u kome se preduzeće nalazi
Šifra mesta Uneti šifru mesta
Obavezno pogledati – Sistematski spisak naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama, Republičkog zavoda za statistiku.
Potrebno je pronaći naziv opštine u Sistematskom spisku naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama i u okviru nje naći naziv mesta, u koloni pored se nalazi šifra mesta
Poštanski broj Uneti poštanski broj mesta
Ulica i broj Uneti ulicu i broj preduzeća
Telefon Uneti telefonski broj preduzeća
Telefaks Uneti broj telefaksa
E mail Uneti E mail adresu preduzeća
Opština Uneti naziv opštine u kojoj se preduzeće nalazi
Šifra opštine Uneti šifru opštine u kojoj se preduzeće nalazi
Obavezno pogledati – Spisak opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga, Republičkog zavoda za statistiku.
Potrebno je pronaći naziv opštine u Spisku opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga i u koloni pored se nalazi šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti Uneti šifru pretežne delatnosti preduzeća
Obavezno pogledati – Šifarnik delatnosti Republičkog zavoda za statistiku
Šifra pretežne delatnosti se nalazi u registraciji preduzeća ili šifarniku preduzeća. Napisati onu šifru koja najbolje opisuje delatnost u toku čijeg odvijanja se proizvodi otpad
PODACI O ODGOVORNOM LICU
Ime i prezime Uneti ime i prezime odgovornog lica
Odgovorno lice je lice koje ima pravo potpisa (direktor, upravnik i sl.)
Funkcija Uneti funkciju odgovornog lica
Telefon Uneti telefon odgovornog lica
PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ime i prezime Uneti ime i prezime lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
Lice odgovorno za upravljanje otpadom je lice ovlašćeno od strane odgovornog lica preduzeća
Funkcija Uneti funkciju lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
Telefon Uneti telefon lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
E mail Uneti E mail adresu lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA KOM1 – Strana 2.

Naziv polja Objašnjenje polja
OBUHVAT PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
Matični broj naselja Uneti matični broj naselja u opštini
Obavezno pogledati – Sistematski spisak naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama, Republičkog zavoda za statistiku.
Potrebno je pronaći naziv opštine u Sistematskom spisku naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama i u okviru nje naći naziv mesta, u koloni pored se nalazi šifra mesta
Naziv naselja Uneti naziv naselja
Obavezno pogledati – Sistematski spisak naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama, Republičkog zavoda za statistiku.
Potrebno je pronaći naziv opštine u Sistematskom spisku naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama i u okviru nje naći naziv mesta, u koloni pored se nalazi šifra mesta
Ukupan broj domaćinstava u naselju Uneti ukupan broj domaćinstava u naselju
Broj domaćinstava obuhvaćenih prikupljanjem otpada Uneti broj domaćinstava iz kojih se prikuplja komunalni otpad.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA KOM1 – Strana 3.

Naziv polja Objašnjenje polja
KOLIČINA PRIKUPLJENOG OTPADA
Količine otpada prikupljene u toku sezonskih analiza Uneti vrednosti količine otpada za pojedine kategorije komunalnog otpada prikupljenih u toku sezonskih analiza otpada u skladu sa metodologijom o prikupljanju podataka o komunalnom otpadu
Potrebno je podatke izraziti u odgovarajućim jedinicama (t/nedeljno i t/godišnje). Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Naziv polja Objašnjenje polja
SASTAV KOMUNALNOG OTPADA
Analiza frakcija u toku sezonskih analiza Uneti vrednosti količine otpada za pojedine frakcije komunalnog otpada prikupljenih u toku sezonskih analiza otpada u skladu sa metodologijom o prikupljanju podataka o komunalnom otpadu
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
U koloni „Udeo“ uneti procentne udele pojedinih frakcija komunalnog otpada.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA KOM1 – Strana 4.

Naziv polja Objašnjenje polja
UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM
Indeksni broj otpada Uneti podatke o indeksnom broju svake vrste sakupljenog ili preuzetog otpada u izveštajnoj godini
Ukupna količina sakupljenog ili preuzetog otpada u izveštajnoj godini (t) Uneti podatke o količini svake vrste sakupljenog ili preuzetog otpada prema indeksnom broju.
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Način određivanja količina Količina se može izmeriti (uneti – M), preračunati (uneti – C) ili proceniti (uneti – E)
Količina otpada sakupljena iz domaćinstava (t) Uneti količine otpada prema indeksnom boju sakupljenom isključivo iz domaćinstava
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Količine otpada sakupljenog iz primarne reciklaže Uneti količine otpada prema indeksnom broju sakupljenom isključivo iz primarne reciklaže i to – iz kontejnera za primarnu reciklažu, iz reciklažnih dvorišta, kao i sa drugih sabirnih mesta.
Količine uneti isključivo u tonama. Razdvajati samo decimalne brojeve i to tačkom. Količine otpada se daju zaokružene na jednu decimalu ukoliko su količine manje od 10 t. Ako su količine veće od 10 t onda se zaokružuju na celu tonu
Predato Potrebno je uneti podatke o količinama otpada po indeksnom broju koje su predate – drugom sakupljaču, na odlaganje, na ponovno korišćenje ili izvoz.
U polju D ili R oznaka staviti odgovarajući način odlaganja ili ponovnog korišćenja.
Uneti predatu količinu, kao i naziv operatera kojem je otpad predat.
U poslednjoj koloni potrebno je staviti broj dozvole operatera kojem je otpad predat.
Potrebno je u odgovarajućoj koloni staviti oznaku X.
Upisati samo jednu oznaku iz R liste koja najbolje opisuje način ponovnog iskorišćenja
Obavezno pogledati:
■ Pravilnik o kategorijama otpada i
■ Uputstvo za određivanje postupaka ponovnog iskorišćenja (R) i odlaganja otpada (D)

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA KOM1 – Strana 5.

Naziv polja Objašnjenje polja
OPREMA I MEHANIZACIJA
Oprema za prikupljanje otpada / Broj Uneti podatke o broju odgovarajućih pojedinačnih vrsta opreme za prikupljanje otpada.
Oprema za transport otpada / Broj Uneti podatke o broju odgovarajućih pojedinačnih vrsta opreme za transport otpada.
Druga oprema / Broj Uneti podatke o broju odgovarajućih pojedinačnih vrsta opreme druge vrste opreme.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO6 – Strana 1.

NAPOMENA:

* Godišnji izveštaj dostavljaju sakupljači otpada i drugi vlasnici otpada koji nisu proizvođači otpada, operateri na deponiji, operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada, uvoznici i izvoznici otpada.

Godišnji izveštaj se dostavlja dnevnim unosom obrasca DEO6 u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

Na osnovu unetih dnevnih izveštaja, generiše se godišnji Izveštaj. Godišnji izveštaj odštampan iz informacionog sistema, propisno potpisan i overen se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine do 31.3. tekuće godine za podatke iz prethodne godine.

Naziv polja Objašnjenje polja
PODACI O PREDUZEĆU
Poreski identifikacioni broj (PIB) Uneti poreski identifikacioni broj preduzeća (9 cifara)
Matični broj preduzeća Uneti matični broj preduzeća (8 cifara)
Pun naziv preduzeća Uneti pun naziv preduzeća
Mesto Uneti mesto u kome se preduzeće nalazi
Šifra mesta Uneti šifru mesta
Obavezno pogledati – Sistematski spisak naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama, Republičkog zavoda za statistiku.
Potrebno je pronaći naziv opštine u Sistematskom spisku naselja Republike Srbije po okruzima i opštinama i u okviru nje naći naziv mesta, u koloni pored se nalazi šifra mesta
Poštanski broj Uneti poštanski broj mesta
Ulica i broj Uneti ulicu i broj preduzeća
Telefon Uneti telefonski broj preduzeća
Telefaks Uneti broj telefaksa
E mail Uneti E mail adresu preduzeća
Opština Uneti naziv opštine u kojoj se preduzeće nalazi
Šifra opštine Uneti šifru opštine u kojoj se preduzeće nalazi
Obavezno pogledati – Spisak opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga, Republičkog zavoda za statistiku.
Potrebno je pronaći naziv opštine u Spisku opština po okruzima sa matičnim brojevima opština i šiframa okruga i u koloni pored se nalazi šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti Uneti šifru pretežne delatnosti preduzeća
Obavezno pogledati – Šifarnik delatnosti Republičkog zavoda za statistiku
Šifra pretežne delatnosti se nalazi u registraciji preduzeća ili šifarniku preduzeća. Napisati onu šifru koja najbolje opisuje delatnost u toku čijeg odvijanja se proizvodi otpad
PODACI O ODGOVORNOM LICU
Ime i prezime Uneti ime i prezime odgovornog lica
Odgovorno lice je lice koje ima pravo potpisa (direktor, upravnik i sl.)
Funkcija Uneti funkciju odgovornog lica
Telefon Uneti telefon odgovornog lica
PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ime i prezime Uneti ime i prezime lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
Lice odgovorno za upravljanje otpadom je lice ovlašćeno od strane odgovornog lica preduzeća
Funkcija Uneti funkciju lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
Telefon Uneti telefon lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću
E mail Uneti E mail adresu lica odgovornog za upravljanje otpadom u preduzeću

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO6 – Strana 2.

Naziv polja Objašnjenje polja
PODACI O PREUZETOM OTPADU
Poreski identifikacioni broj (PIB) Uneti poreski identifikacioni broj preduzeća (9 cifara) od kojeg je otpad preuzet
Matični broj preduzeća Uneti matični broj preduzeća (8 cifara) od kojeg je otpad preuzet
Pun naziv preduzeća Uneti pun naziv preduzeća od kojeg je otpad preuzet
Broj dozvole za upravljanje otpadom* Uneti broj dozvole za upravljanje otpadom preduzeća od kojeg je otpad preuzet ukoliko ono treba da je ima.
Ne važi za fizička lica i direktne generatore otpada i druge vlasnike otpada za čiji rad nije potrebna dozvola.
Indeksni broj preuzetog otpada Uneti indeksni broj preuzetog otpada
Godišnja količina preuzetog otpada (t) Uneti godišnju količinu preuzetog otpada

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GIO6 – Strana 3.

Naziv polja Objašnjenje polja
PODACI O PREDATOM OTPADU
Poreski identifikacioni broj (PIB) Uneti poreski identifikacioni broj preduzeća (9 cifara) kojem je otpad predat
Matični broj preduzeća Uneti matični broj preduzeća (8 cifara) kojem je otpad predat
Pun naziv preduzeća Uneti pun naziv preduzeća kojem je otpad predat
Broj dozvole za upravljanje otpadom* Uneti broj dozvole za upravljanje otpadom preduzeća kojem je otpad predat ukoliko ono treba da je ima.
Indeksni broj preuzetog otpada Uneti indeksni broj preuzetog otpada
Godišnja količina preuzetog otpada (t) Uneti godišnju količinu preuzetog otpada

 

Servis računara online zakazivanje