Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe

Sl.glasnik RS 116/2004, 99/2010

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i način utvrđivanja amortizacije stalnih sredstava za poreske svrhe.

Član 2

Stalna sredstva koja podležu amortizaciji razvrstavaju se po grupama i stopama amortizacije utvrđenim u članu 10 stav 3 Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04 i 18/10), i to:


Broj grupe

Vrsta stalnih sredstava

Amortizaciona stopa


1

2

3


1. Asfaltne površine
2. Avionske piste

I

3. Brane za akumulaciju voda

2,5%

4. Cevi za gasovod
5. Dokovi za vezivanje brodova
6. Elektrane
7. Električni dalekovodi
8. Eskalatori – pokretne stepenice
9. Hangari
10. Lukobrani
11. Marine
12. Mostovi
13. Nadvožnjaci i vijadukti
14. Naftovodi
15. Odvodni i dovodni kanali
16. Parking površine
17. Putevi i auto-putevi
18. Ribnjaci
19. Skladišta i rezervoari
20. Sportski objekti (stadioni, bazeni, sportske hale i dr.)
21. Silosi na poljoprivrednim dobrima
22. Tuneli
23. Vodovodi i cevovodi
24. Železnička infrastruktura
25. Zgrade
26. Sve ostale nepomenute nepokretnosti

1. Avioni
2. Automobili

II

3. Brodovi i ostali plovni objekti

10%

4. Klima uređaji
5. Liftovi
6. Bojleri
7. Nameštaj u brodovima
8. Medicinska oprema
9. Ograde
10. Oprema za kancelariju
11. Oprema za proizvodnju i distribuciju solarne energije
12. Oprema za proizvodnju i distribuciju električne energije, gasa, toplote i vode
13. Vagoni
14. Vinogradi
15. Voćnjaci
16. Nematerijalna ulaganja (koncesije, licence, patenti, žigovi, modeli, autorska prava, franšiza i druga prava)

1. Alat i inventar
2. Autobusi

III

3. Oprema za termo elektrane

15 %

4. Oprema za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda
5. Fiskalne kase
6. Fliperi
7. Hladnjače za povrće
8. Kalkulatori
9. Kamioni i prikolice
10. Laboratorijska oprema
11. Mašine za čišćenje žitarica
12. Oprema za fotokopiranje
13. Nameštaj koji nije pomenut na drugim mestima
14. Oprema za istraživanje
15. Postrojenja za pravljenje betona
16. Pokretna oprema za proizvodnju električne energije (agregati i sl.)
17. Radari
18. Televizijske antene
19. Sva ostala stalna sredstva (osim nepokretnosti) koja nisu posebno naznačena u grupama II do V

1. Nameštaj u avionima
2. Oprema za kontrolu zagađenja vazduha i vode – nelicencirana

IV

3. Oprema za emitovanje radio i TV programa

20%

4. Oprema za naftne bušotine
5. Oprema za obradu rude
6. Rezervni delovi za avione
7. Telegrafska i telefonska oprema (žice i razni kablovi)

1. Automobili za iznajmljivanje ili lizing i taksi vozila
2. Bilbordovi

V

3. Branici za puteve i pruge

30%

4. Električne reklame
5. Elektronska oprema za procesiranje podataka (kompjuteri) i sistemski i aplikacioni softveri
6. Oprema za informatičku infrastrukturu (Yupak, Internet)
7. Filmovi
8. Televizijske reklame i spotovi
9. Građevinska pokretna oprema
10. Kalupi za livenje
11. Knjige u biblioteci koje se iznajmljuju
12. Industrijski noževi
13. Oprema za seču drveća
14. Platno (tepisi, zastori, zavese, itisoni i sl.)
15. Pokretna oprema koja koristi električnu energiju (bušilica, brusilica i sl.)
16. Pokretni kampovi
17. Skeneri za bar kod
18. Traktori
19. Uniforme
20. Video igre – na novčić
21. Video trake, CD, DVD i sl.
22. Osnovno stado

Član 3

Amortizacija za stalna sredstva razvrstana u prvu grupu amortizacije utvrđuje se primenom proporcionalne metode za svako sredstvo posebno.

Amortizacija iz stava 1 ovog člana obračunava se primenom propisane stope na nabavnu vrednost stalnog sredstva.

Za stalna sredstva iz ove grupe, stečena u toku poreskog perioda, amortizacija iz stava 1. ovog člana obračunava se primenom proporcionalne metode za svako stečeno sredstvo posebno, srazmerno vremenu od kada je započet obračun amortizacije do kraja poreskog perioda. Obračun amortizacije započinje od dana kada stalna sredstva, saglasno propisima o računovodstvu i reviziji i MRS, odnosno MSFI, postanu raspoloživa za korišćenje.

Amortizacija za stalna sredstva iz ove grupe na kojima su, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji i MRS, odnosno MSFI izvršena naknadna ulaganja (u daljem tekstu: naknadna ulaganja), koja se uključuju u vrednost stalnih sredstava u smislu povećanja vrednosti tih stalnih sredstava, obračunava se na način propisan odredbama st. 1. do 3. ovog člana.

Za stalna sredstva iz ove grupe, otuđena u toku poreskog perioda, amortizacija iz stava 1. ovog člana obračunava se do dana otuđenja tog sredstva.

Član 4

Amortizacija za stalna sredstva razvrstana u grupe amortizacije od II do V utvrđuje se primenom degresivne metode na ukupnu vrednost sredstava razvrstanih po pojedinoj grupi.

Amortizacija iz stava 1 ovog člana obračunava se primenom propisane stope, u prvoj godini na nabavnu vrednost, a u narednim godinama na iznos neotpisane vrednosti stalnih sredstava grupe (u daljem tekstu: saldo grupe) utvrđene na kraju prethodne godine, uvećane za vrednost pribavljenih i umanjene za vrednost otuđenih stalnih sredstava iz te grupe tokom godine. Vrednost otuđenih stalnih sredstava odgovara njihovoj nabavnoj vrednosti umanjenoj za pripadajući iznos poreske amortizacije svakog otuđenog sredstva.

Za iznos naknadnih ulaganja, izvršenih na postojećim stalnim sredstvima, već razvrstanim u neku od amortizacionih grupa (od II do V), uvećava se saldo grupe u koju su ta sredstva razvrstana, počev od poreskog perioda u kome su naknadna ulaganja završena.

Umanjenje na ime amortizacije na kraju godine oduzima se od salda grupe, a neotpisana vrednost predstavlja početni saldo grupe u narednoj godini.

Član 4a

Za stalna sredstva razvrstana u I grupu koja su stečena putem statusne promene, nabavna vrednost u tekućem poreskom periodu je neotpisana vrednost tih sredstava na dan statusne promene kod obveznika koji ih prenosi putem statusne promene, utvrđena na način da se nabavna vrednost tih sredstava umanjuje za pripadajući iznos poreske amortizacije svakog prenetog sredstva.

Za stalna sredstva razvrstana u grupe od II do V, koja su stečena putem statusne promene, nabavna vrednost u tekućem poreskom periodu je neotpisana vrednost tih sredstava kod obveznika koji ih prenosi putem statusne promene, utvrđena na način da se pojedinačna vrednost tih sredstava umanjuje za pripadajući iznos poreske amortizacije koji se odnosi na svako sredstvo posebno.

Za stalna sredstva razvrstana u grupe od II do V koja se u poreskom periodu prenose putem statusne promene, obveznik utvrđuje početni saldo grupe tako što iz salda grupe utvrđenog na kraju prethodnog poreskog perioda isključuje sredstva preneta putem statusne promene i to po nabavnoj vrednosti tih sredstava umanjenoj za pripadajući iznos poreske amortizacije tih sredstava.

Član 5

Obračun amortizacije stalnih sredstava razvrstanih u grupe od II do V vrši se na Obrascu OA – Obračun amortizacije stalnih sredstava, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6

Ako vrednost po osnovu otuđenja stalnih sredstava u toku poreske godine za grupe amortizacije od II do V prelazi saldo grupe, saldo grupe na kraju godine jednak je nuli.

Član 7

Ako je krajnji saldo pojedine grupe amortizacije od II do V manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada isplaćenih po zaposlenom u Republici u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši obračun amortizacije, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, celokupan saldo te grupe priznaje se kao rashod amortizacije i saldo grupe jednak je nuli.

Član 8

Ne obračunava se amortizacija za stalna sredstva koja se po propisima koji uređuju računovodstvo vode kao zalihe.

Član 9

Osnovicu za amortizaciju stalnih sredstava na dan 1. januara 2004. godine kod pravnih lica koja primenjuju međunarodne računovodstvene standarde od 1. januara 2004. godine čini neotpisana vrednost stalnih sredstava utvrđena na dan 31. decembra 2003. godine, u skladu sa propisima o računovodstvu koji su se primenjivali na godišnje finansijske izveštaje za 2003. godinu.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe

(„Sl. glasnik RS“, br. 99/2010)

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac OA

OBRAČUN AMORTIZACIJE STALNIH SREDSTAVA

Broj grupe

Početni saldo grupe

Pribavljena sredstva koja se stavljaju u upotrebu

Otuđena sredstva tokom godine

Neotpisana vrednost (2+3-4)

Stopa
%

Amortizacija (5×6)

Neotpisana vrednost na kraju godine (5-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

II

III

IV

V

 

__________________

__________________

Šef računovodstva

DIREKTOR

NAPOMENA: Početni saldo na početku godine jednak je neotpisanoj vrednosti na kraju prethodne godine.

 

 

Servis računara online zakazivanje