Otuđenje stalnih sredstava po isteku korisnog veka i obaveza umanjenja salda u obrascu OA-Obračun amortizacije

Otuđenje stalnih sredstava po isteku korisnog veka i obaveza umanjenja salda u obrascu OA-Obračun amortizacije

 

„U slučaju kada obveznik, po isteku korisnog veka trajanja stalnih sredstava (utvrđenog u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji i MRS, odnosno MSFI), za koja je vršio obračun amortizacije za poreske svrhe, ta sredstva rashoduje i uništi, odnosno proda ih kao otpadni materijal, što znači da ih više ne koristi, mišljenja smo da je u tom slučaju reč o otuđenju stalnih sredstava, pa je obveznik dužan da saldo grupe u koju su ta sredstva razvrstana (III grupa u konkretnom slučaju) umanji za iznos neotpisane vrednosti predmetnih sredstava (nabavna vrednost tih sredstava umanjena za pripadajući iznos poreske amortizacije).

Naime, odredbom člana 10. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011 – dalje: Zakon) propisano je, da se rashod po osnovu amortizacije stalnih sredstava priznaje u iznosu i na način utvrđen ovim zakonom.

Stalna sredstva iz stava 1. ovog člana obuhvataju materijalna sredstva čiji je vek trajanja duži od jedne godine i čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne mesečne bruto zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, osim prirodnih bogatstva koja se ne troše, kao i nematerijalna sredstva, osim goodwill-a (član 10. stav 2. Zakona). Navedena zakonska odredba primenjuje se prilikom utvrđivanja oporezive dobiti za 2012. godinu shodno odredbi člana 56. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012).

Sredstva iz člana 10. stav 2. Zakona, razvrstavaju se u pet grupa sa amortizacionim stopama: I grupa 2,5%; II grupa 10%; III grupa 15%; IV grupa 20% i V grupa 30% (član 10. stav 3. Zakona).

Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 116/2004 i 99/2010 – dalje: Pravilnik) uređuje se način razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i način utvrđivanja amortizacije stalnih sredstava za poreske svrhe (član 1. Pravilnika).

U skladu sa odredbama člana 4. st 1. i 2. Pravilnika, amortizacija za stalna sredstva razvrstana u grupe amortizacije od II do V utvrđuje se primenom degresivne metode na ukupnu vrednost sredstava razvrstanih po pojedinoj grupi i to primenom propisane stope, u prvoj godini na nabavnu vrednost, a u narednim godinama na iznos neotpisane vrednosti stalnih sredstava grupe (saldo grupe) utvrđene na kraju prethodne godine, uvećane za vrednost pribavljenih i umanjene za vrednost otuđenih stalnih sredstava tokom godine. Vrednost otuđenih stalnih sredstava odgovara njihovoj nabavnoj vrednosti umanjenoj za pripadajući iznos poreske amortizacije svakog otuđenog sredstva.

Prema članu 5. Pravilnika, obračun amortizacije stalnih sredstava razvrstanih u grupe od II do V vrši se na Obrascu OA – Obračun amortizacije stalnih sredstava, koji je propisan ovim pravilnikom.“

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede br. 413-00-00568/2012-04 od 11.02.2013. godine