Pravilnik o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije

Sl. list SRJ br. 17/97, 24/2000

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se Nomenklatura nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa godišnjim stopama amortizacije (u daljem tekstu: Nomenklatura), koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva, pravno lice raspoređuje u amortizacione grupe i delove amortizacionih grupa propisane u Nomenklaturi.

U Nomenklaturi, u koloni prvoj, amortizacione grupe obeležene su arapskim brojevima, a delovi amortizacionih grupa – arapskim brojevima sa zagradom, slovima i alinejama. U koloni drugoj navedeni su nazivi amortizacionih grupa i delova amortizacionih grupa, a u koloni trećoj – godišnje stope amortizacije.

Član 3

Osnovna sredstva koja po nazivu ili bližem opisu naziva nisu navedena u Nomenklaturi, pravno lice raspoređuje u amortizacione grupe, odnosno delove amortizacionih grupa u koje su raspoređena njima najsličnija osnovna sredstva.

Sličnost osnovnih sredstava određuje se prema nameni kojoj služe, a u okviru iste namene – prema vrsti materijala upotrebljenog za njihovu izgradnju, odnosno izradu.

Ako je za izgradnju, odnosno izradu osnovnog sredstva upotrebljen različit materijal, za određivanje sličnosti uzima se materijal koji je pretežno upotrebljen, a pretežnost se izračunava prema vrednosti tog materijala u odnosu na druge materijale upotrebljene za izgradnju, odnosno izradu osnovnog sredstva.

Član 4

Pravna lica, u skladu sa opštim aktom, utvrđuju godišnje stope amortizacije za alat i inventar za koji te stope nisu propisane u Nomenklaturi ako im je vek upotrebe duži od jedne godine, tj. ako se kalkulativno otpisuju.

Godišnja stopa amortizacije iz stava 1 ovog člana ne može biti manja od 20 %.

Član 5

Alat i inventar čiji je vek upotrebe do jedne godine, odnosno koji se otpisuje stavljanjem u upotrebu (jednokratno) smatra se zalihama.

Član 6

Knjige i časopisi u bibliotekama (koji obavljaju delatnost u skladu sa zakonom) ne podležu redovnom otpisivanju.

Ostale knjige i časopisi raspoređuju se i otpisuju u skladu sa čl. 4 i 5 ovog pravilnika.

Član 7

Godišnje stope amortizacije propisane u Nomenklaturi odgovaraju korišćenju osnovnih sredstava do dve smene.

Smatra se da se osnovno sredstvo koristi do dve smene ako je godišnje bilo u upotrebi do 4.400 sati (uključujući i vreme pripremanja za početak rada i vreme raspremanja po završetku rada), odnosno za transportna sredstva u drumskom saobraćaju – ako su godišnje prešla do 60.000 kilometara.

Član 7a

Pravno lice može odlučiti da propisane godišnje stope amortizacije za sva ili pojedina osnovna sredstva, umanji do 50% ako ih ne koristi većim intenzitetom od intenziteta koji odgovara radu u jednoj smeni.

Smatra se da se osnovno sredstvo koristi u jednoj smeni ako je godišnje bilo u upotrebi do 2.200 sati (uključujući i vreme pripremanja za početak rada i vreme raspremanja po završetku rada), odnosno za transportna sredstva u drumskom saobraćaju – ako su godišnje prešla do 30.000 kilometara.

Član 8

Za osnovna sredstva koja su u Nomenklaturi raspoređena u amortizacione grupe 33 do 51 i 65 do 77, amortizacionu grupu 98 i amortizacionu grupu 100 tačka 9 ako su u obračunskom periodu korišćena većim intenzitetom od intenziteta koji odgovara radu u dve smene, godišnja stopa amortizacije propisana u Nomenklaturi uvećava se srazmerno njihovom većem korišćenju od intenziteta rada koji odgovara radu u dve smene, a najviše do 50% iznad godišnje stope amortizacije propisane u Nomenklaturi. Ovako uvećane stope amortizacije za ta osnovna sredstva smatraju se stopom amortizacije utvrđenom Nomenklaturom.

Član 9

Godišnjim stopama amortizacije koje proističu iz procenjenog trajanja korišćenja smatraju se i godišnje stope amortizacije iz Nomenklature ako rok korišćenja nije utvrđen ugovorom.

Pravno lice u skladu sa opštim aktom utvrđuje godišnju stopu amortizacije za ulaganje iznad knjigovodstvene vrednosti goodwill najmanje u visini prosečne godišnje stope po kojoj je pravno lice otpisalo sadašnju vrednost osnovnih sredstava (otpis na preostali vek trajanja) u godini u kojoj je izvršeno ulaganje u goodwill.

Član 10

Odredbe čl. 4 i 5 ovog pravilnika primenjuju se na alat i inventar koji je pribavljen do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SRJ“.

NOMENKLATURA
SREDSTAVA ZA AMORTIZACIJU
Redni broj amortizacione grupe Naziv sredstva amortizacionih grupa i delova tih grupa Godišnja amortizaciona stopa
1 2 3
I. GRAĐEVINSKI OBJEKTI
1. Objekti za vršenje proizvodnje uglja, rude metala i nemetala:
1) Za hidrološka, seizmološka i druga ispitivanja 6
2) Za utvrđivanje količina i kvaliteta uglja, rude metala i rude nemetala (za obavljanje istražnih pripremnih radova) 5,5
3) Za otklanjanje i za površinske kopove uglja, metala i nemetala (osim rudnika soli) 5
4) Podzemne prostorije za eksploataciju uglja, metala i nemetala 8
5) Objekti rudnika soli:
– bunari i ostale eksploatacione bušotine za proizvodnju slane vode 20
– objekti za transport slane vode 5
– eksploatacioni tornjevi i ostali objekti za proizvodnju soli 10
6) Objekti za oplemenjivanje i preradu uglja 7
7) Ostali (nepomenuti) objekti za vršenje delatnosti rudnika 6
2. Objekti za proizvodnju i prenos nafte i gasa:
1) Za seizmološka i druga ispitivanja i objekti istražnog i otkrivnog bušenja inaftnih i gasnih bušotina 10
2) Sabirno-otpremni objekti na naftnim i gasnim poljima (kotlovnice, vatrogasnice, pumpaonice, priručna skladišta i ostali objekti za sabiranje i otpremanje nafte i gasa) 10
3) Naftovodi i gasovodi:
– za daljinski transport nafte i gasa 5
– za transport naftnih derivata i gasa 5,5
– za transport nafte i gasa u okviru naftnih i gasnih polja i između naftnih i gasnih polja 7
– naftovodi i gasovodi u moru 10
4) Nepomenuti objekti za proizvodnju ili prenos nafte i gasa 8
3. Elektroprivredni i vodoprivredni objekti i objekti vodovoda i kanalizacije:
1) Brane (vodojaže) i nasipi:
– zemljane 1
– betonske i visoke betonske 1,5
2) Crpne stanice:
– betonske i zidane 1,5
– montažne 2,5
– pokretne 5
3) Kanali (dovodni, odvodni, razvodni) i prateći objekti na njima (tuneli, akvadukti i priključne klizne građevine):
– zemljani i zemljano-stabilizovani 1,5
– betonski 2
– obloženi betonom ili kamenom 2,5
– obloženi plastikom ili drugim materijalom 3,3
4) Cevovodni (pod pritiskom i ostali):
– betonski 2
– čelični 3,5
– plastični 8
– aluminijumski 7
– azbestno-cementni, liveno-gvozdeni i keramički 2,5
– ostali 3,3
5) Brodske prevodnice i betonski kolektori (gravitacioni i ostali) 1,5
6) Pragovi, betonske ustave, betonski bazeni i taložnici 1,3
7) Naperi i paralelne građevine 1,7
8) Kaskade i bujične pregrade 2,5
9) Propusti:
– betonski i zidani 2
– ostali 3,3
10) Objekti za iskorišćavanje i upotrebu vode:
– horizontalne cevne drenaže 5
– vertikalne cevne drenaže (bunari) 10
– kaptažne građevine 2
11) Objekti za pripremanje, filtriranje, omekšavanje i
demineralizaciju vode
4
12) Ostali objekti u vodoprivredi 2,5
13) Zgrade i druge građevine hidroelektrana:
– od betona 1,5
– od ostalog materijala 2
14) Zgrade i druge građevine termoelektrana:
– od betona 4
– od ostalog materijala 5
15) Zgrade i druge građevine nuklearnih elektrana:
– od betona 3,3
– od ostalog materijala 5
16) Objekti za prenos električne energije:
– dalekovodi (betonski i čelični) 3
– zgrade trafostanica i ostalih razvodnih postrojenja
dispečerskih centara
2
17) Objekti za distribuciju električne energije:
– nadzemni vodovi od 110 kV i viših napona struje, sa betonskim i gvozdenim stubovima i kablovski vodovi od 110 kV i viših napona struje 3
– nadzemni vodovi srednjeg napona i niskonaponske mreže, na betonskim gvozdenim stubovima; objekti mreže javne rasvete, trafostanice na gvozdenim stubovima i trafostanice u zatvorenim građevinama 5
– nadzemni vodovi srednjeg napona na drvenim stubovima i trafostanice na drvenim stubovima 6,7
– kablovski vodovi srednjeg i niskog napona i signalno-komandni kablovski vodovi 4
– niskonaponska mreža i mreža za javnu rasvetu na drvenim stubovima i krovni zidni nosači 8,3
– ostali objekti za distribuciju električne energije 2
18) Ostali (nepomenuti) objekti za proizvodnju, prenos ili distribuciju električne energije 4
19) Objekti dovodne i objekti razvodne vodovodne mreže:
– betonski 2
– azbestno-cementni, liveno-gvozdeni i keramički 2,5
– čelični i ostali 3,3
20) Objekti kanalizacije i objekti za prečišćavanje otpadnih voda:
– betonski 2
– azbestno-cementni i keramički 2,5
– od ostalog materijala 3,3
21) Zgrade i druge građevine za proizvodnju i za prenos
toplotne energije:
– od betona 4
– od ostalog materijala 5
4. Fabričke hale i ostale građevine za vršenje delatnosti iz
oblasti industrije i za vršenje delatnosti iz oblasti građevinarstva:
– od tvrdog materijala (beton, beton i metal, kamen i opeka) 2,5
– od metala 3
– od drveta ili ostalog materijala 4
5. Zgrade i druge građevine za vršenje delatnosti iz oblasti
poljoprivrede i šumarstva:
1) Za smeštaj i ishranu stoke (staje, hranilice, pojilice i dr.):
– od tvrdog materijala (beton, armirani beton, kamen i opeka) 2,5
– od metala 3,5
– od drveta i ostalog materijala 5
2) Za proizvodnju, spremanje i održavanje poljoprivrednog i šumskog sadnog i rasadnog materijala:
– od tvrdog materijala (beton, armirani beton, kamen i opeka) 3
– od metala 4
– od drveta i ostalog materijala 6
3) Za proizvodnju ranog i sezonskog povrća i voća:
– staklenici 7
– plastenici 12,5
4) Za skladištenje, sušenje, sortiranje i pakovanje poljoprivrednih i šumskih proizvoda:
– od tvrdog materijala (beton, armirani beton, kamen i opeka) 2
– od metala 3,5
– od drveta i ostalog materijala 5
6. Objekti za vršenje delatnosti ribarstva i odgoj divljači:
1) Objekti za vršenje delatnosti ribarstva:
– za proizvodnju i odgoj ribljeg mlađa (mrestilišta) 3
– za uzgoj ribe 4
– ostalo 5
2) Objekti za odgoj divljači:
– od tvrdog materijala (beton, armirani beton, kamen i opeka) 2
– od metala 3,5
– od drveta i ostalog materijala 5
7. Gornji slojevi puteva (uključujući i ulice i trgove) i ostalih izgrađenih putnih površina, kao i objekti na putevima:
1) Auto-putevi 7
2) Putevi za javni saobraćaj (i ulice i trgovi u naseljima):
– sa kolovozom od betona 3
– sa kolovozom od asfalta 4
– ostali 6
3) Putevi koji nisu kategorisani:
– sa kolovozom od betona 2
– sa kolovozom od asfalta 3
– sa kolovozom od kocke 4
– ostali 5
4) Putne staze i ostale izgrađene putne površine:
– od betona, asfalta i kocke 5
– ostali 4
5) Mostovi i vijadukti (nadvožnjaci i podvožnjaci) i tuneli i galerije na putevima:
– od betona i kamena 1,5
– od metala 2,5
– ostali 10
6) Objekti za zaštitu i regulaciju saobraćaja na putevima, ulicama, stazama i drugim izgrađenim putnim površinama:
– od betona i kamena 5
– ostali 8
7) Zgrade i ostale građevine na autobuskim stanicama i za ostala vozila drumskog saobraćaja:
– od betona, kamena i opeke 2,5
– ostali 4
8) Objekti za promet naftnih derivata na putevima i drugim mestima (benzinske stanice) 7
9) Ostali (nepomenuti) objekti na putevima 3
8. Objekti železničkog saobraćaja i ostalog saobraćaja na
šinama:
1) Gornji slojevi železničkih pruga i objekti na železničkim
prugama:
a) podložni deo na nasipni trup železničkih pruga 1
b) koloseci i ostale izgrađene površine gornjeg stroja
železničkih pruga
4
v) mostovi i vijadukti (nadvožnjaci i podvožnjaci), tuneli i galerije na železničkim prugama:
– od betona i kamena 1,5
– ostali 2
2) Objekti za električnu vuču vozova:
– za kontaktnu mrežu na železničkim prugama 4
– za elektroenergetska postrojenja električne vuče (elektrovučne podstanice i podstanice za sekcionisanje) 5
– za daljinsko upravljanje elektrovučnim podstanicama i
postrojenjima za sekcionisanje
6
3) Objekti za signalno-sigurnosna postrojenja:
– za stanične i pružne relejne signalno-sigurnosne uređaje sa kablovskim postrojenjima 6
– za mehaničke i elektromehaničke signalno-sigurnosne uređaje 4
– za postrojenja telekomandi, za ranžirne stanice i ostale
signalno-sigurnosne uređaje sa elektronikom
10
– za spoljašnja signalno-sigurnosna postrojenja (skretničke postavne sprave, signale, uređaje automatskog pružnog bloka i uređaje putnih prelaza) 6,3
4) Objekti za telekomunikaciona postrojenja u železničkom saobraćaju:
– za pružne signalno-telekomunikacione kablove 6
– za smeštaj i rad železničkih telefonskih i telegrafskih centara, dispečerskih pružnih telefonskih uređaja, registrafona,
interfona, satnih i razglasnih uređaja
8,3
– za radio-uređaje (radio-dispečerske uređaje KT i UHF) 7
– za prenosne i pokretne radio-uređaje 10
5) Zgrade železničkih stanica, depoi, vodostanice i ostale građevine na železničkim stanicama:
– od tvrdog materijala (betona, armiranog betona, kamena i opeke) 1,8
– od metala 2,5
– od drveta i ostalog materijala 4,5
6) Tramvajske pruge sa pratećim objektima:
– koloseci 4
– kontaktna mreža i ostalo 6
7) Nepomenuti objekti za obavljanje železničkog saobraćaja i ostalog saobraćaja na šinama 4
9. Objekti za pomorski, rečni i jezerski saobraćaj:
1) Zgrade pristaništa i luka, lukobrani kao zaštitni pojas luka i pristaništa, staze, kanali i bazeni u lukama i pristaništima 2
2) Izgrađene operativne površine za utovar, istovar i smeštaj materijala u pristaništima i lukama 3,3
3) Skladišta, rezervoari i ostali nepomenuti objekti u lukama i pristaništima:
– zidani, od betona i ostalog tvrdog materijala (kamen, opeka) 1,5
– čelični 2,5
– plastični i od drugog materijala 4
4) Nepomenuti objekti za vršenje pomorskog, rečnog i
jezerskog saobraćaja:
– od betona, betona i metala, kamena i opeke 4
– od ostalog materijala 5
10. Objekti za vazdušni saobraćaj:
1) Pristanišne zgrade i ostale građevine na aerodromima
(tornjevi za kontrolu i usmeravanje letova, hangari i radionice za popravku vazduhoplova i ostale opreme):
– od betona, betona i metala, kamena i opeke 1,5
– od metala 3,5
– od drveta i ostalog materijala 4
2) Poletno-sletne staze, rulne staze i spojnice, platforme i
ostali objekti za sletanje, stajanje i uzletanje aviona i helikoptera
2,5
3) Ostali građevinski objekti za vršenje delatnosti vazdušnog saobraćaja:
– od betona, betona i metala, kamena i opeke 2,5
– od ostalog materijala 4
11. Objekti PTT saobraćaja, radio i TV saobraćaja:
1) Objekti za smeštaj i rad telefonskih i telegrafskih centrala, radio-stanica, TV stanica, radio i TV centrala i radio i TV studija:
– od tvrdog materijala (betona, betona i metala, kamena i
opeke)
1,8
– od metala 3
– od drveta i ostalog materijala 5
2) Kablovske kanalizacije (nadzemne i podzemne), antenski stubovi i vodovi 5
3) Ostali (nepomenuti) objekti za vršenje delatnosti PTT
saobraćaja i radio i TV saobraćaja
4
12. Objekti za smeštaj, čuvanje i prodaju robe i drugih proizvoda i ostali objekti za vršenje delatnosti trgovine:
– od betona 1,5
– od tvrdog materijala (betona, betona i metala, kamena i
opeke)
1,8
– od metala 3
– od drveta i drugog materijala 6
13. Hoteli, moteli, restorani, kafane, bifei, kamp-kućice i ostale građevine za obavljanje delatnosti ugostiteljstva i turizma:
– od betona, betona i metala, kamena i opeke 1,8
– od metala 3,5
– od drveta 10
– od ostalog materijala 5
14. Zgrade i ostale građevine za rad škola, fakulteta, akademija i univerziteta:
– od betona, betona i metala, kamena i opeke 1,5
– od metala 3,5
– od drveta i ostalog materijala 5
15. Zgrade i druge građevine za vršenje delatnosti nauke, kulture (pozorišta, opere, muzeji, galerije, biblioteke, arhivi i dr.) i informacija:
– od betona, betona i metala, kamena i opeke 1,5
– od metala 3
– od drveta i ostalog materijala 5
16. Zgrade i drugi objekti za fizičku kulturu i sport i za rekreaciju i razonodu:
1) Zgrade za fizičku kulturu i sport i za rekreaciju i razonodu:
– od betona, betona i metala, kamena i opeke 1,5
– od metala 3,5
– od drveta i ostalog materijala 4
2) Fudbalski stadioni i igrališta za male sportove:
– od betona, armiranog betona, kamena ili opeke 1,5
– ostali 2,5
3) Bob-staze i staze za sankanje:
– od betona 1
– od ostalog materijala 2
4) Piste i ostale izgrađene površine za klizanje i druge
sportove na ledu:
– od betona 1
– ostale 2
5) Skakaonice i druge izgrađene površine za skijanje:
– od betona i metala 1
– od plastike 2,5
– ostale 2
6) Ostali objekti za fizičku kulturu i sport ili za rekreaciju i razonodu:
– od betona 1,5
– ostali 2
17. Zgrade i druge građevine za pružanje zdravstvene i socijalne zaštite:
– od betona, betona i metala, kamena ili opeke 1,5
– od metala 4
– od drveta i ostalog materijala 5
18. Upravne zgrade, zgrade banaka i drugih finansijskih organizacija, zgrade pošta i drugih saobraćajnih organizacija, zgrade društvenih organizacija i samoupravnih interesnih zajednica i zgrade ostalih korisnika za vršenje kancelarijskih poslova:
– od betona i metala, kamena i opeke 1,3
– od metala 3
– od drveta i ostalog materijala 4
19. Objekti za vršenje komunalnih delatnosti, delatnosti uređenja naselja i prostora i delatnosti zanatstva:
– od betona 1,5
– od betona i metala 1,3
– od kamena i opeke 2
– od metala 2,5
– od drveta 10
– od ostalog materijala 5
20. Stambene zgrade (uključujući i domove učenika i studenata i samačke hotele):
1) Prizemne i spratne zgrade:
– od betona, betona i metala, kamena i opeke 1,3
– od metala 2,5
– od drveta i ostalog materijala 4
2) Višespratne zgrade, uključujući i solitere:
– od betona, betona i metala, kamena i opeke 1,5
– od metala 3,5
21. Montažne zgrade i ostali objekti od montažnih elemenata koji služe za vršenje privrednih i društvenih delatnosti:
– od betonskih elemenata 2
– od metala 4
– od drveta 10
– od ostalog materijala 8
22. Barake i ostali objekti za privremeni smeštaj na gradilištima i drugim radilištima:
– od betonskih elemenata 7
– od drveta 15
– od ostalog materijala 12,5
23. Ostali građevinski objekti:
1) Industrijski, rudarski, šumarski i ostali koloseci 4
2) Žičare i uspinjače:
– za prevoz materijala i proizvoda 6
– za prevoz putnika 4
– za prevoz u rudnicima uglja i rudnicima metala i nemetala 5
3) Ski-liftovi 4
4) Marine 3,3
5) Navozi i ostali nepomenuti građevinski objekti:
– od betona, betona i metala, kamena i opeke 1,5
– od metala 3,5
– od drveta i ostalog materijala 5
II. OPREMA ZA VRŠENJE DELATNOSTI RUDNIKA I ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU I PRENOS NAFTE I GASA
24. Oprema za proizvodnju uglja i za proizvodnju koksa:
1) Oprema za proizvodnju uglja:
– za pripremu i proizvodnju na otkopima i jamama 15
– za pripremu i proizvodnju uglja na površinskim kopovima 12,5
– bušaće garniture i kompresori (stabilni i pokretni) u rudnicima uglja 10
– za separaciju i ostala prečišćavanja uglja, za sušenje uglja, za preradu uglja u rudnicima (briketiranje, gasifikacija i sl.) 8,5
– za vertikalni transport uglja i drugog materijala u rudnicima, osim transporta žičarama 5
– za horizontalni i kosi transport u rudnicima uglja, osim transporta žičarama 11
– za ventilaciju i za zaštitu 16,6
2) Oprema za proizvodnju koksa:
– za pripremanje uglja i proizvodnju koksa 8
– za proizvodnju nusprodukata u koksarama 10
– ostala oprema za rad koksara 8
3) Ostala (nepomenuta) oprema za vršenje delatnosti pro
izvodnje uglja ili za vršenje delatnosti proizvodnje koksa
11
25. Oprema za istraživanje, proizvodnju i prevoz nafte i gasa:
1) Za seizmološka i druga ispitivanja 15
2) Za istraživanje i otkrivanje nafte i gasa na kopnu:
– bušaće garniture i garniture za ispitivanje i osvajanje
bušotina (za radove pod pritiskom i tubing)
15
– aparati i agregati za radove na naftnim i gasnim bušotinama 16
3) Za istraživanje i otkrivanje nafte i gasa na moru:
– platforme za bušenje i za proizvodnju nafte i gasa na moru 16
4) Oprema naftnih i gasnih polja i sabirno-otpremnog sistema naftnih i gasnih polja (elektropostrojenja i elektrovodovi,
upravljački sistemi, oprema za separaciju i razdeljivanje, pripremu aditiva i dr.)
10
5) Ostala (nepomenuta) oprema za istraživanje, proizvodnju i prenos nafte i gasa 12,5
26. Oprema rudnika metala (osim rudnika antimona):
– bušaće garniture i ostale bušilice, stabilni i pokretni kompresori i ventilatori 13
– stabilni kompresori i ventilatori 8
– za separaciju i prečišćavanje ruda 9
– jamske lokomotive, vagoneti i ostala transportna sredstva za jamske i površinske kopove 15
– ostala oprema rudnika metala 8
27. Oprema rudnika antimona:
– bušaće garniture 12
– stabilni kompresori i ventilatori 8
– mašine, uređaji i druga oprema za eksploataciju i transport ruda u rudnicima sa jamskim kopom 13
– za površinsku eksploataciju 12
– ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju ruda antimona 12
28. Oprema za proizvodnju nemetalnih minerala, soli, kamena, šljunka i peska:
1) Oprema za proizvodnju nemetalnih minerala:
– bušaće garniture, bušaći i otkopni čekići, stabilni ventilatori 12
– pokretni kompresori, separatni ventilatori, oprema sistema za prečišćavanje i oprema sistema za vazduh 13
– jamske lokomotive, vagoneti, pumpe za odvodnjavanje i
ostala oprema transporta u rudnicima nemetala
15
– za oplemenjivanje nemetala, filtri sistema za vazduh i ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju nemetalnih minerala 9
2) Oprema za proizvodnju soli:
– za separaciju soli 13
– elektrooprema u rudnicima za proizvodnju soli 10
– ostala oprema za proizvodnju soli 11
3) Oprema za proizvodnju kamena, šljunka i peska:
– za proizvodnju i obradu kamena 10
– za proizvodnju šljunka i peska 13
– za proizvodnju sirovog gipsa 11
– ostala oprema za proizvodnju kamena, šljunka ili peska 10
III. OPREMA VODOPRIVREDE, ELEKTROPRIVREDE,
VODOVODA I KANALIZACIJE
29. Oprema za iskorišćavanje i upotrebu vode, zaštitu od štetnih dejstava vode i zaštitu vode od zagađivanja:
1) Za iskorišćavanje vode za navodnjavanje:
– crpke 8
– ostala oprema 4
2) Za zaštitu od poplava, od erozija i bujica i za
odvodnjavanje zemljišta:
– crpke 8
– ustave 4
– zatvarači sa pogonskim mehanizmima 6
– za drenažu 7
– za upravljanje i regulaciju 6
– ostala oprema 5
3) Za zaštitu vode od zagađivanja:
– ustave 5
– crpke 8
– rešetke 10
– čistilice 7
– ostala oprema 6
30. Oprema na objektima vodovoda i kanalizacije:
– hidromehanička i elektromašinska oprema na kapitalnim
objektima i na objektima za preradu vode za piće
8
– hidromehanička i elektromašinska oprema na objektima za kanalizaciju 7
– oprema za regulaciju na kapitalnim objektima, objektima za preradu vode za piće i objektima za kanalizaciju 10
– ostala oprema 8
31. Oprema za proizvodnju i prenos električne i toplotne energije:
1) Oprema hidroelektrana:
– proizvodni agregati (hidrogeneratori i motor-generatori sa uređajima za pokretanje), hidroturbine i pumpne turbine sa regulatorom brzine i pripadajućim zatvaračima i transformatori sa razvodnim postrojenjima 5
– mašinski deo cevovoda pod pritiskom, rešetke, zatvarači sa pogonskim mehanizmom, čelične obloge, čistilice i druga
hidromehanička oprema
3,3
– oprema pomoćnih sistema (za drenažu, za vazduh, za podmazivanje, za gašenje požara i dr.) i ostala oprema za rad
hidroelektrana
6,5
2) Oprema termoelektrana:
– energetski parni kotlovi sa prinudnom cirkulacijom, parne turbine (kondenzacione i toplifikacione), kondenzatori, postrojenja za zagrevanje vode, postrojenja za napajanje kotlova i pumpna postrojenja 5
– energetski parni kotlovi sa prirodnom cirkulacijom, postrojenja za pripremu goriva za loženje (mlinovi za ugalj, dodavači uglja, ubacivači uglja u kotao, za pripremu i doziranje tečnog i gasovitog goriva), ventilatorska postrojenja, postrojenj a za dopremanje i pripremu dodatne i rashladne vode, prečistači dimnih gasova i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda 5,6
– industrijski grejni parni kotlovi (srednjih i niskih parametara i vodogrejni kotlovi) 4,6
– energetski parni kotlovi sa natkritičnim parametrima sa topljenom šljakom 6,3
3) Oprema nuklearnih elektrana:
– nuklearni reaktori sa rashladnim i ostalim uređajima,
sigurnosnim i pomoćnim sistemima
4
– za radioaktivne otpatke 8
– za radiološku zaštitu i ostala oprema za proizvodnju
električne energije u nuklearnim elektranama
10
4) Oprema za prenos električne energije:
– transformatori i aparati i uređaji u postrojenjima 5
– oprema za dalekovode od 110 kW i viših napona 4
5) Oprema za distribuciju električne energije:
a) energetski transformatori:
– u rudnicima i na gradilištima 7
– ostali 5
b) brojila električne energije, uklopni satovi, mrežno-tonfrekventni i komandni prijemnici i oprema baždarnica i
ispitnih laboratorija
7
v) prenosni merni instrumenti 10
6) Oprema za upravljanje u procesima proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije (dispečerski centri) 12,5
7) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju, prenos ili
distribuciju električne energije:
– dizel i ostali agregati za proizvodnju struje 11
– ostalo 10
32. Oprema za proizvodnju i prenos toplotne energije
(industrijske, komunalne i ostale toplane):
– parni kotlovi i ostala oprema za zagrevanje vode, sa
uređajima za loženje
10
– oprema za prenos i distribuciju toplotne energije 11
– ostala oprema 9
IV. OPREMA ZA VRŠENJE DELATNOSTI INDUSTRIJE
33. Oprema za proizvodnju gvožđa i čelika (crna metalurgija):
1) Oprema za proizvodnju sirovog gvožđa:
– za pripremu i oplemenjivanje ruda 6,6
– za spremanje rude za topljenje (aglomerisanje i peletiziranje) 8,3
– visoke peći, elektroredukcione peći, peći za direktnu redukciju i ostale peći 6,8
2) Oprema za proizvodnju čelika (peći, konvertori i uređaji) 8,3
3) Oprema valjaonica i kovačnica čelika:
– za zagrevanje uloška i termičku obradu čelika 7
– za toplo valjanje polufabrikata, čeličnih profila, traka,
limova i bešavnih cevi i za kovanje čelika
7,7
– za hladno valjanje profila, traka, limova i cevi, proizvodnju pocinkovanih proizvoda, proizvodnju šavnih cevi i za
plastifikaciju traka, limova i cevi
6,6
– za proizvodnju vučnog, brušenog i ljuštenog čelika i za proizvodnju cevi i obloženih elektroda 10
4) Oprema za proizvodnju ferolegura:
– mašina i postrojenja 7
– ostala oprema 8
5) Oprema za proizvodnju metalurškog kreča, za izradu,
pocinkovanje i zaštitu cevi i spojnica za preradu trske
8
6) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju gvožđa i za proizvodnju čelika 9
34. Oprema za proizvodnju i preradu bakra i legura bakra:
1) Za proizvodnju sirovog i rafinisanog bakra, za otprašivanje, za prečišćavanje bakra i za odvajanje bakra po kvalitetu 7
2) Za polukontinuirano livenje blokova i trupaca i za glodanje trupaca; za sečenje katoda; za pakovanje otpadaka, pripremu strugotina i mlevenje šljake; za obradu trupaca; za glodanje traka i ploča; za hladno valjanje i brušenje valjaka; za premošćavanje traka i za kontrolu oblika i bajcovanje presovanih proizvoda 8,5
3) Za kontinuirano livenje blokova, trupaca, traka, žica, šipki i cevi, peći za zagrevanje blokova sa tečnim i gasovitim gorivom; za žarenje i bajcovanje traka; za ravnanje i sečenje limova; za uzdužno rasecanje lamela; za izvlačenje cevi u koturu, žica i profila; za ravnanje i sečenje šipki i šina; vučna klupa za izvlačenje šipki, cevi i šina; za izvlačenje u koturu; za šiljenje vrhova pre izvlačenja; za ravnanje cevi, šipki i šina; za premošćavanje cevi u koturu i za ispitivanje kvaliteta proizvoda 9
4) Za kontinuirano livenje žice; za sečenje otpadaka; za topljenje, livenje i valjanje traka i ploča; za toplo valjanje žice; za zagrevanje blokova; za sečenje ploča i lamela; za specijalno žarenje traka; za izbijanje oblika; za presovanje trupaca i za sečenje presovanih proizvoda 7
5) Lonci za livenje 20
6) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju bakra i
preradu bakra i legura od bakra
12,5
35. Oprema za proizvodnju i preradu olova i cinka:
1) Oprema za proizvodnju i preradu olova i cinka:
– za aglomerizaciona pražnjenja; za srazmerno dodavanje; za ventilaciju i uduvavanje; koksni pregrejači, kondenzatori i dezintegratori za peskarenje; hladnjaci za kiselinu; za sušenje i ventilaciju; sita, drobilice, gasovodi, dodavači i kranovi za punjenje 10
– pumpe za vodu; lonci za odsrebrinjavanje; peći za topljenje, sa mehanizmom za punjenje; mešalice i uređaji za ventilaciju; šipke, odvajači i otprašivači za kisele gasove; uređaji za
cementaciju i pregrejači
16,5
2) Oprema za preradu olova i cinka:
– za mešanje i pravljenje koncetrata, za aglomeraciju i za hlađenje; šahtne peći i šaržirna zvona; oprema za proizvodnju kadmijuma i za proizvodnju sumporne kiseline; elektrofiltri i konvertori sa izmenjivačima toplote i povratni algomerati 8,5
– za pripremu šarže i obradu aglomerata za šahtne peći; za prethodnu rafinaciju cinka i baznu rafinaciju kadmijuma 11
– sistemi za uzorkovanje; vrećasti filtri; šahtne, retortne i kupolne peći; kule za pranje gasova; separatori vlage; postrojenja za pirometaluršku rafinaciju olova; za vazdušno
usisavanje bakarnih čestica; za vakumsko pocinkavanje; za preradu srebrne pene; za livenje; tračne testere; uređaji za zamuljavanje i luženje; za pranje i filtriranje; za jonsku izmenu i za livenje tegova
7,5
– kratkobubnjaste peći, sintl-mašine, uređaji za preradu čestica, hladnjaci, vrećasti filtri; za proizvodnju olovnih cevi i
tegova i cevi za zagrevanje
7
– dodavači za vodu, lomilice pretpećnice, šaržirne kade,
izmenjivači i izdvajači sa kondenzatorima, lonci za rafinaciju i za topljenje cementiranog kadmijuma
30
3) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju, odnosno
preradu olova i cinka
9
36. Oprema za proizvodnju glinice i za proizvodnju i preradu
aluminijuma:
1) Oprema za pripremu i mlevenje boksita:
– vibro, pločasti i ostali dodavači za pripremu i mlevenje
boksita
7
– drobilice i mlinovi u procesu 8
– sita, utovarivači i hidrocikloni 20
– otprašivači 5
– magnetni odvijači 10
– ostala oprema 12,5
2) Oprema za raščišćavanje i pripremanje za proizvodnju
aluminijuma:
– kompresori i hidrofori, razblaživači i uređaji za podmazi
vanje
7
– autoklavi, kondenzacioni lonci, eksplanderi, baloni
sigurnosti i otprašivači
5
– gasilice kreča i kidalice vreća 10
– pumpe visokog pritiska, izmenjivači toplote i ostala
(nepomenuta) oprema za proizvodnju aluminijuma
20
3) Oprema za razmeravanje, za otpremanje crvenog mulja, za kaustifikaciju, uparivanje i crvenu filtraciju:
– razmerivači za pripremu mešavina, radelni sanduci, upaljivači i ekspanderi, komandni pultovi, kondenzatori, rezervoari slabe i jake lužine i rezervoari za vodu za pranje i pražnjenje 20
– bazeni crvenog mulja 5
– ostala oprema 7
4) Oprema za belu filtraciju, kalcinaciju i izlučivanje:
– elektrolitne peći, elektro-provodnici, probijači kora, kontaktni uređaji i druga oprema za proizvodnju aluminijuma; peći za kalcinaciju i hidraulične peći; izmenjivači toplote; drobilice, sita, dodavači, cevasti i disk-filtri; hladnjače, multi
cikloni i grejne pumpe, prihvatni koševi i otprašivači
7
– centrifugalne pumpe 10
– prese za izmenjivače 4
5) Oprema za proizvodnju anoda i katoda:
– za proizvodnju sirovih anoda, za kontinuirano doziranje
materijala i prenos materijala u procesu rada, za prečišćavanje dimnih gasova, za odvajanje i recirkulaciju liva, za četkanje šipki; palete i kokile za liv; detektori za kolica; lonci za
zalivanje katodnih blokova i instrumenti i pribor za ispitivanje anoda
7
– za analizu i merenje granulacija, nivoa i protoka, za zavarivanje u zaštitnoj atmosferi, za grejanje peći i automatsku regulaciju grejanja, za pripremu katodnih blokova i šina i za zalivanje i za grejanje katodnih blokova i šina 10
– za merenje u procesu rada i termoelementi platina 50
– komorne peći za pečenje anoda 25
– industrijski usisivači, pećice za grejanje, sanduci za katodnu masu, za skladištenje anoda i za prevoz anodnih ostataka, za obnavljanje cirkulacije kupke i za anodne ostatke 20
– ostala oprema za proizvodnju anoda 5
6) Oprema za preradu aluminijuma:
– za topljenje, održavanje temperature, polukontinuirano livenje, zagrevanje odlivaka, toplo i hladno valjanje, žarenje, šaržiranje, hlorovanje i za površinsku obradu 8,5
– za eloksažu, poliranje i hlađenje 9
– za presovanje otpadaka, zavarivanje cevi, frezovanje i sečenje odlivaka, prevrtanje traka, odlaganje valjaka, profilisanje limova, kontinuirano livenje trupaca, presovanje,
izvlačenje i vučenje i za sečenje trupaca
7
– ostala oprema za preradu aluminijuma 8
7) Ostala oprema za proizvodnju i preradu glinica i
aluminijuma:
– uređaji za istovar i transport sode putem cevovoda,
rezervoari kiselina i kompresori
10
– za hlorne stanice i hemijsko pripremanje i hladnjaci pare 7
– turbine, generatori, reducir-stanice, brzi reaktori, peščani i ostali filtri, za demineralizaciju vode za hlađenje i pripremu vode i termo i klima-podstanice 5
37. Oprema za preradu ostalih obojenih metala (antimon, živa, kalaj, nikl, zlato, srebro, bizmut, selen, platina, kobalt,
magnezijum, kalcijum i drugi obojeni metali):
– za pripremu (prečišćavanje) materijala, drobilice, mlinovi, separatori i oprema za filtriranje 7
– peći i ostali agregati za proizvodnju ostalih obojenih metala (valjaonice, topionice i dr.) 6
– oprema za preradu ostalih obojenih metala 10
38. Oprema za proizvodnju ravnog ambalažnog i ostalog stakla:
– kada za topljenje stakla 12,5
– za pripremu mešavine stakla i za odgrejavanje stakla 6,5
– za izvlačenje ravnog stakla 7
– za formiranje šupljeg (ambalažnog) stakla i za lomljenje i rezanje stakla 10
– ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju stakla 11
39. Oprema za proizvodnju vatrostalnog materijala:
– rotacione peći i sušare za proizvodnju sintera – gline,
magnezita, dolomita
6
– tunelske i komorne peći drobilice (čeljusne, konusne i
ostale) mlinovi i mešalice za pripremanje sirovine i prese (mehaničke, hidraulične i pneumatičke)
8,3
– gasogeneratori 7
– za otprašivanje 10
– ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju vatrostalnog materijala 11
40. Oprema za proizvodnju porculana i keramike:
– drobilice, mlinovi, mešalice, atomizeri i prese (mehaničke, hidraulične i pneumatske) 9
– tunelske komorne i potisne peći i sušare 8,3
– za otprašivanje 10
– ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju porculana i keramike 11
41. Oprema za proizvodnju azbestnih proizvoda, ugljenografitnih proizvoda i za ostalu preradu nemetala (brusova, brusnog papira, liskuna, mineralnih vlakana i sl.):
1) Za proizvodnju frakcionog materijala na bazi azbesta
(obloge kočnica i obloge spojnica):
– za oblikovanje (prese, motalice) i za funkcionalno ispitivanje 12,5
– za mehaničku obradu, za signiranje i za ventilaciju 10
– komore i vertikalne sušare, drobilice i mlinovi 8,3
2) Oprema za proizvodnju azbestnog prediva, platna i traka, pletenice i konfekcije:
– za pripremanje azbestne mešavine; za proizvodnju ravnih zaptivača 10
– vlačare, za pletenje i za tkanje platna i traka, za dubliranje i za ventilaciju i otprašivanje 8,3
3) Za proizvodnju filter-masa na bazi azbesta (kade za ispiranje azbesta, mlinovi za mlevenje azbesta) 16,5
4) Za proizvodnju prirodnih i veštačkih brusova, brusnog
papira i brusnog platna:
– za obradu brusova, za odmotavanje, za nanose veziva i abraziva i za namotavanje 12,5
– za sušenje i pečenje, za kontrolu brusova, za signiranje i za pakovanje brusova 8,3
– za razrez i za otprašivanje i ventilaciju 10
5) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju azbestnih proizvoda, ugljenografitnih proizvoda ili ostalu preradu
nemetala
11
42. Oprema livnica i kovačnica:
– peći za pregrevanje šarže, kupolne peći za topli vazduh, elektroindukcione lančane peći mrežne i povišene frekvencije, nagibne lančane peći, na tečno gorivo, elektrootporne lančane peći, multiplikatori frekvencija, tiristorski multiplikatori frekvencija, kanalne peći za livenje i uređaji za izlivanje metala u kalup, mašine za izradu kalupa i mašine za livenje u me
talnim kalupima, uređaji za okretanje kalupa, mašine za livenje pod pritiskom i kontrapritiskom, poluautomati za izradu kalupa, stabilne jednostrane brusilice, mašine za izradu školjki u jezgru nasipanjem, gasne stanice za proizvodnju gasova, katalizatori i manipulatori za brušenje, prese (mehaničke,
hidraulične, pneumatske) i mašine za kuvanje i oblikovanje
8,3
– kupolne peći za hlađenje vazduha, koritaste peći za tečna goriva, elektrorotacione peći za tečno gorivo, elektrolučne peći, receptori, višestepeni transformatori, kanalne peći i uređaji za kontinuirano livenje i mašine za centrifugalno
livenje
6,5
– ostala oprema livnica i kovačnica 12,5
43. Oprema za proizvodnju alata, metalne ambalaže, kotrljajućih ležaja i ostalog reprodukciog materijala od metala:
– Hinter-strugovi, poluautomatski strugovi, automatske brusilice, mašine za tupo zavarivanje i lemljenje; doradni i univerzalni strugovi i rendisaljke 12,5
– brusilice za fino brušenje i makaze za rezanje lima 8,3
– ostala oprema 10
44. Oprema za proizvodnju kablova i provodnika, žice, valjaka, zakovica i ostale žičane robe i eksera:
1) Oprema za proizvodnju kablova i provodnika:
– za proizvodnju kablova 11
– za proizvodnju višepolnih i ostalih priključaka 14
– ostala oprema 12,5
2) Oprema za proizvodnju vučene i ostale žice za proizvodnju ostale žičane robe (ekseri, zakovice, pletena žičana roba i sl.):
– za izvlačenje žica, za površinsku obradu žica, za izradu profilne i srebrne žice, za usukivanje žice, za namotavanje žice, za izradu omči i za izradu čelične užadi 10
– za usukivanje žice i použavanje užadi i za použavanje
vlaknastih uložaka
8,3
3) Oprema za proizvodnju vijaka, elektroda, lanaca i žičanih uložaka; za pletenje i tkanje žica; za izradu žičanih opruga i jezgra za preradu žice:
– za hladno i toplo predenje vijaka, navrtki i zakovica za pripremu i proizvodnju elektroda, za izradu lanaca postupkom toplog kovanja; za elektrootporno zavarivanje i žičano pletivo, za bodljikavu žicu i za žičane opruge; za termičku i hemijsku obradu površina žice i žičanih proizvoda 10
– za izradu i doradu vijaka i elemenata; za izradu lanaca postupkom savijanja i zavarivanja; za ravnanje žice; za izradu eksera; za pletenje i tkanje žice; za duženje žice i za izradu žičane galanterije 12,5
– za savijanje žice 8,3
4) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju kablova i
provodnika, žice, vijaka, zakovica i druge žičane robe
11
45. Oprema za izradu metalnih građevinskih i ostalih metalnih konstrukcija:
– za izradu delova metalnih konstrukcija (mostova, indu
strijskih hala, rezervoara i sl.)
12,5
– za termičku i drugu obradu metalnih konstrukcija (peći za kaljenje, kovačke peći, elektropeći, peći za topljenje metala, parni kotlovi i sudovi pod pritiskom) 10
– za rezanje, savijanje i lemljenje konstrukcija 10,5
– ostala oprema 11
46. Oprema za proizvodnju metalnih proizvoda za široku potrošnju (metalno posuđe, pribor i aparati, metalni nameštaj
i sl):
1) Oprema za proizvodnju posuđa, pribora i ostale metalne robe za široku potrošnju;
– za proizvodnju posuđa i pribora za nanošenje i izvlačenje emajla 12
– ostala oprema 10
2) Oprema za proizvodnju štednjaka, metalne ambalaže, metalnog nameštaja, šivaćih mašina i ostalih proizvoda za široku potrošnju od metala:
– mašine, uređaji i postrojenja 11
– instrumenti, pribor i aparati 14,3
– ostala oprema 7
47. Oprema za proizvodnju energetskih, građevinskih i rudarskih mašina i uređaja:
– za pripremu materijala i za presovanje i oblikovanje 10
– za sečenje i savijanje limova i cevi i za uobličavanje,
valjanje i izvlačenje delova
12,5
– za sklapanje delova za zavarivanje i za ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta, kao i za peskarenje i finu obradu
proizvoda
15
– strugovi sa programskim upravljanjem, peći za tehnološko zagrevanje i pneumatski, hidraulični i električni aparati i uređaji 20
– ostala oprema 14,3
48. Oprema za proizvodnju mašina za obradu metala i za proizvodnju ostalih mašina i uređaja (bez električnih i poljoprivrednih mašina):
– za rezanje, sečenje, abrazivnu i erozivnu obradu metala i za obradu metala skidanjem strugotina, sa ručnim upravljanjem; hidraulične, stubne i ostale prese i automatizovani sistemi za oblikovanje predmeta iz limenih traka i profilisanih materijala; za kovanje metala; za obradu metala i drugih materijala deformacijom, sa ručnim upravljanjem 10
– za obradu metala skidanjem strugotina, glodanjem i
rušenjem
7,5
– strugovi, bušilice, glodalice i brusilice sa numeričkim
upravljačem
12,5
– za obradu metala i manipulaciju, sa numeričkim upravljanjem; ekscentar-prese, polužne, zavojne i laktaste prese 16,5
– ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju mašina za obradu metala i za proizvodnju ostalih mašina i uređaja 11
49. Oprema za proizvodnju poljoprivrednih mašina:
– frikcione testere za odsecanje materijala i za sečenje materijala; mašine za savijanje cevi, za probijanje i konturno sečenje lima; komorne peći sa tečnim i gasovitim gorivom; revolver-strugovi za obradu metala i horizontalne bušilice i glodalice za obradu materijala, sa numeričkim upravljanjem; vazdušni čekići za zakivanje; oprema za osnovno i finalno bojenje
prskanjem i nanošenjem galvanskih prevlaka; oprema za
montažu delova i funkcionalno ispitivanje sklopova
12,5
– kružne i okvirne testere i makaze za sečenje materijala; mašine za ravnanje i savijanje limova, traka i profila; poluautomatski strugovi za obradu metala; kopirne glodalice i glodalice za izradu zupčanika; oprema za lemljenje i zavarivanje; mašine za peskarenje, montažu i ispitivanje proizvoda; mašine za odmotavanje, sečenje i savijanje traka i ostale mašine za proizvodnju točkova 10
– mehaničke hidraulične mašine i prese za sečenje i presavijanje lima; protočne, komorne i jamske elektropeći za tehničku obradu materijala; revolver i ostali strugovi za obradu metala i rezanje navoja; viševretene i horizontalne brusilice i glodalice za obradu metala; alatne glodalice i glodalice za izradu navoja; rendisaljke za zupčanike, brusilice za spoljno i unutrašnje bušenje i za oštrenje alata; mašine za elektroforetsko i elektrostatično bojenje i pranje delova; uređaji za ispitivanje kočnice i hidraulične i pneumatske instalacije 8
– makaze za sečenje gredica i profilisanih šipki; ekscentar-prese, kolenaste prese i hidraulične prese za obradu metala; pređe za izradu sita; komorne peći sa obrtnim dnom, kovačke prese, prese za krzanje i frikcione prese za obradu metala; vazdušni čekići i čekići sa protivudarnim dejstvom; mašine za indukciono kaljenje; univerzalni i kopirni strugovi za obradu metala; spone stubne, višestubne i radijalne bušilice za obradu metala; horizontalne, vertikalne i univerzalne glodalice za obradu metala; horizontalne i vertikalne kratkohodne i dugohodne rendisaljke; brusilice za ravno brušenje, za brušenje bez šiljaka i za unutrašnje i spoljno provlačenje; prese za zakivanje pri spajanju delova; vertikalne i horizontalne glodalice i bušilice; mašine za razvlačenje, profilisanje i doterivanje
naplataka
7
– ostala oprema 10
50. Oprema za proizvodnju i opravku šinskih vozila:
– za proizvodnju električnih, dizel-električnih i drugih
lokomotiva
11,5
– za proizvodnju železničkih i tramvajskih kola i za
proizvodnju delova za železnička i tramvajska kola
11
– za opravku lokomotiva, železničkih i tramvajskih kola 12,5
– ostala oprema 10
51. Oprema za proizvodnju drumskih vozila, delova i pribora za drumska vozila:
– prese za oblikovanje i obradu materijala za drumska vozila 5
– alatne mašine (strugovi, bušilice i brusilice, rendisaljke,
glodalice, testere i dr.)
15
– peći i ostala oprema za termičku obradu materijala 6,5
– oprema za transport u procesu proizvodnje i za zavarivanje sklopova i delova 14,3
– za ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta sklopova i delova i za montažu delova 20
– kabina za farbanje i za dopremanje boja 10
– za nanošenje boja i laka 20
– ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju drumskih vozila i delova za drumska vozila 16,5
52. Oprema za proizvodnju aviona i avionskih motora, heli
koptera i ostale opreme za vazdušni saobraćaj:
– za oblikovanje u grubu obradu materijala (prese) 8
– alatne mašine 16,5
– za termičku obradu materijala 10
– za zavarivanje sklopova i delova 14,3
– za ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta sklopova i delova i za montažu sklopova i delova 25
– za tapaciranje, farbanje i lakiranje 20
– ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju aviona i
helikoptera i ostala oprema za vazdušni saobraćaj
15
53. Oprema za proizvodnju brodova i ostalih plovila za pomorski, rečni i jezerski saobraćaj:
1) Postrojenja:
– za centralno grejanje, za sušenje, sačmarenje i bojadisanje, limova i profila, za regeneraciju livničkog peska i za izradu panela 10
– za prečišćavanje vode 7
2) Uređaji:
– za porinuće brodova i okretaljke 20
– za numeričko rezanje limova i profila i oprema ispitnih
stanica
10
– za ispitivanje pogonskih i ostalih motora za brodove 8
– za automatsko zavarivanje, samohodne dizalice i samohodne platforme 12,5
– za savijanje i oblikovanje limova 7
– ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju brodova i
ostalih plovila
8
54. Oprema za proizvodnju električnih mašina, aparata i uređaja:
1) Oprema za rezanje, sečenje, abrazivnu i erozivnu obradu metala:
– za rezanje traka i limova 10
– za abrazivnu i erozivnu obradu metala 20
2) Alatne mašine i ostala oprema za obradu metala sa ručnim upravljanjem:
– teške alatne mašine (strugovi, bušilice, glodalice, brusilice i dr.) sa preko 20 tona mase 7,5
– lake alatne mašine (strugovi, bušilice, glodalice, brusilice i dr.) i mašine za obradu rendisanjem i za provlačenje i završnu obradu metala 10
– automati za obradu metala skidanjem strugotina i za izradu zupčanika 12,5
3) Alatne mašine i ostala oprema sa numeričkim upravljanjem i programerima:
– strugovi, bušilice, glodalice, centri obrade, brusilice 12,5
– manipulatori, roboti, transfer-linije, mašine za obradu izolacionog materijala, mašine za bandažiranje i balansiranje i za termičku obradu materijala i obradu ultrazvukom 16,5
4) Oprema za obradu metala i drugog materijala deformacijom i za lakiranje, farbanje, odmašćivanje i plastifikaciju:
– prese, čekići i ostala oprema za oblikovanje predmeta iz limenih traka i profila za lakiranje, impregnaciju, sušenje, pranje, odmašćivanje, farbanje, plastifikaciju, vakuumiranje
i montažu
10
– za galvanizaciju 12,5
5) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju električnih mašina, aparata i uređaja 16,5
55. Oprema za proizvodnju elektronskih i telekomunikacionih uređaja, radio i TV prijemnika i elektroakustičnih aparata
i uređaja:
1) Postrojenja:
– za pasivne i aktivne elektronske komponente za proizvodnju magnetofona 20
– za transformatore i za elektrotehniku 16,5
– za radio-prijemnike, TV prijemnike, električne gramofone, zvučnike i štampana kola, antene, mikrofone i sl. 14
2) Mašine:
– za obradu sa oduzimanjem materijala i obradu na osnovu elektroerozije 20
– za hladnu preradu limova i preradu plastičnih masa 14
3) Ostala oprema 14
56. Oprema za proizvodnju delova elektronskih aparata i uređaja:
1) Postrojenja:
– difuzne peći, za montažu poluprovodnika, za merenje, za obeležavanje i pakovanje poluproizvoda 14
– za klimatizaciju i specijalne fluide i za pečenje otpadnih pločica 10
2) Uređaji:
– za foto-maske i foto-procese, za izradu tonskih filmova i ostalih filmova za mikrohemijske procese i za procesno
merenje i kontrolu poluproizvoda
14
– za kontrolu poluproizvodnih komponenti, za galvansku zaštitu komponenti, za proizvodnju srebrne paste, za proizvodnju frite i za proizvodnju keramičkih kondenzatora 12,5
3) Za izvlačenje i mehaničku obradu materijala i za zavarivanje kontakata 12
4) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju delova
elektronskih aparata i uređaja
11
57. Oprema za proizvodnju komunikacionih uređaja i aparata:
1) Postrojenja i uređaji:
– za kućne centrale, faksimile uređaja i elektromehaničkih
elemenata
20
– za proizvodnju telefonskih centrala i telefonskih aparata 15,5
2) Mašine:
– za obradu sa oduzimanjem materijala i obradu na osnovu elektroerozije 20
– za hladnu preradu metalnih limova i za preradu plastičnih masa 14
3) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju komunikacionih uređaja i aparata 16,5
58. Oprema za proizvodnju merne i regulacione opreme, sredstva za upravljanje i automatizaciju u industriji i saobraćaju:
1) Postrojenja i uređaji:
– za električne satove i stepenišne automate 20
– za kontaktne satove i vremenska brojila, za preklopne
časovnike i mrežno-tonske komandne prijemnike
16,5
2) Mašine:
– za obradu sa oduzimanjem materijala i obradu na osnovu elektroerozije 20
– za hladnu preradu metalnih limova i za preradu plastičnih masa 14
3) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju merne i
regulacione opreme
15,5
59. Oprema za proizvodnju termičkih aparata, rashladnih aparata i uređaja, aparata i uređaja za pranje i sušenje i ostalih aparata za domaćinstvo (električni mlinovi, mešalice, za brijanje i šišanje i sl.):
1) Postrojenja i uređaji:
– za programatore, usisivačke jedinice i električne fenove 20
– za aparate za brijanje 33
2) Mašine:
– za obradu sa oduzimanjem materijala i obradu na osnovu elektroerozije 20
– za hladnu preradu metalnih limova i preradu plastičnih masa 14
3) Ostala oprema 20
60. Oprema za proizvodnju elektroinstalacionog materijala, proi
zvodnju sijalica i luminiscentnih cevi, proizvodnju akumulatora i galvanskih elemenata i proizvodnju nepomenutih električnih proizvoda:
1) Postrojenja:
– za pripremu anodne i katodne mase i baterije, za auto-diname i alternatore, za naponske regulatore, magnetne
upaljače, kaleme i releje
20
– za džepne svetiljke, zapalne i žarilne svećice 16,5
– za baterije i auto-sijalice i galvanski primarne elemente 14
2) Mašine:
– za preradu masa 14
– ostale mašine 20
3) Ostala oprema 14
61. Oprema za proizvodnju hemikalija, veštačkih đubriva, pla
stičnih masa, hemijskih vlakana, eksploziva i tehničkih gasova:
1) Za proizvodnju baznih hemikalija i petrohemikalija (petrohemikalije, organske i neorganske kiseline, neorganske baze i soli, hloroalkalni proizvodi, oksidi, alkoholi i ekstrakti); za proizvodnju veštačkih đubriva; za proizvodnju plastičnih masa i za ubrizgavanje plastičnih masa, za proizvodnju celuloznih i sintetičkih vlakana i za proizvodnju eksploziva 12,5
2) Za proizvodnju farmaceutskih sirovina 16,5
3) Za tehničke gasove:
– za proizvodnju tehničkih gasova 14,3
– za smeštaj i čuvanje tehničkih gasova do isporuke 8
4) Ostala (nepomenuta) oprema:
– mašine, uređaji i postrojenja 11
– aparati, instrumenti, pribori 10
62. Oprema za proizvodnju lekova i farmaceutskih materijala:
– postrojenja, uređaji i mašine za proizvodnju sirovina, destilaciju i sterilizaciju, razmeravanje, punjenje i pakovanje
lekova, ekstraktori, kotlovi i sušionice
16,5
– mlinovi, centrifuge, mešalice, filtri i ostala oprema u
proizvodnji lekova i sanitetskog materijala
14,3
63. Oprema za proizvodnju sredstava za pranje i kozmetičkih preparata i za proizvodnju sredstava za zaštitu bilja:
– za proizvodnju sredstava za pranje i kozmetičkih preparata 16,5
– za proizvodnju sredstava za zaštitu bilja 12,5
– ostala (nepomenuta) oprema 14,3
64. Oprema za proizvodnju premaznih sredstava, oprema za preradu plastičnih masa i ostalih proizvoda hemijske industrije:
– za proizvodnju premaznih sredstava 12,5
– za preradu plastičnih masa i za preradu ostalih hemijskih proizvoda 12,5
– za proizvodnju čađi 12,5
– ostala (nepomenuta) oprema 14,3
65. Oprema za proizvodnju i preradu kaučuka:
– za proizvodnju (izradu) gumenih smesa i regeneratora 12,5
– za izradu guma za vozila 11
– za izradu ostalih gumenih proizvoda 10
– za konfekcioniranje i vulkanizaciju gumenih proizvoda 14,3
– kalupi za vulkanizaciju 25
– ostala (nepomenuta) oprema 14,3
66. Oprema za proizvodnju naftnih derivata:
– za proizvodnju benzina, špiritusa i petroleja 12,5
– za proizvodnju motornih i ostalih tehničkih ulja i masti 11
– za proizvodnju ostalih naftnih produkata (parafina, bitumena, vazelina i dr.) 10
– ostala (nepomenuta) oprema 14,3
67. Oprema za proizvodnju građevinskog materijala:
1) Oprema za kreč i gips 7
2) Oprema za proizvodnju cementa:
– peći, mlinovi i drobilice, naprave za homogenizaciju,
transportne i dozirne i za pakovanje cementa
7
– sušare, ložišta, elektrofiltri i ostali filtri, komandni i signalni ormari, kompresori i kranovi 10
– mobilna mehanizacija za lomljenje kamena, za klasiranje materijala za mlevenje i za rušenje opeke 16,5
– ostala oprema 8
3) Oprema za proizvodnju cigle, blokova i crepa:
– peći, mlinovi i drobilice za pripremu, transport i doziranje materijala 11
– za finalnu izradu cigle, crepa i blokova 12,5
– ostala oprema 10
4) Oprema za proizvodnju azbestno-cementnih proizvoda:
– za proizvodnju azbestno-cementnih cevi i ploča, prese, štancle i autoklavi i čelični modeli za azbestno-cementne cevi 7
– za doziranje azbestno-cementnih proizvoda, čelični modeli za azbestno-cementne ploče, vakuum-pumpe i kompresori 14,3
– komandni i signalni ormari, kranovi i liftovi i oprema za regulaciju procesa 10
– ostala oprema 12,5
5) Oprema za proizvodnju ostalog građevinskog materijala:
– za proizvodnju prefabrikovanih građevinskih elemenata 10
– za proizvodnju bitumenske mase i emulzije, krovne lepenke, bitumenskog papira, bitumenske jute i drugog bitumenskog materijala 11
– ostala oprema 12
68. Oprema za proizvodnju rezane drvene građe i ploča:
1) Oprema za proizvodnju rezane građe:
– za pripremu, sortiranje i transport trupaca; višelisne pile za dvostrano krojenje i za jednolinijske sortirnice 12,5
– za uzdužno, poprečno i kružno rezanje, pranje i krojenje (rezane vrste jednolisnih pila); za sortiranje i egaliziranje građe; za pripremu i obradu građe 9
– za sušenje i pakovanje rezane građe 8,5
2) Oprema za proizvodnju furnira i šperploča:
– za pripremu i transport materijala 12,5
– za proizvodnju ljuštenog furnira i šper-ploča; za sušenje furnira i za presovanje (oblikovanje) ploča 11
– za obradu suvog furnira, za manipulaciju i deponovanje furnirskih rolni; za pripremu i transport lepila i nanošenje lepila; za spajanje furnira i ploča i za obrezivanje furnira i ploča 10
3) Oprema za proizvodnju panel-ploča:
– za proizvodnju površinskog i ljuštenog furnira, za sušenje i spajanje furnira; za sastavljanje slojeva, presovanje i obradu ploča i za pripremu i održavanje alata 8
– za obradu sirovog i suvog furnira i za manipulaciju i
deponovanje furnirskih ploča 10
4) Oprema za proizvodnju lesonit-ploča i ploča i iverica:
– za proizvodnju i deponovanje sečki; za transport sirovina; za termičku obradu ploča i za navlažavanje ploča 12,5
– za formiranje traka i za proizvodnju i sortiranje iverica za pripremu, transport i nanos lepila; za presovanje, brušenje, rashlađivanje i raskrajanje ploča; za formiranje i finalnu obradu sirovih ploča i za pripremu i održavanje alata u
procesu rada
11
– za sušenje ploča 8,3
5) Oprema za impregnaciju (hemijsku preradu) drveta:
– za impregnaciju jamskog drveta i železničkih rezanih i
tesanih pragova
14
– za impregnaciju ostalog rezanog i oblog drveta 12
b) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju rezane građe i ploča 10
69. Oprema za proizvodnju finalnih proizvoda od drveta:
1) Oprema za proizvodnju nameštaja, ambalaže, građevinskih elemenata i ostalih proizvoda od drveta:
– testere (bočne i kružne), rendisaljke, oštrilice za noževe i oštrilice za kružne testere
– bušilice, brusilice, mašine za nanošenje laka, mašine za furniranje ivica i oštrilice 14,3
– glodalice, pištolji za lak i mašine za furniranje 16,5
– za krojenje furnira i nanošenje lepka, za nalivanje laka, strugovi, rendisaljke, ekshansterski uređaji, montažne sušare i perionice 16
– automatske prese, mešalice za lepak, tuneli za sušenje laka, korpus-prese, pneumatski stolovi i transporteri u procesu rada 8,3
– višeetažne prese, prese za hladno presovanje, zidane sušare i perionice 6,5
2) Oprema za proizvodnju tapetarskih proizvoda:
– programirane šivaće mašine 20
– industrijske šivaće mašine i šivaće mašine bez programera i krojači sunđera 14,3
– mašine za krojenje i mašine za prošivanje rubova 12,5
– mašine za prošivanje tapetarskih elemenata, za sečenje
tekstila, za krojenje i drobljenje sunđera
11
– za odmotavanje štofa, za presvlačenje jastuka i ostala
presvlačenja
8,3
– za prišivanje dugmadi 7
3) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju finalnih
proizvoda od drveta
11
70. Oprema za proizvodnju celuloze i papira:
1) Oprema za proizvodnju celuloze:
– za obradu i sečenje drveta i pripremu ostalog materijala 10
– za proizvodnju drvenjače (mlinovi za masu, prečistači, brusači) i za proizvodnju celuloze (mešalice, kotlovi, peći, regulatori, odvijači vode i sušionice) 8
2) Oprema za proizvodnju papira, kartona i lepenke:
– za izradu i glačanje papira, kartona i lepenke 8
– za rezanje i namotavanje papira i za proizvodnju kartona 9
3) Oprema za preradu papira:
– za proizvodnju vreća, proizvodnju i premotavanje rolni i za rezanje i obrezivanje papira 12,5
– za proizvodnju papirne, kartonske i talasaste kartonske
ambalaže i za proizvodnju papirne i papirne higijenske
konfekcije
20
4) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju celuloze,
drvenjače i papira
14,3
71. Oprema za proizvodnju tekstilnog prediva i tkanina i za
proizvodnju gotovih tekstilnih proizvoda:
1) Oprema predionica:
– za predionice vlakana za pripremanje, čišćenje, grebenanje, češljanje, pretpredenje, predenje, ispitivanje kvaliteta i kontrolu vlakana i sl., za proizvodnju sintetičkih vlakana i filamenta (priprema mase za predenje, stvaranje vlakana i filamenta, obrada vlakana i filamenta, ispitivanje i kontrola u proizvodnji) 7
– za doradu sintetičkih vlakana i filamenta (lepljenje vlakana na filament-pređu, zalepljivanje vlakana jednih na druge, vrtloženje vlakana sa filament-pređom, obavijanje vlakana filament-pređom) 6,5
– za pripremu vune za predenje (tegljenje, pranje, bojenje, mešanje, sušenje); za predenje vune; za preradu pređe, za testuriranje i končanje; za obradu vlaknaste pređe i za ispitivanje i kontrolu kvaliteta u proizvodnji 12
2) Oprema za proizvodnju sirovih tkanina i doradu tkanina (tkani i netkani tekstil):
– za premotavanje i čišćenje prediva; za osnivanje, za skro
bljenje, za pripremu skrobne mase, za odlaganje valjaka, za
uvlačenje, vezenje i umetanje lamela, za nametanje potke i čišćenje cevki i pripremu za tkanje traka
10
– za lister i žakard (čunkovi, povlačni čunkovi, projektili, šipkasti hvatač, tračni hvatač, pneumatske sapnice, hidraulične sapnice, kombinovani sistemi, kolone nosača, potke, kružne tkalačke mašine, specijalne tkalačke mašine, tkalačke mašine za beskonačno tkanje sa čunkovima i iglama, ručne tkalačke mašine); za nadovezivanje osnove; za pregled, čišćenje i slaganje tkanina i za bušenje i vezenje karata 8,3
– za suvu i mokru apreturu, kao i za ostalu doradu tkanina; za proizvodnju slojevitog materijala; za pregled, dubliranje i ađustažu gotovih tkanina; za beljenje, bojenje, mercerizovanje, štampanje, pripremu boja i štamparske mase 6,5
3) Oprema za proizvodnju trikotaže i čarapa:
– za proizvodnju pletene robe; za proizvodnju zavojnog materijala; za proizvodnju čipke i veza i za proizvodnju trikotaže 10
– za proizvodnju veziva; za beljenje, bojenje, štampanje i pripremu boje za štamparsku masu; za suvu i mokru apreturu i za ostalu doradu trikotaže i čarapa 8,3
4) Oprema za proizvodnju konfekcije:
– za pripremu; za krojenje; za šivenje (obične šivaće više iglene i specijalne šivaće mašine, automatske i agregatne šivaće mašine i razna pomagala pri šivenju); za doradu i ađustažu (parni sudovi i parne prese, elektroprese, transportni uređaji) 12,5
– za peglanje, pakovanje i štampanje etiketa za konfekciju 10
5) Oprema za pozamanteriju, vezenje, krepiranje i izradu
tuljaka, šešira i bereta:
– za teksturiziranje i prepletanje sa šetalicama; za mešanje i čišćenje životinjskih dlaka; za oblikovanje, fircanje, valjanje i ribanje životinjskih dlaka tuljaka; za oblikovanje, ribanje, presovanje, izradu oboda i obrezivanje šešira i bereta svih
vrsta
12,5
– za bojenje i beljenje traka i čipki za namotavanje kalema, dodavanje zavoja, doradu traka i za vezenje, končanje, bušenje i obnavljanje karata, za obrezivanje vezenih tkanina; za
popravljanje grešaka i navijanje dubina za čunkove
10
– za odmotavanje gumenih niti i ostale mašine za pozamanteriju, vezenje, krepiranje i izradu tuljaka, šešira i bereta 8,3
6) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju tekstilnog prediva i tekstilnih tkanina i za proizvodnju gotovih tekstilnih proizvoda 11
72. Oprema za proizvodnju kože i krzna, za proizvodnju kožne obuće, kožne galanterije i kožne i krznene konfekcije:
– za preradu kože (krupne svinjske, sitne) i za preradu krzna 11
– za izradu, sastavljanje i šivenje gornjih delova obuće, za izradu galanterije i konfekcije, za brizganje i vulkanizaciju obuće i delova obuće 10
– za isecanje delova za obuću, galanteriju i konfekciju 8,3
– za obradu donjih delova, sastavljanje i dovršavanje kožne obuće 12,5
– ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju kožne obuće, kožne galanterije i kožne, krznene konfekcije 11
73. Oprema za obavljanje delatnosti prehrambene industrije, proizvodnje pića i proizvodnje stočne hrane:
1) Oprema za silosnu, mlinsku i pekarsku industriju i
industriju testenina:
– za čišćenje i pripremanje žitarica 10
– za mlevenje žitarica 5
– za smeštaj brašna u siloćelije i pripremanje za proizvodnju hleba i peciva 7,7
– za smeštaj, preradu, ambalažiranje, pripremanje, prihvatanje i obradu sirovina i testenina i za pečenje, skladištenje i
pakovanje hleba i peciva
12,5
2) Oprema za preradu voća, povrća i grožđa:
– za pripremu, izradu i razlivanje rastvora i za pogonsku
kontrolu tehničkog procesa
16,5
– za pripremu i punjenje, zatvaranje i pakovanje gotovih proizvoda i za konzerviranje proizvoda 10
– za koncentraciju, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda; za sušenje, hlađenje i zamrzavanje proizvoda od voća, povrća i grožđa 7,5
3) Oprema za proizvodnju, preradu i konzerviranje mesa:
– za proizvodnju mesa i za primarnu obradu stoke za klanje; za pakovanje, za hlađenje i smrzavanje mesa 10
– za rasecanje, usitnjavanje i soljenje mesa i za pogonsku
kontrolu
12,5
– za preradu i konzerviranje mesa i za termičku obradu
proizvoda od mesa
8,3
4) Oprema za preradu i konzerviranje ribe:
– za ulov ribe 20
– za preradu ribe, preradu ribljeg brašna i doradu proizvoda od ribe 14,3
– za pakovanje i omotavanje ribljih konzervi 10
5) Za preradu i konzerviranje mleka:
– za hlađenje, prevoz i prijem mleka, pasterizaciju, steriliza
ciju i za sve vrste ambalažiranja mleka, mlečnih proizvoda i sladoleda, za industrijsku proizvodnju sladoleda i smrznutih mlečnih proizvoda
14,3
– za proizvodnju sireva i topljenje sireva i za proizvodnju maslaca i mleka u prahu 12,5
– za skladištenje mleka i mlečnih proizvoda 11
6) Oprema za proizvodnju šećera:
– za istovar, uskladištenje i plevljenje repe, za sušenje i
skladištenje
7
– za čišćenje, zagrevanje i uparavanje soka i sirupa 6
– za ekstrakciju soka i za proizvodnju kreča i krečnog mleka 6,5
– za centrifugiranje šećera 10
7) Oprema za proizvodnju konditorskih proizvoda:
– za proizvodnju bombona, kakao-proizvoda, keksa i ostalih srodnih proizvoda 10
– za pakovanje bombona, kakao-proizvoda, keksa i ostalih proizvoda 12,5
8) Oprema za proizvodnju ulja i masti:
a) Oprema za pripremu i presovanje semena i ekstrakciju ulja:
– ljuštilice, mlinovi za drobljenje i dobijanje ljuspica i za mleveni materijal i za grubo i fino prečišćavanje sirovog ulja; za otparivanje rastvarača, zagrevanje, sušenje i hlađenje sačmi i za destilaciju rastvora ulja i za obnavljanje rastvora 8,3
– hermetički i ostali transporteri za ekstrakciju ulja 20
b) Oprema za rafinisanje, punjenje i pakovanje ulja:
– za predrafinaciju i neutralizaciju ulja; za proizvodnju i preradu masnih kiselina; za proizvodnju plastičnih boca i
zatvarača i za pranje ambalaže, etiketiranje i pakovanje ulja
10
– za beljenje, hlađenje i dezodorizaciju ulja (otklanjanje mirisa ulja) 8,3
9) Oprema za proizvodnju margarina, masti, majoneza i
proteina:
– za proizvodnju i skladištenje vodonika; za pripremanje dodataka, predsmesa i smesa; za kristalizaciju i za manipulaciju 8,3
– za skladištenje sirovina i dodataka, ambalažiranje,
proizvodnju brašna, griza i strukturiranog proteina
11
10) Proizvodnja skroba, skrobnog sirupa, dekstrina, začina i kavovina:
– za proizvodnju skroba 10
– za izradu prerađevina od skroba i za proizvodnju začina, kvasca, kavovina i drugih sličnih proizvoda 7
11) Oprema za proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića:
– za mešanje sirovina, za odležavanje i doradu sirovina, za kuvanje, filtriranje i lagerovanje 7
– za depaletizaciju, za pranje, sušenje, pakovanje, špricanje i izduvavanje vazduha i za raspakivanje 10
– za centrifugalne i ostale pumpe u proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 14,3
12) Oprema za proizvodnju alkoholnog, voćnog i vinskog sirćeta:
– generatori i acetatori 5
– ostalo 20
13) Oprema za proizvodnju mineralnih voda:
– dubinske pumpe za mineralnu vodu, pumpe za običnu vodu i kompresori za vazduh 10
– ostale pumpe za mineralnu vodu 20
– oprema za punjenje flaša i oprema ispravljačkih stanica 11
14) Oprema za proizvodnju stočne hrane:
– za prijem i čišćenje sirovina za finalizaciju proizvoda i za prečišćavanje 12,5
– za meljavu, mešanje i dodavanje tečnih materijala, za
granulisanje, pakovanje i otpremanje
11
– za sušenje zrna i zelene krme 14,5
– za preradu otpadaka 14
15) Ostala (nepomenuta) oprema za vršenje prehrambene
industrije, proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i
proizvodnju stočne hrane
14,3
74. Oprema za proizvodnju i preradu duvana:
– za sušenje, obradu i fermentaciju sirovog duvana (sušare, stolovi za razlistavanje i kondicioniranje); prese za baliranje duvana; za nizanje duvana; za vlaženje duvana u balama; za presovanje i rezanje duvana; za izradu filter-cigareta; za pa
kovanje cigareta; za izradu filter-štapića i za duvanske folije
10
– za razlistavanje, sortiranje, mešanje i sušenje i za odvajanje rebra od lista duvana i dotur rezanog duvana 8,3
– filtri i ventilatori 16,5
– ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju i preradu
duvana
12,5
75. Oprema za vršenje grafičke delatnosti:
– za slaganje slova, za livenje pojedinačnih slova za matrični slog, za izradu forme za visoku štampu, za izradu forme za dubinsku štampu; rotacione mašine za mehanografske obrasce u visokoj štampi, dubokoj štampi i ofset-štampi; rotacione mašine za mehanografske obrasce, mašine za savijanje i perforiranje, knjigovezačke mašine i ostale mašine za ručnu
slagačnicu i prelom
9
– za livenje redova za slaganje pojedinih slova i livaće mašine, za stereotipiju, rotacione mašine (za visoku štampu, duboku štampu i ofset-štampu) 8
– fotoslagaće mašine, mašine za kopiranje i izradu fotopolimerne forme, mašine za izradu forme za ravnu štampu, mašine za izradu forme za duboku štampu, fotografski, uređaji za snimanje, reprodukcione kamere, reprofotografski i elektronski uređaji za selekciju boja 10
– ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje grafičke
delatnosti
11
76. Oprema za proizvodnju gramofonskih ploča i zvučnih kaseta:
– automatske i poluautomatske prese za long-plej ploče, mlinovi i električni uređaji za hlađenje tehnološke vode, bušilice, strugovi i rezači 10
– mikseri, eho-uređaji, frekventni analizatori, ofset-mašine, automatske prese za singl-ploče, ekstruderi, sušare za etikete, mašine za štampanje etiketa za galvanizaciju i za poliranje 12
– za snimanje i konfekcioniranje kaseta, jamski filtri, aparati za destilaciju i brusilice 20
– mašine za pakovanje i studijski magnetofoni 14,3
– ostala (nepomenuta) oprema 12,5
77. Oprema za vršenje ostalih delatnosti iz oblasti industrije:
– oprema radionica za opravku i održavanje opreme 12,5
– oprema za ispitivanje i kontrolu kvaliteta sirovina i drugih materijala, poluproizvoda, delova i gotovih proizvoda
(laboratorijska oprema) za istraživačko-razvojni rad
14,3
– oprema za proizvodnju školskih učila i školskog pribora 11
– oprema za proizvodnju fiskulturnih rekvizita i sprava 10,5
– oprema za proizvodnju šibica 10
– oprema za proizvodnju nakita 11
– oprema za proizvodnju dečjih igračaka 10
– oprema za proizvodnju naočara, ortopedskih sprava i pribora 12,5
– oprema za proizvodnju filmova (filmska industrija) 12,5
– oprema za proizvodnju ostalih industrijskih proizvoda (veštačkog cveća, abažura, privezaka, četaka i metli, metalnih i gumenih pečata i dr.) 10
V. OPREMA ZA VRŠENJE DELATNOSTI IZ OBLASTI
POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I ŠUMARSTVA
78. Oprema za vršenje delatnosti ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i za pružanje poljoprivrednih usluga:
1) Mašine i oruđa za osnovnu obradu zemlje:
– traktori dvoosovinski (točkaši i guseničari) 14,3
– traktori jednoosovinski 16,5
– plugovi, tanjirače i podrivači 13,5
– uređaji, pribor i aparati koji kao priključci traktora ili drugih poljoprivrednih mašina, služe za osnovnu obradu zemlje 12,5
2) Mašine i oruđa za dopunsku obradu zemlje:
– frezeri i ostale stvari opreme za drobljenje i usitnjavanje zemlje 20
– valjci, drljači i ravnjači, kao i sitnilice biljnih ostataka i
ostala oprema za pripremu setve
12,5
– uređaji, pribor i aparati koji, kao priključci traktora ili drugih poljoprivrednih mašina, služe za dopunsku obradu zemlje 11
3) Mašine i oruđa za setvu, negu i zaštitu useva:
– prskalice, atomizeri i zaprašivači 20
– sejalice i sadilice 14,3
– rasturači veštačkih đubriva 20
– rasturači stajskog đubriva 16,5
– kopačice i kultivatori 15
– uređaji, pribor i aparati, koji kao priključci traktora ili drugih poljoprivrednih mašina, služe za setvu, negu ili zaštitu useva 15,5
4) Mašine i oruđa za žetvu i berbu useva:
– kombajni samohodni 15
– kombajni za berbu grožđa 12,5
– kombajni i ostali berači, vučeni 11
– žetelice, vadilice, sekači, vršilice, kosačice, grabulje,
senoprevrtači, prese i elevatori
13
– uređaji, pribor i aparati koji kao priključci poljoprivrednih mašina, služe za žetvu i berbu useva 14,3
5) Mašine i uređaji za čišćenje, sortiranje i pakovanje (selektori, trijeri, vetrenjače, sortirači, ljuštilice, krunjači, mašine za pakovanje, kvasilice i aspiratori) poljoprivrednih proizvoda 9
6) Mašine i uređaji za spremanje i raznošenje stočne hrane:
– sečke i prekrupači 12,5
– mešalice i doturači stočne hrane 9
– hranilice i pojilice 10
– uređaji, pribor i aparati koji služe za spremanje ili
raznošenje i doturanje stočne hrane radi ishrane stoke
12,5
7) Ostala (nepomenuta) oprema za vršenje delatnosti ratarstva, voćarstva i vinogradarstva i za pružanje poljoprivrednih usluga 12,5
79. Oprema za vršenje delatnosti stočarstva:
– muzilice, cisterne i ostala oprema za čuvanje i transport
mleka i hladnjaci za mleko
12,5
– oprema za ishranu i pojenje stoke u štalama i na pašnjacima 13
– oprema za izđubrivanje u stajama 14,3
– mašine za šišanje ovaca i mašine za ceđenje meda 11
– inkubatori i grejalice (veštačke kvočke i ostalo) 14,3
– oprema za gajenje pčela, svilenih buba i ptica i za
proizvodnju meda, voska i sl.
15,5
– posude za smeštaj i opremanje stočne hrane, sa uređajima i aparatima, kao i ostala (nepomenuta) oprema za vršenje
delatnosti stočarstva
12,5
80. Oprema za vršenje delatnosti uzgoja i zaštite i iskorišćavanje šuma i uzgoj i lov divljači:
– motorne testere i ostali sekači 40
– specijalni šumski transporteri 20
– hidraulične dizalice i mehaničko
-električni utovarivači 16,5
– oprema za uzgoj i lov divljači 14,3
– ostala oprema 15
81. Oprema za uzgoj i tovljenje ribe 14,3
VI. OPREMA ZA VRŠENJE DELATNOSTI GRAĐEVI-
NARSTVA (GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA)
82. Oprema za zemljane i druge radove na gradilištima:
1) Bageri:
a) Bageri guseničari i bageri točkaši:
– snage motora do 75 kW 20
– snage motora od 75 kW do 150 kW 14,3
– snage motora preko 150 kW 11
b) Bageri gusenirači – sajlaši:
– snage motora do 75 kW 16,5
– snage motora od 75 kW do 150 kW 12,5
– snage motora preko 150 kW 10
2) Buldožeri:
a) buldožeri točkaši:
– snage motora do 150 kW 16,5
– snage motora preko 150 kW 12,5
b) Buldožeri guseničari:
– snage motora do 75 kW 20
– snage motora od 75 kW do 150 kW 14,3
– snage motora preko 150 kW 11
3) Utovarivači:
a) Utovarivači točkaši:
– snage motora do 75 kW 20
– snage motora od 75 do 150 kW 14,3
– snage motora preko 150 kW 12,5
b) Utovarivači guseničari:
– snage motora do 75 kW 16,6
– snage motora preko 75 kW 12,5
4) Ostala oprema za zemljane i druge radove pri otpočinjanju i završavanju rada na gradilištima 14,3
83. Oprema za spremanje materijala za gradnju:
1) Drobilice:
a) Čeljusne drobilice:
– čeljusne drobilice, kapaciteta do 30 t/h 12,5
– čeljusne drobilice, kapaciteta preko 30 t/h 10
b) Konusne (rotacione) drobilice:
– konusne drobilice, kapaciteta do 20 t/h 12,5
– konusne drobilice, kapaciteta preko 20 t/h 10
v) Udarne čeljusne drobilice i granulatori:
– udarne čeljusne drobilice, kapaciteta do 30 t/h 16,6
– udarne čeljusne drobilice, kapaciteta preko 30 t/h 12,5
– udarni granulatori, kapaciteta do 10 t/h 20
– udarni granulatori, kapaciteta preko 10 t/h 14,3
2) Mlinovi:
– čekićari, kapaciteta do 10 t/h 2 0
– čekićari, kapaciteta preko 10 t/h i šipkasti mlinovi,
kapaciteta do 20 t/h
16,6
– šipkasti mlinovi, kapaciteta preko 20 t/h 12,5
3) Sita:
a) Vibraciona:
– vibraciona sita, kapaciteta do 20 m3/h 20
– vibraciona sita, kapaciteta od 20 m3/h do 60 m3/h 14,3
– vibraciona sita, kapaciteta preko 60 m3/h 11
b) Rezonantna:
– rezonantna sita, kapaciteta do 60 m3/h 20
– rezonantna sita, kapaciteta preko 60 m3/h 14,3
4) Klasireri fine frakcije (dehidratori):
– klasireri, kapaciteta do 15 m3/h 16,6
– klasireri, kapaciteta preko 15 m3/h 12,5
– hidroseparatori (muljne pumpe sa hidrociklinom), kapaciteta do 10 m3/h i uređaji za pranje i pretpranje agregata,
kapaciteta do 30 m3/h
14,3
– hidroseparatori (muljne pumpe sa hidrociklinom), kapaciteta preko 60 m3/h i uređaji za pranje i pretpranje agregata,
kapaciteta preko 30 m3/h
20
5) Elementi – postrojenja za spravljanje betona:
a) Mešalice:
– mešalice, kapaciteta do 15 m3/h 20
– mešalice, kapaciteta od 15 m3/h do 30 m3/h 14,3
– mešalice, kapaciteta preko 30 m3/h 11
b) Doturači agregata:
– transporteri za cement, do 15 m3/h 20
– pužni transporteri za cement, preko 15 m3/h 14,3
– uređaj za odmeravanje agregata cementa i dodataka 16,5
6) Sudovi za cement za agregat i beton:
a) Silosi za cement:
– silosi za cement, sadržine do 60 m3 12,5
– silosi za cement, sadržine od 60 m3 do 100 m3 10
– silosi za cement, zapremine od 100 do 300 m3 8,3
– silosi za cement, zapremine preko 300 m3 6,6
b) Silosi za agregat:
– silosi za agregat, zapremine do 100 m3 12,5
– silosi za agregat, zapremine od 100 m3 do 500 m3 10
– silosi za agregat, zapremine preko 500 m3 8,3
v) Korpe za prenos betona (kranske):
– korpe za prenos betona, zapremine do 1m3 50
– korpe za prenos betona, zapremine od 1 do 3 m3 25
– korpe za prenos betona, zapremine preko 3 m3 16,5
g) Pretovarni silosi za beton:
– pretovarni silosi, zapremine do 3 m3 16,6
– pretovarni silosi, zapremine preko 3 m3 12,5
7) Pumpe za beton:
a) Klipne pumpe:
– klipne pumpe vučene, kapaciteta do 50 m3/h i klipne
auto-pumpe, kapaciteta do 50 m3/h
20
– klipne pumpe vučene, kapaciteta od 50 do 70 m3/h 16,6
– klipne pumpe vučene, kapaciteta preko 70 m3/h 12,5
– klipne auto-pumpe, kapaciteta preko 50 m3/h 14,3
b) Besklipne pumpe:
– besklipne auto-pumpe sa rotirajućim, planetarnim uređajem 20
– pneumatske pumpe (betonski top) 16,6
8) Asfaltne baze:
– asfaltne baze, kapaciteta do 100 t/h 12,5
– asfaltne baze kapaciteta preko 100 t/h 10
9) Ostala (nepomenuta) oprema za pripremanje materijala za gradnju 13
84. Oprema za prenos i prevoz materijala na gradilištima:
1) Damper-kiperi:
– pikolo-damperi, snage motora do 11 kW 20
– damper-kiperi, snage motora od 11 do 200 kW 14,3
– damper-kiperi, snage motora preko 200 kW 12,5
2) Skreperi:
a) Skreperi – elevatorski 16,6
b) Skreperi sa guračem:
– skreperi sa guračem, snage motora do 200 kW 14,3
– skreperi sa guračem, snage motora preko 200 kW 12,5
3) Grejderi:
– snage motora do 75 kW 20
– snage motora od 75 do 150 kW 14,3
– snage motora preko 150 kW 12,5
4) Vozila u građevinarstvu:
– auto-mikseri preko 150 kW 14,3
– auto-mikseri do 150 kW, auto-cisterne (za vodu i gorivo), dostavna i servisna vozila do 150 kW 20
– dostavna i servisna vozila preko 150 kW 16,6
5) Transportne trake:
a) Ravne trake:
– ravne trake, kapaciteta do 30 m3/h 16,6
– ravne trake, kapaciteta od 30 do 100 m3/h 12,5
– ravne trake, kapaciteta preko 100 m3/h 10
b) Rebraste trake:
– rebraste trake, kapaciteta do 30 m3/h 20
– rebraste trake, kapaciteta preko 30 m3/h 16,6
6) Elevatori:
a) Trakasti elevatori:
– trakasti elevatori, kapaciteta do 30 m3/h 20
– trakasti elevatori, kapaciteta od 30 do 100 m3/h 14,3
b) Lančani elevatori:
– lančani elevatori, kapaciteta do 30 m3/h 20
– lančani elevatori, kapaciteta preko 30 m3/h 14,3
7) Ostala (nepomenuta) oprema za prenos materijala na gradilištima 16,5
85. Oprema za izvođenje radova kod objekata nadzemne gradnje:
1) Mašine za sabijanje tla:
a) Pneumovaljci 16,7
b) Glatki valjci:
– glatki valjci statički – vučeni i glatki valjci, statički
samohodni, do 10 t
12,5
– glatki valjci statički – samohodni preko 10 t 10
– glatki valjci vibracioni – vučeni i glatki valjci vibracioni – samohodni, do 18 kW 16,5
– glatki valjci vibracioni – samohodni preko 18 kW 12,5
v) Ježevi:
– ježevi statički – vučeni 10
– ježevi statički – samohodni i ježevi vibracioni – vučeni 12,5
– ježevi vibracioni – samohodni 14,3
g) Vibro-ploče:
– vibro-ploče, snage motora do 10 kW 16,5
– vibro-ploče, snage motora preko 10 kW 12,5
d) Vibro-nabijači (žabe):
– vibro-nabijači, do 500 kg 20
– vibro-nabijači, preko 500 kg 14,3
2) Mašine za malter (mašine za malter i nanošenje maltera) 14,3
3) Mašine za pripremu armature:
– mašine za ispravljanje betonskog čelika (rotacione), sa í 0 do í 16, mašine za sečenje čelika i mašine za savijanje čelika, do í 20 mm 12,5
– mašine za savijanje čelika, preko í 20 mm 16,5
– mašine za čeono zavarivanje 20
– mašine za sečenje mrežaste armature i mašine za savijanje mrežaste armature 12,5
– armirački stolovi, nepokretni 11
– armirački stolovi, pokretni 14,3
4) Dizalice:
a) Autodizalice:
– autodizalice – guseničari, snage motora od 147 do 220 kW 10
– autodizalice – guseničari, snage motora preko 220 kW 8
– autodizalice – točkaši sa rešetkastom konstrukcijom, snage motora do 147 kW 14,3
– autodizalice – guseničari, snage motora do 147 kW i autodizalice – točkaši sa rešetkastom konstrukcijom, strele snage motora preko 220 kW 12,5
– autodizalice – točkaši sa rešetkastom konstrukcijom strele, snage motora od 147 kW do 220 kW 11
– autodizalice – točkaši sa teleskopskom strelom, snage motora do 147 kW 16,6
– autodizalice – točkaši sa teleskopskom strelom, snage motora od 147 do 220 kW 12
– autodizalice – točkaši sa teleskopskom strelom, snage motora preko 220 kW 10
b) Toranjske dizalice:
– toranjske dizalice, do 490 kNm 12,5
– toranjske dizalice, od 490 do 1470 kNm 10
– toranjske dizalice, preko 1470 kNm 8
– ostale toranjske dizalice (sa jednom ili dve korpe) 12,5
v) Mosne dizalice:
– mosne dizalice, nosivosti do 49 kN 10
– mosne dizalice, nosivosti od 49 do 98 kN 8,3
– mosne dizalice, nosivosti preko 98 kN 6,6
g) Portalne dizalice:
– portalne dizalice, nosivosti do 49 kN 12,5
– portalne dizalice nosivosti od 49 do 98 kN 10
– portalne dizalice, nosivosti preko 98 kN 8,3
d) Konzolne dizalice:
– konzolne stubne dizalice i pokretni laki derir-kranovi 16,6
– konzolne dizalice – prozorske 20
đ) Liftovi – građevinski:
– stubni liftovi 20
– liftovi sa korpama (skip-korpe) 16,6
– ramovski (šahtni) liftovi 12,5
e) Skele (viseće, fasadne i motorne stubne) 12,5
5) Dodavači ( dozatori):
– ekcentorski, kapaciteta do 30 m3/h 16,6
– ekcentorski, kapaciteta preko 30 m3/h 20
– vibracioni, kapaciteta do 30 m3/h 20
– vibracioni, kapaciteta preko 30 m3/h 14,3
6) Aparati za prskanje betona (torkret-aparati):
– torkret-aparati, kapaciteta do 15 m3/h 25
– torkret-aparati, kapaciteta preko 15 m3/h 16,6
7) Mašine za vibriranje betona:
a) Spoljni vibratori:
– oplatni vibratori 20
– vibro-stolovi i vibro-baterije 12,5
b) Unutrašnji vibratori (igličasti previbratori):
– previbratori na električni pogon 25
– pretvarači frekvencija 12,5
– previbratori pokretni, sa motorom 20
– previbratori pokretni, sa komprimiranim vazduhom 16,6
8) Pumpe za vodu:
a) Centrifugalne pumpe:
– centrifugalne pumpe, niskog pritiska (do 30 m) 12,5
– centrifugalne pumpe, srednjeg pritiska (30 do 100 m) 16,6
– centrifugalne pumpe, visokog pritiska (preko 100 m) 20
b) Potapajuće pumpe (sa automatskim uključivanjem):
– potapajuće pumpe, kapaciteta do 40 m3/h 20
– potapajuće pumpe, kapaciteta preko 40 m3/h 14,3
v) Pumpe sa membranom (za prljave i zamuljane tečnosti):
– pumpe sa membranom, kapaciteta do 50 m3/h 25
– pumpe sa membranom, kapaciteta preko 50 m3/h 16,6
g) Dubinske pumpe:
– dubinske pumpe, kapaciteta do 120 m3/h 20
– dubinske pumpe, kapaciteta preko 120 m3/h 14,3
9) Kompresori stabilni:
a) Klipni kompresori:
– klipni kompresori za fabrike betona 25
– klipni kompresori, kapaciteta do 10 m3/min 16,6
– klipni kompresori, kapaciteta preko 10 m3/min 12,5
b) Rotacioni kompresori:
– rotacioni kompresori, kapaciteta do 5 m3/min. 20
– rotacioni kompresori, kapaciteta preko 5 m3/min. 14,3
v) Spiralni (vijčani) kompresori:
– spiralni kompresori, kapaciteta do 10 m3/min. 16,6
– spiralni kompresori, kapaciteta preko 10 m3/min. 12,5
10) Kompresori pokretni:
a) Klipni pokretni kompresori, kapaciteta do 10 m3/min. 20
– klipni pokretni kompresori, kapaciteta preko 10 m3/min. 14,3
b) Spiralni pokretni kompresori:
– spiralni pokretni kompresori, kapaciteta do 10 m3/min. 20
– spiralni pokretni kompresori, kapaciteta preko 10 m3/min. 14,3
11) Duvaljke:
– duvaljke, kapaciteta do 200 l/min. 25
– duvaljke, kapaciteta preko 200 l/min. 16,6
12) Mašine za izgradnju asfaltnih slojeva:
a) Mašine za spremanje i prenos asfaltne mase:
– finišeri guseničari do 75 kW i finišeri točkaši, snage motora do 75 kW 14,3
– finišeri guseničari preko 75 kW i finišeri točkaši snage motora preko 75 kW, prskalice za bitumensku i ostalu emulziju – samohodne, kazani za spravljanje livenog asfalta i kazani za topljenje bitumena 12,5
– prskalice za bitumensku i ostalu emulziju – vučene 10
b) Mašine za razastiranje materijala i asfalta:
– razastirači šljunka i tucanika – guseničari 14,3
– razastirači šljunka i tucanika, šinski i postrojenja za
polaganje i obradu betonskog kolovoza
12,5
– sekači fuga, sa motorom 20
– sekači fuga, sa elektromotorom 16,5
v) Mašine za stabilizaciju tla:
– razastirači (kreča, cementa i sl.) – vučeni 14,3
– razastirači (kreča, cementa i sl.) – samohodni 16,5
– foto-frezeri, snage motora do 40 kW 20
– foto-frezeri, snage motora preko 40 kW 16,6
13) Oprema za staklarske radove u građevinarstvu:
– za obradu, preradu i ugradnju ravnog stakla 10
– za obradu i ugradnju izolacionog stakla i ogledala 12,5
– ostala oprema za staklarsku delatnost u građevinarstvu 14,3
14) Oprema za montažno-instalaterske radove u
građevinarstvu:
– električne i pneumatske bušilice i brusilice 12,5
– pneumatski i esplozivni pištolji za zakivanje 15,5
– za sečenje, savijanje i obradu lima 14,3
– za izradu navoja na cevima za zavarivanje i sečenje 12,5
– za stvaranje pritiska u instalacijama 11
– oprema za ostale montažno-instalaterske radove 14,3
15) Ostala (nepomenuta) oprema za izvođenje građevinskih radova na objektima nadzemne gradnje 13
86. Oprema za izgradnju tunela i drugih objekata podzemne
gradnje:
– mašine za bušenje tunela sa rotacionom glavom za meke materijale, lafetne bušilice rivači – šinski, vagoneti za izvoz materijala, prevrtači vagoneta, električne tunelske lokomotive, tunelske oplate i ventilatori za izvlačenje prašine iz tunela 20
– uređaji za bušenje 12
– mašine za bušenje tunela sa rotacionom glavom za meke materijale, lafetne bušilice sa dve i više platformi, tunelski utovarivači sa utovarom preko glave, šinski tunelski utovarivači sa utovarom preko glave – točkaši, tunelske lokomotive pokretne i tunelske skele 16,5
– ostala (nepomenuta) oprema za podzemne gradnje 14,3
87. Oprema za izgradnju mostova:
– plovne dizalice 5
– motorni čamci – drveno korito 10
– tegljači 6,6
– šleperi 4
– uređaji za izradu bušenih šipova 10
– vibratori za pobijanje i vađenje čeličnih talpi i dizel-čekića za pobijanje talpi i šipova 12,5
– ostala (nepomenuta) oprema za gradnju mostova 11
88. Oprema za izgradnju hidroelektrana i izgradnju vodoputeva:
1) Oprema za izgradnju hidroelektrana:
– kabel-kranovi, drobilice i separacije velikih kapaciteta i
fabrike betona velikih kapaciteta
16,6
– kiperi za prevoz betona 25
– toranjske dizalice, preko 1900 kNm 16,6
– klizne oplate i korpe za prenos betona, sa hidrauličkim
otvaranjem
20
2) Oprema za izgradnju vodoputeva:
a) Plovni gliboderi (bageri), plovne transportne trake:
– plovni vedričari 5
– plovni bageri sa krutom kašikom i plovni bageri sa
grabilicom
5,5
– plovne transportne trake 10
b) Plovni sisavci (refuleri), potisni cevovodi, plovni
istovarivači:
– plovni sisavci, sa sekačem i bez sekača (frez) 5
– mali rasklopivi plovni sisavci 8,3
– agregati potisnih crpki i pontoni potisnog cevovoda 10
– plovni elevatori 5
v) Ostala tehnička plovila (plovne dizalice, plovne makare, plovni kamenolomi i plovni pristaci) 5
g) Mahune, tegljenice, pontoni:
– mahune, klepete ili senkeri za šljunak i pesak; ravne
blatnjače i zatvoreni pontoni
5,5
– mahune, klapete i senkeri za kamen 8
– tegljenice – šlepovi 5
– otvorene jednozidne mahune – pontoni 10
– ćelijasti pontoni 8,3
– brodska i dizalička vitla 16,6
3) Ostala (nepomenuta) oprema za izgradnju hidroelektrana i za izgradnju vodoputeva 15,5
89. Elektrooprema za obavljanje delatnosti u građevinarstvu:
– transformatori za grejanje betona i prenosne transformatorske stanice za gradiliše 7
– mrežni – uljani transformatori za transformaciju na 0,4 kV spoljne ili unutrašnje montaže svih vrsta 5
– dizel-elektroagregati, do 40 kWa 16,5
– dizel-elektroagregati, od 40 do 100 kWa 12,5
– ostala elektrooprema u građevinarstvu 25
VII. OPREMA ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM I OPREMA ZA ZANATSTVO I KOMUNALNE
USLUGE
90. Oprema za trgovinu:
– rafovi, tezge, ormari, stalaže, gondole, police i pultovi za izlaganje, prodaju i pakovanje robe 10
– rashladni uređaji, vitrine, komore, frižideri i ostala oprema za hlađenje i za održavanje proizvoda 18
– registar-kase (mehaničke i elektronske), vage (mehaničke i elektronske) i mašine za mlevenje i sečenje mesa i drugih proizvoda 15
– ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje delatnosti trgovine 14,3
91. Oprema za ugostiteljstvo i turizam:
1) Sobni nameštaj u hotelima, motelima, odmaralištima i naseljima i u ostalim ugostiteljskim i turističkim objektima:
– od drveta 11
– od ostalog materijala 10
2) Nameštaj za restorane, kafane i bifee:
– od metala 10
– od drveta 11
– od plastike i ostalog materijala 12,5
3) Nameštaj u kuhinjama i nameštaj u točionicama alkoholnih i bezalkoholnih pića:
– od drveta 10
– od emajla 15
– od ostalog materijala 12,5
4) Oprema za proizvodnju hrane i za serviranje hrane i pića:
– štednjaci, frižideri i ostali rashladni uređaji, kazani, kotlovi, kuhinjski pribor i automati za spremanje ili čuvanje hrane 15
– servisno posuđe od kristala i drugog plemenitog materijala 12,5
– servisno posuđe od porculana i keramike 15
– servisno posuđe od metala 10
– servisno posuđe od ostalog materijala 11
5) Oprema za proizvodnju i održavanje leda i sladoleda i za održavanje jela i pića:
– za proizvodnju i održavanje leda i sladoleda 10
– za hlađenje i održavanje jela, pića i dr. 12,5
6) Ostala oprema za ugostiteljstvo i turizam:
– recepcijski i ostali pultovi, izložbeni ormari i police, vitrine, kalkulatori i kompleti za samoposluživanje 10
– metalni ormari za dragocenosti i oprema za čišćenje snega oko objekata 7
– lusteri, montažne saune, bilijarski stolovi i stolovi za igru i razonodu 5
– garniture i ostali nameštaj za sedenje u holovima i na terasama; mašine za pranje posuđa i za pranje rublja; razglasni
i audiovizuelni uređaji i aparati
15
– usisivači za prašinu, glancalice, infra i kvarc-lampe, grilovi, muzički automati i automati za igru, automatski fenovi, prodajni automati i automati za čišćenje obuće 20
– oprema za kuglanje, oprema za bilijar, oprema za tenis i drugu razonodu 10
7) Kamp-prikolice za odmor u kampovima i drugim
turističkim naseljima
12,5
8) Ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje delatnosti
ugostiteljstva i turizma
14,3
92. Oprema za obavljanje zanatskih i komunalnih usluga:
– za izradu zanatskih predmeta od metala i za opravku
metalnih proizvoda
12,5
– za izradu i opravku elektrotehničkih proizvoda 15
– za izradu i opravku predmeta od drveta 14,3
– za izradu i opravku predmeta od tekstila, kože i gume 11
– za izradu prehrambenih proizvoda 12,5
– za izradu i opravku ostalih (nepomenutih) proizvoda 11
– za obavljanje berberskih, frizerskih i drugih ličnih usluga i usluga domaćinstvima 16,5
– uređivanje naselja i prostora, za održavanje ulica i saobraćajnica i za održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina 14,3
– za održavanje čistoće u gradovima i naseljima i za
sakupljanje smeća
18
– ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje zanatskih i
komunalnih usluga
12
VIII. OPREMA ZA OBAVLJANJE DRUŠTVENIH
DELATNOSTI
93. Oprema za rad škola, fakulteta, univerziteta i drugih
organizacija za obrazovanje i vaspitanje:
1) Nameštaj u učionicama, kabinetima i ostalim prostorijama:
– od drveta 12,5
– od metala i ostalog materijala 11
2) Školska učila:
– elektronska 20
– mehanička 14,3
– ostala 12,5
94. Oprema za obavljanje naučnoistraživačkog rada i
istraživačko-razvojnog rada:
– za rad u laboratorijama 20
– ostala oprema 12,5
95. Oprema za obavljanje delatnosti kulture i umetnosti:
– ormari, plakari, stolovi i drugi nameštaj 10
– sprave, registratori, instrumenti, pribor i aparati 12,5
– oprema za prikazivanje filmova i oprema za pripremanje i održavanje pozorišnih predstava 12,5
– muzički uređaji, razglasni uređaji i ostala muzička oprema i oprema razglasnih stanica 14,3
– ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje delatnosti kulture, umetnosti i informacija 11
96. Oprema za fizičku kulturu i sport i za rekreaciju i razonodu:
1) Mašine i uređaji:
– za uređivanje smučarskih staza, bob-staza i staza za sankanje i za uređivanje ledenih površina 8
– za proizvodnju veštačkog snega (snežni topovi i dr.) 5
– za održavanje ledenih površina 10
– za ventilaciju i ostale namene 12,5
2) Aparati i instrumenti:
– elektronski 20
– mehanički 12,5
– ostali 10
3) Sportski pribor, sprave i rekviziti:
– od metala 12,5
– od drveta 14,3
– ostali 13
4) Ostala (nepomenuta) oprema za fizičku kulturu i sport i za rekreaciju i razonodu 11
97. Oprema za zdravstvenu i socijalnu zaštitu:
– elektronski medicinski uređaji, instrumenti, pribor
i aparati
20
– mehanički i ostali medicinski uređaji, instrumenti, pribor i aparati 14,3
– nameštaj u stacionarnim ustanovama za smeštaj bolesnika i nameštaj u ordinacijama 11
– nameštaj u kuhinjama i perionicama 13
– kuhinjsko i servisno posuđe u stacionarnim ustanovama 15
– ostala oprema za pružanje zdravstvene i socijalne zaštite i oprema za rad apoteka (za spremanje, čuvanje i izdavanje lekova) 12,5
IX. OPREMA ZA SAOBRAĆAJ I VEZE I UTOVARNO-ISTOVARNA I TRANSPORTNA MEHANIZACIJA
98. Transportna sredstva u drumskom saobraćaju:
1) Autobusi:
– za međumesni saobraćaj 15,5
– za gradski i prigradski saobraćaj (sa prikolicama i bez prikolica) 16
– za izdavanje u zakup bez vozača 20
2) Trolejbusi za gradski i prigradski saobraćaj:
– bez prikolica 12
– sa prikolicama 11
3) Kamioni, cisterne i vučna vozila:
– tegljači 14,3
– za izdavanje u zakup bez vozača 20
4) Putnički automobili:
– taksi automobili i automobili za obuku vozača 25
– za službu hitne pomoći ako su registrovani kao sanitetska vozila 30
– za izdavanje pod zakup bez vozača (rent-a-car) 30
– ostali automobili 15,5
5) Džipovi i kombi-vozila:
– za prevoz zbog obavljanja poslova na terenu i za izdavanje u zakup bez vozača 25
– ostali 14,3
6) Prikolice:
– kamionske 14,3
– putničkih automobila 10
– traktorske i ostale 12,5
7) Ostala vozila u drumskom saobraćaju:
– motocikli i mopedi 14,3
– bicikli 12,5
– ostalo 11
99. Vozila i ostala oprema za železnički saobraćaj i ostali
saobraćaj na šinama:
1) Lokomotive:
– električne i dizel 10
– parne 8
2) Električni i motorni vozovi i motorne dresine 8,3
3) Putnička kola:
– putnička kola svih vrsta 5
– merna kola za ispitivanje objekata i za ispitivanje vozila
i postrojenja
5,5
4) Teretna kola:
– otvorena, plato, cisterne i hladnjače 5,5
– zatvorena, specijalna kola (pomoćni voz za stanovanje radnika, grejanje voza i ostala) i specijalna vozila (ralice, snežna grtala i ostala) 5
– kontejneri za prevoz tereta železnicom 10
5) Mašine za radove na gornjem i donjem stroju pruga 12,5
6) Tramvaji i tramvajske prikolice 5,5
7) Ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje železničkog saobraćaja ili tramvajskog saobraćaja 11
100. Vozila i ostala oprema za prevoz u pomorskom, rečnom i
jezerskom saobraćaju:
1) Putnički pomorski brodovi:
– za prevoz putnika u međunarodnoj i obalnoj plovidbi 4
– za prevoz putnika i vozila u međunarodnoj i obalnoj
plovidbi
6,3
– hidrobusi i hidrokrilni brodovi 10
2) Teretni pomorski brodovi:
– duge linijske plovidbe, duge slobodne plovidbe,
mediteranske plovidbe i tankerske plovidbe
6,3
– male obalne plovidbe 5
3) Pomorsko-rečni brodovi 6,3
4) Ostali brodovi pomorske plovidbe:
– remorkeri, snabdevači, transporteri, brodovi za spasavanje 6,3
– za morska istraživanja 12,5
– plovne dizalice 5
5) Putnički brodovi rečne i jezerske plovidbe:
– hidrokrilci i hidrobusi 12,5
– ostali 7
6) Teretni brodovi (sa vlastitim pogonom) rečne i jezerske plovidbe:
– potiskivači 4
– tegljači, teretnjaci za suve terete i teretnjaci za
petrohemijske proizvode
5
– teretnjaci za tečne terete 3,3
7) Tegljenice i potisnice rečne i jezerske plovidbe:
– tegljenice otvorene i tegljenice za petrohemijske proizvode 4
– tegljenice zatvorene i potisnice za tečne terete 3,3
– tegljenice za tečne terete 2,8
– potisnice, otvorene 5
8) Ploveće naprave i ostala plovna sredstva rečne i jezerske plovidbe:
– bageri i elevatori 5,8
– dokovi i pristani 3,3
– stambene lađe 5
– motorni čamci – dnevni i skele drvene 10
– ostali čamci i druge ploveće naprave 6,6
9) Oprema i uređaji luka, pristaništa i terminala u
pomorskom, rečnom i jezerskom saobraćaju:
– kontejneri 20
– kontejnerske dizalice i brodoiskrcivači 8,3
– oprema za bezbednost u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi 10
10) Ostala oprema za pomorski, rečni i jezerski saobraćaj 12,5
101. Oprema za vazdušni saobraćaj:
– avioni za prevoz putnika i tereta 10
– helikopteri (putnički i teretni) 9
– poljoprivredni avioni, sportski avioni, kao i uređaji, postrojenja i aparati za kontrolu letova u vazdušnom saobraćaju 12,5
– avio-mostovi i transportni sistemi i oprema u sastavu zgrada i drugih građevina na aerodromima 8,3
– specijalna radionička oprema za održavanje i ispitivanje vazduhoplova; lift-platforme, starteri za avione, oprema za utovar i istovar putnika i tereta, mašine za čišćenje aerodromskih površina 14,3
– za prijem, pregled i otpremanje putnika i ptrljaga, za carinsku i drugu kontrolu putnika na aerodromima, za održavanje i uređivanje aerodromskih površina i ostala (nepomenuta) oprema za vršenje delatnosti aerodroma 12,5
102. Oprema za PTT saobraćaj:
1) Telefonske i telegrafske centrale i pripadajući uređaji, aparati i pribor (uključujući i interne telefonske i telegrafske centrale) 7
2) Telefonske garniture i telefonski aparati (uključujući i
telefonske razvodne i priključne kutije na mreži)
10
3) Koncentratori 8
4) Teleprinteri:
– mehanički 12,5
– poluelektronski 8,3
– elektronski 6,7
5) Visokofrekventi uređaji:
– u cevnoj tehnici 10
– u poluprovodničkoj tehnici 8
6) Radio-relejni uređaji:
– u cevnoj tehnici 10
– u poluprovodničkoj tehnici 8
7) Antene, talasovodi sa priborom i pasivni reflektori 8
8) Oprema satelitskih stanica:
– niskošumni prijemnik 12,5
– pretpojačivači i pojačivači, niskopumpni prijemnici za
termo-električno hlađenje, spejid-uređaji i antenski sistemi
10
9) Uređaji i automati za prodaju poštanskih maraka i drugih poštanskih vrednosnica, za žigosanje i za unutrašnji transport poštanskih pošiljaka i ostalih PTT usluga 6,7
103. Oprema za radio i TV saobraćaj:
– radio-frekventno-modulacioni predajnici i radio-val-prijemnici i interfonske centrale sa pripadajućim aparatima, pecaljke za mikrofon, instalirani i akustični paravani 10
– televizori (portabl, monitor i ostali), kola za radio-veze i ventilatori napona 20
– reporterski auto-radio sa zvučnicima, telefonske miksete i punktovi, mikrofoni, režijski stolovi za prenose, magnetofoni, velike eho-ploče, agregati za fotokopiranje, oprema elektrostudija i tehničke režije radio VHF i TV pretvarača (VHF/UHF i UHF/UHF) 20
– pojačivači i producentski stolovi, stabilizatori i servostabilizatori, terenski magnetofoni, antene i antenski sistemi (za radio, televiziju, radio-relejne veze, fiksne veze i servisne veze) 12
– kasetofoni, eho-uređaji, elektronski i sa trakom, pisači
modulacije i širokopojasne mobilne veze
20
– oprema televizijskih stanica, centara i studija i oprema za proizvodnju, prenos i emitovanje programa 20
– specijalni studijski nameštaj i vozila za održavanje 50
– ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje radio-saobraćaja ili TV saobraćaja 11
104. Oprema za utovar, pretovar i istovar robe i materijala za obavljanje transporta u procesu rada:
– utovarivači, dizalice, pokretne trake i ostala mehanizacija za utovar i istovar i prenos materijala, delova, poluproizvoda i gotovih proizvoda u vršenju procesa rada u delatnostima iz oblasti industrije, zanatstva i komunalnih usluga 12,5
– utovarivači, dizalice i ostala mehanizacija za utovar, istovar i prenos materijala i proizvoda u delatnostima iz oblasti vodoprivrede, poljoprivrede i ribarstva 14,3
– utovarivači, dizalice i ostala mehanizacija za utovar, istovar i pretovar u delatnostima iz oblasti drumskog, rečnog,
jezerskog, pomorskog, železničkog i vazdušnog saobraćaja
13
– utovarivači, dizalice i ostala mehanizacija za utovar, istovar i prevoz robe u skladištima, magacinima i drugim objektima za obavljanje delatnosti iz oblasti trgovine, ugostiteljstva i
turizma
16,5
– utovarivači, dizalice i ostala mehanizacija za utovar i istovar drvne građe i drugog materijala u delatnostima iz oblasti šumarstva 18
– utovarivači, dizalice i ostala mehanizacija za utovar, istovar i prenos materjala i proizvoda u ostalim (nepomenutim) delatnostima 12,5
X. SPECIJALNI I UNIVERZALNI ALAT, OPREMA ZA
UPRAVLJANJE PROCESIMA RADA I OPREMA ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU MAŠINA, POSTROJENJA, UREĐAJA, INSTRUMENATA I PRIBORA, KAO I ZA OPRAVKU I ODRŽAVANJE VOZILA I DRUGIH
TRANSPORTNIH SREDSTAVA
105. Specijalni i univerzalni alat:
– elektronski 20
– električni 14,3
– mehanički 12,5
– ostali 11
106. Računari i ostala oprema za upravljanje pojedinim procesima rada:
– za obavljanje delatnosti u oblasti saobraćaja u
elektroprivredi
20
– za obavljanje ostalih delatnosti 18
107. Oprema za servisiranje i održavanje mašina, uređaja i postrojenja, osim stvari koje čine specijalni ili univerzalni alat:
– za servisiranje, održavanje i opravku industrijskih, rudarskih i građevinskih mašina, uređaja i postrojenja 12,5
– za servisiranje, održavanje i opravku saobraćajnih sredstava i sredstava veza 14,3
– za servisiranje, održavanje i opravku aviona i drugih letilica, kao i servisiranje, održavanje i opravku brodova i drugih plovila 16
– za servisiranje, održavanje i opravku aparata za domaćinstvo i opreme za obavljanje društvenih delatnosti 12,5
– ostala oprema za servisiranje, održavanje i opravku mašina, uređaja, postrojenja ili druge opreme 11
XI. OPREMA ZA UREĐENJE I ZA ODRŽAVANJE KANCELARIJSKIH I DRUGIH PROSTORIJA, ZA OBAVLJANJE KANCELARIJSKIH POSLOVA I ZA OBAVLJANJE
TEHNIČKIH, POSLOVNIH I FINANSIJSKIH USLUGA
108. Oprema za zagrevanje, ventilaciju i održavanje prostorija:
– klima-uređaji i ostala oprema za ventilaciju 16,5
– uređaji i ostala oprema za čišćenje i održavanje prostorija (uključujući i opremu za čišćenje i održavanje unutrašnjeg prostora pojedinih saobraćajnih vozila) 20
– peći (na čvrsta goriva), termoakumulacione, naftne i dr. i ostala oprema za zagrevanje prostorija 12,5
– ćilimi, tepisi, slike i ostale stvari za ukrašavanje
kancelarijskih i ostalih prostorija
12,5
109. Kancelarijski, pogonski i ostali nameštaj i druga oprema za obavljanje kancelarijskih poslova:
1) Nameštaj:
– od drveta 12,5
– od metala 10
– od ostalog materijala 11
2) Pisaće i računske mašine:
– električne pisaće mašine 14,3
– mehaničke pisaće mašine 12,5
– električne računske mašine 16,5
– ostale računske mašine 14,3
3) Elektronski računari i ostala oprema za obradu podataka 20
4) Oprema za snimanje i umnožavanje kancelarijskog
(pisanog, kucanog, štampanog i crtanog) materijala
14,3
5) Oprema za prijem, čuvanje i rukovanje novcem i vrednosnim papirima i za vršenje ostalih finansijskih usluga 15,5
6) Magnetofoni i diktafoni, kasetofoni, muzički instrumenti i aparati, TV i radio-prijemnici 12,5
7) Oprema za izradu i umnožavanje projekata i pružanje drugih tehničkih usluga i oprema za pružanje poslovnih usluga 14,3
8) Ostala (nepomenuta) oprema 11
110. Vatrogasna oprema i ostala oprema za društvenu samozaštitu:
– vatrogasna vozila 15,5
– sprave, aparati, pribor i ostala oprema za protivpožarnu zaštitu i suzbijanje požara 12,5
– ostala vatrogasna oprema i oprema za ostalu društvenu samozaštitu 14,3
111. Merni i kontrolni uređaji, instrumenti, pribor i aparati:
– elektronski 20
– električni i mehanički 16,6
– ostali 12,5
XII. VOĆNJACI, VINOGRADI I HMELJNICI
112. Voćnjaci:
1) Šljive, trešnje, višnje i dunje:
– u navodnjavanju 5
– bez navodnjavanja 6
2) Jabuke:
– na generativnoj podlozi 6
– na vegetativnoj podlozi 5
3) Kruške:
– na generativnoj podlozi 5
– na vegetativnoj podlozi 6,5
4) Breskve:
– u navodnjavanju 10,5
– bez navodnjavanja 13
5) Kajsije 10,5
6) Orasi 4
7) Maline, kupine i ribizle 21
8) Pomoradže 14
9) Masline 8
10) Ostalo voće 10
113. Vinogradi i hmeljnici:
– vinogradi, špalirni 6,5
– vinogradi, gusta sadnja 8,5
– hmeljnici 5,5
114. Brzorastuće drveće:
– topole, vrbe i ostalo drveće za kombinovanu proizvodnju trupaca i celuloznog drveta 8
– topole, vrbe i ostalo drveće za proizvodnju celuloznog
drveta
10
– topole i vrbe za proizvodnju celuloze drveta 10
– drveće za energetske potrebe (namene) 25
– ostalo brzorastuće drveće 12
XIII. RADNA I PRIPLODNA STOKA
115. Goveda:
– bikovi 25,5
– krave 20,5
– radni volovi 13
116. Konji:
– pastuvi 13
– kobile 10,5
– radni konji 9
117. Mazge, magarci i mule:
– mazge i mule 8
– magarci 10
118. Svinje:
– nerasti 25
– krmače za rasplod 33
119. Ovce i koze:
– ovnovi i jarci 25
– ovce i koze za mleko i rasplod 20
120. Ostala stoka:
– kokoši i druga živina 40
– pčelinja društva 25
– ostala (nepomenuta) stoka 50
XIV. OSTALA ULAGANJA
121. Nematerijalna ulaganja:
– osnivačka ulaganja 20
– ulaganja u istraživanje i razvoj 25
– ulaganja u probnu proizvodnju 33,3
– patenti i licence 20
– uzorci i modeli 30
– ulaganja za višegodišnji zakup 20
– ulaganja za sprovođenje komasacije 20
– ulaganja za sprovođenje arondacije 20
– ostalo 20

 

 

 

Servis računara online zakazivanje