Odluka o komunalnoj inspekciji

Servis računara online zakazivanje

Odluka o komunalnoj policiji
Sl.list Beograda br. 6/2010, 23/2013

I OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Ovom odlukom bliže se određuju poslovi i ovlašćenja komunalne policije utvrđeni zakonom i odlukama Skupštine grada Beograda, kao i oblici i način ostvarivanja saradnje komunalne policije sa gradskim inspekcijskim službama i organizacijama od značaja za grad Beograd.
Gradske inspekcijske službe u smislu odredaba ove odluke su: komunalna inspekcija, građevinska inspekcija, inspekcija za zaštitu životne sredine, puteve, drumski saobraćaj, vodoprivredna i urbanistička inspekcija Gradske uprave grada Beograda (u daljem tekstu: Gradska uprava) i komunalna i građevinska inspekcija uprava gradskih opština, kao i druge inspekcije koje vrše nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa i opštih akata kojima se uređuje vršenje nadležnosti grada Beograda i gradskih opština.
Organizacije od značaja za grad Beograd u smislu odredaba ove odluke su javna preduzeća, ustanove i druge javne službe koje je osnovao grad Beograd (u daljem tekstu: grad), odnosno gradska opština.
Član 2
Komunalna policija na teritoriji grada vrši zakonom i ovom odlukom određene komunalno-policijske i druge poslove čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti grada i gradske opštine, odnosno kojima se obezbeđuje obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti grada i gradske opštine (u daljem tekstu: poslovi komunalne policije).
Poslove komunalne policije obavljaju komunalni policajci.
Član 3
Komunalnu policiju grad obrazuje kao organizacionu jedinicu u sastavu Gradske uprave.
Komunalnom policijom rukovodi načelnik komunalne policije.
Organizacija komunalne policije, unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta, uređuju se posebnim aktima grada.
Član 4
Komunalna policija u obavljanju poslova sarađuje sa građanima, gradskim inspekcijskim i drugim službama i organizacijama.
Komunalna policija u obavljanju poslova sarađuje sa policijom na način i pod uslovima propisanim zakonom.
Član 5
Poslovi komunalne policije organizuju se i obavljaju u skladu sa strateškim i godišnjim planovima rada komunalne policije.
II POSLOVI KOMUNALNE POLICIJE
Član 6
Poslovi komunalne policije su:
1) neposredno održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, na mestu održavanja reda, sprečavanjem narušavanja, odnosno uspostavljanjem narušenog komunalnog reda, a naročito:
– sprečavanje ometanja u vršenju komunalnih delatnosti i zaštita komunalnih objekata od prljanja, oštećivanja i uništavanja;
– zaštita površina javnih namena od bespravnog zauzeća i oštećivanja (ostavljanjem vozila, stvari i drugih predmeta, zapreka za vozila, postavljanjem privremenih montažnih objekata i slično);
– suzbijanje nelegalne prodaje i vršenja drugih delatnosti na površinama javne namene i drugim javnim mestima;
– sprečavanje radnji kojima se narušava opšte uređenje grada (prljanje i oštećivanje fasada i drugih spoljnih delova zgrada i drugih objekata, kao i spomenika i skulpturalnih dela; ispisivanje grafita; lepljenje plakata i postavljanje sredstava za oglašavanje na javnim i drugim površinama; prljanje i oštećivanje gradskog mobilijara; ostavljanje građevinskog šuta i drugog otpada na površinama javne namene; izlivanje otpadnih voda i druge nečistoće na površine javne namene, kao i vršenje drugih radnji kojima se narušava urednost i čistoća grada), kao i kontrola izvršavanja propisanih obaveza u pogledu održavanja objekata i prostora u čistom i urednom stanju;
– kontrola uklanjanja snega i leda;
– sprečavanje prosjačenja i upotrebe zapaljivih i eksplozivnih sredstava na javnim mestima (petarde i slično);
– otkrivanje i, u granicama ovlašćenja, sprečavanje bespravne izgradnje objekata i kontrola spoljnog obezbeđivanja i obeležavanja gradilišta odgovarajućom tablom;
– kontrola održavanja komunalne zoohigijene i načina držanja i izvođenja kućnih ljubimaca;
– obezbeđivanje poštovanja kućnog reda u stambenim zgradama;
– održavanje reda na vodenom prostoru (zaštita voda, korišćenje mesta za postavljanje plovnih objekata i dr.) i obalama reka;
– obezbeđivanje uslova za nesmetano sprovođenje mera za zaštitu od požara (slobodan pristup objektu, protivpožarnom putu i stepenicama i dr.);
– obezbeđivanje poštovanja radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata čijim se radom može ugroziti mir i spokojstvo građana;
– kontrola upotrebe simbola i imena grada.
2) ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada, koji se odnosi naročito na:
– javni linijski i vanlinijski prevoz putnika (nesmetano odvijanje linijskog prevoza putnika, prijem i iskrcavanje putnika u javnom linijskom i vanlinijskom prevozu putnika na stajalištima koja su za to određena i dr.),
– auto-taksi prevoz (otkrivanje nelegalnog taksi prevoza, korišćenje taksi stajališta u skladu sa propisom i horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sprečavanje parkiranja taksi vozila van taksi stajališta, urednost i čistoća taksi vozila i dr.);
– javni vanlinijski prevoz robe i prevoz za sopstvene potrebe;
– rečni linijski prevoz;
– parkiranje (sprečavanje parkiranja na mestima na kojima se ometa korišćenje puta i odvijanje saobraćaja, kontrola korišćenja parkirališta u skladu sa propisom i signalizacijom, parkiranja na rezervisanim parking mestima i sl.);
3) zaštita životne sredine, a naročito u oblasti: zaštite od buke, zaštite vazduha od zagađivanja, zaštite prirode i zaštićenih područja koja proglašava nadležni organ grada, kontrole nad skupljanjem, transportom, skladištenjem, tretmanom i odlaganjem komunalnog, inertnog i neopasnog otpada i dr.
4) zaštita opštinskih i nekategorisanih puteva, ulica i državnih puteva iz nadležnosti grada i pripadajućih putnih objekata od nepropisnog zauzeća i oštećivanja, odnosno svakog činjenja kojim se oštećuje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobraćaja na putu, kao i zaštita biciklističkih i pešačkih staza, saobraćajnica u naselju, saobraćajnih oznaka i signalizacije;
5) zaštita kulturnih dobara i drugih javnih objekata od značaja za grad i gradsku opštinu;
6) vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata u oblastima iz tač. 1) do 5) ovog člana, kao i drugih poslova iz nadležnosti grada i gradske opštine;
7) podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti grada.
Član 7
Pored poslova iz člana 6. ove odluke, komunalna policija:
– pruža pomoć nadležnim organima grada, odnosno gradske opštine, preduzećima, organizacijama i ustanovama u sprovođenju njihovih izvršnih odluka (asistencija),
– preduzima hitne mere zaštite životne sredine, zaštite ljudi i imovine od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti grada i
– učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda.
Član 8
Poslovi komunalne policije obavljaju se organizovanim prisustvom komunalnih policajaca na mestima održavanja reda, preduzimanjem drugih preventivnih mera i primenom zakonom predviđenih ovlašćenja komunalne policije.
Poslovi komunalne policije iz čl. 6. i 7. ove odluke obavljaju se u skladu sa načelima i principima rada propisanim zakonom.
Član 9
Svaku povredu propisanog reda komunalni policajac konstatuje u pisanoj formi – zapisnikom, odnosno službenom beleškom.
Član 10
Načelnik komunalne policije daje obavezne instrukcije komunalnim policajcima za obavljanje poslova komunalne policije, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Obaveznom instrukcijom usmerava se organizacija poslova i bliže određuje način rada komunalnih policajaca.
III OVLAŠĆENJA KOMUNALNE POLICIJE
Član 11
U obavljanju poslova komunalne policije, komunalni policajac ima sledeća ovlašćenja:
1. upozorenje,
2. usmeno naređenje,
3. provera identiteta,
4. dovođenje,
5. pregledanje lica i predmeta,
6. privremeno oduzimanje predmeta,
7. video-nadzor,
8. upotreba sredstava prinude, i to: fizičke snage, službene palice i sredstava za vezivanje.
Ovlašćenja komunalne policije utvrđena u stavu 1. ovog člana primenjuju se pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o komunalnoj policiji, Zakonom o policiji i podzakonskim propisima o policijskim ovlašćenjima i načinu obavljanja policijskih poslova.
Član 12
Kada komunalni policajac u obavljanju poslova komunalne policije ustanovi povredu komunalnog ili drugog zakonom utvrđenog reda, pored ovlašćenja iz člana 11. ove odluke može:
– izreći novčanu kaznu na licu mesta, u svim slučajevima u kojima je to ovlašćenje propisom grada predviđeno za nadležnu inspekciju,
– podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje utvrđene propisom grada,
– podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo i
– obavestiti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.
Član 13
Pre izricanja novčane kazne na licu mesta, komunalni policajac sačinjava zapisnik u kome konstatuje povredu propisanog reda koja čini pravno obeležje prekršaja.
Član 14
Pre podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv lica zatečenog u vršenju prekršaja, komunalni policajac sačinjava zapisnik u kome konstatuje povredu propisanog reda koja čini pravno obeležje prekršaja.
Kada učinilac prekršaja nije zatečen na licu mesta, komunalni policajac službenom beleškom konstatuje povredu propisanog reda koja čini pravno obeležje prekršaja.
U slučaju iz stava 2. ovog člana, komunalni policajac obaveštava učinioca prekršaja o konstatovanoj povredi propisanog reda, pravnoj kvalifikaciji i zakonskim posledicama.
Uz zahtev za pokretanje prekršajnog postupka komunalni policajac prilaže zapisnik, odnosno službenu belešku ili drugi dokaz o učinjenom prekršaju (video ili foto zapis na kome se jasno može videti radnja iz koje proizlazi pravno obeležje prekršaja i dr.).
Član 15
Kad podnosi prijavu za učinjeno krivično delo, odnosno kad obaveštava drugi nadležan organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti, komunalni policajac uz obaveštenje dostavlja zapisnik, odnosno službenu belešku sačinjenu na mestu održavanja reda.
IV SARADNJA KOMUNALNE POLICIJE SA DRUGIM SUBJEKTIMA
1. Oblici i način ostvarivanja saradnje sa gradskim inspekcijskim službama
Član 16
U obavljanju svojih poslova komunalna policija sarađuje sa gradskim inspekcijskim službama, u skladu sa zakonom, ovom odlukom i drugim propisima grada kojima se uređuje obavljanje inspekcijskih poslova.
O ostvarivanju međusobne saradnje komunalne policije i gradskih inspekcijskih službi staraju se načelnik komunalne policije i lica koja rukovode gradskim inspekcijskim službama.
Član 17
Saradnja iz člana 16. ove odluke ostvaruje se:
– međusobnim obaveštavanjem,
– razmenom informacija,
– pružanjem neposredne fizičke, stručne, tehničke i druge međusobne pomoći, u skladu sa zakonom utvrđenim delokrugom,
– preduzimanjem zajedničkih mera i aktivnosti od značaja za obavljanje poslova komunalne policije i inspekcijskih službi,
– stručnim konsultacijama i
– na drugi pogodan način.
Član 18
Komunalna policija i gradske inspekcijske službe dužne su da se međusobno obaveštavaju o svim uočenim pojavama koje su od značaja za izvršavanje nadležnosti grada.
Obaveštavanje iz stava 1. ovog člana vrši se, po pravilu, u pisanoj formi, a u slučaju hitnosti može se vršiti telefonom i neposrednim usmenim obraćanjem.
Sva dostavljena obaveštenja se evidentiraju.
Za blagovremeno i potpuno obaveštavanje odgovorni su načelnik komunalne policije i lice koje rukovodi odgovarajućom gradskom inspekcijskom službom.
Član 19
Komunalna policija i gradske inspekcijske službe razmenjuju informacije od značaja za obavljanje poslova iz svog delokruga, uključujući i podatke iz evidencija koje vode i skladu sa zakonom i propisima grada.
Na podatke o ličnosti sadržane u evidencijama iz stava 1. ovog člana primenjuju se propisi o zaštiti podataka o ličnosti.
Član 20
Na obrazloženi zahtev lica koje rukovodi gradskom inspekcijskom službom, komunalna policija će gradskoj inspekcijskoj službi u vršenju inspekcijskog nadzora pružiti neposrednu fizičku, stručnu, tehničku i drugu pomoć.
Zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se načelniku komunalne policije u pisanom obliku, a u slučaju hitnosti može se podneti i usmeno.
Izuzetno od stava 2. ovog člana, komunalni policajac će na opravdani usmeni zahtev službenog lica gradske inspekcijske službe i pod uslovima utvrđenim zakonom, pružiti neposrednu pomoć službenom licu gradske inspekcijske službe u toku vršenja inspekcijskog nadzora.
Svi zahtevi podneti u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana se evidentiraju.
Član 21
Komunalna policija i nadležna gradska inspekcijska služba sprovode zajedničke mere i aktivnosti od značaja za obavljanje poslova komunalne policije i gradskih inspekcijskih službi.
Mesto, način i vreme sprovođenja mera i aktivnosti iz stava 1. ovog člana planiraju se unapred.
Prilikom preduzimanja zajedničkih mera i aktivnosti, komunalni policajac može na opravdani usmeni zahtev službenog lica gradske inspekcijske službe i pod uslovima utvrđenim zakonom, proveriti identitet lica, pregledati lice i predmete i privremeno oduzeti predmete.
Član 22
Načelnik komunalne policije i lice koje rukovodi gradskom inspekcijskom službom po potrebi organizuju zajedničke sastanke i stručne konsultacije o pitanjima koja su od značaja za obavljanje njihovih poslova, a obavezno ako su pitanja od značaja za razgraničenje nadležnosti.
Član 23
U ostvarivanju međusobne saradnje, komunalna policija i gradske inspekcijske službe obezbeđuju i unapređuju stalnu međusobnu komunikaciju putem sredstava veze.
2. Oblici i način ostvarivanja saradnje sa organizacijama od značaja za grad
Član 24
Komunalna policija u okviru poslova iz svog delokruga sarađuje sa organizacijama od značaja za Grad i, u granicama svojih ovlašćenja, pruža pomoć ovlašćenim licima tih organizacija u vršenju poslova zaštite komunalnih i drugih javnih objekata, kontroli naplate komunalnih usluga u javnom linijskom prevozu putnika i na javnim parkiralištima, kao i u vršenju redarske i čuvarske službe predviđene propisom grada.
Saradnja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se shodnom primenom člana 20. ove odluke.
V OSTALE ODREDBE
Član 25
Položaj i zaštita komunalnih policajaca, kontrola komunalne policije, planiranje i usklađivanje poslova, saradnja sa policijom i građanima i sadržina i vođenje propisanih evidencija, ostvaruje se u skladu sa odredbama Zakona o komunalnoj policiji.
VI ZAVRŠNA ODREDBA
Član 26
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

Servis računara online zakazivanje