Nepriznavanje rashoda u poreskom bilansu preduzetnika po osnovu fiskalnog isečka

Servis računara online zakazivanje

Nepriznavanje rashoda u poreskom bilansu preduzetnika po osnovu fiskalnog isečka

 

„U poreskom bilansu preduzetnika, kako je propisano odredbom člana 35. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011 – dalje: Zakon), usklađivanje prihoda i rashoda vrši se u skladu sa odgovarajućim odredbama zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Oporezivi prihod od samostalne delatnosti, saglasno odredbi člana 33. stav 1. Zakona, je oporeziva dobit, ako tim zakonom nije drukčije određeno. Oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha, sačinjenom u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija ako preduzetnik vodi dvojno knjigovodstvo, odnosno u skladu sa propisom iz člana 49. ovog zakona ako preduzetnik vodi prosto knjigovodstvo, na način utvrđen ovim zakonom.

Shodno odredbama Zakona, preduzetnici su dužni da vode poslovne knjige (po sistemu prostog knjigovodstva ili po sistemu dvojnog knjigovodstva) i da u njima iskazuju poslovne promene na način određen ovim zakonom. Knjiženje svake poslovne promene na sredstvima, prihodima i troškovima poslovanja, vrši se na osnovu verodostojnih knjigovodstvenih isprava, koje moraju biti takve da pokazuju nastalu poslovnu promenu i sadrže odgovarajuće podatke za knjiženje (član 46. Zakona).

Imajući u vidu navedeno, fiskalni isečak (koji kao takav ne može predstavljati osnov za evidentiranje promena u poslovnim knjigama preduzetnika), ne može predstavljati ni osnov za priznavanje rashoda u poreskom bilansu, saglasno odredbama Zakona.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-201/2011-04 od 18.07.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje