Pravilnik o visini troškova zdravstvene inspekcije u postupku po zahtevu stranke

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o visini troškova zdravstvene inspekcije u postupku po zahtevu stranke

Sl.glasnik RS br. 31/2014

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se visina troškova zdravstvene inspekcije nastalih u postupku po zahtevu stranke.

Član 2

Visina troškova zdravstvene inspekcije u postupku po zahtevu stranke utvrđuje se prema obimu i načinu preduzimanja propisanih radnji zdravstvenog inspektora, srazmerno specifičnosti, složenosti i značaju predmeta nadzora.

Član 3

Podnosilac zahteva dužan je da za sprovođenje inspekcijskog nadzora, na ime troškova postupka, uplati odgovarajući novčani iznos, i to za:

1) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenoj ustanovi – dom zdravlja, opšta bolnica, specijalna bolnica, klinika, institut, kliničko-bolnički centar, klinički centar – 45.000,00 dinara po objektu;

2) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenoj ustanovi – apoteci – 34.000,00 dinara po objektu;

3) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u privatnoj praksi – 22.380,00 dinara po objektu;

4) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u organizacionim jedinicama fakulteta zdravstvene struke – 32.000,00 dinara;

5) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u ustanovama socijalne zaštite, zavodima za izvršavanje zavodskih sankcija i drugim pravnim licima za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i određene poslove iz zdravstvene delatnosti – 20.000,00 dinara;

6) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje poslova preventivne zdravstvene delatnosti u ordinaciji medicine rada za potrebe zaposlenih kod određenog poslodavca – 22.380,00 dinara;

7) utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje prekida trudnoće u ginekološkoj ordinaciji u privatnoj praksi – 22.380,00 dinara;

8) utvrđivanje ispunjenosti uslova za vršenje zdravstvenih pregleda i izdavanje lekarskih uverenja o telesnoj i duševnoj sposobnosti lica za upravljanje vozilom na motorni pogon, za članove posade brodova i drugih plovila i pomorce – 22.380,00 dinara;

9) prethodne i periodične lekarske preglede radnika – 13.000,00 dinara;

10) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije – 26.380,00 dinara;

11) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za za vršenje obuke iz prve pomoći i organizovanje i sprovođenje ispita – 26.380,00 dinara.

Član 4

Novčani iznos utvrđen na ime naknade troškova propisanih u članu 3. ovog pravilnika podnosilac zahteva uplaćuje na račun budžeta Republike Srbije.

Član 5

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o visini troškova zdravstvene inspekcije u postupku po zahtevu stranke („Službeni glasnik RS“, broj 17/09).

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 

Servis računara online zakazivanje