Poreski period za obveznika-preduzetnika koji menja formu u privredno društvo

Servis računara online zakazivanje

Poreski period za obveznika-preduzetnika koji menja formu u privredno društvo

 

„Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/05 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Odredbom člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona propisano je, da se prometom dobara i usluga, u smislu ovog zakona, ne smatra prenos celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost.

Kod prenosa celokupne ili dela imovine iz stava 1. tačka 1) člana 6. Zakona smatra se da sticalac stupa na mesto prenosioca.

Prema odredbama člana 2. Pravilnika o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 67/2005), prometom dobara i usluga koji, u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, ne podleže PDV smatra se prenos celokupne imovine:

  1. kod statusne promene privrednog društva i promene pravne forme privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;
  2. u postupku redovnog prometa. likvidacije i stečaja.

U skladu sa navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, u slučaju promene pravne forme preduzetnika u pravnu formu privrednog društva, prenos celokupne imovine preduzetnika u privredno društvo ne smatra se prometom dobara i usluga, pod uslovom da je privredno društvo – sticalac obveznik PDV ili je tim prenosom postalo obveznik PDV i ako je produžilo da obavlja istu delatnost, tj. delatnost koju je obavljao prenosilac.

Prema odredbi člana 48. stav 1. Zakona, poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarski mesec za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 20.000.000 dinara ili procenjuje da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 20.000.000 dinara.

Poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarsko tromesečje za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet manji od 20.000.000 dinara ili procenjuje da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet manji od 20.000.000 dinara (stav 2. istog člana Zakona).

Saglasno odredbi člana 48. stav 3. Zakona, za obveznika iz stava 2. ovog člana koji u kalendarskom tromesečju ostvari ukupan promet veći od 20.000.000 dinara, poreski period je kalendarski mesec počev od meseca po isteku kalendarskog tromesečja.

Odredbom člana 48. stav 6. Zakona propisano je, daje za obveznike koji prvi put započnu obavljanje delatnosti u tekućoj kalendarskoj godini, za tekuću i narednu kalendarsku godinu poreski period kalendarski mesec.

Shodno navedenim zakonskim odredbama, a s obzirom da promena pravne forme ne dovodi do prestanka pravnog kontinuiteta privrednog subjekta – obveznika PDV koji je u momentu promene pravne forme obavljao delatnost, poreski period za koji obveznik PDV – privredno društvo koje je nastalo promenom pravne forme preduzetnika (takođe obveznika PDV) u pravnu formu privrednog društva, obračunava PDV, predaje poresku prijavu i plaća PDV. je poreski period za koji je obveznik PDV – preduzetnik, kao pravni prethodnik tog privrednog društva, obračunavao i plaćao PDV.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-2446/2010-04 od 26.08.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje