PDV se ne plaća na novčana sredstva koja prima fakultet od nadležnog ministarstva po osnovu pokrića troškova

PDV se ne plaća na novčana sredstva koja prima fakultet od nadležnog ministarstva po osnovu pokrića troškova

„Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno (član 4. stav 1. Zakona).

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Primanje novčanih sredstava bez obaveze primaoca novčanih sredstava da izvrši protivčinidbu (promet dobara ili usluga) davaocu novčanih sredstava ne smatra se predmetom oporezivanja PDV.

Prema tome, na novčana sredstva koja je fakultet dobio od nadležnog ministarstva Republike Srbije za pokriće dela troškova pripreme, organizovanja naučnog skupa i štampanja zbornika radova sa naučnog skupa, kao i na novčana sredstva koja je ovaj fakultet dobio od fonda iz Republike Srbije za pokriće dela troškova rekonstrukcije fakulteta, PDV se ne obračunava i ne plaća, s obzirom da ova novčana sredstva ne predstavljaju naknadu za promet dobara i usluga koji vrši fakultet.

Međutim, kada se iz dobijenih novčanih sredstava vrši nabavka dobara ili usluga u Republici Srbiji, isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, ako je obveznik PDV i ako vrši oporezivi promet, dužan je da za izvršeni promet obračuna PDV i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom.“

Mišljenje Ministarstvo finansija br. 413-00-1760/2010-04 od 15.09.2010. godine