PDV na promet usluga posredovanja kod pružanja usluge zaštite autorskog prava i prava intelektualne svojine

Servis računara online zakazivanje

PDV na promet usluga posredovanja kod pružanja usluge zaštite autorskog prava i prava intelektualne svojine

„Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Prema odredbama člana 12. st. 1. i 2. Zakona, mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluge obavlja delatnost, a ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice.

Mesto prometa usluga posredovanja, osim usluga posredovanja iz stava 3. tačka 4) podtačka (11) ovog člana, određuje se prema mestu prometa dobara i usluga koji je predmet posredovanja (član 12. stav 4. Zakona).

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, mesto prometa usluge posredovanja kod pružanja usluga zaštite autorskih prava i prava intelektualne svojine, određuje se prema mestu prometa usluge zaštite autorskih prava ili prava intelektualne svojine za koju se pruža usluga posredovanja.

Kada uslugu zaštite autorskih prava ili prava intelektualne pruža lice sa teritorije Republike Srbije, mestom prometa ove usluge smatra se Republika Srbija, a kada uslugu zaštite autorskih prava ili prava intelektualne svojine pruža lice sa sedištem u inostranstvu, mestom prometa ove usluge smatra se inostranstvo.

Samim tim, mestom prometa usluge posredovanja kod pružanja usluge zaštite autorskih prava ili prava intelektualne svojine kada zaštitu ovih prava vrši lice sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, smatra se Republika Srbija, dok se mestom prometa usluge posredovanja kod pružanja usluge zaštite autorskih prava ili prava intelektualne svojine kada zaštitu ovih prava vrši lice sa sedištem u inostranstvu, smatra inostranstvo.

Prema tome, obveznik PDV koji vrši promet usluge posredovanja kod pružanja usluge zaštite autorskih prava ili prava intelektualne svojine kada zaštitu ovih prava vrši lice sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, dužan je da za ovaj promet obračuna i plati PDV u skladu sa Zakonom, dok za promet usluge posredovanja kod pružanja usluge zaštite autorskih prava ili prava intelektualne svojine kada zaštitu ovih prava vrši lice sa sedištem u inostranstvu, nema obavezu obračunavanja i plaćanja PDV, s obzirom da promet ovih usluga nije predmet oporezivanja PDV.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-1063/2009-04 od 11.05.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje