Uredba o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici

Servis računara online zakazivanje

Uredba o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici

Sl.glasnik RS br. 25/2015

Glava I

PREDMET, PODRUČJE PRIMENE I DEFINICIJE

Predmet i područje primene

Član 1

Ovom uredbom propisuju se uslovi i način za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici.

Mere iz stava 1. ovog člana odnose se naročito na sledeće slučajeve:

1) ako je roba deklarisana za stavljanje u slobodan promet, izvoz ili ponovni izvoz;

2) ako roba ulazi u carinsko područje Republike Srbije ili napušta to područje;

3) ako je roba stavljena u carinski postupak sa odlaganjem ili je smeštena u slobodnu zonu ili slobodno skladište.

Ova uredba ne primenjuje se na:

1) robu koja je stavljena u slobodan promet radi krajnje upotrebe u posebne svrhe;

2) robu nekomercijalne prirode koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika;

3) robu proizvedenu uz pristanak nosioca prava i robu koju je proizvelo lice ovlašćeno od strane nosioca prava da proizvede određenu količinu robe, ali koja je proizvedena u količini većoj od količine dogovorene između tog lica i nosioca prava.

Definicije

Član 2

Pojedini izrazi u smislu ove uredbe, imaju sledeća značenja:

1) pravo intelektualne svojine jeste:

(1) žig;

(2) pravo na industrijski dizajn;

(3) autorsko i srodna prava;

(4) pravo ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla;

(5) patent i mali patent;

(6) sertifikat o dodatnoj zaštiti za lekove ili za sredstva za zaštitu bilja;

(7) pravo oplemenjivača biljnih sorti;

(8) pravo na topografiju poluprovodničkih proizvoda;

2) krivotvorena roba jeste:

(1) roba koja je predmet radnje kojom se povređuje žig u Republici Srbiji i koja je bez odobrenja obeležena znakom koji je identičan znaku uredno registrovanim za istu vrstu robe, ili koji se u bitnim obeležjima ne može razlikovati od takvog znaka;

(2) roba koja je predmet radnje kojom se povređuje oznaka geografskog porekla u Republici Srbiji i koja nosi ili je opisana nazivom ili izrazom koji je zaštićen u smislu te oznake geografskog porekla;

(3) svako pakovanje, etiketa, nalepnica, brošura, uputstvo za upotrebu ili garantni list ili drugi sličan predmet, čak i ako je podnet odvojeno, koji je predmet radnje kojom se povređuje žig ili oznaka geografskog porekla, koji sadrži znak, naziv ili izraz koji je identičan uredno registrovanom znaku ili zaštićenoj oznaci geografskog porekla, ili koji se u bitnim obeležjima ne može razlikovati od takvog znaka ili oznake geografskog porekla, i koji se može upotrebiti za istu vrstu robe za koju je bio registrovan znak ili oznaka geografskog porekla;

3) piratizovana roba jeste roba koja je predmet radnje kojom se povređuje autorsko pravo ili srodna prava ili pravo na industrijski dizajn u Republici Srbiji i koja je izrađena, ili sadrži primerke koji su izrađeni bez odobrenja nosioca autorskog prava ili srodnih prava ili prava na industrijski dizajn, ili lica ovlašćenog od strane nosioca prava u zemlji proizvodnje;

4) roba za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine jeste roba za koju postoje opravdane naznake da je, u Republici Srbiji, na prvi pogled (prima facie):

(1) predmet radnje kojom se povređuje pravo intelektualne svojine u Republici Srbiji;

(2) uređaji, proizvodi ili sastavni delovi koji su prvenstveno dizajnirani, izrađeni ili prilagođeni za potrebe omogućavanja ili olakšavanja izbegavanja svake tehnologije, uređaja ili sastavnog dela koji, u svom uobičajenom delovanju, sprečava ili ograničava radnje, u odnosu na dela koja nije odobrio nosilac autorskog prava ili srodnih prava i koji se odnose na radnju kojom se povređuju navedena prava u Republici Srbiji;

(3) kalup ili matrica koji je posebno dizajniran ili prilagođen za izradu robe kojom se povređuje pravo intelektualne svojine, ako se takvi kalupi ili matrice odnose na radnju kojom se povređuje pravo intelektualne svojine u Republici Srbiji;

5) nosilac prava jeste nosilac prava intelektualne svojine;

6) zahtev jeste zahtev podnet nadležnom carinskom organu za preduzimanje mera u vezi sa robom za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine;

7) podnosilac zahteva jeste lice u čije ime je zahtev podnet;

8) nosilac odobrenja jeste lice kojem je odobren zahtev;

9) držalac robe jeste vlasnik robe za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine ili lice koje ima slično pravo raspolaganja ili fizičke kontrole nad takvom robom;

10) deklarant je lice koje podnosi deklaraciju u svoje ime ili lice u čije ime se podnosi deklaracija;

11) uništenje jeste fizičko uništenje, recikliranje ili uklanjanje robe iz trgovinskih tokova, na takav način da spreči nanošenje štete nosiocu odobrenja;

12) puštanje robe je radnja carinskog organa kojom se roba stavlja na raspolaganje uz uslove i u svrhe određene carinskim postupkom u koji je roba stavljena;

13) mala pošiljka jeste poštanska ili ekspresna pošiljka koja:

(1) sadrži tri jedinice ili manje; ili

(2) ima bruto težinu manju od dva kilograma.

U smislu ove tačke, u podtački (1) pojam „jedinice“ podrazumeva jedinicu mere uz tarifnu oznaku u koju se, u skladu sa Carinskom tarifom, svrstava predmetna roba, ako nije pakovana, ili paket takve robe namenjen za maloprodaju krajnjem potrošaču. U smislu ove definicije, odvojena roba koja je obuhvaćena istom tarifnom oznakom smatra se različitim jedinicama, a roba predstavljena kao kompleti razvrstana u jednu tarifnu oznaku smatra se jednom jedinicom;

14) kvarljiva roba jeste roba za koju se smatra da se kvari ako se čuva do 20 dana od dana obustave puštanja, odnosno zadržavanja.

Glava II

ZAHTEVI

  1. Podnošenje zahteva

Podnošenje i obrazac zahteva

Član 3

Zahtev se podnosi Upravi carina na obrascu iz Priloga 1. i popunjava se na način propisan Prilogom 3. Prilozi 1. i 3. odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Zahtev sadrži:

1) podatke o podnosiocu zahteva;

2) status podnosioca zahteva, u smislu člana 4. ove uredbe;

3) dokumente koji pružaju dokaze na osnovu kojih nadležni carinski organ može utvrditi da podnosilac zahteva ima pravo da podnese zahtev;

4) ako zahtev podnosi putem zastupnika – podatke o licu koje zastupa podnosioca zahteva i dokaz da je to lice ovlašćeno da postupa kao zastupnik, u skladu sa propisima;

5) pravo ili prava intelektualne svojine čija se zaštita zahteva;

6) posebne i tehničke podatke o originalnoj robi, uključujući oznake, kao što je bar-kod i, po potrebi, slike;

7) informacije potrebne carinskim organima da lako prepoznaju predmetnu robu;

8) informacije značajne carinskim organima pri analizi i oceni rizika od povrede prava intelektualne svojine ili predmetnih prava intelektualne svojine, kao što su podaci o ovlašćenim distributerima;

9) podatke o bilo kom zastupniku imenovanom od strane podnosioca zahteva za pravna i tehnička pitanja;

10) obavezu podnosioca zahteva da nadležni carinski organ obavesti o svim slučajevima iz člana 13. ove uredbe;

11) obavezu podnosioca zahteva da prosledi i ažurira sve informacije važne za carinske organe pri analizi i oceni rizika od povrede predmetnog ili predmetnih prava intelektualne svojine;

12) obavezu podnosioca zahteva da preuzme odgovornost iz člana 26. ove uredbe;

13) obavezu podnosioca zahteva da snosi troškove iz člana 27. ove uredbe, pod uslovima iz tog člana;

14) saglasnost da će, ako to zahtevaju carinski organi, pokriti troškove vezane za uništenje robe, ako podnosilac zahteva zahteva primenu postupka iz člana 24. ove uredbe.

Ako se zahtev podnosi nakon prijema obaveštenja dostavljenog od carinskih organa o obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe u skladu sa članom 16. st. 3-7. ove uredbe, taj zahtev mora da:

1) bude podnet nadležnom carinskom organu u roku od četiri radna dana od dana prijema obaveštenja o obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe;

2) sadrži podatke iz stava 2. ovog člana, s tim da se mogu izostaviti podaci navedeni u tač. 6)-8) tog stava.

Zahtev se podnosi u pismenom obliku ili elektronskom razmenom podataka, ako je to tehnički moguće.

Uprava carina vodi evidenciju o podnetim zahtevima za preduzimanje mera.

Podnosioci zahteva

Član 4

Nadležni carinski organi preduzimaju mere propisane ovom uredbom ako zahtev podnese neko od sledećih lica:

1) nosilac prava;

2) lice ovlašćeno da koristi pravo intelektualne svojine, koje je nosilac prava službeno ovlastio za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je pravo intelektualne svojine povređeno;

3) organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava;

4) profesionalna organizacija za zaštitu prava intelektualne svojine;

5) grupa proizvođača definisanih propisima kojim se uređuju oznake geografskog porekla, koje predstavljaju proizvođače proizvoda sa oznakom geografskog porekla ili predstavnici takvih grupa i privredni subjekti koji imaju pravo da koriste oznake geografskog porekla, kao i organi ili organizacije nadležni za kontrolu oznake geografskog porekla.

  1. Odluke o zahtevima

Obrada nepotpunih zahteva

Član 5

Ako, po prijemu zahteva, nadležni carinski organ utvrdi da zahtev ne sadrži sve podatke propisane članom 3. stav 2. ove uredbe, od podnosioca zahteva zatražiće da, u roku od deset radnih dana od dana prijema obaveštenja o tom zahtevu, dostavi podatke koje nedostaju.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, rok iz člana 7. stav 1. ove uredbe obustavlja se dok se ne prime odgovarajući podaci.

Ako podnosilac zahteva ne dostavi podatke koji nedostaju, u roku iz stava 1. ovog člana, nadležni carinski organ će odbiti zahtev.

Troškovi

Član 6

Administrativni troškovi nastali pri obradi zahteva se ne naplaćuju.

Obaveštenje o odobrenju ili odbijanju zahteva

Član 7

Nadležni carinski organ obaveštava podnosioca zahteva o svojoj odluci o odobrenju ili odbijanju zahteva u roku od 30 radnih dana od dana prijema zahteva. U slučaju odbijanja, nadležni carinski organ navodi razloge za svoju odluku, kao i pouku o pravnom leku.

Ako je carinski organ obavestio podnosioca zahteva o obustavi puštanja ili o zadržavanju robe pre podnošenja zahteva, nadležni carinski organ obaveštava podnosioca zahteva o svojoj odluci o odobrenju ili odbijanju zahteva u roku od dva radna dana od dana prijema zahteva.

Odluke o zahtevima

Član 8

Odluka o odobrenju zahteva i odluka o njegovom ukidanju ili izmeni počinje da važi od dana dostavljanja licu na koje se odnosi.

Odluka kojom se produžava rok u kom carinski organi moraju da preduzimaju mere počinje da važi od dana dostavljanja licu na koje se odnosi, a primenjuje se narednog dana od poslednjeg dana roka koji se produžava.

Rok u kom carinski organi moraju da preduzimaju mere

Član 9

Prilikom odobravanja zahteva, nadležni carinski organ navodi rok u kom carinski organi moraju da preduzimaju mere.

Rok iz stava 1. ovog člana počinje da teče od dana od kojeg odluka kojom se odobrava zahtev proizvodi dejstvo, u skladu sa članom 8. ove uredbe, i ne sme biti duži od jedne godine.

Ako zahtev podnet nakon obaveštenja carinskog organa o obustavi puštanja ili o zadržavanju robe, u skladu sa članom 16. st. 3-7. ove uredbe, ne sadrži informacije iz člana 3. stav 2. tač. 6)-8) ove uredbe, odobrava se samo obustava puštanja ili zadržavanje navedene robe, osim ako se te informacije ne dostave u roku od deset radnih dana nakon obaveštenja o obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe.

Ako pravo intelektualne svojine prestane da važi ili ako prestane pravo podnosioca zahteva da zahteva zaštitu prava intelektualne svojine, nadležni carinski organi ne preduzimaju nikakve mere. Nadležni carinski organ koji je doneo odluku kojom se odobrava zahtev, tu odluku ukida ili menja.

Produženje roka u kom carinski organi moraju da preduzimaju mere

Član 10

Po isteku roka u kom carinski organi moraju da preduzimaju mere, i nakon što nosilac odobrenja ispuni sve obaveze koje ima prema carinskim organima u skladu sa ovom uredbom, nadležni carinski organ koji je doneo prvobitnu odluku može, na zahtev nosioca odobrenja, da produži taj rok.

Zahtev za produženje roka podnosi se na obrascu iz Priloga 2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo i popunjava se na način propisan Prilogom 3.

Zahtev za produženje roka u kom carinski organi moraju da preduzimaju mere potrebno je dostaviti nadležnom carinskom organu najkasnije 30 radnih dana pre datuma isteka.

Ako zahtev nije podnet u skladu sa stavom 3. ovog člana, carinski organ taj zahtev može da odbaci.

Nadležni carinski organ o svojoj odluci o produženju obaveštava nosioca odobrenja u roku od 30 radnih dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana i navodi rok u kom carinski organi moraju da preduzimaju mere.

Produženi rok u kom carinski organi moraju da preduzimaju mere ne sme biti duži od jedne godine.

Nadležni carinski organ koji je doneo odluku kojom se odobrava produženje roka, tu odluku ukida ili menja, ako pravo intelektualne svojine prestane da važi ili ako prestane pravo podnosioca zahteva da zahteva zaštitu prava intelektualne svojine.

Administrativni troškovi nastali pri obradi zahteva za produženje se ne naplaćuju.

Izmena odobrenja

Član 11

Nadležni carinski organ koji je doneo odluku kojom se odobrava zahtev može, na zahtev nosioca tog odobrenja, izmeniti spisak prava intelektualne svojine u tom odobrenju.

Ako je dodato novo pravo intelektualne svojine, zahtev mora da sadrži informacije iz člana 3. stav 2. tačka 3) i tač. 5)-8) ove uredbe.

Obaveze nadležnog carinskog organa u vezi sa obaveštavanjem

Član 12

Uprava carina, kojoj je podnet zahtev, dostavlja carinarnicama, odmah nakon donošenja:

1) odluke kojima se odobrava zahtev;

2) odluke o ukidanju odluka kojima se odobrava zahtev;

3) odluke o izmeni odluka kojima se odobrava zahtev;

4) odluke o produženju roka u kom carinski organi moraju preduzimati mere;

5) odluku o obustavi postupanja carinskih organa donetu na osnovu člana 14. stav 2. ove uredbe.

Obaveze nosioca odobrenja u vezi sa obaveštavanjem

Član 13

Nosilac odobrenja bez odlaganja obaveštava nadležni carinski organ koji je odobrio zahtev o saznanju:

1) da je pravo intelektualne svojine obuhvaćeno zahtevom prestalo da važi;

2) da je prestalo njegovo pravo da zahteva zaštitu prava intelektualne svojine;

3) da su izmenjeni podaci iz člana 3. stav 2. ove uredbe.

Neispunjavanje obaveza nosioca odobrenja

Član 14

Ako nosilac odobrenja informacije dobijene od strane carinskih organa upotrebljava u svrhe drugačije od onih propisanih članom 19. ove uredbe, nadležni carinski organ može ukinuti svaku odluku koju je doneo, a kojom se nosiocu odobrenja odobrava zahtev i može odbiti da produži rok u kom carinski organi moraju da preduzimaju mere.

Nadležni carinski organ može doneti odluku o obustavi preduzimanja mera do isteka roka u kome bi nadležni carinski organi morali da preduzimaju mere, ako nosilac odobrenja:

1) ne ispuni obaveze obaveštavanja iz člana 13. ove uredbe;

2) ne ispuni obavezu vraćanja uzoraka iz člana 17. stav 3. ove uredbe;

3) ne ispuni obaveze u vezi sa troškovima iz člana 27. ove uredbe;

4) bez opravdanog razloga ne pokreće postupke kako je propisano članom 21. stav 4. i članom 24. stav 9. ove uredbe;

5) ne obavesti carinski organ o odluci donetoj u postupku koji je pokrenut u skladu sa članom 21. stav 4. ove uredbe ili članom 24. stav 9. ove uredbe, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Glava III

PREDUZIMANJE MERA OD STRANE CARINSKIH ORGANA

  1. Obustavljanje puštanja ili zadržavanje robe za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine

Obustavljanje puštanja ili zadržavanje robe nakon odobravanja zahteva

Član 15

Carinski organi obustavljaju puštanje robe ili je zadržavaju, ako identifikuju robu za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine obuhvaćenu odlukom kojom se odobrava zahtev.

Pre obustavljanja puštanja ili zadržavanja robe, carinski organi mogu od nosioca odobrenja zahtevati da im pruži potrebne informacije u vezi s robom. Carinski organi mogu nosiocu odobrenja pružiti informacije o stvarnoj ili procenjenoj količini robe, njenoj stvarnoj ili pretpostavljenoj prirodi i, prema potrebi, slike te robe.

Carinski organi obaveštavaju deklaranta ili držaoca robe o obustavljanju puštanja robe ili o zadržavanju robe u roku od jednog radnog dana od obustavljanja ili zadržavanja.

Ako carinski organi odluče da obaveste držaoca robe, a držaoci robe su dva ili više lica, carinski organi dužni su da obaveste samo jedno od tih lica.

Carinski organi obaveštavaju nosioca odobrenja o obustavljanju puštanja robe ili o zadržavanju robe istog dana ili odmah nakon što je obavešten deklarant ili držalac robe.

Obaveštenja sadrže informacije o postupku iz člana 21. ove uredbe.

Carinski organi, pod uslovima iz člana 19. ove uredbe, obaveštavaju nosioca odobrenja i deklaranta ili držaoca robe o stvarnoj ili procenjenoj količini i stvarnim ili pretpostavljenim svojstvima robe, uključujući i, prema potrebi, dostavljanje dostupnih slika robe čije je puštanje bilo obustavljeno ili koja je bila zadržana. Carinski organi, na zahtev nosioca odobrenja, mogu dostaviti i imena i adrese primaoca, pošiljaoca i deklaranta ili držaoca robe, podatke o carinskom postupku i o poreklu, polazištu i odredištu robe čije je puštanje obustavljeno ili koja je zadržana.

Obustavljanje puštanja ili zadržavanje robe pre odobravanja zahteva

Član 16

Carinski organi mogu, osim u slučaju kvarljive robe, obustaviti puštanje robe ili je zadržati, ako identifikuju robu za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine koja nije obuhvaćena odlukom kojom se odobrava zahtev.

Carinski organi mogu, pre obustavljanja puštanja ili zadržavanja robe za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine, bez otkrivanja ikakvih informacija, osim stvarne ili procenjene količine robe, njene stvarne ili pretpostavljene prirode i njenih slika, zatražiti od bilo kog lica koje može imati pravo da podnese zahtev o navodnom povređivanju prava intelektualne svojine, da im pruži potrebne informacije.

Carinski organi obaveštavaju deklaranta ili držaoca robe o obustavljanju puštanja robe ili o zadržavanju robe u roku od jednog radnog dana od obustavljanja ili zadržavanja.

Ako carinski organi odluče da obaveste držaoca robe, a držaoci robe su dva ili više lica, carinski organi dužni su da obaveste samo jedno od tih lica.

Carinski organi obaveštavaju lica koja imaju pravo da podnesu zahtev u vezi s robom za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine, o obustavljanju puštanja robe ili o zadržavanju robe istog dana ili odmah nakon što je obavešten deklarant ili držalac robe.

Carinski organi mogu konsultovati druge nadležne organe kako bi identifikovali lica koja imaju pravo da podnesu zahtev.

Obaveštenja sadrže informacije o postupku iz člana 21. ove uredbe.

Carinski organi odobravaju puštanje ili prekidaju zadržavanje robe odmah nakon ispunjenja carinskih formalnosti u sledećim slučajevima:

1) ako, u roku od jednog radnog dana od obustavljanja ili zadržavanja robe, nije identifikovano nijedno lice koje ima pravo da podnese zahtev o navodnom povređivanju prava intelektualne svojine;

2) ako, u roku od četiri radna dana od dostavljanja obaveštenja o obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe, nije primljen zahtev u skladu sa članom 3. stav 2. ove uredbe ili ako je takav zahtev odbijen.

Carinski organi mogu, ako je zahtev odobren i pod uslovima iz člana 19. ove uredbe, na zahtev nosioca odobrenja, dostaviti i imena i adrese primaoca, pošiljaoca i deklaranta ili držaoca robe, podatke o carinskom postupku i o poreklu, polazištu ili odredištu robe čije je puštanje bilo obustavljeno ili koja je bila zadržana.

Pregled i uzorkovanje robe čije je puštanje bilo obustavljeno ili koja je bila zadržana

Član 17

Carinski organi omogućavaju nosiocu odobrenja i deklarantu ili držaocu robe da pregledaju robu čije je puštanje bilo obustavljeno ili koja je bila zadržana.

Carinski organi mogu uzeti reprezentativne uzorke robe i obezbediti ili poslati te uzorke nosiocu odobrenja, na zahtev nosioca i isključivo za potrebe analize i upotrebe u postupcima u vezi sa krivotvorenom i piratizovanom robom. Sve analize tih uzoraka vrše se pod isključivom odgovornošću i o trošku nosioca odobrenja.

Nosilac odobrenja, osim ako to okolnosti ne dopuštaju, carinskim organima vraća uzorke iz stava 2. ovog člana po završetku analize, a najkasnije pre nego što je roba puštena ili pre nego što je zadržavanje robe prestalo.

Uslovi skladištenja

Član 18

Carinski organi utvrđuju uslove skladištenja robe dok traje obustava puštanja ili zadržavanje.

Dozvoljena upotreba određenih informacija od strane nosioca odobrenja

Član 19

Nosilac odobrenja koji je primio informacije iz člana 15. stav 7, člana 16. stav 9, člana 17. ili člana 24. stav 8. ove uredbe, može ih upotrebiti samo za sledeće potrebe:

1) za pokretanje i vođenje postupaka za utvrđivanje da li je povređeno pravo intelektualne svojine;

2) u vezi sa krivičnim, odnosno prekršajnim istragama vezanim za povredu prava intelektualne svojine, koje sprovode nadležni organi;

3) za pokretanje i vođenje krivičnih, odnosno prekršajnih postupaka;

4) za traženje naknade štete od lica koje je povredilo pravo intelektualne svojine ili drugih lica;

5) za dogovor sa deklarantom ili držaocem robe da se roba uništi u skladu sa članom 21. st. 1. i 2. ove uredbe;

6) za dogovor sa deklarantom ili držaocem robe o iznosu obezbeđenja iz člana 22. stav 2. ove uredbe.

Razmena informacija i podataka

Član 20

Carinski organi, u cilju eliminisanja međunarodne trgovine robom kojom se povređuju prava intelektualne svojine, a ne dovodeći u pitanje nacionalne propise o zaštiti podataka, mogu razmenjivati određene podatke i informacije koje su im dostupne sa odgovarajućim organima drugih država, na način utvrđen posebnim propisima.

Podaci i informacije iz stava 1. ovog člana razmenjuju se kako bi se omogućilo brzo i efikasno delovanje prema pošiljkama robe kojom se povređuje pravo intelektualne svojine. Ti podaci i informacije mogu se odnositi na zaplene, tendencije i opšti rizik, uključujući i podatke i informacije o robi koja je u postupku tranzita preko carinskog područja Republike Srbije i koja je poreklom iz ili joj je odredište na području odnosnih država. Ti podaci i informacije mogu se odnositi, prema potrebi, na sledeće:

1) vrstu i količinu robe;

2) sumnju u povredu prava intelektualne svojine;

3) poreklo, polazište i odredište robe;

4) kretanje prevoznih sredstava, a naročito:

(1) ime broda ili registarsku oznaku prevoznog sredstva;

(2) referentne brojeve teretnog lista ili druge prevozne isprave;

(3) broj kontejnera;

(4) težinu tereta;

(5) opis i/ili šifru robe;

(6) broj rezervacije;

(7) broj plombe;

(8) mesto prvog utovara;

(9) mesto konačnog istovara;

(10) mesta pretovara;

(11) očekivani datum dolaska na mesto konačnog istovara;

5) informacije o kretanju kontejnera, a naročito:

(1) broj kontejnera;

(2) status utovara kontejnera;

(3) datum kretanja;

(4) način kretanja (utovaren, istovaren, pretovaren, unet, iznet, itd.);

(5) ime broda ili registarsku oznaku prevoznog sredstva;

(6) broj putovanja;

(7) mesto;

(8) teretni list ili druga prevozna isprava.

  1. Uništenje robe, pokretanje postupaka i polaganje obezbeđenja

Uništenje robe i pokretanje postupaka

Član 21

Roba za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine može se, uz saglasnost nosioca odobrenja, uništiti pod carinskim nadzorom, bez obaveze da se prethodno utvrdi da li je pravo intelektualne svojine povređeno, pod sledećim uslovima:

1) da je nosilac odobrenja, pismenim putem, u roku od deset radnih dana, ili tri radna dana u slučaju kvarljive robe, od obaveštavanja o obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe, potvrdio nadležnom carinskom organu da smatra da se predmetnom robom povređuje pravo intelektualne svojine;

2) da je nosilac odobrenja, pismenim putem, u roku od deset radnih dana, ili tri radna dana u slučaju kvarljive robe, od obaveštavanja o obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe, potvrdio carinskim organima svoju saglasnost za uništenje robe;

3) da je deklarant ili držalac robe, pismenim putem, u roku od deset radnih dana, ili tri radna dana u slučaju kvarljive robe, od obaveštavanja o obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe, potvrdio carinskim organima svoju saglasnost za uništenje robe. Smatra se da je saglasnost data ako u propisanim rokovima deklarant ili držalac robe nije podneo prigovor protiv uništenja robe.

Carinski organi odobravaju puštanje robe ili prestaju sa njenim zadržavanjem odmah nakon okončanja svih carinskih formalnosti, ako, u rokovima iz stava 1. tač. 1) i 2) ove uredbe, nisu primili pismenu potvrdu nosioca odobrenja da smatra da je pravo intelektualne svojine povređeno i njegovu saglasnost za uništenje, osim ako su ti organi na odgovarajući način bili obavešteni o pokretanju postupaka za utvrđivanje da li je pravo intelektualne svojine bilo povređeno.

Uništenje robe obavlja se pod carinskim nadzorom i pod odgovornošću nosioca odobrenja. Nadležni organi mogu uzeti uzorke pre uništenja robe i ti uzorci mogu se koristiti u obrazovne svrhe.

Ako deklarant ili držalac robe nije potvrdio svoju saglasnost za uništenje u pismenom obliku i ako se ne smatra da je deklarant ili držalac robe potvrdio svoju saglasnost za uništenje, u skladu sa stavom 1. tačka 3) ovog člana, u rokovima iz te tačke, carinski organi o tome odmah obaveštavaju nosioca odobrenja. Nosilac odobrenja u roku od deset radnih dana, ili tri radna dana u slučaju kvarljive robe, od obaveštavanja o obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe, pokreće postupke za utvrđivanje da li je pravo intelektualne svojine bilo povređeno.

Carinski organi u odgovarajućim slučajevima mogu, osim u slučaju kvarljive robe, na osnovu opravdanog zahteva nosioca odobrenja, produžiti rok iz stava 4. ovog člana, najviše za još deset radnih dana.

Carinski organi odobravaju puštanje robe ili prestaju sa njenim zadržavanjem odmah nakon okončanja svih carinskih formalnosti, ako u rokovima iz st. 4. i 5. ovog člana nisu na odgovarajući način obavešteni, u skladu sa stavom 4. ovog člana, o pokretanju postupaka za utvrđivanje da li je pravo intelektualne svojine bilo povređeno.

Polaganje obezbeđenja pre puštanja robe

Član 22

Ako je roba za koju se sumnja da se njome povređuje pravo na industrijski dizajn, patent, mali patent, pravo na topografiju poluprovodničkih proizvoda ili pravo oplemenjivača biljnih sorti, privremeno zadržana, deklarant ili držalac robe može, uz polaganje obezbeđenja, da zahteva puštanje robe ili okončanje zadržavanja robe, ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da je carinski organ blagovremeno obavešten o pokretanju postupka za utvrđivanje da li je predmetno pravo intelektualne svojine bilo povređeno;

2) da organ nadležan za utvrđivanje da li je pravo intelektualne svojine bilo povređeno nije odobrio privremenu meru;

3) da su okončane sve carinske formalnosti.

Obezbeđenje iz stava 1. ovog člana mora biti položeno u iznosu koji je dovoljan za zaštitu interesa nosioca odobrenja.

Roba za uništenje

Član 23

Roba iz čl. 21. ili 24. ove uredbe ne sme biti:

1) stavljena u slobodan promet, osim ako carinski organ, uz saglasnost nosioca odobrenja, odluči da je to potrebno kako bi se roba reciklirala ili stavila van komercijalnih kanala, uključujući upotrebu robe u edukativne svrhe i svrhe treninga, u cilju podizanja svesti o zaštiti prava intelektualne svojine. Carinski organi utvrđuju uslove pod kojima se roba može staviti u slobodan promet;

2) izneta iz carinskog područja Republike Srbije;

3) izvezena;

4) ponovo izvezena;

5) stavljena u carinski postupak sa odlaganjem;

6) stavljena u slobodnu zonu ili slobodno skladište.

Carinski organ može dopustiti da se roba iz stava 1. ovog člana kreće pod carinskim nadzorom, između različitih mesta unutar carinskog područja Republike Srbije, u cilju njenog uništenja pod carinskim nadzorom.

Uništenje robe u malim pošiljkama

Član 24

Roba koja se prevozi u malim pošiljkama, za koju se sumnja da je krivotvorena ili piratizovana, može biti uništena ako:

1) roba nije kvarljiva;

2) je roba obuhvaćena odlukom kojom se odobrava zahtev;

3) je nosilac odobrenja u zahtevu zatražio upotrebu postupka iz ovog člana.

U slučaju primene ovog člana, ne primenjuju se član 15. st. 3-7. i član 17. st. 2. i 3. ove uredbe.

Carinski organi obaveštavaju deklaranta ili držaoca robe o obustavljanju puštanja robe ili o zadržavanju robe u roku od jednog radnog dana od obustavljanja puštanja ili od zadržavanja robe. Ovo obaveštenje mora da sadrži sledeće informacije:

1) da carinski organ namerava da uništi robu;

2) o pravima deklaranta ili držaoca robe iz st. 4-6. ovog člana.

Deklarant ili držalac robe izjašnjava se u roku od deset radnih dana od dana prijema obaveštenja o obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe.

Roba iz stava 1. ovog člana može da se uništi ako je u roku od deset radnih dana od dana prijema obaveštenja o obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe deklarant ili držalac carinskim organima potvrdio svoju saglasnost za uništenje robe.

Ako deklarant ili držalac robe carinskim organima nije potvrdio svoju saglasnost za uništenje robe, niti ih je obavestio o svom protivljenju uništenju u roku iz stava 5. ovog člana, carinski organi mogu smatrati da se deklarant ili držalac robe saglasio sa uništenjem robe.

Uništenje robe se obavlja pod carinskim nadzorom. Carinski organi, na zahtev i prema potrebi, nosiocu odobrenja pružaju informacije o stvarnoj ili procenjenoj količini uništene robe, kao i o njenoj prirodi.

Ako deklarant ili držalac robe nije potvrdio svoju saglasnost za uništenje robe i ako se ne smatra da je deklarant ili držalac robe potvrdio takvu saglasnost, u skladu sa stavom 6. ovog člana, carinski organ o tome odmah obaveštava nosioca odobrenja, kao i o količini i prirodi robe, uključujući dostavljanje slika robe, prema potrebi. Carinski organi, na zahtev i ako su im takve informacije poznate, obaveštavaju nosioca odobrenja o imenima i adresama primaoca, pošiljaoca i deklaranta ili držaoca robe, o carinskom postupku i o poreklu, polazištu i odredištu robe čije je puštanje bilo obustavljeno ili koja je bila zadržana.

Carinski organ odobrava puštanje robe ili prekida njeno zadržavanje odmah nakon okončanja svih carinskih formalnosti, ako u roku od deset radnih dana od dana prijema obaveštenja iz stava 8. ovog člana, carinski organi od nosioca odobrenja nisu primili informacije o pokretanju postupaka za utvrđivanje da je pravo intelektualne svojine bilo povređeno.

Glava IV

ODGOVORNOST I TROŠKOVI

Isključenje odgovornosti carinskih organa

Član 25

Carinski organ nije dužan da nadoknadi štetu nosiocu odobrenja, ako nije otkrio robu na koju se odnosi odobrenje, a za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine i ako je roba puštena ili ako nije preduzeta nikakva mera da se roba zadrži.

Naknada štete

Član 26

Šteta nastala zbog zadržavanja robe nadoknađuje se u skladu sa članom 283. stav 2. Carinskog zakona ako postupak, koji je na odgovarajući način započet u skladu sa ovom uredbom, nije nastavljen zbog činjenja ili nečinjenja nosioca odobrenja, ako uzorci uzeti u skladu sa članom 17. stav 2. ove uredbe nisu vraćeni ili su oštećeni i neupotrebljivi zbog činjenja ili nečinjenja nosioca odobrenja, ili ako je naknadno ustanovljeno da predmetna roba ne povređuje pravo intelektualne svojine.

Troškovi

Član 27

Troškove čuvanja i održavanja privremeno zadržane robe do pravnosnažne odluke suda kojom se nalaže uništenje robe, uključujući troškove uništenja robe, snosi lice protiv kog je pokrenut postupak za zaštitu prava intelektualne svojine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, troškove čuvanja i održavanja, odnosno uništenja zadržane robe snosi nosilac odobrenja:

1) ako u propisanom roku ne podnese tužbu, odnosno ako povuče tužbu;

2) ako sud odbaci tužbu ili odbije tužbeni zahtev;

3) u slučaju uništenja robe u skladu sa čl. 21. i 24. ove uredbe, ako iz dogovora stranaka ne proizlazi drugačije;

4) ako lice iz stava 1. ovog člana ne izmiri obaveze navedene u tom stavu.

Carinski organ, na zahtev nosioca odobrenja koji je obavešten o obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe, dostavlja informacije o tome gde i kako je navedena roba uskladištena i o procenjenim troškovima skladištenja iz ovog stava. Informacije o procenjenim troškovima mogu se izraziti u smislu vremena, proizvoda, količine, težine ili usluge, zavisno od okolnosti skladištenja i prirode robe.

Glava V

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Započeti postupci

Član 28

Odluke carinskog organa po zahtevu nosioca prava o merama za zaštitu prava intelektualne svojine, donete u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici („Službeni glasnik RS“, br. 86/10 i 28/12), ostaju na snazi do isteka odobrenog roka primene zahtevanih mera.

Primena mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici započeta na osnovu odredaba propisa iz stava 1. ovog člana, okončaće se u skladu sa propisima po kojima je pokrenuta.

Prestanak važenja propisa

Član 29

Danom početka primene ove uredbe, prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici („Službeni glasnik RS“, br. 86/10 i 28/12).

Stupanje na snagu i primena

Član 30

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. septembra 2015. godine.

Prilog 1.

ZAHTEV ZA PREDUZIMANJE MERA

1 1. Podnosilac zahteva

Ime (*):

Adresa (*):

Grad(*):

Poštanski broj:

Država (*):

PIB:

Telefon: (+)

Mobilni telefon: (+)

Faks: (+)

E-mail adresa:

Veb sajt:

Za službenu upotrebu
Datum prijema
KOPIJA ZA CARINSKE ORGANE
Registarski broj zahteva
PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

ZAHTEV ZA MERE CARINSKIH ORGANA

u skladu sa članom 3. Uredbe

2 (*). Status podnosioca zahteva

c Nosilac prava

c Lice ovlašćeno da koristi pravo intelektualne svojine

c Organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

c Profesionalna organizacija za zaštitu prava

c Grupa proizvođača proizvoda sa oznakom geografskog porekla ili zastupnik takve grupe

c Privredni subjekt ovlašćen da koristi oznaku geografskog porekla

c Kontrolno telo ili institucija nadležna za oznake geografskog porekla

„obavezno popuniti
(+) popuniti bar jedno od polja sa ovom oznakom

3. Zastupnik koji podnosi zahtev u ime podnosioca zahteva:

Privredno društvo:
Ime (*):
Adresa (*):
Grad (*):
Poštanski broj:
Država (*):
Telefon: (+)
Mobilni telefon: (+)
Faks: (+)

c U prilogu se nalazi ovlašćenje za zastupanje

 

4 (*). Vrsta prava na koje se zahtev odnosi:

c Žig

c Pravo na industrijski dizajn

c Autorsko i srodna prava

c Pravo na topografiju poluprovodničkih proizvoda

c Patent

c Mali patent

c Oznaka geografskog porekla/Oznaka porekla

c Pravo oplemenjivača biljnih sorti

c Sertifikat o dodatnoj zaštiti za lekove ili za sredstva za zaštitu bilja

5. Zastupnik za pravna pitanja:

Privredno društvo:
Ime (*):
Adresa (*):
Grad (*):
Poštanski broj:
Država (*):
Telefon: (+)
Mobilni telefon: (+)
Faks: (+)
E-mail adresa:
Veb sajt:

6. Zastupnik za tehnička pitanja:

Privredno društvo:
Ime(*):
Adresa (*):
Grad (*):
Poštanski broj:
Država (*):
Telefon: (+)
Mobilni telefon: (+)
Faks: (+)
E-mail adresa:
Veb sajt:

7. Postupak u slučaju malih pošiljki

c Zahtevam primenu postupka iz člana 24. Uredbe i, na zahtev carinskih organa, pristajem da snosim sve troškove u vezi sa uništenjem robe u okviru ovog postupka.

 

8. Spisak prava na koje se zahtev odnosi (*)
Broj Vrsta prava Registarski broj Datum registracije Datum isteka Spisak robe na koju se pravo odnosi

 

Za dodatna prava vidi prilog br…. c Ograničeno postupanje
Originalna roba
9. Podaci o robi (*) c Ograničeno postupanje

 

Broj prava intelektualne svojine:
Opis robe (*):
Tarifni broj:
Carinska vrednost:
Prosečna tržišna vrednost:
c Vidi prilog br….
10. Prepoznatljiva svojstva robe(*) c Ograničeno postupanje
Mesto na robi (*):
Opis (*):
 

c Vidi prilog br….

11. Mesto proizvodnje (*) c Ograničeno postupanje
Država:
Privredno društvo:
Adresa:
Grad:
 

c Vidi prilog br….

12. Uključena privredna društva (*) c Ograničeno postupanje
Uloga:
Poslovno ime (*):
Adresa:
Grad:
 

c Vidi prilog br….

13. Trgovci (*) c Ograničeno postupanje
 

c Vidi prilog br….

14. Informacije o carinjenju i distribuciji robe c Ograničeno postupanje
 

c Vidi prilog br….

15. Pakovanja c Ograničeno postupanje
Vrsta pakovanja:
Broj predmeta po pakovanju:
Opis (uključujući prepoznatljiva svojstva):
 

 

c Vidi prilog br….

16. Prateća dokumentacija c Ograničeno postupanje
Vrsta dokumenta:
Opis:
 

 

c Vidi prilog br….

Roba kojom se povređuje pravo
17. Podaci o robi c Ograničeno postupanje
Broj prava intelektualne svojine:
Opis robe:
c Vidi prilog br….
Tarifni broj:
Minimalna vrednost:
18. Prepoznatljiva svojstva robe c Ograničeno postupanje
Mesto na robi:
Opis:
c Vidi prilog br….
19. Mesto proizvodnje c Ograničeno postupanje
Država:
Privredno društvo:
Adresa:
Grad:
c Vidi prilog br….
20. Uključena privredna društva c Ograničeno postupanje
Uloga:
Poslovno ime:
Adresa:
Grad:
c Vidi prilog br….
21. Trgovci c Ograničeno postupanje
c Vidi prilog br….
22. Informacije o distribuciji robe c Ograničeno postupanje
c Vidi prilog br….
23. Pakovanja c Ograničeno postupanje
Vrsta pakovanja:
Broj predmeta po pakovanju:
Opis (uključujući prepoznatljiva svojstva):
c Vidi prilog br….
24. Prateća dokumentacija c Ograničeno postupanje
Vrsta dokumenta:
Opis:
c Vidi prilog br….
25. Dodatne informacije
*
c Ograničeno postupanje
c Vidi prilog br….
26. Obaveze

Potpisom se obavezujem da:

– odmah obavestim nadležni carinski organ koji je prihvatio ovaj zahtev o svim promenama informacija/podataka koje sam dostavio/dostavila u ovom zahtevu ili prilozima, u skladu sa članom 13. Uredbe;

– nadležnom carinskom organu koji je prihvatio ovaj zahtev prosledim sva ažuriranja informacija iz člana 3. stav 2. tač. 6) – 8) Uredbe, koje su bitne za analizu i procenu carinskih organa u pogledu rizika od povrede prava intelektualne svojine obuhvaćenih ovim zahtevom;

– preuzmem odgovornost pod uslovima utvrđenim u članu 26. Uredbe i snosim troškove navedene u članu 27. Uredbe.

27. Potpis (*)

Datum (dan/mesec/godina)

Mesto

Potpis podnosioca zahteva
Ime (velikim štampanim slovima)
Za službenu upotrebu

Odluka carinskih organa

c Zahtev se prihvata u celosti.

c Zahtev se delimično prihvata (za odobrena prava videti spisak u prilogu).

Datum prihvatanja
(dan/mesec/godina)
Potpis i pečat Nadležni carinski organ
 

 

Datum isteka zahteva:

Zahteve za produženje roka u kom carinski organi moraju preduzimati mere potrebno je dostaviti nadležnom carinskom organu najkasnije 30 radnih dana pre dana isteka tog roka.

c Zahtev se odbija.

U prilogu se nalazi obrazložena odluka za delimično ili potpuno odbijanje sa poukom o pravnom leku.

Datum
(dan/mesec/godina)
Potpis i pečat Nadležni carinski organ

Prilog 2.

ZAHTEV ZA PRODUŽENJE ROKA

1 1. Nosilac odobrenja

Ime (*):

Adresa (*):

Grad(*):

Poštanski broj:

Država (*):

PIB:

Telefon: (+)

Mobilni telefon: (+)

Faks: (+)

E-mail adresa:

 

Za službenu upotrebu
Datum prijema
KOPIJA ZA CARINSKE ORGANE
PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

ZAHTEV ZA PRODUŽENJE ROKA ZA PREDUZIMANJE MERA

u skladu sa članom 10. Uredbe

2 (*). Zahtevam produženje roka u kom carinski organi preduzimaju mere u pogledu sledećeg zahteva

Registarski broj zahteva:       /

c Potvrđujem da nema promena u informacijama u pogledu zahteva za preduzimanje mera i njegovih priloga.

c Dostavljam sledeće informacije u pogledu zahteva za preduzimanje mera.

 

Vidi prilog br….

Zahtev za produženje roka u kom carinski organi preduzimaju mere mora se dostaviti nadležnom carinskom organu najkasnije 30 radnih dana pre dana isteka tog roka.

*obavezno popuniti
(+) bar jedno od polja sa ovom oznakom treba popuniti

3. Potpis (*)

Datum (dan/mesec/godina)

Mesto

Potpis podnosioca zahteva
Ime (velikim štampanim slovima)
Za službenu upotrebu

Odluka carinskih organa

c Zahtev za produženje prihvata se u celosti.

c Zahtev za produženje delimično se prihvata (za odobrena prava videti spisak u prilogu).

 

Datum
(dan/mesec/godina)
Potpis i pečat Nadležni carinski organ
 

 

Datum isteka zahteva:

c Zahtev za produženje odbija se/odbacuje se.

U prilogu se nalazi obrazložena odluka za delimično ili potpuno odbijanje/odbacivanje sa poukom o pravnom leku.

 

Datum
(dan/mesec/godina)
Potpis i pečat Nadležni carinski organ

Prilog 3.

UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE

  1. OPIS RUBRIKA U OBRASCU ZAHTEVA ZA PREDUZIMANJE MERA IZ PRILOGA 1. KOJI POPUNJAVA PODNOSILAC ZAHTEVA

Rubrike u obrascu označene zvezdicom (*) obavezne su i potrebno ih je popuniti.

Ako je jedno ili više polja u rubrici označeno znakom (+), potrebno je popuniti bar jedno od tih polja.

U rubrike sa oznakom „za službenu upotrebu“ ne unose se podaci.

Rubrika 1: Podnosilac zahteva

U ovu rubriku unose se podaci o podnosiocu zahteva, kao što su ime i puna adresa podnosioca zahteva, njegov broj telefona, mobilnog telefona ili faksa. Podnosilac zahteva, po potrebi, može uneti svoj PIB. Podnosilac, po potrebi, može uneti svoju e-mail adresu i svoj veb sajt.

Rubrika 2: Status podnosioca zahteva

Potrebno je označiti odgovarajuću kućicu kako bi se označio status podnosioca zahteva, u smislu člana 4. Uredbe. Uz zahtev, potrebno je priložiti dokumente kojima se nadležnom carinskom organu dokazuje da podnosilac zahteva ima pravo da podnese zahtev.

Rubrika 3: Zastupnik koji podnosi zahtev u ime podnosioca zahteva

Ako podnosilac zahteva podnosi zahtev preko zastupnika, u ovu je rubriku potrebno je uneti podatke o zastupniku. Zahtev treba da sadrži i dokaz da je to lice ovlašćeno da postupa kao zastupnik, u skladu sa propisima.

Rubrika 4: Vrsta prava na koje se zahtev odnosi

Potrebno je označiti odgovarajuću kućicu kako bi se označila vrsta (vrste) prava intelektualne svojine čija se zaštita zahteva.

Rubrika 5: Zastupnik za pravna pitanja

U ovoj rubrici navode se podaci o zastupniku zaduženom za pravna pitanja, ovlašćenom od strane podnosioca zahteva.

Rubrika 6: Zastupnik za tehnička pitanja

Ako je zastupnik za tehnička pitanja različit od zastupnika navedenog u rubrici 5, u ovoj rubrici navode se podaci o zastupniku za tehnička pitanja.

Rubrika 7: Postupak u slučaju malih pošiljki

Ako podnosilac zahteva želi da zatraži primenu postupka za uništenje robe u malim pošiljkama, iz člana 24. Uredbe, potrebno je označiti kućicu u ovoj rubrici.

Rubrika 8: Spisak prava na koja se zahtev odnosi

U ovu rubriku unose se informacije o pravu ili pravima čija se zaštita zahteva.

U kolonu „Broj“ unose se redni brojevi za svako pravo intelektualne svojine na koje se zahtev odnosi.

U kolonu „Vrsta prava“ unosi se vrsta prava intelektualne svojine.

U kolonu „Spisak robe na koju se pravo odnosi“ unosi se vrsta robe obuhvaćene odgovarajućim pravom intelektualne svojine u pogledu koje podnosilac zahteva traži sprovođenje carinskih mera.

Podrubrika „Ograničeno postupanje“ u rubrikama 8-25, ne označava se.

Informacije o originalnoj robi u rubrikama 9-16

Podnosilac zahteva, po potrebi, u rubrike 9-16 unosi posebne i tehničke podatke o originalnoj robi, informacije koje carinskim organima omogućavaju jednostavnu identifikaciju robe za koju se sumnja da povređuje prava intelektualne svojine i informacije koje se odnose na analizu i procenu carinskih organa u pogledu rizika od povrede predmetnih prava intelektualne svojine.

Rubrika 9: Podaci o robi

Ova rubrika sadrži opis originalne robe, uključujući opremu i grafičke simbole, tarifni broj i prosečnu tržišnu vrednost. Podnosilac zahteva, po potrebi, prilaže slike navedene robe. Informacije treba da budu raspoređene prema različitim vrstama robe ili različitom asortimanu robe.

Rubrika 10: Prepoznatljiva svojstva robe

Ova rubrika sadrži informacije o tipičnim svojstvima originalne robe, kao što su oznake, etikete, zaštitne niti, hologrami, dugmad, viseće etikete i bar-kodovi, uz navođenje tačnog mesta gde se ta svojstva nalaze na robi i njihovog izgleda.

Rubrika 11: Mesto proizvodnje

Ova rubrika sadrži informacije o mestu proizvodnje originalne robe.

Rubrika 12: Uključena privredna društva

Ova rubrika sadrži informacije o ovlašćenim uvoznicima, dobavljačima, proizvođačima, prevoznicima, primaocima ili izvoznicima. Informacije treba da budu raspoređene prema različitim vrstama robe.

Rubrika 13: Trgovci

Ova rubrika sadrži informacije o licima ovlašćenim za trgovinu proizvodima koji uključuju primenu prava intelektualne svojine čija se zaštita zahteva. Informacije se odnose na ime, adresu i PIB navedenih lica. Informacije obuhvataju podatke o tome kako nosioci licenci mogu da dokažu da su ovlašćeni za upotrebu predmetnih prava intelektualne svojine.

Rubrika 14: Informacije o carinjenju i distribuciji robe

Ova rubrika sadrži informacije o kanalima za distribuciju originalne robe, kao što su informacije koje se odnose na centralna skladišta, odeljenja za otpremu, prevozna sredstva, putne pravce i isporuku, kao i informacije o carinskim postupcima i carinarnicama u kojima se sprovodi carinjenje originalne robe.

Rubrika 15: Pakovanja

Ova rubrika sadrži informacije o pakovanju originalne robe, kao što su vrsta pakovanja, tipična svojstva pakovanja (npr. etikete, oznake, zaštitne niti, hologrami, dugmad, viseće etikete i bar-kodovi), uključujući tačno mesto svojstava na pakovanju, poseban dizajn pakovanja (boja, oblik) i, po potrebi, slike predmetne robe.

Rubrika 16: Prateća dokumentacija

Ova rubrika sadrži informacije o dokumentima priloženima uz originalnu robu, kao što su brošure, uputstva za upotrebu, garancije i sl.

Informacije o robi kojom se povređuje pravo u rubrikama 17-25

U rubrike 17-25 podnosilac zahteva, po potrebi, unosi informacije koje se odnose na analizu i procenu carinskih organa u pogledu rizika od povrede predmetnih prava intelektualne svojine.

Rubrika 17: Podaci o robi

Ova rubrika sadrži opis robe za koju se sumnja da se njome povređuje pravo intelektualne svojine, uključujući opremu i grafičke simbole. Podnosilac zahteva, po potrebi, prilaže slike navedene robe. Informacije treba da budu raspoređene prema različitim vrstama robe ili različitom asortimanu robe.

Rubrika 18: Prepoznatljiva svojstva robe

Ova rubrika sadrži informacije o tipičnim svojstvima robe za koju se sumnja da se njome povređuje pravo intelektualne svojine, kao što su oznake, etikete, zaštitne niti, hologrami, dugmad, viseće etikete i bar-kodovi, uz navođenje tačnog mesta gde se ta svojstva nalaze na robi i njihovog izgleda.

Rubrika 19: Mesto proizvodnje

Ova rubrika sadrži informacije o poznatom ili pretpostavljanom mestu porekla, polazištu i isporuci robe kojom se povređuje pravo.

Rubrika 20: Uključena privredna društva

Ova rubrika sadrži informacije o uvoznicima, dobavljačima, proizvođačima, prevoznicima, primaocima ili izvoznicima za koje se sumnja da su učestvovali u povredama odgovarajućih prava intelektualne svojine.

Rubrika 21: Trgovci

Ova rubrika sadrži informacije o licima koja nisu ovlašćena za trgovinu proizvodima koji se odnose na primenu prava intelektualne svojine čija se zaštita zahteva.

Rubrika 22: Informacije o distribuciji robe

Ova rubrika sadrži informacije o kanalima za distribuciju robe kojom se povređuje pravo, kao što su informacije koje se odnose na skladišta, odeljenja za otpremu, prevozna sredstva, putne pravce i isporuku, kao i informacije o carinskim postupcima i carinarnicama u kojima se sprovodi carinjenje robe kojom se povređuje pravo.

Rubrika 23: Pakovanja

Ova rubrika sadrži informacije o pakovanju robe za koju se sumnja da se njome povređuje pravo, kao što su vrsta pakovanja, tipična svojstva pakovanja (npr. etikete, oznake, hologrami, dugmad, viseće etikete i bar-kodovi), uključujući tačno mesto svojstava na pakovanju, poseban dizajn pakovanja (boja, oblik) i, po potrebi, slike predmetne robe.

Rubrika 24: Prateća dokumentacija

Ova rubrika sadrži informacije o dokumentima priloženim uz robu za koju se sumnja da se njome povređuje pravo, kao što su brošure, uputstva za upotrebu, garancije i sl.

Rubrika 25: Dodatne informacije

U ovu rubriku podnosilac zahteva može da unese sve dodatne informacije koje se odnose na analizu i procenu carinskih organa u pogledu rizika od povrede predmetnih prava intelektualne svojine, kao što su informacije o planiranim dostavama robe za koju se sumnja da se njome povređuje pravo, uključujući specifične i detaljne informacije o prevoznim sredstvima, kontejnerima i uključenim licima.

Rubrika 26: Obaveze

Ne menjati tekst i ne upisivati podatke u ovu rubriku.

Rubrika 27: Potpis

U ovoj rubrici podnosilac zahteva ili njegov zastupnik naveden u rubrici 3. zahteva, unosi mesto i datum popunjavanja zahteva i potpisuje ga. Ime potpisnika upisuje se velikim štampanim slovima.

  1. OPIS RUBRIKA U OBRASCU ZAHTEVA ZA PRODUŽENJE ROKA IZ PRILOGA 2. KOJI POPUNJAVA NOSILAC ODOBRENJA

Rubrike u obrascu označene zvezdicom (*) obavezne su i potrebno ih je popuniti.

Ako je jedno ili više polja u rubrici označeno znakom (+), potrebno je popuniti bar jedno od tih polja.

U rubrike sa oznakom „za službenu upotrebu“ ne unose se podaci.

Rubrika 1: Podaci o nosiocu odobrenja

U ovu rubriku unose se podaci o nosiocu odobrenja.

Rubrika 2: Zahtev za produženje

U ovu rubriku upisuje se registarski broj zahteva. Označavanjem odgovarajuće kućice nosilac odobrenja označava da li traži izmenu informacija iz zahteva.

Rubrika 3: Potpis

U ovoj rubrici podnosilac zahteva ili njegov zastupnik unosi mesto i datum popunjavanja zahteva i potpisuje ga. Ime potpisnika upisuje se velikim štampanim slovima.

 

Servis računara online zakazivanje