PDV tretman usluge dorade – sklapanje materijala od inodobavljača radi izvoza u inostranstvo

Servis računara online zakazivanje

PDV tretman usluge dorade – sklapanje materijala od inodobavljača radi izvoza u inostranstvo

Kada obveznik PDV u Republici Srbiji vrši sklapanje elektro-ormana po nalogu naručioca – lica koje će predmetna dobra otpremiti u inostranstvo, od materijala naručioca, reč je o prometu usluge koji se oporezuje po opštoj stopi PDV od 20%, s obzirom da se predmetna usluga ne smatra uslugom koja je u neposrednoj vezi sa izvozom dobara.

* * *

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn. i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona).

Prometom usluga, u smislu ovog zakona, smatra se i predaja dobara proizvedenih ili sastavljenih po nalogu naručioca, od materijala naručioca (član 5. stav 3. tačka 3) Zakona).

Odredbom člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet prevoznih i ostalih usluga koje su u neposrednoj vezi sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara, osim usluga koje su oslobođene od PDV bez prava na poreski odbitak u skladu sa ovim zakonom.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-00934/2014-04 od 14.08.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje