Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV

Sl.glasnik RS br. 124/2004

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV.

Član 2

Obveznici PDV iz člana 64 stav 1 Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/2004 i 86/2004 – u daljem tekstu: Zakon) koji na dan 31. decembra 2004. godine imaju zalihe duvanskih prerađevina, alkoholnih pića, kafe, motornog benzina, dizel goriva i lož ulja, namenjenih daljem prometu, utvrđuju plaćeni porez na promet proizvoda sadržan u zalihama ovih proizvoda, primenom preračunate poreske stope na nabavnu cenu ovih proizvoda.

Član 3

Obveznici PDV iz člana 2 ovog pravilnika mogu da koriste plaćeni porez na promet proizvoda kao prethodni porez, utvrđen na način iz člana 2 ovog pravilnika, ako su plaćene akontacije poreza na promet tih proizvoda veće od poreske obaveze nastale po osnovu prometa tih proizvoda od 1. januara do 31. decembra 2004. godine i ako se nisu opredelili za povraćaj više plaćenog poreza na promet na način propisan zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Član 4

Utvrđeni iznos poreza na promet proizvoda iz člana 2 ovog pravilnika, obveznici PDV mogu da koriste kao prethodni porez, u smislu člana 64 stav 2 Zakona, samo ako poseduju račun dobavljača ili uvoznu carinsku deklaraciju, odnosno dokaz da je porez na promet plaćen preko kupovne cene ili pri uvozu proizvoda.

Obveznici PDV mogu da ostvare pravo da plaćeni porez na promet iz člana 2 ovog pravilnika koriste kao prethodni porez, ako su nadležnom poreskom organu dostavili popisne liste, spisak dobavljača, odnosno uvoznih carinskih deklaracija u propisanom roku iz člana 64 stav 5 Zakona.

Spisak dobavljača iz stava 2 ovog člana sadrži naročito sledeće podatke:

– naziv, adresu i PIB dobavljača;

– broj i datum računa;

– vrednost proizvoda iskazanu u računu, bez poreza na promet;

– iznos obračunatog i iskazanog poreza na promet proizvoda;

– datum plaćanja računa dobavljaču.

Spisak uvoznih deklaracija iz stava 2 ovog člana sadrži naročito sledeće podatke:

– broj i datum uvozne carinske deklaracije;

– vrednost uvezenih proizvoda utvrđenu po carinskim propisima, uvećanu za iznos carine i drugih uvoznih dažbina koje se plaćaju pri uvozu;

– iznos obračunatog poreza na promet proizvoda pri uvozu;

– datum plaćanja uvoznih carinskih dažbina i poreza na promet proizvoda.

Član 5

Plaćeni iznos poreza na promet iz člana 2 ovog pravilnika, obveznici PDV mogu, u smislu člana 64 st. 2 i 3 Zakona, da koriste kao prethodni porez (u daljem tekstu: odbitak poreza na promet) srazmerno izvršenom prometu tih dobara u ukupnom prometu dobara i usluga u narednim poreskim periodima, sve dok u potpunosti ne iskoriste iznos odbitka poreza na promet.

Odbitak poreza na promet, za svaki poreski period, izračunava se tako što se na utvrđeni iznos plaćenog poreza na promet na način iz člana 2 ovog pravilnika, primeni procenat odbitka plaćenog poreza na promet.

Procenat odbitka plaćenog poreza na promet u poreskom periodu utvrđuje se po sledećoj formuli:

Procenat odbitka plaćenog poreza na = promet

Vrednost prometa dobara obveznika PDV iz člana 2 ovog pravilnika u poreskom periodu

x 100

Vrednost ukupnog prometa dobara i usluga obveznika PDV u istom poreskom periodu

Ako u poreskom periodu obveznik PDV isporuči sve zalihe dobara iz člana 2 ovog pravilnika, iznos poreza na promet, odnosno razlika neiskorišćenog poreza na promet kao prethodnog poreza može se u narednom poreskom periodu u potpunosti odbiti od poreske obaveze obveznika PDV kao prethodni porez.

Član 6

Po isteku svakog poreskog perioda, obveznik je dužan da nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu za PDV, dostavi i podatak o iskorišćenom iznosu poreza na promet kao prethodnom porezu za taj poreski period i kumulativno, na Obrascu IIPPPDV – Iskorišćeni iznos poreza na promet kao prethodnog PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

REPUBLIKA SRBIJA

Obrazac IIPPPDV

MINISTARSTVO FINANSIJA – PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica _____________________

 

ISKORIŠĆENI IZNOS POREZA NA PROMET KAO PRETHODNOG PDV

UZ PORESKU PRIJAVU PPPDV ZA PERIOD OD

__________

DO

__________

__________

(godina)

 

Poreski identifikacioni broj (PIB):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(naziv i adresa)

(u dinarima, bez decimala)

1. Utvrđeni iznos plaćenog poreza na promet sadržanog u zalihama duvanskih prerađevina, alkoholnih pića, kafe, motornog benzina, dizel goriva i lož ulja na dan 31.12.2004. godine

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. Iznos iskorišćenog poreza na promet kao prethodnog PDV u poreskom periodu za koji se podnosi poreska prijava

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. Kumulativni iznos iskorišćenog poreza na promet kao prethodnog PDV

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4. Ukupan iznos neiskorišćenog poreza na promet kao prethodnog PDV (1-3)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

popunjava podnosilac obrasca:
Obrazac, odnosno njegov deo pripremio poreski savetnik:

_____________________________________

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(Potpis poreskog savetnika)

(PIB poreskog savetnika)

(JMBG poreskog savetnika)

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci u obrascu potpuni i tačni:

________________

__________________

___________________________________

(Mesto)

(Datum)

(Potpis odgovornog lica)

M.P.

popunjava Poreska uprava:
Potvrda o prijemu obrasca:

 

 

Servis računara online zakazivanje