Porez na primanja po osnovu učešća u dobiti privrednih društava koje dobijaju zaposleni članovi uprave

Servis računara online zakazivanje

Porez na primanja po osnovu učešća u dobiti privrednih društava koje dobijaju zaposleni članovi uprave

„• Članom 9. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 93/2012), koji je stupio na snagu 6. oktobra 2012. godine, izmenjena je odredba člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US – dalje: Zakon).

Saglasno izvršenim izmenama i dopunama člana 85. Zakona, primanja članova upravnog i nadzornog odbora, odnosno organa uprave pravnog lica smatraju se drugim prihodima koji po svojoj suštini čine dohodak fizičkog lica (tačka 6) stav 1. član 85. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 93/2012 i 114/2012 – odluka US). Pored toga, novododatim stavom 7. u članu 85. Zakona propisano je da se porez na druge prihode plaća i na primanja koja, saglasno zakonu koji uređuje rad, ostvari zaposleni po osnovu učešća u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini.

To znači da nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona (6. oktobar 2012. godine), primanja zaposlenih i članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti više nemaju poreski tretman prihoda od kapitala iz člana 61. stav 1. tačka 3) Zakona, već se saglasno odredbi člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana, kao drugi prihod fizičkog lica, oporezuju po stopi od 20%, koja se primenjuje na osnovicu koju čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%.

• Po pitanju obaveze obračunavanja i plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na primanja zaposlenih i članova organa uprave po osnovu učešća u dobiti pravnog lica, mišljenja smo da se na predmetna primanja plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje. Naime, smatramo da primanje zaposlenog po osnovu učešća u dobiti po svojoj suštini predstavlja primanje po osnovu njegovog rada i doprinosa poslovnom uspehu poslodavca, te se shodno tome na predmetno primanje zaposlenih obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje. Takođe, primanja fizičkih lica kao članova organa uprave, po osnovu učešća u dobiti, imaju isti tretman, s obzirom na to da članovi uprave stiču pravo na navedeno primanje po osnovu svog rada u organima uprave predmetnog pravnog lica.

Po pitanju obaveze obračunavanja i plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, smatramo da se obračunava i plaća samo u slučaju da fizička lica – članovi organa uprave, nisu osigurana po drugom osnovu.

U vezi sa navedenim ukazujemo da prema mišljenju Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, broj 011-00-180/2012-07 od 15. oktobra 2012. godine, „svako lice koje po osnovu određenog radnog angažovanja ostvari odgovarajuću zaradu, odnosno naknadu, stiče svojstvo obavezno osiguranog lica u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010 i 93/2012)“ a „status obavezno osiguranog lica podrazumeva obavezu uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje“. Kako se u predmetnom slučaju radi o „primanjima zaposlenih i članova organa uprave po osnovu učešća u dobiti, koji po osnovu određenog sopstvenog rada doprinose poslovnim uspesima privrednog društva, a koji imaju poreski tretman drugih prihoda, na ova primanja se plaćaju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje.“

• Kako se porez na drugi prihod obračunava i plaća po odbitku, u skladu sa odredbama čl. 99. i 101. Zakona o porezu na dohodak građana, to znači da je isplatilac prihoda, kao poreski platac, dužan da porez obračuna, obustavi i uplati na propisani račun u momentu isplate prihoda, prema propisima koji važe na dan isplate prihoda. Isplatilac prihoda dužan je da u predmetnom slučaju nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu na Obrascu PP OPJ-6, koji je propisan Pravilnikom o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 137/2004 i 82/2006).

• U vezi sa pitanjem da li navedena lica učestvuju u dobiti po osnovu svog rada bez obzira na način knjiženja (na teret dobiti ili teret rashoda), ukazujemo da bi učešće zaposlenih u dobiti imalo poreski tretman drugih prihoda iz člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana, potrebno je da se knjiži na teret nerespoređene dobiti.“

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede br. 011-00-408/2012-04 od 14.02.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje