Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

Servis računara online zakazivanje

Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

Sl.glasnik RS br. 10/2011, 109/2012, 55/2014

Opšte odredbe

1. Ovom odlukom propisuju se uslovi i način rada deviznog tržišta, kao i način formiranja zvaničnog srednjeg kursa dinara prema stranim valutama.

2. Na deviznom tržištu mogu se kupovati i prodavati devize i efektivni strani novac u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije kojom se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koji se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.

3. Na deviznom tržištu obavlja se spot, terminska i svop kupovina i prodaja deviza, kao i kupovina i prodaja deviza s datumom izvršenja kraćim od spot valute.

Spot kupovina i prodaja deviza, u smislu ove odluke, jeste kupovina i prodaja deviza za dinare s datumom izvršenja dva radna dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, odnosno dana trgovanja (spot valuta).

Terminska kupovina i prodaja deviza, u smislu ove odluke, jeste kupovina i prodaja deviza za dinare s datumom izvršenja na određeni dan posle spot valute.

Svop kupovina i prodaja deviza, u smislu ove odluke, jeste istovremeno ugovaranje kupovine deviza za dinare i prodaje deviza za dinare s različitim datumima izvršenja.

4. Poslovi kupovine i prodaje deviza i efektivnog stranog novca između učesnika na deviznom tržištu mogu se obavljati elektronski, telefonom, telefaksom, u pismenoj formi, kao i u direktnom kontaktu prisutnih lica.

Učesnici na deviznom tržištu su dužni da se, pri obavljanju poslova kupovine i prodaje deviza i efektivnog stranog novca, pridržavaju načela savesnosti i poštenja, dobrih poslovnih običaja, kao i opšteprihvaćenog kodeksa postupanja učesnika na deviznom tržištu.

Međubankarsko devizno tržište

5. Međubankarsko devizno tržište (u daljem tekstu: MDT) jeste deo deviznog tržišta, na kome se obavljaju poslovi kupovine i prodaje deviza i efektivnog stranog novca između Narodne banke Srbije i banaka, odnosno između banaka.

6. Narodna banka Srbije može sastanak MDT-a organizovati u elektronskoj formi, u skladu sa ugovorom zaključenim s bankama, kojim se uređuju njihovi međusobni odnosi u vezi s načinom rada i održavanjem sastanka MDT-a.

Za organizovanje sastanka MDT-a i neposredne aukcijske kupoprodaje deviza u smislu tačke 7, alineja prva, ove odluke, Narodna banka Srbije naplaćuje bankama naknadu utvrđenu odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.

Na sastanku MDT-a banke ne mogu naplaćivati naknadu za poslove prodaje, odnosno kupovine evra.

7. Narodna banka Srbije može kupovinu i prodaju deviza za dinare, u smislu ove odluke, obavljati:

–          neposredno s bankama: aukcijskom kupoprodajom deviza ili bilateralnim poslovima kupoprodaje deviza;

–          na sastanku MDT-a.

Narodna banka Srbije može kupovinu i prodaju efektivnog stranog novca za dinare, u smislu ove odluke, obavljati neposredno s bankama – bilateralnim poslovima kupovine/prodaje efektivnog stranog novca, u skladu sa odlukom guvernera.

8. Narodna banka Srbije će kupovinu/prodaju deviza obavljati s bankom koja je s Narodnom bankom Srbije zaključila ugovor o obavljanju poslova kupovine/prodaje deviza, i to okvirni ugovor o spot kupovini/prodaji deviza – ako se obavlja neposredna spot kupovina/prodaja deviza, ugovor o načinu rada i održavanju sastanka MDT-a – ako se obavlja spot kupovina/prodaja deviza na sastanku MDT-a i okvirni svop ugovor – ako se obavlja svop kupovina/prodaja deviza, i to na način i pod uslovima utvrđenim propisima kojima se uređuje obavljanje tih poslova.

Narodna banka Srbije će poslove iz stava 1. ove tačke obavljati s bankom kojoj nije izrečena zabrana obavljanja određenih vrsta poslova kupovine/prodaje deviza s Narodnom bankom Srbije u skladu s tačkom 10. ove odluke.

9. Ugovor o kupovini ili prodaji deviza i efektivnog stranog novca na MDT-u se, po pravilu, smatra zaključenim u trenutku kad ponudilac primi prihvat ponude, a na sastanku MDT-a smatra se zaključenim u trenutku formiranja kursa iz tačke 12. ove odluke.

Nakon zaključenja ugovora o kupovini ili prodaji deviza na MDT-u u kome je Narodna banka Srbije jedna od ugovornih strana – ugovorne strane su dužne da međusobno razmene SWIFT poruke MT300.

Nakon zaključenja ugovora o kupovini ili prodaji deviza na sastanku MDT-a – ugovorne strane su dužne da međusobno razmene SWIFT poruke MT299, kao i da te poruke razmene s Narodnom bankom Srbije. Ove poruke sadrže elemente zaključnice propisane na Obrascu 5.

10. Narodna banka Srbije može banci ograničiti obavljanje poslova kupovine/prodaje deviza s Narodnom bankom Srbije u smislu ove odluke:

–          ako banka ne izvrši obaveze po osnovu ugovora o kupovini/prodaji deviza s Narodnom bankom Srbije;

–          ako se banka ne pridržava kodeksa postupanja iz tačke 4. stav 2. te odluke;

–          ako banka ne dostavi izveštaj iz tačke 20. stav 2. te odluke (Obrazac 4aa i/ili Obrazac 4ab), kao i ako u tom izveštaju dostavi netačne i/ili nepotpune podatke.

Guverner utvrđuje vrstu posla kupovine/prodaje deviza, kao i period na koji se odnosi ograničenje iz stava 1. ove tačke.

Narodna banka Srbije može javno saopštiti na koje se banke odnosi ograničenje iz ove tačke.

Formiranje kurseva i objavljivanje kursnih lista

11. Banke i Narodna banka Srbije kupuju i prodaju devize na MDT-u po kursevima koje slobodno formiraju (kotiraju) na osnovu ponude i tražnje.

12. Na sastanku MDT-a obavlja se kupovina i prodaja evra po formiranom fiksing kursu u trenutku zatvaranja tog sastanka.

13. Banka jednom dnevno, na početku svakog svog radnog dana, slobodno formira i objavljuje svoju kursnu listu za devize i kursnu listu za efektivni strani novac – primenom principa pravilno ukrštenih kurseva i u skladu s međuvalutnim odnosima na inostranim tržištima koji važe u vreme formiranja tih kursnih lista. Formirana kursna lista banke važi do objavljivanja njene naredne kursne liste.

14. Narodna banka Srbije svakog svog radnog dana utvrđuje zvanični srednji kurs dinara prema evru – na osnovu podataka o zaključenoj spot prodaji deviza (evra) i zaključenoj prodaji deviza (evra) s datumom izvršenja kraćim od spot valute tog radnog dana na MDT-u.

Kursom dinara prema evru, u smislu ove odluke, smatra se protivvrednost jedinice strane valute – evra u dinarima.

Narodna banka Srbije objavljuje podatak o zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru na svojoj Internet prezentaciji, po pravilu do 18,00 časova svakog svog radnog dana, a koji se primenjuje od 8,00 časova narednog radnog dana.

Narodna banka Srbije, na početku svakog svog radnog dana, utvrđuje zvanični srednji kurs dinara prema drugim valutama utvrđenim odlukom Narodne banke Srbije kojom se propisuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koji se kupuju i prodaju na deviznom tržištu – na osnovu zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru, primenom principa pravilno ukrštenih kurseva i u skladu s međuvalutnim odnosima na inostranim tržištima koji važe u vreme utvrđivanja tog kursa.

Kursom dinara prema drugim valutama, u smislu ove odluke, smatra se protivvrednost odgovarajuće jedinice strane valute u dinarima.

Narodna banka Srbije, na početku svakog svog radnog dana, za zvanični srednji kurs dinara formira kursnu listu, koja se objavljuje i primenjuje od 8,00 časova tog radnog dana – do objavljivanja naredne kursne liste.

15. Narodna banka Srbije, istovremeno s formiranjem kursne liste za zvanični srednji kurs dinara, formira svoju kursnu listu za devize i kursnu listu za efektivni strani novac, koje objavljuje i primenjuje od 8,00 časova tog radnog dana – do objavljivanja naredne kursne liste za devize, odnosno za efektivni strani novac.

Kupovni i prodajni kursevi Narodne banke Srbije za devize, odnosno za efektivni strani novac formiraju se oduzimanjem, odnosno dodavanjem marži za devize, odnosno za efektivni strani novac u odnosu na zvanični srednji kurs dinara, pri čemu visinu tih marži guverner utvrđuje odlukom.

16. Ovlašćeni menjač svoju kursnu listu za efektivni strani novac formira slobodno, jednom dnevno, na početku svog radnog dana, i ona važi do objavljivanja naredne kursne liste tog ovlašćenog menjača.

Primena kurseva banaka, Narodne banke Srbije i ovlašćenih menjača

17. Banka kupovinu i prodaju deviza, odnosno efektivnog stranog novca s rezidentima i nerezidentima obavlja po kursevima u rasponu kupovnih i prodajnih kurseva za devize zaključno sa datumom spot valute, odnosno za efektivni strani novac iz svoje važeće kursne liste.

18. Narodna banka Srbije kupuje od banaka efektivni strani novac i prodaje ga bankama primenom kupovnog, odnosno prodajnog kursa za efektivni strani novac iz svoje važeće kursne liste.

Narodna banka Srbije s rezidentima koji na osnovu zakona imaju devizne račune kod Narodne banke Srbije – pri kupovini i prodaji deviza i efektivnog stranog novca primenjuje kupovne i prodajne kurseve iz svoje važeće kursne liste, odnosno zvanični srednji kurs dinara iz važeće kursne liste ako je to utvrđeno međunarodnim ugovorima/sporazumima kojima se odobravaju donacije ili krediti za finansiranje budžetskog deficita (podrška budžetu).

Kad Narodna banka Srbije obavlja terminsku i/ili svop kupovinu i prodaju deviza s rezidentima iz stava 2. ove tačke, primenjuju se ugovoreni kursevi za terminsku, odnosno svop kupovinu/prodaju deviza u zavisnosti od tekućih tržišnih i monetarnih kretanja, kao i od ročnosti transakcije kupovine/prodaje deviza.

18a. Izuzetno od odredaba tač. 17. i 18. ove odluke, banke i Narodna banka Srbije dužne su da primenjuju zvanični srednji kurs dinara iz važeće kursne liste pri kupovini deviza s namenskih deviznih računa posebno otvorenih radi pomoći ugroženima i otklanjanja posledica vanrednih okolnosti – poplava u Republici Srbiji u 2014. godini.

Narodna banka Srbije objavljuje na svojoj internet prezentaciji brojeve namenskih računa iz stava 1. ove tačke, u skladu s posebnom odlukom.

19. Ovlašćeni menjač kupuje i prodaje efektivni strani novac primenom kupovnog, odnosno prodajnog kursa iz svoje važeće kursne liste – u rasponu između kupovnog i prodajnog kursa.

Izveštavanje

20. Banke su dužne da Narodnoj banci Srbije elektronski, u skladu sa uputstvom kojim se uređuju izrada i elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije, svakog radnog dana do 11,00 časova dostavljaju sledeće podatke:

a) za prethodni radni dan:

– deviznu poziciju banke (Obrazac 2),

– izveštaj o spot kupovini/prodaji deviza od rezidenata i nerezidenata (Obrazac 3a),

– izveštaj o kupovini/prodaji deviza od rezidenata i nerezidenata s datumom izvršenja različitim od spot valute (Obrazac 3b),

– izveštaj o svop kupovini/prodaji deviza od rezidenata i nerezidenata (Obrazac 3v),

– izveštaj o kupovini/prodaji efektivnog stranog novca od rezidenata i nerezidenata (Obrazac 3g),

– izveštaj o neposrednoj spot prodaji drugoj banci deviza i efektivnog stranog novca (Obrazac 4a),

– izveštaj o neposrednoj prodaji drugoj banci deviza i efektivnog stranog novca s datumom izvršenja različitim od spot valute (Obrazac 4b),

– izveštaj o neposrednoj svop prodaji drugoj banci deviza i efektivnog stranog novca (Obrazac 4v);

b) za tekući radni dan – formirane kursne liste za devize i efektivni strani novac.

Banke su dužne da, za tekući radni dan, Narodnoj banci Srbije dostave:

– izveštaj o neposrednoj spot trgovini i trgovini s datumom izvršenja kraćim od spot valute – prodaji drugoj banci i kupovini od druge banke deviza (evra), koje su zaključene do 12,30 časova (Obrazac 4aa) – najkasnije do 13,30 časova;

– izveštaj o neposrednoj spot trgovini i trgovini s datumom izvršenja kraćim od spot valute – prodaji drugoj banci i kupovini od druge banke deviza (evra), koje su zaključene od 12,30 do 16,00 časova (Obrazac 4ab) – najkasnije do 17,00 časova.

Banke su dužne da, pored kursne liste za efektivni strani novac, Narodnoj banci Srbije, svakog radnog dana do 9,00 časova, dostave i podatke o najmanjem iznosu koji se plaća pri otkupu efektivnog stranog novca, odnosno najvećem iznosu koji se naplaćuje pri prodaji tog novca kod obavljanja menjačkih poslova, i to za sve valute iz svoje kursne liste.

21. Obrasci iz ove odluke odštampani su uz tu odluku i njen su sastavni deo.

22. Narodna banka Srbije, svakog svog radnog dana, po pravilu do 14,00 časova, na svojoj Internet prezentaciji objavljuje podatak o kursu dinara prema evru izračunatom na osnovu podataka o spot prodaji deviza (evra) i prodaji deviza (evra) s datumom izvršenja kraćim od spot valute koja je zaključena do 12,30 časova tog radnog dana (indikativni kurs dinara prema evru), kao i podatke iz tačke 20. stav 3. ove odluke.

23. Narodna banka Srbije može na svojoj Internet prezentaciji objavljivati podatke o indikativnom kursu dinara prema dolaru. Ovi podaci mogu se objavljivati dva puta u toku radnog dana, i to:

– podatak o indikativnom kursu dinara prema dolaru koji je izračunat na osnovu podatka o indikativnom kursu dinara prema evru iz tačke 22. ove odluke i podatka o međuvalutnom odnosu evra prema dolaru na inostranim tržištima – objavljuje se po pravilu do 14,00 časova;

– podatak o indikativnom kursu dinara prema dolaru, koji je izračunat na osnovu podatka o zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru iz tačke 14. stav 1. ove odluke i podatka o međuvalutnom odnosu evra prema dolaru na inostranim tržištima – objavljuje se po pravilu do 18,00 časova.

Prelazna odredba i završne odredbe

24. Ugovor o načinu rada i održavanju sastanka MDT-a koji su Narodna banka Srbije i banke zaključile do dana stupanja na snagu ove odluke primenjivaće se do zaključenja novog ugovora o načinu rada i održavanju sastanka MDT-a u skladu s tom odlukom.

25. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta („Službeni glasnik RS“, br. 34/2009, 20/2010, 36/2010 i 40/2010).

26. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku RS“ i stupa na snagu 1. marta 2011. godine.

Samostalna odredba Odluke o izmenama
Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

(„Sl. glasnik RS“, br. 109/2012)

3. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i stupa na snagu 3. decembra 2012. godine.

Samostalna odredba Odluke o dopuni
Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2014)

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac 2

DEVIZNA POZICIJA BANKE

sa stanjem na dan

(u hiljadama evra po tekućem kursu)

  Naziv stavke IZNOS
Devizna sredstva 1. Efektivni strani novac  
2. Gotovinski ekvivalenti  
3. Devize na računima u inostranstvu  
4. Kratkoročni plasmani inostranstvu  
5. Hartije od vrednosti (domaće i strane)  
6. Potraživanja od NBS u stranoj valuti  
7. Kratkoročni plasmani u zemlji bankama  
8. Kratkoročni plasmani u zemlji ostalim pravnim licima  
9. Dugoročni plasmani u inostranstvu  
10. Dugoročni plasmani u zemlji bankama  
11. Dugoročni plasmani u zemlji pravnim licima  
12. Ukupni plasmani stanovništvu  
13. Ukupna disponibilna sredstva 13=(1+2+3+4+5)  
14. Ukupna devizna sredstva 14=(6+7+8+9+10+11+12+13)  
Devizne obaveze 1. Kratkoročne obaveze prema domaćim pravnim licima  
2. Dugoročne obaveze prema domaćim pravnim licima  
3. Kratkoročne obaveze prema domaćim bankama  
4. Dugoročne obaveze prema domaćim bankama  
5. Kratkoročne obaveze prema stranim bankama  
6. Kratkoročne obaveze prema drugim stranim pravnim licima  
7. Dugoročne obaveze prema stranim bankama  
8. Dugoročne obaveze prema drugim stranim pravnim licima  
9. Devizne obaveze prema stanovništvu  
10. Ukupne obaveze 10=(1+2+3+4+5+6+7+8+9)  

Obrazac 3a

IZVEŠTAJ O SPOT KUPOVINI/PRODAJI DEVIZA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA

na dan _______________

Oznaka rezidenti ili nerezidenti Identifikacija rezidenta ili nerezidenta Oznaka valute Spot kupovina/prodaja između banke i rezidenta/nerezidenta Datum izvršenja plaćanja
Kupljeno Prodato
iznos u originalnoj valuti kupovni kurs za transakcije u datoj valuti iznos u originalnoj valuti prodajni kurs za transakcije u datoj valuti
               
               
               
               
               
               
               
               

Identifikacija rezidenta ili nerezidenta  
matični broj – za rezidenta
SWIFT kod – za nerezidente banke i finansijske institucije, ako nerezident nema SWIFT kod – SWIFT kod banke kod koje se obavlja plaćanje/naplata
 

Obrazac 3b

IZVEŠTAJ O KUPOVINI/PRODAJI DEVIZA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA S DATUMOM IZVRŠENJA RAZLIČITIM OD SPOT VALUTE

na dan _______________

Oznaka rezidenti ili nerezidenti Identifikacija rezidenta ili nerezidenta Oznaka valute Kupoprodaja između banke i rezidenta/nerezidenta s datumom izvršenja različitim od spot valute Datum izvršenja plaćanja
Kupljeno Prodato
iznos u originalnoj valuti kupovni kurs za transakcije u datoj valuti iznos u originalnoj valuti prodajni kurs za transakcije u datoj valuti
               
               
               
               
               
               
               
               

Identifikacija rezidenta ili nerezidenta  
matični broj – za rezidenta
SWIFT kod – za nerezidente banke i finansijske institucije, ako nerezident nema SWIFT kod – SWIFT kod banke kod koje se obavlja plaćanje/naplata
 

Obrazac 3v

IZVEŠTAJ O SVOP KUPOVINI/PRODAJI DEVIZA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA

na dan _______________

Oznaka rezidenti ili nerezidenti Identifikacija rezidenta ili nerezidenta Oznaka valute Svop kupoprodaja između banke i rezidenta
Kupljeno Prodato
iznos u originalnoj valuti kupovni kurs za transakcije u datoj valuti datum izvršenja plaćanja iznos u originalnoj valuti prodajni kurs za transakcije u datoj valuti datum izvršenja plaćanja
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Identifikacija rezidenta ili nerezidenta  
matični broj – za rezidenta
SWIFT kod – za nerezidente banke i finansijske institucije, ako nerezident nema SWIFT kod – SWIFT kod banke kod koje se obavlja plaćanje/naplata
 

Obrazac 3g

IZVEŠTAJ O KUPOVINI/PRODAJI EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA

na dan _______________

(u evrima po tekućem kursu)

BANKA OVLAŠĆENI MENJAČI
Kupljeno Prodato Kupljeno od fizičkih lica – rezidenata i nerezidenata Prodato fizičkim licima – rezidentima i nerezidentima
od rezidenata pravnih lica od fizičkih lica rezidenata i nerezidenata od ovlašćenih menjača rezidentima pravnim licima fizičkim licima rezidentima i nerezidentima ovlašćenim menjačima
               

Obrazac 4a

IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SPOT PRODAJI DRUGOJ BANCI DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA

na dan ______________*

Banka kupac Oznaka
valute
Devize/
Efektiva
Iznos u
originalnoj valuti
Spot kurs Datum izvršenja plaćanja
           
           
           
           
           
           
           
           

* Banka unosi spot prodaju izvan sastanka MDT-a, prema datumu zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Obrazac 4aa

IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SPOT TRGOVINI I TRGOVINI S DATUMOM IZVRŠENJA KRAĆIM OD SPOT VALUTE – PRODAJI DRUGOJ BANCI I KUPOVINI OD DRUGE BANKE DEVIZA (EVRA), KOJE SU ZAKLJUČENE DO 12.30 ČASOVA

na dan _______________*

Transakcije iz SPOT trgovine Transakcije s datumom izvršenja PRE SPOT valute
Poslovno ime banke kupca/
Poslovno ime banke prodavca
Iznos transakcije Spot kurs Poslovno ime banke kupca/
Poslovno ime banke prodavca
Iznos transakcije Kurs transakcije
SPOT PRODAJE PRODAJE S DATUMOM IZVRŠENJA PRE SPOT VALUTE
           
           
           
SPOT KUPOVINE KUPOVINE S DATUMOM IZVRŠENJA PRE SPOT VALUTE
           
           
           

* Banka unosi samo prodaje i kupovine (zaključene u EVRIMA) izvan sastanka MDT-a, prema datumu zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Obrazac 4ab

IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SPOT TRGOVINI I TRGOVINI S DATUMOM IZVRŠENJA KRAĆIM OD SPOT VALUTE – PRODAJI DRUGOJ BANCI I KUPOVINI OD DRUGE BANKE DEVIZA (EVRA), KOJE SU ZAKLJUČENE OD 12.30 DO 16.00 ČASOVA

na dan _______________*

Transakcije iz SPOT trgovine Transakcije s datumom izvršenja PRE SPOT valute
Poslovno ime banke kupca/
Poslovno ime banke prodavca
Iznos transakcije Spot kurs Poslovno ime banke kupca/
Poslovno ime banke prodavca
Iznos transakcije Kurs transakcije
SPOT PRODAJE PRODAJE S DATUMOM IZVRŠENJA PRE SPOT VALUTE
           
           
           
SPOT KUPOVINE KUPOVINE S DATUMOM IZVRŠENJA PRE SPOT VALUTE
           
           
           

* Banka unosi samo prodaje i kupovine (zaključene u EVRIMA) izvan sastanka MDT-a, prema datumu zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Obrazac 4b

IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ PRODAJI DRUGOJ BANCI DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA S DATUMOM IZVRŠENJA RAZLIČITIM OD SPOT VALUTE

na dan ___________ *

  Banka kupac Oznaka
valute
Devize/
Efektiva
Iznos u
originalnoj valuti
Kurs Datum
izvršenja
plaćanja
I. PRE SPOT VALUTE
             
             
             
             
II. POSLE SPOT VALUTE
             
             
             
             

* Banka unosi prodaju izvan sastanka MDT-a, prema datumu zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Obrazac 4v

IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SVOP PRODAJI DRUGOJ BANCI DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA *

na dan _______________ **

Banka kupac deviza iz transakcije koja prva dospeva i prodavac deviza iz transakcije koja druga dospeva Oznaka
valute
Devize/
Efektiva
Iznos u
originalnoj valuti
Kurs iz transakcije koja prva dospeva Kurs iz transakcije koja druga dospeva Datum izvršenja plaćanja za transakciju koja prva dospeva Datum izvršenja plaćanja za transakciju koja druga dospeva
               
               
               
               
               
               
               
               

* Prijavu svop posla vrši banka čija prodaja deviza prva dospeva.

** Banka unosi svop prodaju prema datumu zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Obrazac 5

SASTANAK MEĐUBANKARSKOG DEVIZNOG TRŽIŠTA

ZAKLJUČNICA br. _____/

Redni
broj
OPIS PODACI
1. Kupac:     Šifra:
2. Prodavac:     Šifra:
3. Oznaka valute:   EUR Šifra:
4. Iznos u stranoj valuti:
5. Kurs:
6. Dinarska protivvrednost:
7. Prodavac je obavezan da u ugovorenom roku dostavi naznačeni iznos kod  
       
  inostrane banke:   SWIFT:
8. Kupac je obavezan da u ugovorenom roku dostavi dinarsku protivvrednost na
žiro-račun prodavca:
9. Datum dostavljanja iznosa u stranoj valuti:
10. Datum dostavljanja dinarske protivvrednosti:
11. Obaveze iz ove zaključnice proizlaze iz odluke kojom se uređuju uslovi i način rada deviznog tržišta, ugovora o organizovanju
sastanka MDT-a i regulisanju međusobnih odnosa u vezi s tim sastankom i
odluke kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.
12. Ova zaključnica je punovažna uz SWIFT-poruke MT299 kojima ugovorne strane potvrđuju elemente iz zaključnice.
13. Za rešavanje sporova nadležan je sud u Beogradu.

  Za sastanak MDT-a  
 
(pečat i potpis)

 

Servis računara online zakazivanje