Istraživanje tržišta za strano lice i obaveza obračunavanja i plaćanja PDV

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

Istraživanje tržišta za strano lice i obaveza obračunavanja i plaćanja PDV

„Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona).

Prema odredbama člana 12. st. 1. i 2. Zakona, mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluge obavlja svoju delatnost, a ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice.

Odredbama člana 12. stav 3. tačka 4) podtač. (4) i (8) Zakona propisano je, da se izuzetno od odredaba člana 12. st. 1. i 2. Zakona, mestom prometa usluga smatra mesto u kojem primalac usluga obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno mesto u kojem primalac usluge ima sedište ili prebivalište, ako se radi o uslugama u oblasti ekonomske propagande i uslugama obrade podataka i ustupanja informacija.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, kada obveznik PDV pruža stranom licu (lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu) uslugu reklamiranja putem ličnog kontakta na terenu sa potencijalnim primaocima usluga koje pruža to lice, kao i uslugu istraživanja tržišta u okviru koje se vrši prikupljanje podataka, sistematizovanje prikupljenih podataka i prezentovanje istih naručiocu usluge – stranom licu, mestom prometa ovih usluga smatra se inostranstvo. Prema tome, na naknadu za promet predmetnih usluga ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV, a obveznik PDV koji pruža ove usluge ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu.

Činjenično stanje od uticaja na postojanje i visinu poreskih obaveza u svakom konkretnom slučaju, utvrđuje i ceni nadležni poreski organ, u skladu sa načelima utvrđenim propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-0652/2008-04 od 17.03.2008. godine

 

Servis računara online zakazivanje